Captain Marvel - Obsah & O filmu

OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

            OBSAH

             Společnost Marvel Studios uvá­dí sní­mek Captain Marvel, zce­la nové dob­ro­druž­ství z dosud nezma­po­va­né­ho obdo­bí v his­to­rii fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, ve kte­rém se před­sta­vu­je jeho vůbec prv­ní žen­ská před­sta­vi­tel­ka hlav­ní posta­vy své vlast­ní samo­stat­né fil­mo­vé série – Carol Danversová nebo­li Captain Marvel.

            Příběh fil­mu, zasa­ze­ný do deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, sle­du­je osu­dy Carol Danversové, v jejímž prů­bě­hu se stá­vá jed­ním z nej­moc­něj­ších hrdi­nů celé­ho vesmí­ru. Jak pří­běh postu­pu­je, oci­tá se Danversová s malou sku­pin­kou spo­jen­ců v samém cen­t­ru dra­ma­tic­kých udá­los­tí, v rám­ci kte­rých je do galak­tic­ké vál­ky mezi dvě­ma mimo­zem­ský­mi civi­li­za­ce­mi zata­že­na také Země.    

            O FILMU

            Premiéra sním­ku Captain Marvel před­sta­vu­je pro spo­leč­nost Marvel Studios a její fil­mo­vý svět pre­mi­é­ru také této napja­tě oče­ká­va­né nové fil­mo­vé série s žen­skou hrdin­kou. „Říkali jsme si, že nastal ten pra­vý čas na to, abychom Captain Marvel před­sta­vi­li svě­tu,“ komen­tu­je pro­du­cent Kevin Feige důvo­dy, proč byla Captain Marvel tou pra­vou vol­bou při roz­ho­do­vá­ní o tom, kte­rý z hrdi­nů by měl být do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel uve­den jako dal­ší. „Jedná se o jed­nu z našich nej­po­pu­lár­něj­ších postav a také jed­nu z nej­moc­něj­ších postav na strán­kách našich comic­sů, a nyní se tedy sta­ne také nej­moc­něj­ší posta­vou naše­ho fil­mo­vé­ho svě­ta.“

            „V našich fil­mech se vždy obje­vo­va­ly sil­né žen­ské posta­vy a hrdin­ky,“ dodá­vá. „Ale mož­nost před­sta­vit svě­tu prv­ní žen­skou hrdin­ku v samo­stat­né fil­mo­vé sérii byla něčím, na co jsme se těši­li již veli­ce dlou­hou dobu a nemů­že­me se dočkat, až s ní divá­ky sezná­mí­me.“

            V duchu dlou­ho­le­té tra­di­ce spo­leč­nos­ti Marvel vybí­rat si pro své fil­my reži­sé­ry cha­rak­ter­ních pří­bě­hů se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li s nabíd­kou režie toho­to sním­ku oslo­vit režij­ní tým Anny BodenRyana Flecka, kte­ří v minu­los­ti sla­vi­li vel­ké úspě­chy ve svě­tě nezá­vis­lé­ho fil­mu. „Snažíme se vždy vyhle­dá­vat reži­sé­ry s netra­dič­ním pří­stu­pem,“ pozna­me­ná­vá Feige. „A vlast­ně ani o netra­dič­ní pří­stup nejde. Jde jen o tou­hu oslo­vit talen­to­va­né uměl­ce, kte­ří mož­ná v minu­los­ti žád­ný film podob­né­ho roz­sa­hu nena­to­či­li, ale kte­ří na svém kon­tě mají veli­ce inte­li­gent­ní a oje­di­ně­lé a výji­meč­né fil­my. Anna BodenRyan Fleck jsou přes­ně tako­vý­mi reži­sé­ry. Natočili řadu fil­mů, kte­ré na nás udě­la­ly vel­ký dojem, a mají veli­ce pev­né a jas­né režij­ní vede­ní a jed­no­znač­nou vypra­věč­skou vizi.“

Více na Kritiky.cz
Million dollar baby - recenze Morgan Freeman se nám opět chystá vyprávět příběh. Tentokrát se však z věznice Shawshank ...
Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na pláž...
Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce sv...
Saulův syn (2015, Saul Fia) Saulův syn je do jisté míry možná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film značně r...
Flash S03E01 - Flashpoint - oficiálny popis epizódy Už len necelé dva týždne nás čakajú do premiéry tretej série amerického komiksového seri...

            Tím, že Anna Boden tuto nabíd­ku při­ja­la, se sou­čas­ně sta­la také prv­ní žen­skou reži­sér­kou v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. „Jsem veli­ce poctě­na tím, že jsem dosta­la pří­le­ži­tost se podí­let na tom­to pro­jek­tu s tak úžas­ný­mi lid­mi,“ sdí­lí své poci­ty z mož­nos­ti ujmout se režie fil­mu o jed­né z neji­ko­nič­těj­ších postav spo­leč­nos­ti Marvel.

            „Jednou z věcí, kte­ré nás k této posta­vě při­ta­ho­va­ly, byla sku­teč­nost, že se jed­ná o veli­ce sil­nou, zají­ma­vou, oje­di­ně­lou a nezá­vis­lou žen­skou posta­vu,“ vysvět­lu­je důvo­dy, kvů­li kte­rým se jejich režij­ní tým o film zají­mal. „Jsme nad­še­ni z mož­nos­ti vyprá­vět pří­běh o někom, kdo není pou­ze veli­ce moc­ný, ale také kom­pli­ko­va­ný a lid­ský.“

            „Toužili jsme se vel­mi výraz­ně zamě­řit na její před­cho­zí život a na lid­skost, kte­rá z ní činí toho, kým je, pro­to­že prá­vě tahle její část nás veli­ce zají­ma­la,“ popi­su­je Ryan Fleck směr, kte­rým se tou­ži­li spo­leč­ně s Boden s tou­to posta­vou a jejím pří­bě­hem vydat. „Měli jsme pocit, že bychom moh­li vyprá­vět pří­běh, kte­rý se zamě­řo­val pri­már­ně na pouť, v rám­ci kte­ré naše posta­va zno­vu obje­vu­je svou lid­skou strán­ku.“

Více na Kritiky.cz
Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov. Letná sezóna odštartuje 4.mája a to premiérov filmu The Avengers,ktorý neskrývajú ambíc...
Pohádky pro Emu právě v českých kinech Začátkem listopadu, tedy 3.11 vstoupila do kin rodinná komedie Pohádky pro Emu režiséra Rudolf...
Peter Machen - scénárista filmu Jsem CharlieI Pater Machen - scriptwriter of film Just Charlie ...
Ivan Zachariáš Absolvent katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU (1996) se postupně stal jedním z nejvyhl...
Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům...

            Pro Kevina Feige byla sku­teč­nost, že reži­sé­ři fil­mu zce­la jed­no­znač­ně napl­ni­li jejich oče­ká­vá­ní dal­ším důka­zem o spo­leh­li­vos­ti instink­tů spo­leč­nos­ti Marvel při vol­bě reži­sé­rů. „Anna a Ryan při­šli s veli­ce oje­di­ně­lou vizí, jak ten­to pří­běh a tuto posta­vu pojmout. Jde o posta­vu, kte­rá má veli­ce lid­ské koře­ny, ale přes­to se v prů­bě­hu fil­mu stá­vá jed­nou z nej­moc­něj­ších postav, jaké jsme kdy před­sta­vi­li,“ komen­tu­je Feige. „Byli při­pra­ve­ni se vypo­řá­dat s jaký­mi­ko­liv výzva­mi a pozved­li zdro­jo­vý mate­ri­ál i film na vyš­ší úro­veň.“

            Dalším úko­lem tvůr­ců fil­mu bylo najít hereč­ku, kte­rá by se uja­la role Captain Marvel, nej­moc­něj­ší posta­vy fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. A tuto hereč­ku nalez­li v osca­ro­vé Brie Larson.

            „Když jsme zjis­ti­li, že by Brie Larson měla zájem stát se sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, pozva­li jsme ji na bez­po­čet schůzek a sezná­mi­li ji s naší před­sta­vou toho, jak by měl film vypa­dat,“ vzpo­mí­ná Feige. „Byla obrov­skou fanyn­kou comic­so­vé ver­ze této posta­vy a jed­ním z vrcho­lů mojí kari­é­ry ve spo­leč­nos­ti Marvel je nepo­chyb­ně chví­le, kdy jsem ji na Comic-Conu před­sta­vil fanouškům a ona vyšla na pódi­um a posta­vi­la se tam k prak­tic­ky všem ostat­ním her­cům naše­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Byla v popře­dí, což bylo výteč­nou před­zvěs­tí toho, jak si divá­ci Brie v této roli oblí­bí.“

Více na Kritiky.cz
Komiks 94 ...
KAREL RODEN Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) patří k nejrespektovanějším českým herců...
Inside Game of Thrones: A Story in Visual Effects – BTS (HBO) ...
Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8...
Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. 2018...

            „Na posta­vě Captain Marvel je skvě­lé to, že je nato­lik lid­ská,“ dodá­vá o její posta­vě Feige. „Carol Danversová je sku­teč­ný člo­věk, kte­rý zís­ká neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti a zaží­vá úžas­ná dob­ro­druž­ství ve vesmí­ru. Ale stej­ně jako všech­ny nej­lep­ší posta­vy spo­leč­nos­ti Marvel musí být veli­ce lid­ská. Takže tu před sebou nemá­me jen něko­ho, kdo je neu­vě­ři­tel­ně sil­ný a doká­že létat a vystře­lo­vat z rukou foto­no­vé výbo­je. Máme tu něko­ho, kdo je veli­ce lid­ský, zra­ni­tel­ný a kdo má sku­teč­nou hloub­ku.“

            Pro Larson před­sta­vo­va­la mož­nost zahrát si titul­ní roli prv­ní super­hr­din­ské série s žen­skou pro­ta­go­nist­kou pří­le­ži­tost zapsat se v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel do his­to­rie. „Je pro mě obrov­skou poctou mít mož­nost stát se sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel a při­po­jit se k legen­dár­ním posta­vám a pří­bě­hům, kte­ré si divá­ci tak vel­mi oblí­bi­li,“ říká Larson. „Tyhle fil­my se podí­le­jí na for­mo­vá­ní naší kul­tu­ry a toho, kým jsme a jaké jsou naše morál­ní hod­no­ty. Je to neu­vě­ři­tel­né. Nemyslím, že jsem tak doce­la chá­pa­la, jak důle­ži­té pro dneš­ní dobu tohle všech­no je až do chví­le, než bylo ofi­ci­ál­ně ozná­me­no, že budu Captain Marvel. Teprve poté mi zvol­na zača­lo dochá­zet, jak zásad­ní to vše je.“

            V roli Nicka Furyho se vra­cí Samuel L. Jackson ve své zatím nej­roz­sáh­lej­ší roli v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Protože se film ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí, nachá­zí se Nick Fury na počát­ku své kari­é­ry vlád­ní­ho agen­ta. „Součástí herec­kých výzev v rám­ci toho­to fil­mu bylo mimo jiné to, že v něm mám obě oči a také vla­sy,“ smě­je se Jackson. „Protože se film ode­hrá­vá před více než 20 lety, musel jsem zce­la zapo­me­nout na to, kým Nick Fury v sou­čas­ném fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel je, pro­to­že si ješ­tě nevy­bu­do­val svůj spe­ci­fic­ký svě­to­ná­zor. Je to v pod­sta­tě vlád­ní úřed­ník na nepří­liš výji­meč­né pra­cov­ní pozi­ci. Pořád je to drs­ňák, ale v zása­dě při­jí­má roz­ka­zy a poslou­chá nad­ří­ze­né. Stále ješ­tě dis­po­nu­je vese­lej­ší čás­tí své osob­nos­ti, kte­rou jsme v ostat­ních fil­mech pří­liš nevi­dě­li. Takže ve fil­mu Captain Marvel má zvlášt­ní, veli­ce oby­čej­ný smy­sl pro humor.“

Více na Kritiky.cz
Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přiče...
ANG LEE ANG LEE  je jedním ze světově nejuznávanějších a nejoceňovanějších filmových režisér...
Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Českoslov...
Ćtvrtečník - 22.dubna 2004 Není co řešit. Je sice fakt, že tenhle týden má premiéru několik filmů, ale jen na jediný ...
Far Cry 5 - další zajímavosti Dalších 12 zajímavostí ze hry Far Cry 5....

            Ačkoliv Carol Danversová ztě­les­ňu­je pro Nicka Furyho prv­ní setká­ní se super­hr­di­ny, sezna­mu­je ho s mno­hem vět­ší hroz­bou ve for­mě mimo­zem­ských Skrullů, kte­ré vede Talos v podá­ní Bena Mendelsohna. „Jsou tak tro­chu něčím jako AC/DC z cizí pla­ne­ty. Znají jen tři akor­dy. Jdou pří­mo k věci. Jsou drs­ní a roz­hod­ně je nepře­hléd­ne­te. Fanoušci na ně čeka­jí už hod­ně dlou­hou dobu. Skrullové, což jsou v pod­sta­tě tako­vá drs­ná vesmír­ná ješ­těr­čí pra­sa­ta, jsou vel­cí a drs­ní a mají schop­nos­ti, kte­ré z nich činí sku­teč­ně veli­ce nebez­peč­né pro­tiv­ní­ky.“

            Po celá sto­le­tí vedou Skrullové vál­ku s dal­ší mimo­zem­skou rasou zva­nou Kree, a Jude Law se ujal role veli­te­le Hvězdných sil Kree. Podle Lawa se jed­na­lo o roli, na kte­rou pota­jí čekal. „Než jsem se pus­til do natá­če­ní toho­to fil­mu, půso­bi­ly na mě zmín­ky o fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel tak tro­chu jako vyprá­vě­ní o úžas­ném večír­ku, o kte­rém už celé roky slý­chá­te, a zná­te a obdi­vu­je­te všech­ny ty, kte­ří se ho zúčast­ňu­jí, a pak si najed­nou uvě­do­mí­te, že vy jste ješ­tě nikdy pozva­ní neby­li,“ říká Law. „Takže je veli­ce pří­jem­né ji koneč­ně dostat a já jsem fanouš­kem Marvelu již dlou­hou dobu, tak­že mít mož­nost zapo­jit se a stát se sou­čás­tí toho, co hlu­bo­ce obdi­vu­ji a zbož­ňu­ji je oprav­du vzru­šu­jí­cí.“

            Carol se v tom­to fil­mu inten­ziv­ně sna­ží vypo­řá­dat se svou minu­los­tí, v čemž v nema­lé míře figu­ru­je Maria Rambeauová, její nej­lep­ší kama­rád­ka od dob, kdy spo­leč­ně v armá­dě zastá­va­ly pozi­ce zku­šeb­ních pilo­tek. Lashana Lynch, pro kte­rou roli Marie před­sta­vu­je její debu­to­vou roli v ame­ric­kém fil­mu, popi­su­je výji­meč­né přá­tel­ství, kte­ré Marii s Carol spo­ju­je: „Je skvě­lé mít mož­nost sle­do­vat tako­vý přá­tel­ský vztah mezi dvě­ma žena­mi, jaký máme my dvě – ať už jde o to, jak jsme si blíz­ké, o to, že se k sobě cho­vá­me jako sest­ry či o to, jak nám na sobě navzá­jem zále­ží – díky kte­ré­mu jsme se byly vždy schop­ny vypo­řá­dat se vše­mi pro­blémy, kte­ré se nám posta­vi­ly do ces­ty.“

Více na Kritiky.cz
KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a...
Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování v...
První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE „Letadla odlétla, my letíme dál“...
Farma SK – 8. série – 53. díl https://www.youtube.com/watch?v=PCMrfkCGlmk...
Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci...

            Protože se tvůr­ci fil­mu v čase vra­cí do deva­de­sá­tých let, měli mož­nost se zno­vu vrá­tit k jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších postav fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, agen­to­vi Coulsonovi, kte­rý se v tom­to fil­mu nachá­zí na samém počát­ku své kari­é­ry a popr­vé se setká­vá s Nickem Furym. „Bylo veli­ce zají­ma­vé vrá­tit se zpát­ky do deva­de­sá­tých let a pojmout Coulsonův vztah s Nickem Furym zce­la jiným způ­so­bem,“ říká Clark Gregg, kte­rý se v této roli zno­vu vra­cí. „Pro obě tyto posta­vy se v pod­sta­tě jed­ná o pří­běh o tom, jaké byly jejich začát­ky, a divá­ci mají mož­nost sle­do­vat, jak to všech­no zača­lo a jak se for­mo­va­lo jejich přá­tel­ství.“

            Ve fil­mu se Carol Danversová stá­vá člen­kou Hvězdných sil, elit­ní jed­not­ky armá­dy Kree. Tým Hvězdných sil sestá­vá z řady pozo­ru­hod­ných postav, mezi něž pat­ří Bron-Char v podá­ní Rune Temteho, půso­bi­vě urost­lé­ho bojov­ní­ka, kte­rý před­sta­vu­je sva­ly celé jed­not­ky, Minn-Erva v podá­ní Gemmy Chan, poho­do­vá a vyrov­na­ná odstře­lo­vač­ka, Att-Lass, spe­ci­a­lis­ta na infil­tra­ce, kte­ré­ho si zahrál Algenis Perez Soto, a také Korath, jehož ztě­les­nil Djimon Hounsou, sto­ic­ký a ukáz­ko­vý bojov­ník Kree a zástup­ce veli­te­le Hvězdných sil.

            Protože se film ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech, mohl si Djimon Hounsou zopa­ko­vat roli Koratha, ve kte­ré jsme ho napo­sle­dy vidě­li ve fil­mu Strážci Galaxie spo­leč­nos­ti Marvel Studios. „Je skvě­lé se do svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel opět vrá­tit,“ říká Hounsou. „Je úžas­né mít mož­nost podí­let se ve fil­mu Captain Marvel na roz­ve­de­ní někte­rých z těch udá­los­tí, na kte­ré se moje posta­va ve fil­mu Strážci Galaxie odka­zo­va­la. Máme mož­nost poznat ho o něco mlad­ší­ho a dyna­mič­těj­ší­ho.“

Více na Kritiky.cz
Jméno růže Jméno růže je dobrý film, leč kvalit literární předlohy nedosahuje. To je věta, kterou asi ...
Jestli si někdo myslí, že třináctka neni nešťastné číslo, ať to řekne zombíkovi :-) ...
Van Helsing - Blejd má nového kolegu Jedni jej považují za světce, druzí za vraha. Jedni jej obdivují, druzí jej nenávidí. Ale v ...
Komiks 65 ...
Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět ...

            Když se k herec­ké­mu týmu celé­ho fil­mu při­po­ji­la také Annette Bening, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Zlatého gló­bu a hereč­ka, kte­rá byla čty­ři­krát nomi­no­vá­na na Oscara, nemě­la pří­liš jas­nou před­sta­vu o tom, co fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel zna­me­ná, ale naštěs­tí nemu­se­la pro infor­ma­ce cho­dit pří­liš dale­ko. „Na comicsy pří­liš nejsem, ale všich­ni ostat­ní v mém oko­lí ano,“ říká Bening. „Můj man­žel a pár mých dětí jsou vel­ký­mi fanouš­ky comic­sů a také fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Byli mým zdro­jem infor­ma­cí. Takže když jsem tuhle roli dosta­la, tak jsem je požá­da­la, aby mi to všech­no pat­řič­ně vysvět­li­li.“

            Hlavní herec­ký tým fil­mu pak dopl­ňu­jí také Lee Pace v roli Ronana, padou­cha z řad Kree, kte­ré­ho jsme napo­sle­dy měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Strážci Galaxie, McKenna Grace v roli malé Carol Danversové, a Akira Akbar v roli Monici Rambeauové, Mariiny dce­ry.

            „Obsazování toho­to fil­mu byla vel­ká zába­va, pro­to­že se v něm obje­vu­je celá řada oprav­du veli­ce zají­ma­vých rolí,“ komen­tu­je talen­to­va­ný a roz­ma­ni­tý herec­ký tým fil­mu reži­sér Ryan Fleck. „V celém fil­mu nena­jde­te her­ce, jehož role by byla pří­mo­ča­rá a jed­no­du­chá. Najdeme tu posta­vy, kte­ré mají dvě růz­né strán­ky – zají­ma­vé a zvlášt­ní strán­ky. Naši her­ci před­sta­vu­jí veli­ce pře­kva­pi­vé posta­vy.“

Více na Kritiky.cz
Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovi...
Hitman: Agent 47 - zvládnutá nádoba s vysoce průměrným obsahem Původní recenze je v blogové sekci "Recenze do 100 slov", tahle bude trošku delší... Hern...
Emilia Clarke Emilia Clarke (* 1. května 1987, Londýn, Anglie, Spojené království) je britská herečka. Jej...
Inspektor Max Dvě videa z novinářské konference 15.2.2018....
Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví? Gumoví medvídci jsou zdraví, prospívají kloubům. Tato představa je mezi lidmi poměrně roz...

            S ohle­dem na to, že je děj fil­mu zasa­zen do deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li 75 natá­če­cích dní strá­vit v Los Angeles a jeho oko­lí. „Když jsme pra­co­va­li na vizu­ál­ní podo­bě a pří­bě­hu fil­mu, bylo pro Annu a Ryana v rám­ci jejich pří­stu­pu k němu veli­ce důle­ži­té to, aby vše půso­bi­lo co nej­re­a­lis­tič­tě­ji,“ říká vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „To zna­me­na­lo natá­čet v exte­ri­é­rech, jak v pří­pa­dě někte­rých mimo­zem­ských loka­cí, tak i loka­cí pozem­ských. A to také zna­me­na­lo, že jsme scé­ny z Los Angeles muse­li sku­teč­ně natá­čet v Los Angeles, což pro nás bylo sku­teč­ně láka­vé. Znamenalo to také vyu­žít někte­ré natá­če­cí loka­ce, kte­ré byly poměr­ně netra­dič­ní, a vydat se mimo měs­to, což bylo skvě­lé, pro­to­že se nejed­ná o mož­nost, kte­rá by se nám naskyt­la u kaž­dé­ho fil­mu.“

            „Podařilo se nám zajis­tit úžas­né natá­če­cí loka­ce, napří­klad elek­trár­nu Eastwood Power Station či jeze­ro Shaver Lake ve Fresnu, ale také napří­klad pouš­tě v Lucerne Valley či letec­kou základ­nu Edwards Air Force Base,“ dodá­vá Feige. „Takže se ve fil­mu obje­vu­jí scé­ny, kdy zabí­rá­me něja­ké veli­ce roz­leh­lé pro­stře­dí, a ve sku­teč­nos­ti se jed­ná o zce­la reál­né mís­to. Takovéto reál­né natá­če­cí loka­ce dodá­va­jí fil­mu na půso­bi­vos­ti a rea­lis­tič­nos­ti, což je přes­ně to, co bylo našim zámě­rem, zatím­co sle­du­je­me Carol, kte­rá pát­rá po své minu­los­ti a vyrov­ná­vá se se svým půvo­dem.“

            Ačkoliv se ve fil­mu Captain Marvel obje­vu­je celá řada sku­teč­ných natá­če­cích loka­cí, řada scén se natá­če­la také v ate­li­é­rech, kde výtvar­ník fil­mu Andy Nicholson se svým týmem vytvo­řil mezi­ga­lak­tic­ké svě­ty, v nichž žijí rasy Kree a Skrullů.

            Dalším svě­tem, kte­rý se v Nicholsonových rukách zro­dil, byla Torfa. Aby ten­to svět Nicholson vytvo­řil, pou­žil reál­nou pís­kov­nu a lom v Simi Valley, ze kte­rých vytvo­řil veli­ce dyna­mic­ké pro­stře­dí, v němž se ode­hrá­vá vel­ko­le­pá bitva mezi Kree a Skrully.

            Aby byly letec­ké scé­ny ve fil­mu věro­hod­něj­ší, navští­vi­ly Anna Boden, Brie LarsonLashana Lynch letec­kou základ­nu Nellis Air Force Base v Las Vegas, aby zde pod­stou­pi­ly oje­di­ně­lý výcvik a dosta­ly mož­nost vyzkou­šet si veli­ce netra­dič­ní zážit­ky. Larson měla také mož­nost setkat se a strá­vit jis­tý čas s bri­gád­ní gene­rál­kou Jeannie M. Leavitt, jež se sta­la v roce 1993 prv­ní žen­skou stí­ha­cí pilot­kou ame­ric­ké Air Force a byla také prv­ní veli­tel­kou stí­ha­cí let­ky.

            „Brie, LashanaAnna měly mož­nost se pro­le­tět v F-16 a zažít poměr­ně vyso­ká pře­tí­že­ní při nej­růz­něj­ších výcvi­ko­vých mané­vrech, což bylo ohro­mu­jí­cí,“ komen­tu­je Feige. „Jejich jmé­na se ocit­la na letou­nech na boč­ní stě­ně kok­pi­tu jako v pří­pa­dě stan­dard­ních posádek a měly mož­nost zažít veli­ce pozo­ru­hod­ný let. A to je jeden z důvo­dů, proč scé­ny, ve kte­rých ve fil­mu pilo­tu­jí kos­mic­ké lodě a leta­dla, půso­bí tak věro­hod­ně, pro­to­že to zaži­ly na vlast­ní kůži a sku­teč­ně se pro­le­tě­ly ve stí­hač­kách.“

Více na Kritiky.cz
Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 % Milujete cliffhagery? Druhý díl 4. série je přesně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzniku seri...
Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody Květina - živí plod země. Proč lidé trhají květiny? Odpověď by byla : protože jsou krás...
Robert Vaughn Robert Francis Vaughn, Ph.D. (22. listopadu 1932 New York, USA – 11. listopadu 2016) byl americký...
Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu....
Promospot ZLÍN FILM FESTIVAL 2017 ...

            Na zákla­dě kon­cepč­ních návrhů postav, kte­ré vytvo­řil Andy Park, vedou­cí týmu vizu­ál­ní­ho vývo­je spo­leč­nos­ti Marvel Studios, se kosty­mér­ka Sanja Hays uja­la nároč­né­ho úko­lu vytvo­řit kos­tým Captain Marvel. „Film Captain Marvel se chro­no­lo­gic­ky řadí před všech­ny ostat­ní fil­my spo­leč­nos­ti Marvel s výjim­kou sním­ku Captain America: První Avenger, tak­že nám to v jis­tých ohle­dech poskyt­lo při návr­hu její­ho kos­tý­mu více svo­bo­dy,“ vysvět­lu­je Hays. „Než jsme se pus­ti­li do prá­ce, hod­ně jsme dis­ku­to­va­li o tom, jak by Captain Marvel měla vypa­dat, pro­to­že jsme se moh­li vydat mno­ha růz­ný­mi smě­ry a roz­hod­nout se růz­ný­mi způ­so­by. Ale sou­čas­ně se stá­le oci­tá­me ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel a někte­ré udá­los­ti byly pev­ně dané, což naše roz­ho­do­vá­ní při návr­hu kos­tý­mů roz­hod­ně ovliv­ni­lo.“

            „Dva prv­ky celé­ho kos­tý­mu jsou zce­la nepo­pi­ra­tel­ně iko­nic­ké, a to sice hruď se zna­kem hvězdy a jeho mod­rá a čer­ve­ná barva,“ pokra­ču­je Hays. „To bylo něco, od čeho jsme se nemoh­li odchý­lit. Věděli jsme také, že se bude v někte­rých ohle­dech poně­kud odli­šo­vat od toho, jak ji zná­me z comic­sů, pro­to­že jsme chtě­li, aby půso­bi­la poně­kud muž­ně­ji, jako sku­teč­ná pilot­ka, a neby­la tak sexy jako v comic­sech. Brie Larson je samo­zřej­mě veli­ce krás­ná žena, ale svým způ­so­bem tato sty­li­za­ce posi­lu­je uvě­ři­tel­nost toho, že se jed­ná o sku­teč­nou hrdin­ku a pilot­ku.“

            Režisérka Anna Boden nám nazna­ču­je, na co se může­me těšit, až bude sní­mek Captain Marvel v břez­nu uve­den do kin: „Seznámíme se se zce­la novou a ohrom­ně důle­ži­tou sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, s novou posta­vou, kte­rá se nepo­do­bá žád­né z ostat­ních postav, kte­rá je zce­la oje­di­ně­lá a kte­rá se vydá­vá na pouť ve sna­ze poznat sebe samou, a divá­ci se k ní na této pou­ti mohou při­po­jit.“

Více na Kritiky.cz
Česká televize uctí nedožité jubileum Miroslava Horníčka dokumentem s dosud nezveřejněnými záběry Miroslav Horníček, legenda českého humoru, by letos oslavil 100 let. ČT2 uvede v úterý 6. l...
Holky pod zámkem 10. 5. 2017 ...
Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedi...
Sentiment O filmu Adept se vydal za filmovým režisérem na penzi, jehož dílo jsme měli v úctě...
Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 % Píše se rok 1939 a anglický královský pár přijíždí do soukromé rezidence amerického prez...

            „Jedná se o napí­na­vý detek­tiv­ní pří­běh, film o obje­vo­vá­ní sebe sama, a má také jis­té veli­ce pře­kva­pi­vé prv­ky a my dou­fá­me, že se mu poda­ří zce­la pře­ko­nat veš­ke­rá divác­ká oče­ká­vá­ní,“ shr­nu­je.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Captain Marvel


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […]
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […]
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […]
  • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel.
  • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […]
  • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […]
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer18. září 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […]
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […]
  • RECENZE: Captain Marvel11. března 2019 RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tří marvelovských filmů, kterých se letos dočkáme. Captain Marvel s tváří Brie Larson se nevyhnula před […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]