Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)

Misenka

Film Vinnetou a míšen­ka Apanači byl v pořa­dí šes­tým sním­kem, ve kte­rém si zahrá­li spo­leč­ně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou her­ců byla teh­dy stá­le vel­mi vyso­ká a byla to vlast­ně jejich záslu­ha, že i přes postup­nou kle­sa­jí­cí úro­veň fil­mů sla­vi­ly may­ov­ky rela­tiv­ní úspěch. Producent Horst Wendlandt se pou­čil z chyb, kte­ré napáchal při natá­če­ní fil­mu Old Surehand a roz­ho­dl se dát Pierru Briceovi více pro­sto­ru. Jeho Vinnetou však pře­stá­vá být váž­ným, respek­to­va­ným náčel­ní­kem a stá­vá se spí­še usmě­va­vým Indiánem, ochrán­cem Happyho a Apanači. Co je však pro pří­z­niv­ce Karla Maye zce­la nepři­ja­tel­né, jsou někte­ré dia­lo­gy, kte­ré pro Old Shatterhanda napsal scé­náris­ta Fred Denger: „Násilí bychom měli opla­tit nási­lím.“ Tuhle větu by pře­ce Mayův Old Shatterhand nikdy nevy­slo­vil.

Jedním z mla­dých hrdi­nů je ten­to­krát žena, objev pro­du­cen­ta Wendlandta, kte­ré­mu na jejím obsa­ze­ní vel­mi zále­že­lo. Dvaadvacetiletá býva­lá sekre­tář­ka Ursula Glas, dob­rý­mi přá­te­li oslo­vo­vá­na Uschi, hra­je ve fil­mu svou prv­ní vel­kou roli, přes­to ved­le svých slav­ných kole­gů vystu­pu­je s nenu­ce­nou při­ro­ze­nos­tí. „Horsta Wendlandta jsem pozna­la při jed­nom roz­ho­vo­ru po pre­mi­é­ře fil­mu Das Liebeskarussel,“ vzpo­mí­ná hereč­ka. „Povídali jsme si o fil­mu, utrousi­la jsem pár kri­tic­kých pozná­mek a jemu se to zřej­mě líbi­lo. Zeptal se mě, zda bych chtě­la hrát ve fil­mu, a když jsem při­kýv­la, slí­bil mi, že když pro mě něco bude mít, hned mi zavo­lá. Již za týden jsem zís­ka­la malou roli ve fil­mu Tajemný mnich.“ Wendlandt nepo­sky­tl mla­dé hereč­ce pou­ze herec­ké vzdě­lá­ní, ale pode­psal s ní záro­veň exklu­ziv­ní smlou­vu, čímž ji na pět let při­pou­tal ke své pro­dukč­ní fir­mě. Investice se vypla­ti­la a Wendlandt opět potvr­dil, že svou pře­zdív­ku „Muž se zla­tou rukou“ nosí opráv­ně­ně.

Další novou tvá­ří v tom­to fil­mu byl oblí­be­ný jugo­sláv­ský herec Ilija Džuvalekovski, kte­rý ztvár­nil padou­cha Curly-Billa. Ve svém čer­ném kabá­tě se sice sna­ží vypa­dat hro­zi­vě, jen­že mís­to toho půso­bí spí­še sta­ro­mód­ně, jako­by byl šéfem ban­dy z donu­ce­ní. Režisér Harald Philipp během natá­če­ní pocho­pil, že ten­to ban­di­ta není dost kru­tý. Proto pře­psal scé­nář a Curly-Billa nechal odstra­nit jeho pod­ří­ze­ným Judgem, jenž se tak mís­to něho stal hlav­ním padou­chem.


Ohodnoťte článekProfilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Vinnetou a míšenka Apanači - Premiéra filmu27. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Premiéra filmu Premiéra filmu, na které byli přítomni Pierre Brice, Ursula Glas, Götz George, Marinko Ćosić, režisér Harald Philipp a skladatel Martin Böttcher, se konala v důvěrně známém […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu V roce 1966 zamýšlel producent Wendlandt natočit Míšenku Apanači a potom druhý díl Old Surehanda. Třetí snímek měl být věnován hrdinovi Old Firehandovi, který se měl dokonce objevit již […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem24. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem Natáčení Míšenky Apanači začalo 4. dubna 1966 u Omiše. Celý tým se ubytoval v hotelu Marijan ve Splitu. Jeden z nejdůležitějších motivů první části natáčení, farmu Maca Hallera, postavil […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra24. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra Již v prvních dnech natáčení začali filmaři cítit, že režisér May na natáčení mayovky prostě nestačí. Jeho pracovní tempo bylo příliš pomalé na to, aby film dokončil v pevně stanoveném […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení25. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení V polovině dubna 1966 se štáb nacházel v letovisku Crvena Luka. Střihačka Jutta Hering přijela z Berlína, aby si mezitím prohlédla již natočené scény a společně s Philippem rozhodla, co by […]
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […]
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […]
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […]
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […]
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […]