Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem

Misenka

Natáčení Míšenky Apanači zača­lo 4. dub­na 1966 u Omiše. Celý tým se uby­to­val v hote­lu Marijan ve Splitu. Jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších moti­vů prv­ní čás­ti natá­če­ní, far­mu Maca Hallera, posta­vil Vladimir Tadej u Radmanových mlýnů na řece Cetině. Tato roman­tic­ká kra­ji­na se obje­vi­la již ve fil­mech Vinnetou - Rudý gentle­man, Petrolejový princ i Old Surehand. Mac Hallerova far­ma se však nachá­ze­la na opač­ném bře­hu řeky Cetiny, k němuž se neda­lo dostat auto­mo­bi­ly. Veškeré mate­ri­á­ly potřeb­né pro stav­bu far­my muse­ly být pře­ve­ze­ny na nafu­ko­va­cích člu­nech, stej­ně jako fil­ma­ři a her­ci kaž­dý den pře­plou­va­li na dru­hou stra­nu bře­hu.

Když fil­mo­vý štáb při­ces­to­val do Omiše, byla to pro obec sku­teč­ná sen­za­ce. Místní oby­va­te­lé měli účin­ko­vat ve fil­mu jako sta­tis­té - jaké vzru­še­ní v jejich dopo­sud klid­ném živo­tě. Asistent reži­sé­ra Slavko Andres byl pově­řen výbě­rem sta­tis­tů pro role Indiánů. Procházel Omiší a hle­dal vhod­né lidi s kost­na­tým obli­če­jem a orlím nosem. Moc nevy­svět­lo­val, jenom jim říkal, kdy a kam mají při­jít na natá­če­ní. U indi­án­ských sta­nů se pak shro­máž­di­lo vel­ké množ­ství lidí, kte­ří stá­li ve fron­tě, aby se necha­li nalí­čit. Maskér jim bar­vil těla i obli­če­je na rudo a pře­dá­val je pak kosty­mé­ro­vi. Tu se fron­ta Indiánů zasta­vi­la, což Slavko Andres ihned zpo­zo­ro­val a při­stou­pil k muži, kte­rý se nechtěl nechat nalí­čit. „Na co čeká­te, člo­vě­če? Svlékněte se!“ kři­kl Andres na muže. Tento poně­kud vybra­ně oble­če­ný muž na něj udi­ve­ně pohlé­dl: „Já jsem pře­ce nepři­šel kvů­li tomu!“ Oba muži se spo­lu zača­li hádat. Do věci se vlo­žil vedou­cí pro­duk­ce Stipe Gurdulić a celou situ­a­ci brzy vysvět­lil. Onen ele­gant­ní pán nebyl žád­ný sta­tis­ta, nýbrž sta­ros­ta Omiše, kte­rý se při­šel podí­vat na slav­nost­ní prv­ní klap­ku.


Ohodnoťte článekProfilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu V roce 1966 zamýšlel producent Wendlandt natočit Míšenku Apanači a potom druhý díl Old Surehanda. Třetí snímek měl být věnován hrdinovi Old Firehandovi, který se měl dokonce objevit již […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra24. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra Již v prvních dnech natáčení začali filmaři cítit, že režisér May na natáčení mayovky prostě nestačí. Jeho pracovní tempo bylo příliš pomalé na to, aby film dokončil v pevně stanoveném […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966) Film Vinnetou a míšenka Apanači byl v pořadí šestým snímkem, ve kterém si zahráli společně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou herců byla tehdy stále velmi vysoká a byla to vlastně […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení25. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení V polovině dubna 1966 se štáb nacházel v letovisku Crvena Luka. Střihačka Jutta Hering přijela z Berlína, aby si mezitím prohlédla již natočené scény a společně s Philippem rozhodla, co by […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Premiéra filmu27. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Premiéra filmu Premiéra filmu, na které byli přítomni Pierre Brice, Ursula Glas, Götz George, Marinko Ćosić, režisér Harald Philipp a skladatel Martin Böttcher, se konala v důvěrně známém […]
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […]
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […]
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […]
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […]
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […]