Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

Grinch

Vánoce jsou nej­krás­něj­ší svát­ky v roce, je to mož­ná ohra­ná frá­ze, ale stá­le ješ­tě prav­di­vá. Pravdivé je také to, že z vánoč­ních svát­ků se poma­lu stá­vá něco, co má s tra­dič­ním poje­tím těch­to oslav pra­má­lo spo­leč­né. Mnoho lidí bere Vánoce spí­še jako „utr­pe­ní“ než něco pří­jem­né­ho. Vidí jen náku­py, vaře­ní, peče­ní, sma­že­ní, bale­ní dár­ků a to vše ve zbě­si­lém tem­pu. A pro změ­nu, někte­ří z nás berou Štědrý den, jako mož­nost jak dostat, co nej­ví­ce dra­hých před­mě­tů s vyna­lo­že­ním vel­mi malé náma­hy. Stačí k tomu jen jedi­né, napsat seznam přá­ní a je to (a mimo­cho­dem, ten­to seznam se vel­mi čas­to podo­bá kata­lo­gu nej­no­věj­ší elek­tro­ni­ky). Ale o tom pře­ce Vánoce, ale­spoň pri­már­ně, nejsou a já Vám při­ná­ším pře­hled něko­li­ka fil­mů, kte­ré by Vám měly při­po­me­nout, co je pra­vý „duch Vánoc“.

Vánoční koleda

Jistě zná­te spi­so­va­te­le Charlese Dickense, kte­rý svě­to­vou lite­ra­tu­ru, kro­mě jiné­ho, obo­ha­til také o nád­her­ný vánoč­ní pří­běh nazva­ný jed­no­du­še, ale výstiž­ně „Vánoční kole­da“ (Christmas Carol). A jeho dílo oča­ro­vá­vá dospě­lé i děti již po něko­lik gene­ra­cí. Christmas Carol byla zfil­mo­va­ná už něko­li­krát (napří­klad v letech 1908, 1910, 1915, 1938, 1971, 1997….). Jedna z posled­ních ver­zí vznik­la v roce 2001 a jde o ani­mo­va­ných film Christmas Carol: The Movie, kte­rý se kro­mě nád­her­né­ho pří­bě­hu z pera Charalese Dickense, vyzna­ču­je také roz­to­mi­lou ani­ma­cí, pří­tom­nos­tí hned něko­lik vel­kých hvězd a krás­nou hud­bou (úvod­ní píseň „What If“ nazpí­va­la hvězda Titanicu Kate Winslet).

Rok výro­by: 2001

Režie: Jimmy T. Murakami

Hrají: Simon Callow, Kate Winslet, Nicolas Cage, Jane Horrock, Sarah Annison a dal­ší

Grinch

Více na Kritiky.cz
John Wick – čistokrevný akční balet Mám rád žánrové stylovky. Mám rád filmy, které se zamýšlejí nad různými otázkami. Mám...
Čtvrtečník - 26. února 2004 Poslední únorový čtvrtek přináší čtveřici komedií se sugestivními názvy: Pozor, hodný ...
RECENZE – Holčička, kterou tam nechali Autorka: Roxanne VeletzosPřeklad: Štěpánka SvobodováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání ...
Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, kter...
Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chov...

  Jedna z nej­vý­raz­něj­ších ame­ric­kých vánoč­ních posta­vi­ček je Grinch. Ošklivý zele­ný skřet, kte­rý kaž­do­roč­ně „kra­de“ Vánoce. A ve zfil­mo­va­né ver­zi se jeho ztvár­ně­ní, pod tak­tov­kou pro­slu­lé­ho Rona Howarda, uja­la kome­di­ál­ní hvězda Jim Carrey. Film je pojat ve str­hu­jí­cím tem­pu pod­bar­ve­ném vyni­ka­jí­cí­mi tri­ko­vý­mi efek­ty apli­ko­va­ný­mi na noto­ric­ky zná­mý pří­běh. Vánoční kome­die pro celou rodi­nu, kte­rou bys­te si jis­tě nemě­li nechat ujít.

Rok výro­by: 2000

Režie: Ron Howard

Hrají: Jim Carrey, Anthony Hopkins, Molly Shannon, Jeffrey Tambor, Verne Troyer a další

Gremlins

  I hrdi­ny dal­ší­ho fil­mu jsou bytos­ti, jejichž pleť se hono­sí bar­vou čer­s­tvě rost­lé trá­vy. Ale nyní je jich obrov­ské množ­ství a s cynic­kým humo­rem se řítí na oby­va­te­le nic netu­ší­cí­ho klid­né­ho měs­teč­ka prá­vě se noří­cí­ho do kli­du vánoč­ních svát­ků. Jistě jste uhod­li, že mlu­vím o Gremlinech. Tyto malé potvůr­ky si za dobu své exis­ten­ce zís­ka­ly nespo­čet fanouš­ků a není také divu, když s ele­gan­cí sobě vlast­ní doká­ží zni­čit půl­ku měs­ta a ješ­tě u toho stih­nout sle­do­vat Sněhurku a sedm trpas­lí­ků. Přestože, film není prav­dě­po­dob­ně vhod­ný ke štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři, jis­tě si zaslou­ží být zmí­něn ve spo­ji­tos­ti s těmi­to svát­ky.

Více na Kritiky.cz
Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek ...
Harry Potter a kámen mudrců Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let pozd...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Irenou Skaunicovou 27. května 2018 ...
Jiří Šlupka Svěrák + Eduard Kuhn - 20.5.2017 - Galerie Jan Svatoš Náš partnerský web MujTip.Info začíná natáčet videa z cest po České Repulice. První je ...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Richard Linklater ...

Rok výro­by: 1984

Režie: Joe Dante

Hrají: Zach Galligan, Hoyt Axton, Phoebe Cates, Corey Feldman, Judge Reinhold a dal­ší

Sám doma

   Skutečně pro­slu­lou sérií vánoč­ních fil­mů je roz­hod­ně tri­lo­gie Sám Doma, kte­rá jed­no­du­še k Vánocům pat­ří. Bezesporu nej­lep­ším dílem je díl prv­ní Sám Doma (1990) - Malý Kevin zůsta­ne sho­dou náhod sám doma prá­vě něko­lik dní před Vánocemi. Zprvu je to pří­jem­né a Kevin si nově naby­té svo­bo­dy uží­vá, ale postu­pem času se z roz­maz­le­né­ho frac­ka stá­vá nejen někdo, kdo doká­že při­pra­vit obří rodin­ný dům na pří­chod svát­ků, ale také nekom­pro­mis­ní ochrán­ce domu, kte­rý si pora­dí i s dvě­ma vyku­tá­le­ný­mi zlo­dě­ji.

Rok výro­by: 1990

Režie: Chris Columbus

Hrají: Maculay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherina O´Hara a dal­ší

Sám doma 2

Více na Kritiky.cz
Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomoci knížky Veselé schovávačky s kouzelnou bate...
Duna (Dune) 1984 Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několi...
Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi...
Upíři: Návrat - Vampires: The Turning Jednou se to musí stát každému, kdo navštěvuje videopůjčovny. Všechny hity už jste viděli...
Zlínské festivalové minuty - pondělí 28.5.2012 ...

   Úspěch prv­ní­ho dílu byl obrov­ský a tak se za dva roky na to obje­vu­je pokra­čo­vá­ní nazva­né Sám Doma 2: Ztracen v New Yorku. Příběh je až na urči­té změ­ny totož­ný - malé­ho Kevina sice už rodi­če neza­po­me­nou doma, ale ztra­tí ho na letiš­ti a Kevin se dostá­vá do New Yorku a opět je sám. Ale ve stej­ný čas navští­ví New York dva zlo­čin­ci, kte­rým to Kevin vytma­vil v díle prv­ním a tak chlap­ci nezbý­vá než se s nimi opět vypo­řá­dat. Druhý díl věr­ně kopí­ru­je dějo­vou linii dílu prv­ní­ho (ale zasa­zu­je ho do atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí vánoč­ně laze­né­ho New Yorku) a v tom­to pří­pa­dě je to k dob­ru věci, proč také pří­liš ris­ko­vat a nedr­žet se zave­de­ných postu­pů, když ty fun­gu­jí na výbor­nou?

Rok výro­by: 1992

Režie: Chris Columbus

Režie: Maculay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Tim Curry, Catherina O´Hara a dal­ší

Sám doma 3

   Třetí díl byl nato­čen až o pět let poz­dě­ji. A kro­mě obsa­ze­ní se změ­nil i reži­sér. Na kva­li­tě fil­mu je to samo­zřej­mě znát. Sám Doma 3 se nedá srov­ná­vat se svý­mi před­chůd­ci a je sku­teč­ně „nasta­vo­va­nou kaší“.

Rok výro­by: 1997

Režie: Raja Gosnell

Režie: Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny Von Dohlen, David Thornton a dal­ší

Rolničky, kam se podíváš

   To, že Arnold Schwarzenegger nato­čí film s vánoč­ní téma­ti­kou bylo pře­kva­pe­ním. Akční hvězda, kte­rá dosud sáze­la pře­de­vším na pohled drs­ňá­ka a na před­vá­dě­ní své­ho až pří­liš sval­na­té­ho těla, ale uká­za­la, že ani kome­die jí není cizí. To už samo­zřej­mě před­ve­dl ve skvě­lých Pravdivých lžích. A zno­vu svůj kome­di­ál­ní talent před­ve­dl i v netra­dič­ní vánoč­ní podí­va­né Rolničky, kam se podí­váš. Bez nad­sáz­ky bych ten­to film nazval nejakč­něj­ší vánoč­ní podí­va­nou. Přece jen Arnie je Arnie a tak se při hon­bě za dár­kem pro své­ho syn­ka musí utkat nejen se svým sou­se­dem, ale také s faleš­ný­mi Santa Clausi a agre­siv­ní­mi Elfy.

Rolničky, kam se podí­váš jsou beze­spo­ru vel­mi zábav­nou kome­dií, kte­rá sto­jí za to.

Rok výro­by: 1996

Režie: Brian Levant

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Robert Conrad a dal­ší

Kdopak to mluví 3

   Kdopak to mlu­ví 3 je zatím posled­ním pokra­čo­vá­ním tri­lo­gie kva­lit­ních kome­dií, kte­ré roze­hrá­va­jí kon­cert dvou herec­kých hvězd Johna Travolty a Kirstie Alley. Třetí díl je prá­vě zasa­zen do obdo­bí vánoč­ních svát­ků. A ten­to­krá­te v něm hlav­ní roli nehra­jí až pří­liš komu­ni­ka­tiv­ní děti, ale stej­ně upo­ví­da­ní psi. Osobně si mys­lím, že pokra­čo­vá­ní s čís­lov­kou 3 už není tak kva­lit­ní, ale přes­to je pří­jem­nou podí­va­nou, kte­rá by Vám moh­la zpes­t­řit čeká­ní na Ježíška.

Rok výro­by: 1993

Režie: Tom Ropelewski

Hrají: John Travolta, Kirstie Alley, Danny DeVito, Lysette Anthony, Diane Keaton a dal­ší

Zázrak v New Yorku

Více na Kritiky.cz
Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných Stefanie Maria Graff, kterou všichni znají jako Steffi Graf, byla jednou z nejlepších tenistek v...
Mrazivý ostrov plný tučňáků: Náhle sami. Proti přírodě, i proti sobě... Představte si, že zůstanete na chladném, větrném ostrově náhle sami. Vhodný leda tak pro tu...
Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, t...
Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují ...
Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero [caption id="attachment_92691" align="alignleft" width="600"] Král hororů Alfred Hitchcock, bude t...

   Pravděpodobně nej­pro­slu­lej­ším vánoč­ním fil­mem v USA bude Zázrak na 34-té uli­ci, kte­rý okouz­lu­je divá­ky už po více než pade­sát let. Zárukou kva­li­ty jsou kro­mě jiné­ho, čty­ři nomi­na­ce na Oscara a tři tyto vzác­né soš­ky v drže­ní. Jako osla­va 50-tého výro­čí vzni­ku fil­mu vyšla upra­ve­ná ver­ze toho­to fil­mu, tak­že může dal­ších pade­sát let zpří­jem­ňo­vat vánoč­ní čas….

Rok výro­by: 1947

Režie: George Seaton

Hrají: Maureen O´Hara, Edmund Gwenn, John Payne, Gene Lockhart, Natalie Wood a dal­ší

Vánoční prázdniny

Z názvu dal­ší­ho fil­mu vánoč­ní atmo­sfé­ra doslo­va dýchá - Vánoční prázd­ni­ny. Vynikající kome­die ze série titu­lů na hra­ni­ci vku­su, National Lampoon. Vánoční prázd­ni­ny pat­ří k nej­lep­ším z této řady a navíc je jed­nou z nepo­ve­de­něj­ších kome­dií s téma­ti­kou Vánoc. Roztomilý Clark a jeho rodi­na se při­pra­vu­jí na Vánoce a str­že­ní pré­mií plus pří­jezd bra­tran­ce Eddiho s poně­kud buran­skou rodi­nou jsou jen začát­kem pro­blé­mů, kte­ré ale stej­ně nako­nec zmi­zí v poza­dí před nád­her­ně vyzdo­be­ným vánoč­ním stro­meč­kem….

Více na Kritiky.cz
ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ! Námět filmu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, který není profesionálním autorem. Co se ...
Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar...
Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků...
Soutěž o 2x DVD Trainspotting S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 2x DVD Trainspotting....
The Forbidden Kingdom The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jednu stranu jeho ohlášení vyvolalo nadšení, protože se...

Rok výro­by: 1989

Režie: John Hughes, Jeremiah Chechik

Hrají: Chevy Chase, Beverly D´Angelo, Randy Quaid, John Randolph, Diane Ladd a dal­ší

Santa Claus

   Titul Santa Claus neza­čí­ná zrov­na opti­mis­tic­ky, Santa Claus umí­rá během nešťast­né neho­dy. A na jeho mís­to se dostá­vá dosud skep­tic­ký a uspě­cha­ný úřed­ník Scott Calvin. Který kro­mě toho, že začí­ná dorůs­tat do tva­rů původ­ní­ho Santa Clause, musí vyře­šit ješ­tě jeden pro­blém - roz­vést všech­ny dár­ky - včas.

Santa Claus je typic­kým odde­cho­vým fil­mem, kte­rý je na Vánoce jako děla­ný a navíc je vel­mi dob­ře řeme­sl­ně odve­de­ný.

Rok výro­by: 1994

Režie: John Pasquin

Hrají: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Peter Boyle, Eric Lloyd a dal­ší

Santa Claus 2

V sou­čas­né době se pra­cu­je na dru­hém díle, jehož pří­běh by měl být zhru­ba tako­vý: Scott byl Santa Clausem v uply­nu­lých osmi letech a Elfové ho zvo­li­li za nej­lep­ší Santu všech dob. Ovšem vyvstal pro­blém, pokud se Scott do Štědrého dne neo­že­ní, pře­sta­ne být Santou Clausem….

Premiéra: Listopad 2002 (USA)

Hrají: Tim Allen, Spencer Breslin, Elizabeth Mitchell, Eric Lloyd, David Krummholtz a dal­ší

Ale i naše malá zemič­ka má svá „želíz­ka v ohni“ a já jsem vytá­hl dvě z nej­žha­věj­ších….

S tebou mě baví svět

Více na Kritiky.cz
Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) - soundtrack Co si myslíte, že uslyšíte v soundtracku z hororového filmu natočeného podle PC hry? Přesně...
Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtr...
Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se s...
Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Vyhlašujeme vítěze soutěže....
Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana Kingsman je elitní organizací agentů pracujících mimo vládu. Jsou altruistickou jednotkou, kte...

   S tebou mě baví svět - film, hono­sí­cí se titu­lem „Nejlepší kome­die sto­le­tí“ a to po prá­vu. Je prav­da, že děj není zasa­zen pří­mo do obdo­bí Vánoc, ale neod­mys­li­tel­ně k vánoč­ním svát­kům pat­ří a už jen s těží bychom si bez něj doká­za­li před­sta­vit vánoč­ní prázd­ni­ny. Kdo by neznal pří­běh tří man­že­lů, kte­ří se svý­mi rato­lest­mi (nechtěj­te po mně, abych je počí­tal) vydá­va­jí na hor­skou cha­tu uží­vat kouz­la zimy….

Rok výro­by: 1982

Režie: Marie Poledňáková (námět, scé­nář)

Hrají: Václav Postránecký, Eliška Balzerová, Július Satinský, Jana Šulcová, Pavel Nový, Zdena Studénková a dal­ší

Tři oříšky pro Popelku

      

   Druhým čes­kým titu­lem dopl­ňu­je tro­ji­ci Stromeček, dár­ky a …. Tři oříš­ky pro Popelku. Snad nej­krás­něj­ší pohád­ka, kte­rá kdy v vze­šla z našich hájů a luhů (ale nejen v nich). Nádherný kla­sic­ký pří­běh plný roman­ti­ky, kte­rý sto­jí na skvě­lých herec­kých výko­nech křeh­ké Libušky Šafránkové a Pavla Trávníčka. To vše za dopro­vo­du krás­ných pís­ní Karla Gotta.

Rok výro­by: 1973

Režie: Václav Vorlíček (Scénář)

Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Karin Lesch, Daniela Hlaváčová, Vítězslav Jandák a dal­ší

Vánoce jsou tady a já osob­ně je milu­ji a klid­ně mě může­te obvi­nit ze sen­ti­men­ta­lis­mu nebo nos­tal­gie, ale před­sta­va zasně­že­ných ulic osvět­le­ných nebeský­mi hvězda­mi za pomo­ci vánoč­ních strom­ků září­cích z kaž­dé­ho okna je pro mě jed­na z nej­krás­něj­ších věcí, kte­ré v živo­tě jsou (i když sníh bývá vět­ši­nou pěk­ně roz­břed­lý a vánoč­ní strom­ky jsou už vět­ši­nou z umě­lé hmo­ty). Já si jed­no­du­še Vánoce uži­ji a je na Vás, co vy s nimi.

Krásné Vánoce a skvě­lé­ho Silvestra

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • 5 důvodů proč sledovat Archera14. srpna 2018 5 důvodů proč sledovat Archera Jestli jste do dnešního dne ještě nedali Archerovi šanci, přišel čas to napravit! Minulost možná patřila agentům 007, dnešek se však nese ve znamení tohoto samozvaného nejlepšího agenta […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Nejhorší základka na zemi? Rozhodně ta v South Parku22. srpna 2018 Nejhorší základka na zemi? Rozhodně ta v South Parku Letní prázdniny se nenávratně blíží ke svému konci a mnoho školáků začíná pomalu odpočítávat poslední dny radostného nicnedělání, které ukončí až první zářijové zvonění. Jistě se mezi nimi […]