Transformers

trans

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych je kupo­val pro své děti. Kupoval jsem je pro sebe a neu­stá­le jsem ležel v těch komik­sech. Byl jsem regu­lér­ní sbě­ra­tel a vždyc­ky jsem si říkal, že pod­le téhle série hra­ček jed­nou vznik­ne obrov­ský let­ní trhák.“

A nebyl zda­le­ka sám – stej­ný názor mělo i něko­lik dal­ších fil­mo­vých pro­du­cen­tů. Když bylo vše dojed­ná­no, vypa­da­lo jádro tvůr­čí­ho týmu jako rejstřík holly­wo­od­ské pro­du­cent­ské šlech­ty: Steven Spielberg, Michael Bay, Lorenzo di Bonaventura (Odstřelovač), Tom DeSanto (série X-Men), Don Murphy (Takoví nor­mál­ní zabi­já­ci) a Ian Bryce (Zachraňte vojí­na Ryana).

„Na pře­ko­ná­vá­ní před­sud­ků ohled­ně robo­tů – kte­ré měli dokon­ce i samot­ní fanouš­ci – bylo nej­těž­ší to, že dokud jsme nemě­li v ruká­vu něja­ké zábě­ry, nikdo vůbec nechá­pal, o čem má ten film být,“ pokra­ču­je Spielberg. „Proto jsme se hned pus­ti­li do prá­ce: sna­ži­li jsme se vymys­let lid­ský pří­běh, nalézt co nej­lep­ší her­ce a vypro­du­ko­vat co nej­ú­žas­něj­ší efek­ty. Říkali jsme si, že zby­tek se už vyře­ší sám.“

Společnosti DreamWorks Pictures a Paramount Pictures se nako­nec roz­hod­ly podí­let na fil­mu spo­leč­ně. Jejich před­cho­zí spo­lu­prá­ce při­nes­la ovo­ce v podo­bě tako­vých hitů jako Dreamgirls, Válka svě­tů, Collateral či Zachraňte vojí­na Ryana.

První ver­zi scé­ná­ře napsal komik­so­vý autor a nad­še­nec John Rogers. „Ti hod­ní lidé z DreamWorks vědí, že jsem zasek­nu­tý puber­ťák. Živím se jako pro­fe­si­o­nál­ní tee­nager,“ vtip­ku­je Rogers. „Takže s při­hléd­nu­tím k tomu, že jsem v jejich kan­ce­lá­řích roze­bí­ral a dával zpát­ky dohro­ma­dy Optima Prime, jsem ve chví­li, kdy se mě zepta­li, jest­li mám zájem, sku­teč­ně neměl na výběr. Šel jsem do toho s nad­še­ním, byla to skvě­lá pří­le­ži­tost. Do začát­ku mi řek­li jedi­nou věc: napiš lid­ský pří­běh.“

Rogersova původ­ní tro­ji­ce dějo­vých linek se nako­nec pro­po­ji­la v jed­nom tema­tic­ky boha­tém a zají­ma­vém pří­bě­hu, kte­rý sepsa­li dva exper­ti na slo­vo vza­tí – Alex Kurtzman a Roberto Orci. Ještě před­tím, než jim Rogers pře­dal šta­fe­tu, strá­vil hod­ně času pro­hlí­že­ním růz­ných webů, věno­va­ných Transformers. „Plynule jsem pře­šel k jiné­mu pro­jek­tu a nechal jsem Alexe a Boba, ať se v tom pěk­ně vymá­cha­jí sami,“ vtip­ku­je scé­náris­ta. „Transformers mají tak obrov­ské množ­ství fanouš­ků, že bys­te moh­li obě­to­vat vel­ký kus živo­ta jen zod­po­ví­dá­ní jejich otá­zek.“

S nabíd­kou režij­ní­ho postu se Spielberg roz­ho­dl oslo­vit Michaela Baye, kte­rý v té době prá­vě dokon­čo­val akč­ní thriller Ostrov. „Michael je pro film toho­to typu napros­to ide­ál­ní reži­sér,“ říká Spielberg. „Má pro tenhle mate­ri­ál oprav­do­vý cit – ví přes­ně, jak by to mělo vypa­dat. Dostal úpl­nou svo­bo­du, aby mohl vdech­nout lid­ským i robo­tic­kým posta­vám život přes­ně tak, jak chtěl.“

Bay bez del­ší­ho pře­mýš­le­ní pus­til jeho nabíd­ku z hla­vy, ale když si uvě­do­mil, že to Spielberg mys­lel zce­la váž­ně a hod­lá se na pro­jek­tu aktiv­ně podí­let jako výkon­ný pro­du­cent, pře­ce jen pod­lehl nutká­ní a při­stou­pil na nabíd­ku výle­tu do cen­t­rá­ly fir­my Hasbro. Po setká­ní s vedou­cím výro­by Brianem Goldnerem jej ovládlo nad­še­ní a dle svých vlast­ních slov trva­lo při­bliž­ně tři sekun­dy, než oto­čil o 180°.

V Hasbro pro­šel Bay spo­lu s pro­du­cen­ty di Bonaventurou a Ianem Brycem taměj­ší „Školou Transformerů“ (DeSanto s Murphym ten­to kurs absol­vo­va­li při své před­cho­zí návštěvě). „Tak tomu oprav­du říka­jí,“ vysvět­lu­je Bay. „Provedou vás celou tou myto­lo­gií a vše­mi inkar­na­ce­mi komik­sů a hra­ček. Je to tako­vý prů­let his­to­rií Transformers – celé té znač­ky a jed­not­li­vých postav. Ten obrov­ský roz­sah toho vše­ho vás napros­to ohro­mí. První, co mě hod­ně vza­lo, byla ta před­sta­va robo­tů, kte­ří se trans­for­mu­jí na dál­ni­ci v rych­los­ti 130 km/h. V tom oka­mži­ku jsem začal mít obrov­skou tou­hu to zre­a­li­zo­vat.“

Bay, kte­rý je vel­kým pří­z­niv­cem japon­ské­ho ani­me, věděl, že spo­lu se svým hlav­ním výtvar­ní­kem Jeffem Mannem roz­hod­ně neu­dě­lá slav­né znač­ce ostu­du. Ani jeden z nich však nebyl při­pra­ven na vlnu zdr­cu­jí­cí kri­ti­ky, kte­rá se na ně zača­la valit dokon­ce už před začát­kem natá­če­ní.

„K lidem, kte­ří tyhle feno­me­nál­ní hrač­ky vymys­le­li, musí­te poci­ťo­vat vel­kou úctu,“ říká Bay. „Ale mým úko­lem bylo pře­nést je do sku­teč­né­ho svě­ta, a to tak, aby do něj co nej­víc zapad­li, což bylo hod­ně těž­ké. Roboti prv­ní gene­ra­ce se sklá­da­li z doce­la malé­ho množ­ství vel­kých blo­ků, což by ve fil­mu vypa­da­lo asi jako ten jed­no­du­chý obří panák z Krotitelů duchů. Náš Optimus Prime se sklá­dá z 10 108 sou­čás­tek, z nichž se kaž­dá pohy­bu­je.“

„Před pode­psá­ním smlou­vy jsem v sobě musel pře­ko­nat hod­ně vel­kou nedů­vě­ru, pro­to­že jsem chtěl dělat výhrad­ně na fil­mu, kte­rý bude zce­la foto­re­a­lis­tic­ký,“ říká Bay. „Tihle robo­ti pat­ří k tomu nej­kom­plex­něj­ší­mu, co kdy ILM vytvo­ři­li. Ještě před dvě­ma lety by to neby­lo tech­nic­ky mož­né. A to je má odpo­věď všem lidem, kte­ří si stě­žu­jí na to, že se robo­ti tro­chu liší od ori­gi­ná­lu. Někdy je vlast­ně lep­ší vůbec nere­a­go­vat a nechat výsle­dek hovo­řit sám za sebe.“

Všechny her­ce ohro­mi­lo přís­né uta­je­ní, kte­ré celý pro­jekt obklo­po­va­lo. Většina z nich nedo­sta­la celý scé­nář, ale pou­ze scé­ny, v nichž pří­mo vystu­po­va­li. „Když jsem pak při­šel do stu­dia a viděl, jak úžas­né scé­ny pro ten film vytvo­ři­li, pocho­pil jsem, proč se to Michael a Steven sna­ži­li tak úzkost­li­vě tajit,“ vzpo­mí­ná Jon Voight.

Filmaři strá­vi­li hod­ně času sle­do­vá­ním tele­viz­ní­ho seri­á­lu Transformers z 80. let a ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 1986, kte­ré jim pomoh­ly podrob­ně se sezná­mit s prv­ní gene­ra­cí robo­tů.

„Steven chtěl, aby to bylo pět pro­ti pěti,“ říká Bay. „Tím to celé zača­lo.“

„Bylo jas­né, že nemů­že­me udě­lat film bez Bumblebeeho, Optima Prime a Megatrona,“ říká di Bonaventura. „Pak jsme si mezi sebou udě­la­li tako­vou anke­tu, abychom zjis­ti­li, kdo jsou naši nej­vět­ší oblí­ben­ci, no a potom jsme se zepta­li fanouš­ků. Z toho vše­ho pak vze­šel seznam nej­ob­lí­be­něj­ších trans­for­me­rů. Víme, že si lidé budou říkat: ‚Jé, ško­da že tam neda­li tady toho nebo tam­to­ho‘, ale všech­ny jsme je do jed­no­ho fil­mu bohu­žel nacpat nemoh­li.“

Více na Kritiky.cz
Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví ...
Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď Brněnský kouč, psychoterapeut, poradce pro osobní rozvoj, vysokoškolský pedagog a lektor vydal...
Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorn...
Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zah...
Šógun Šógun je jedním ze šesti románů amerického spisovatele britského původu Jamese Clavella, kt...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […]
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […]
  • Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z.28. února 2019 Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z. Recenze prvního dílu je za námi, pojďme nyní nakouknout pod kapotu a subjektivně zhodnotit volné pokračování. A že volné je opravdu ve všech směrech – zůstala jen jediná postava z […]
  • 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]8. února 2016 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%] Michael Bay si vypěstoval pověst krále explozí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, stačí se podívat na jeho dosavadní filmovou kariéru. Nicméně už jej neuspokojuje jen ničit gigantické […]
  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […]