Projekty České televize k srpnu 1968 – část druhá

Rok 1968 je rokem spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. V cyk­lu nazva­ném 1968 mili­me­t­rů budou moci divá­ci shléd­nout, jaké změ­ny byly i ve svě­tě v roce 1968. První díl má název Reformy, tan­ky a kuře­cí vývar (20.8. ve 21.00 hodin na ČT2), dru­hý díl Podprsenky, pan­te­ři a bari­ká­dy (22.8. ve 21.05 hodin na ČT2), a posled­ní díl se jme­nu­je Láska, sva­tí a roke­nrol. (24.8. ve 21.00 hodin na ČT2).

Česká tele­vi­ze do své­ho vysí­lá­ní zařa­di­la i doku­men­ty v rám­ci cyk­lu Okupace oči­ma oku­pan­tů, kte­ré nabí­zí pohled na oku­pa­ci Československa z dru­hé stra­ny. Dokumenty jsou nazva­né Poslední mise gene­rá­la Jermakova, Rusko (20.8. v 18.15 hodin na ČT2), Červená růže, Maďarsko (21.8. v 18.15 hodin na ČT2), Píšu ti, má lás­ko, Polsko (22.8. v 18.00 hodin na ČT2), Hlasy v lese, Německo (23.8. v 18.15 hodin na ČT2) a Zbytečný hrdi­na, Bulharsko (24.8. v 17.20 hodin na ČT2).

Režisérka Anna Kryvenko nato­či­la doku­men­tár­ní film Můj nezná­mý vojín (19.8. ve 21.05 na ČT ART), kte­rým byl její pra­strýc, sovět­ský voják z Ukrajiny, kte­rý oku­po­val Československo v roce 1968. Je to vyprá­vě­ní o tom, jak vyso­ká poli­ti­ka ničí živo­ty oby­čej­ných lidí.

Okupaci v morav­sko­slez­ské met­ro­po­li mapu­je doku­ment Ostravské jaro 1968 (20.8. ve 20.00 hodin na ČT2), díky kte­ré­mu se divá­ci mohou podí­vat do toho­to měs­ta, a co se v něm ode­hrá­va­lo v šede­sá­tých letech.

Dalším fil­mem, kte­rý se věnu­je roku 1968, je sní­mek Nový domov Švýcarsko (22.8. v 17.05 na ČT2) , kte­rý zachy­cu­je živo­ty čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů, kte­ří se po roce 1968 roz­hod­li opus­tit svou vlast a začít dal­ší život v nové zemi.

O tom, jak vní­ma­li inva­zi sovět­ských vojsk teh­dej­ší pro­fe­si­o­nál­ní důstoj­ní­ci Československé lido­vé armá­dy uka­zu­je i sní­mek Osudový zvrat (25.8. v 18.15 hodin na ČT2) reži­sér­ky Jany Hodákové.

V České tele­vi­zi se bude v noci z 20. na 21.srpna začne ČT vysí­lat pořad Dnes před 50 lety. Moderátor Jakub Železný bude ten­to pořad mode­ro­vat a divá­ci se díky tomu­to pořa­du pře­ne­sou do 21.srpna před 50 lety. Budou moci sle­do­vat aktu­ál­ní zpra­vo­daj­ské shr­nu­tí dne, kte­ré ovliv­ni­ly živo­ty všech Čechů a Slováků. Jednotlivé repor­tá­že budou vyu­ží­vat archiv­ních mate­ri­á­lů, odbor­ní­ci a pamět­ní­ci pak pomo­hou ana­ly­zo­vat poza­dí oku­pa­ce.

Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la jako doplň­ko­vý mate­ri­ál pro web pat­nác­ti­strán­ko­vý inter­ak­tiv­ní komiks pod­le scé­ná­ře pra­cov­ní­ků archi­vu ČT Jakuba Adamuse a Jakuba Hoška Televize pro­ti tan­kům (kres­líř Karel Zeman). Komiks bude zve­řej­něn na strán­kách www.ceskatelevize.cz/dnespredlety.

Dokumentární film Můj osma­še­de­sá­tý (2.9. v 17.50 hodin na ČT2) reži­sé­ra Zdeňka Tyce se zabý­vá otáz­kou, zda bychom doká­za­li brá­nit demo­kra­cii i dnes, kdy­by k nám při­šla voj­ska pěti armád. Otázku kla­dl reži­sér his­to­ri­kům, žijí­cím pamět­ní­kům, odbor­ní­kům na česko-ruské vzta­hy i osob­nos­tí z tele­vi­ze či rádia.

Projekty České televize k srpnu 1968 – část druhá
Ohodnoťte článek


Části seriálu: SRPEN 1968

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna21. srpna 2018 Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, protože už na přelomu let 67 a 68 se začaly ty věci neskutečně uvolňovat. Já najednou do studia na […]
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část první14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část první Ve úterý 14.srpna představila Česká televize své projekty k 50. výročí událostí srpna 1968. Tisková konference s novináři proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK, na náměstí Jana […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *