Predátor: Evoluce - SVALY

  •  
Predator

Trevante Rhodes, kte­rý hra­je Williamse, se při sle­do­vá­ní původ­ní­ho Predátora jako dítě straš­ně bál. „Nedívám se kvů­li tomu fil­mu a té sérii na stra­ši­del­né fil­my od té doby, co mi bylo sedm. Ještě něko­lik dní poté jsem měl noč­ní můry.” I přes ten­to záži­tek byl Rhodes nad­še­ný z myš­len­ky, že se Shane Black do série po 30 letech vrá­tí. „Práce s tímhle člo­vě­kem, kte­rý hrál v prv­ním fil­mu a teď se vrá­til a má na tom všem lví podíl, je úžas­ná zku­še­nost, kte­rá k vám při­jde jed­nou za život.”

Rhodes se zají­mal o to, co se děje s vojá­ky po boji. „Měl jsem pří­le­ži­tost vyzkou­šet, jaké je ztra­tit svou jed­not­ku. Williams je kapi­tán, kte­rý vydal špat­ný roz­kaz, a všech­ny jeho lidi zabi­li. S tímhle musí žít. A teď sem při­chá­zí chla­pík, kte­rý boju­je za záchra­nu své rodi­ny, své­ho dítě­te. Je za tím vidět vášeň. Williams tou­ží zažít fun­gu­jí­cí rodi­nu, pro­to­že to nemá. Tím, že jsme zdů­raz­ni­li tuto emoč­ní lin­ku a  uká­za­li tuhle strán­ku člo­vě­ka, kte­rý byl chlad­no­krev­ným zabi­já­kem, jsme uká­za­li to, co stá­le hle­dal.“

Celé jmé­no jeho posta­vy zní Gaylord Nebraska Williams, „ale Gaylord se mu moc nelí­bí,” pozna­me­ná­vá Rhodes. „Byl ser­žan­tem u spe­ci­ál­ní letec­ké jed­not­ky.“

Williams úzce spo­lu­pra­co­val s vedou­cí mas­ké­rů Victorií Down na tvor­bě slo­ži­té­ho teto­vá­ní své posta­vy. Každé teto­vá­ní má pro her­ce svůj význam a všech­na byla inspi­ro­vá­na teto­vá­ním sku­teč­ných vete­rá­nů, kte­ré Rhodes potkal ve vojen­ských nemoc­ni­cích, když stu­do­val roli. „Každé teto­vá­ní je při­po­mín­kou jeho život­ní ces­ty,” říká Rhodes. Na kaž­dém prs­tě má vyte­to­va­né jed­no pís­me­no, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří slo­vo „sor­ry.” Říká k tomu: „Pro mě to zna­me­ná, že se omlou­vá své jed­not­ce, kte­rou poslal na smrt. Na vnitř­ní stra­ně zápěs­tí má otaz­ník, pro­to­že se nako­nec poku­sil o sebe­vraž­du, a tohle je při­po­mín­kou otáz­ky, kte­rá je s tím spo­je­ná.“ Kolem paže má ost­na­tý drát se jmé­ny čle­nů své jed­not­ky a ame­ric­kou vlaj­ku. Také pís­me­na „DNR” jako nere­sus­ci­to­vat. „Na před­lok­tí má také puš­ku. Bylo to jeho prv­ní teto­váž, kte­ré si nechal udě­lat v 18 letech pros­tě pro­to, že byl mla­dý a bylo to cool.“ Williams říká, že tato teto­vá­ní dodá­va­ly jeho výko­nu váhu. „Vypadá to dob­ře, ale je to psy­chic­ká zále­ži­tost. Pokud to při­jme­te sku­teč­ně za své, bude to prav­di­vé i pro divá­ky.”

Označení Pošuci nemá být myš­le­no s despek­tem. Podle Rhodese je to „pokus, jak zleh­čit situ­a­ci, kte­rá je nesmír­ně těž­ká. Nejlepší způ­sob, jak to udě­lat, je, sho­dit to humo­rem. Ten nej­lep­ší humor se rodí z boles­ti, ne? Moje posta­va se poku­sí o sebe­vraž­du. To je šíle­né, chá­pe­te, co mys­lím? Ale tihle lidé mají post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chu a budou prv­ní, kte­ří vám řek­nou, že jsou mago­ři. Ale do urči­té míry jsme všich­ni šílen­ci, a tohle má jen uleh­čit tomu, že se cítí­te kaž­dý den úpl­ně stej­ně.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […]
  • Predátor: Evoluce - POŠUCI18. září 2018 Predátor: Evoluce - POŠUCI             Hrdinům v centru Predátora se láskyplně přezdívá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kterým se potkávají ve vojenském vězeňském autobusu. Pošuci jsou skupinou […]
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […]
  • Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU18. září 2018 Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU John Davis, který produkovat původní i všechny následující filmy této série vzpomíná, co ho k Predátorovi přitáhlo před více než 30 lety poprvé: „Byla to myšlenka na lovce. Myšlenka na […]
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […]
  • Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ             Olivia Munn září v roli evoluční bioložky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špičkou ve svém oboru, vědkyně, která zkoumá, jak se tvorové mění a přizpůsobují,” říká Munn. „Je na […]
  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […]
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […]
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […]
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stanovených podmínek navýšení rozpočtu, zvětšení rozsahu a prostoru filmu a více akce a s více postavami, […]