Po čem muži touží - Ze zákulisí

PoCemMuziTouzi

Natáčelo se v Praze, ale na závěr natá­če­ní se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kte­ré­mu pat­ří Pohádková ves­nič­ka.  Zde vzni­ka­ly scé­ny výle­tu na kolech. V prů­bě­hu natá­če­ní si muse­li her­ci osvo­jit  i někte­ré nové  doved­nos­ti – Sara Sandeva se pro svůj part uči­la hrát na kyta­ru.

Matěj Hádek zase věro­hod­ně před­stí­ral auto­me­cha­ni­ka.

Anička Polívková se ve scé­ně v ordi­na­ci potka­la popr­vé před kame­rou se svou mamin­kou Evelynou Steimarovou, kte­rá si zahrá­la lékař­ku.

Přestože film je kome­die, obsa­hu­je něko­lik scén, pocho­pi­tel­ně komic­kých, kte­ré vyža­do­va­ly prá­ci kaska­dé­rů. Karla má totiž ve scé­ná­ři jak pád na kole, tak leze­ní po fasádě. „Na obě tyto scé­ny jsme měli pro­fe­si­o­nál­ní kaska­dér­ku, kte­rá mís­to Aničky Polívkové pada­la z kola a lez­la po stře­še hote­lu. Nicméně i Anička pro­je­vi­la sta­teč­nost a fyzic­kou kon­di­ci a část scé­ny, kdy musí vylézt z okna a sunout se kus po stře­še hote­lu, ode­hrá­la sama,“ říká pro­du­cent­ka Dana Voláková.

Více na Kritiky.cz
Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý. Myslel jsem si, že po shlédnutí několika kultovních zahraničních, tzv. umělecky náročněj...
Boy on the Bridge the director Petros Charalambous invites you to see his film at the Zlin Film Fe ...
Wimbledon - den druhý Přímý přenos z druhého dne Wimbledonu....
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku právě dorazil do nabídky kin. Spin-off sv...
Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě ...

O Matějovi Hádkovi je zná­mo, že je milov­ník jízdy na kole, kolo pou­ží­vá v pod­sta­tě od jara do pod­zi­mu sko­ro kaž­dý den jako doprav­ní pro­stře­dek. Takže celý natá­če­cí den, kdy her­ci sjíž­dě­li kop­ce, a nao­pak vyjíž­dě­li stou­pák… reži­sé­rem nazva­ný „u pově­šen­ce“, si Matěj vel­mi uží­val.

Za Jiřího Langmajera sice při fil­mo­vé auto­ha­vá­rii zasko­čil kaska­dér, ale nemi­nu­lo ho pro­lé­zá­ní okén­kem nabou­ra­né­ho  auta, a spo­leč­ně s  Jiřím Havelkou pak v jiné scé­ně  „na vlast­ní kůži“ zin­sce­no­va­li fil­mo­vou rvač­ku.

Bouračku Jiřího Langmajera jsme nejdří­ve zva­žo­va­li nato­čit tri­ko­vě. Pak jsme díky panu Antonínu Charouzovi zís­ka­li dva vozy znač­ky Ford, kte­ré jsme moh­li reál­ně nabou­rat. Po prv­ním zábě­ru bou­rá­ní jsme zjis­ti­li, že Ford je udě­lán vel­mi bez­peč­ně, tak­že prv­ní náraz nebyl na karo­se­rii auta sko­ro vidět. K rados­ti reži­sé­ra Havlíka jsme tedy moh­li scé­nu, kte­rou jsme původ­ně zva­žo­va­li nato­čit „na popr­vé“, nato­čit hned tři­krát, a tím jsme zís­ka­li zábě­ry auten­tic­ké bou­rač­ky,“ pro­zra­zu­je pro­du­cent­ka Dana Voláková.

Více na Kritiky.cz
Nasi a študentské časy ...
Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla pr...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Přichází nezapomenutelný filmový zážitek od vizionářského režiséra Tima Burtona, založe...
Vánoční nabídka Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mnoho dalších věcí přijde na našich DVD a VSH půjčove...
Most přes řeku Kwai Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úk...

Čestmír s Karlem rádi cho­dí na pivo a v tom­to zvy­ku pokra­ču­jí i po Karlově pře­mě­ně. Ve scé­nách v hos­po­dě však her­ci měli v půl­li­t­rech neal­ko­ho­lic­ké pivo.

A jaká nebez­peč­ná scé­na čeka­la na Lenku Vlasákovou? Zjistila jsem, že nebez­peč­ná jsem  já, pro­to­že při háze­ní rekvi­zit jsem dva­krát tre­fi­la hlav­ní hrdin­ku Aničku Polívkovou do hla­vy, a potom jsem zjis­ti­la, že mám neu­vě­ři­tel­ně přes­nou ránu, pro­to­že když jsem po ní háze­la kabel­ku, tak jsem tři­krát vyp­la svět­lo a čty­ři­krát ji pově­si­la na kli­ku, tak­že mys­lím, že jsem dost nebez­peč­ná pro oko­lí,“ pro­zra­di­la se smí­chem hereč­ka.

Na pla­ce padlo cel­kem 10 facek – všech­ny však byly sou­čás­tí fil­mo­vé­ho pří­bě­hu!

Anička Polívková jako vítěz­ka jed­no­ho z roč­ní­ků StarDance se i nadá­le věnu­je tan­ci, a tak jí sta­bi­li­ta a chůze na pod­pat­cích nedě­lá vůbec pro­blém. Ve fil­mu však muse­la (jako pře­mě­ně­ný Karel) cho­dit v botách s vyso­ký­mi pod­pat­ky a také v nich padat. Režisér pada­cí­mi scé­na­mi a klo­pý­tá­ním s nali­tou kávou nešet­řil, tak­že Anička někte­ré fil­mo­va­cí dny pada­la mno­ho­krát za sebou. A nepa­da­la vlast­ně jen ona,  i Jiří Langmajer má ve fil­mu svo­ji pada­cí scé­nu. Ale to si nechá­me jako pře­kva­pe­ní pro divá­ky do kin.

Ve scé­ně večír­ku časo­pi­su Playboy si zahrá­lo 120 osob. Na natá­če­ní do klu­bu Misch Masch, kde se natá­če­la, nás při­šlo pod­po­řit mno­ho našich zná­mých, do kom­par­zu se také zapo­ji­li výher­ci sou­tě­ží našich medi­ál­ních part­ne­rů a dokon­ce se zúčast­ni­li natá­če­ní i čle­no­vé sku­teč­né redak­ce časo­pi­su Playboy vč. její­ho šéf­re­dak­to­ra

Herečky zase pomu­či­li mas­ké­ři ve scé­nách, kte­ré zná důvěr­ně kaž­dá žena – při apli­ka­cích ple­ťo­vé mas­ky. Naštěstí se jim nepo­da­ři­lo vydě­sit reži­sé­ra, tak­že mohl štáb po něko­li­ka noč­ních frek­ven­cích slav­nost­ně zaklap­nout posled­ní klap­ku.

Více na Kritiky.cz
Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení V polovině dubna 1966 se štáb nacházel v letovisku Crvena Luka. Střihačka Jutta Hering přijel...
Soutěž o 3 trika „Špunti na vodě“ Vyhlašujeme vítěze dubnové soutěže....
#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 % Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v ...
Gattaca Výhodou žánru sci-fi je skutečnost, že dokáže rozebírat přítomnost, přičemž většinou ...
Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky ...

K nej­zá­bav­něj­ším čás­tem fil­mu i natá­če­ní pat­ří sek­ven­ce, kdy si prá­vě pro­mě­ně­ný Karel/Karla oblé­ká pun­čo­chá­če. Pro všech­ny tyto scé­ny se pou­ži­lo nejmé­ně čty­ři­cet pun­čo­chá­čů a pun­čoch, od ošk­li­vě hně­dých, kdy si je Karla neu­mí ješ­tě vyla­dit, až po krás­ně ele­gant­ní. Paradoxně, na  tzv. prv­ní, „neši­kov­né“ oblé­ká­ní jich neby­lo tře­ba tolik, kolik si kosty­mér­ky mys­le­ly. Anička Polívková je totiž již na tře­tí pokus na sebe vtip­ně, „necit­li­vě narva­la“ a tak krás­ně  pun­čo­chá­če roze­rva­la, že už jsme jen  tuto ver­zi kopí­ro­va­li. Anna Polívková měla kolem dva­ce­ti vari­ant oble­če­ní, za  nej­vtip­něj­ší out­fit  štáb nako­nec vyhlá­sil ten,  kdy si vykra­ču­je v tre­nýr­kách a vyso­kých lodič­kách v kuchy­ni.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *