King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK

word image 8

ŠIMON ŠAFRÁNEK

*1977, Praha

Filmař, spi­so­va­tel a novi­nář. V nul­tých letech se věno­val pře­de­vším video­kli­pům pro čes­ké (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The Nihilists) i zahra­nič­ní (Pelussje, Hangmás, The Fullbliss) pro­jek­ty. Pro Českou tele­vi­zi nato­čil hudeb­ní sérii Kombo, i kon­cert­ní zázna­my vystou­pe­ní J.A.R. nebo Tomáše Kluse. Věnuje se i hudeb­ním doku­men­tům: v roce 2004 dokon­čil sní­mek o fanouš­cích Nicka Cavea The Myth, v roce 2016 vytvo­řil doku­ment o revi­va­lo­vých kape­lách Země revi­va­lů. V roce 2018 debu­tu­je celo­ve­čer­ním doku­men­tem King Skate.

Napsal román Fleischerei 36 (2008) a nove­lu 23 (2005). Články a roz­ho­vo­ry pře­de­vším s fil­mo­vou tema­ti­kou při­spí­vá do čes­kých novin a časo­pi­sů. Působí též v DJ usku­pe­ní The Fakes.

KOMENTÁŘ REŽISÉRA

Začalo to před něko­lik lety. Nikoli na kop­ci a niko­li v ram­pě. Na gau­či. To odpo­led­ne, kdy jsem ote­vřel kníž­ku svých přá­tel a zná­mých, Martiny Overstreet a Michala Nanoru. Jmenuje se Prkýnka na maso jsme uříz­li. Nepatřila mi, neda­la se už kou­pit. První jas­ná vzpo­mín­ka na tenhle pro­jekt je Městská knihov­na v Praze. Po dlou­hých letech jsem se tam při­hlá­sil, abych si mohl Prkýnka vypůj­čit. Od pře­páž­ky rych­le domů, ta bichle jako tro­fej, ote­vři ty strán­ky! Bylo to tam hned. Slova mi vyska­ko­va­la do očí, kři­če­la neob­vyk­lým zau­je­tím a váš­ní, lás­kou. A potom ty fot­ky! Archívní moment­ky, co vibru­jí i po letech pohy­bem. A ten pohyb mě zau­jal. Protože co je film, když ne pohyb? Tekutý čas, kte­rý můžu pro­žít a zažít, zatím­co u fot­ky si pří­běh a kon­text domýš­lím. Jízda na ska­te­bo­ar­du má pro mě navíc odjak­ži­va roman­tic­ký nádech svo­bo­dy; vykaš­lat se na všech­no a pro­s­tě jet. Ozvuk toho pra­vě­ké­ho instink­tu, vyšpl­hat se na koně, nasou­kat do auta ane­bo sko­čit na to prkén­ko s koleč­ky. Vypálit pryč, vyfi­čet, vysviš­tět pro­sto­rem. Adrenalin, dob­ro­druž­ství. Tohle pio­nýr­ství mě fas­ci­nu­je, ta mož­nost být u něče­ho nevy­zkou­še­né­ho, u něče­ho his­to­ric­ky nové­ho...

Byl jsem si pro Prkýnka v knihov­ně pak ješ­tě něko­li­krát. Navazoval jsem v pořad­ní­ku sám na sebe. Vypisoval jsem si vzpo­mín­ky a psal poznám­ky, sta­věl prv­ní námět a scé­nář Snažil jsem se potkat s Michalem a Martinou, chtěl jsem je mít v týmu. Oba byli nesmír­ně vytí­že­ní, trva­lo to asi rok. A pak samo­zřej­mě sta­čí pár minut nad jed­nou sodov­kou. S pro­du­cen­tem to bylo podob­né. Vždyť do skej­ťác­ké par­ty pat­ří i Kateřina Černá z Negativu, s níž jsem se kaž­dý rok potká­val na fes­ti­va­lu v Cannes. Kateřina mě před­sta­vi­la Vojtovi Kotkovi, kte­rý peč­li­vě schra­ňu­je skej­ťác­ké fil­mo­vé archí­vy. Vojta mi posky­tl 130 giga­baj­tů fil­mo­vých archí­vů a já s tím dis­kem zase téměř běžel domů. USB do USB a pojď!

Čím déle jsem archi­vy sle­do­val, tím jas­ně­ji z nich vystu­po­va­ly růz­né úhly pohle­du: někdo se věnu­je závo­dům, jiný rad­ši sko­pi­či­nám kama­rá­dů. Archívy jsem potře­bo­val dopl­nit výpo­věď­mi a pří­běhy skej­ťá­ků.

Potkávali jsme je na mís­tech, kte­rá pro ně byla klí­čo­vá – praž­ský Strahov, kde stá­la prv­ní ram­pa, les­ní mýti­na u Poličky, kde se pořá­da­ly sum­mer cam­py a pra­cha­tic­ký spor­tov­ní are­ál, kde se kona­la setká­ní stej­né­ho jmé­na. V Karlových Varech jsme pak hle­da­li pozůstat­ky požár­ní nádr­že, kte­rá skej­ťá­kům slou­ži­la za náhra­du kali­forn­ské­ho bazé­nu.

Se stři­ha­čem Šimonem Hájkem jsme trá­vi­li měsí­ce ve střiž­ně. Nakonec jsme tam byli sko­ro rok. Ale teď se kruh uza­ví­rá, film je hoto­vý a těší­me se, že jej uká­že­me těm, kte­ří se o něj zaslou­ži­li nej­víc; totiž skej­ťá­kům samot­ným, a to tam, kam sami léta jez­di­li – na fes­ti­va­lu ve Varech. Protože spo­lu s nimi chce­me žít svo­dob­ně, aniž by nám někdo říkal tři dva jed­na start.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ20. září 2018 King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ 40 písniček, 20 kapel z Československa i ze zahraničí, účet za milion a taky několikaměsíční práce. Výsledkem je soundtrack, který nemá v českém filmu obdoby. Film King Skate vypráví o […]
  • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […]
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […]
  • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSE Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […]
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […]
  • King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM20. září 2018 King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM Stěžejní součástí filmu jsou unikátní dobové záběry. Jakým objemem filmového materiálu jste se museli probírat? Kdo byli ti, kteří tehdejší skejtovou komunitu natáčeli? Měli jsme asi […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo […]