Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

JSvet

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se muse­li vrá­tit. Chris vytvo­řil úžas­nou posta­vu, kte­ré pro­půj­čil oprav­do­vý šarm a vtip. Má upřím­nou vnitř­ní sílu, díky kte­ré komu­ni­ku­je s pub­li­kem tak, že vždyc­ky udě­lá tu správ­nou věc.“

Pratt vysvět­lu­je, co pub­li­kum na těch­to fil­mech stá­le baví: „Úspěch Jurského svě­ta začí­ná s úspě­chem Jurského par­ku. Lidi ten původ­ní film oprav­du milo­va­li. Připoutalo to pozor­nost celé gene­ra­ce a svět byl hla­do­vý po tom vidět novou ver­zi toho pří­bě­hu… ver­zi se vše­mi tech­no­lo­gic­ký­mi vymo­že­nost­mi, kte­ré ve fil­mo­gra­fii při­by­ly od roku 1993.“

I přes­to, že žijí své živo­ty oddě­le­ně, se díky spo­leč­né­mu cíli v tom­to fil­mu Chris a Claire opět shle­da­jí. Zatímco ona ochra­nu a záchra­nu těch­to živo­či­chů pova­žu­je za své poslá­ní, uvě­do­mu­je si, že Owena zpět na ost­rov dosta­ne pří­le­ži­tost zachrá­nit Blue, velo­ci­rap­to­ra, ke kte­ré­mu má Owen sil­né pou­to. „Hodně toho, co se mezi Claire a Owenem děje, zůstá­vá nevy­slo­ve­no. V Jurském svě­tě si spo­lu pro­šli trau­ma­tic­ký­mi zážit­ky a oba se s nimi vypo­řá­dá­va­jí po svém,“ říká Pratt. „Owen věří, že nee­xis­tu­je způ­sob, jak se cítit lépe, pros­tě musí­te jít dál a žít svůj život. Utápět se ve vině, jako to dělá Claire, je špat­ně, ale pro Owena je špat­né i igno­ro­vá­ní toho, co se sta­lo… tak­že se navzá­jem potře­bu­jí. Vidíte, že tito dva k sobě mají vel­kou náklon­nost a že jsou zro­ze­ni k tomu, být spo­lu… ale okol­nos­ti jim nedo­vo­lu­jí, aby se tak sta­lo.“

Pratt se v minu­los­ti v roli Owena vydal na honič­ku džun­glí s velo­ci­rap­to­ry a pře­žil bru­tál­ní pokou­sá­ní od růz­ných stvo­ře­ní na ost­ro­vě. Nic ale nemoh­lo Owena při­pra­vit na nové­ho nestvůr­né­ho dino­sau­ra stvo­ře­né­ho Dr. Wu: indo­rap­to­ra, nej­smr­tel­něj­ší stvo­ře­ní, kte­ré kdy cho­di­lo po této pla­ne­tě. „Indoraptor ote­ví­rá náš pří­běh a uka­zu­je nám, jaká bude budouc­nost jur­ské­ho svě­ta. Dojde vám, že indo­rap­tor je přes­ně to, o co spo­leč­nos­ti InGen šlo. Již léta vytvá­ře­li ten­to typ kogni­tiv­ní inte­li­gen­ce pro pre­dá­to­ry. Jejich vývoj došel až k indo­rap­to­ro­vi, kte­rý je v pod­sta­tě neprů­střel­ný. Útočí na povel. Byl navr­žen jako smr­tí­cí zbraň vál­ky a my od začát­ku vidí­me, jak nebez­peč­ný je. Představa těch­to stvo­ře­ní v nespráv­ných rukou je děsi­vá.“

Více na Kritiky.cz
Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, kte...
Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť ...
Altaïr komiks – #014 ...
Tsotsi Film o tom, jak se z velkého chuligána jako mávnutím kouzelného proutku citlivý dobrák stal, ...
Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru Sýrová kolečka se náramně hodí jako vánoční pohoštění pro sváteční návštěvy příb...

Zatímco Owen se roz­ho­dl pro život v osa­mě­ní, Claire se roz­hod­la pro přes­ný opak – vytvo­ři­la sku­pi­na na ochra­nu dino­sau­rů (Dinosaur Protection Group, DPG), jejíž misí je zachrá­nit zby­lé dino­sau­ry žijí­cí na ost­ro­vě Isla Nublar. „Pořád si dává za vinu vše, co se sta­lo,“ pokra­ču­je Howard. „Udělala chy­bu, kte­rou již nemů­že vzít zpět, když se podí­le­la na stvo­ře­ní indo­mi­nuse rexe. Svět je teď kvů­li její­mu jed­ná­ní jiným mís­tem. Otevřela Pandořinu skříň­ku, kte­rou už nemů­že zavřít. Vše, o co Claire jde, je být v tomhle pří­bě­hu na správ­né stra­ně. Je to její pohnut­kou i poslá­ním.“

I přes­to, že Howard hra­je ve fil­mech již od dět­ství, ji reži­sé­ro­vy schop­nos­ti pře­kva­pi­ly. „Je pár věcí, kte­ré J.A. na pla­ce dělal a kte­ré jsem nikdy před­tím neza­ži­la. Natáčeli jsme scé­ny bez dia­lo­gu a on během nich pouš­těl hud­bu. Jinak jsme cho­di­li, jinak jsme se cho­va­li. Také pou­ží­val spous­tu dino­sau­řích efek­tů. Najednou se tře­ba ozval oprav­du hla­si­tý dino­sau­ří skřek; vydě­si­lo nás to a vyvo­la­lo to něja­kou reak­ci. Používá spous­tu nástro­jů k tomu, aby nás dostal do své­ho svě­ta a abychom se všich­ni sjed­no­ti­li – všich­ni jako část jed­no­ho orchest­ru.“

Howard, stej­ně jako Pratt, měla z indo­rap­to­ra strach. „Známe pra­vi­dla, jak se ubrá­nit růz­ným typům dino­sau­rů, ale indo­rap­tor je kom­plet­ně vytvo­řen člo­vě­kem,“ podo­tý­ká. „Co je na této nestvůře tak děsi­vé, je to, že netu­ší­me, jak se jí ubrá­nit. Pokud se ani nehne­te, T. rex vás neu­vi­dí a máte mož­nost utéct. Ale tenhle dino­sau­rus úpl­ně mění pra­vi­dla hry. Dr. Wu vytvo­řil neza­sta­vi­tel­nou zbraň. A to je ta poin­ta - mys­le­li bys­te si, že nejdě­si­věj­ší věc, kte­ré v Jurském svě­tě bude­te čelit, je dino­sau­rus. Ale v tom­to fil­mu pozná­me, že je něco ješ­tě hro­zi­věj­ší­ho a kru­těj­ší­ho – něco více krve­lač­něj­ší­ho a nemi­lo­srd­něj­ší­ho – lid­ská rasa.“

Více na Kritiky.cz
Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary...
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E02 - Episode #1.2 V dnešním dílu pokračuje vyšetřování dvou vražd mnichů. Vilém a Adso se budou snažit dos...
Komiks 7 ...
Soutěž o Steam klíče Forts, Portal Knights,Hearts of Iron IV a Interplanetary: Enhanced Edition Klíče získá získá nejlepší "hláška" v bublině obrázku. Trvání soutěže: 9.8. 2018 - 2...
Osamělý svobodný muž – 18 ...

Claiřin styl se od prv­ní kapi­to­ly fil­mu spo­leč­ně s jejím názo­rem na svět také hod­ně změ­nil. „Její účes a doko­na­lý bílý out­fit v prv­ním fil­mu zachy­ti­ly, jakým člo­vě­kem v té době Claire byla,“ shr­nu­je Howard. „V tom­to fil­mu jsem chtě­la jas­ně uká­zat, že se dra­ma­tic­ky změ­ni­la. Claire je cit­li­vá a inte­li­gent­ní žena, kte­rá je dob­ře při­pra­ve­ná.“ Směje se: „Teď tam mám na sobě oprav­du pev­né boty, za což jsem ráda.“

K Howard a Prattovi se při­da­li i dva heci, kte­ří byli sou­čás­tí jur­ské rodi­ny už od prv­ní­ho dne. BD Wong se vra­cí do role Dr. Henryho Wu, stvo­ři­te­le zla zná­mé­ho jako indo­mi­nus rex. Wong vysvět­lu­je aktu­ál­ní situ­a­ci své posta­vy: „Dr. Wu byl odvo­lán kvů­li nedo­dr­že­ní správ­ných zásad, tak­že se zrov­na teď v moc dob­ré pozi­ci nena­chá­zí. Pořád má stej­né zna­los­ti, ale je zou­fa­lej­ší a nemá pří­stup ke všem mecha­nismům. Je v úpl­ně jiné situ­a­ci a má svá­za­né ruce.“

Ale i tak; tam, kde je bri­lant­ní šíle­ný vědec, tam jsou i inves­to­ři. Wu pra­cu­je na nové gene­tic­ky upra­ve­né nestvůře, zví­ře­ti, kte­ré je dale­ko děsi­věj­ší a inte­li­gent­něj­ší než T. rex nebo indo­mi­nus rex. „Dr. Wu pořád vytvá­ří nové dino­sau­ry,“ smě­je se herec. „I když bych rád řekl, že jeho úmys­ly nejsou pou­ze jen straš­ně zlo­my­sl­né. Na někte­ré věci kvů­li pokro­ku v tech­no­lo­gii nepo­hlí­ží, jde mu hlav­ně o vytvo­ře­ní dino­sau­rů tak detail­ních, že je mož­né je ovlá­dat. Dlouhověká deba­ta o tom, jak dlou­ho to potr­vá a jest­li je to morál­ně správ­né, je sou­čás­tí fil­mu.“

Více na Kritiky.cz
Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Mi...
Melisandre – Hra o Trůny „Noc je temná a plná hrůzy…ale oheň ji všechnu spálí.“ Melisandre Melisandre, často ...
Teorie: přivede Adam Warlock mrtvé ze Soul Worldu? RDJ jedná o nové smlouvě s Marvelem! ...
EA Sports Active 2 Kinect ready Celkové hodnocení: 95% Index únavy: 10/10 (0 – žádná únava, 10 – po hraní už nemůž...
Po krk v extázi / Layer Cake „Drogy změnily všechno. C’est la vie.“ Elegantní, vkusně oblečený a zdvořilý hrdina...

V tom­to díle je odtaj­ně­na taj­ná labo­ra­toř Dr. Wu, z její­hož desig­nu byl Wong nad­šen. „Tahle scé­na posou­vá před­sta­vu taj­né labo­ra­to­ře Dr. Wu na úpl­ně jinou úro­veň. Místnost, kte­rou vidí­me na kon­ci Jurského svě­ta, bled­ne ve srov­ná­ní s ope­ra­cí, kte­rá se ode­hrá­vá v této masiv­ní pod­zem­ní labo­ra­to­ři. V celé mé herec­ké kari­é­ře se do tako­vých kulis dosta­nu jenom v těch­to fil­mech. Je to extrém­ně pro­pra­co­va­né a auten­tic­ké.“

Indominus rex byl pou­ze začát­kem v ode­bí­rá­ní genů jiným dino­sau­rům a jejich násled­ném klo­no­vá­ní s jiný­mi dru­hy k vytvo­ře­ní něče­ho hrů­zu nahá­ně­jí­cí­ho. „Indoraptor je pro ten­to film tím správ­ným zápo­rá­kem,“ říká Wong. „Wu ohled­ně ztě­les­ně­ní indo­rap­to­ra vlast­ně zaží­vá vnitř­ní kon­flikt, pro­to­že ho pova­žu­je za nedo­kon­če­né­ho. Rád by ho dotvo­řil k doko­na­los­ti. Ostatní už ale chtě­jí indo­rap­to­ra pou­žít, pro­to­že se zdá být plně funkč­ní. Ale není.“

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: