Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

JSvet

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina Trevorrowa, kte­rý spo­lu­vy­tvo­řil prv­ní díl a nyní se vra­cí jako spo­lu­tvůr­ce a výkon­ný pro­du­cent Jurského svě­ta: Zánik říše, tato sága fas­ci­no­va­la již od doby, kdy byl malý kluk, a vždy si Jurský svět před­sta­vo­val jako tri­lo­gii. Bylo mu ctí spo­lu se scé­náris­tou Derekem Connollym tyto pouč­né pří­běhy Michaela Crichtona spo­lu s novým svě­tem Stevena Spielberga posu­nout na novou pří­jem­ně nebez­peč­nou a neo­če­ká­va­nou úro­veň.

„Asi dva týd­ny poté, co při­šel Jurský svět do kin, jsem se musel vrá­tit z Los Angeles zpět domů do Vermontu,“ vzpo­mí­ná Trevorrow. „Zeptal jsem se Dereka, jest­li by nejel se mnou, abychom tu dlou­hou ces­tu moh­li vyu­žít k dis­ku­zi, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. Měl jsem pár základ­ních nápa­dů, o kte­rých jsem mu chtěl říct a potře­bo­val jsem to udě­lat někde, kde může­me svo­bod­ně mys­let a vymýš­let růz­né div­né scé­ná­ře, jak by to moh­lo být.“

„Tentokrát Steven řekl: ‚Ukaž mi, jak si mys­líš, že by to moh­lo být, jak by se naše posta­vy moh­ly posu­nout a kam bychom je moh­li vzít,‘“ vysvět­lu­je Trevorrow. „Takže jsme jeli do Vermontu a na té ces­tě jsme při­šli s pří­bě­hem, ze kte­ré­ho je Zánik říše.“

„Tito dino­sau­ři byli na pla­ne­tě Zemi před 65 mili­ó­ny let a teď jsou na mís­tě, kte­ré je jim cizí,“ vysvět­lu­je Trevorrow. „Pomyslel jsem si, že exis­tu­je způ­sob, kte­rým tenhle pří­běh může­me vyprá­vět z lid­ské­ho pohle­du. Jak bys­te se cíti­li, kdy­bys­te se ocit­li ve svě­tě, do kte­ré­ho nepa­t­ří­te, jen kvů­li potě­še­ní ostat­ních? To je oblast, do kte­ré jsme se před­tím nepus­ti­li a vědě­li jsme, že je to něco, co by tomu­to fil­mu pro­spě­lo.“

Více na Kritiky.cz
HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina r...
Pokémon karaoke - Autotune ...
Daliah Laviová Daliah Laviová (hebrejským písmem ‏דליה לביא, * 12. října 1942, Šavej Cijon - 3. kv...
Proč jsou Souls hry overated? Hádka s hardcore fanouškem souls her! ...
TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Herečka Tereza Bebarová je známá především jako komediální herečka. V pokračování sér...

Jen málo postav je Trevorrowi blí­že než Claire Dearingová a Owen Grady, býva­lí hor­ko­krev­ní milen­ci, kte­ří jsou pod­le vše­ho sou­ze­ni po sobě celý život tou­žit – a jeden dru­hé­ho pes­ko­vat. Ohledně vývo­je postav Trevorrow podo­tý­ká: „Hodně jsme pře­mýš­le­li o tom, kde Claire za pár let bude, jak se cítí pro­vi­ni­le a za to všech­no zod­po­věd­ná. Claire tuší, že na ost­ro­vě hro­zí pří­rod­ní kata­stro­fa a že se blí­ží. A bude to kata­stro­fa, kte­rá polo­ží svě­tu otáz­ku: ‚Necháme ta zví­řa­ta zemřít, nebo je zachrá­ní­me?‘ Ona je tou, kte­rá se za záchra­nu dino­sau­rů cítí nej­ví­ce zod­po­věd­ná.

„Na dru­hé stra­ně tu máme Owena, kte­rý doká­zal, že i tito pre­dá­to­ři jsou schop­ni řídit se pra­vi­dly. Ví, že jsou schop­ni slou­žit stej­né­mu úče­lu jako ostat­ní živo­či­cho­vé, kte­ří byli v his­to­rii pou­ži­ti ve vál­kách,“ pokra­ču­je Trevorrow. „To samo ote­ví­rá naši Pandořinu skříň­ku. Máme tu dvě posta­vy, kte­ré jsou mat­kou a otcem nové­ho svě­ta. Jsou rodi­či této poma­lu se vyví­je­jí­cí bio­lo­gic­ké kata­stro­fy zapo­ča­té Johnem Hammondem. Bylo pro nás důle­ži­té najít způ­sob, kte­rým do pří­bě­hu Hammonda zapo­jí­me a pro­vá­že­me je dohro­ma­dy, stej­ně tak jako najít způ­sob, kte­rým sdě­lí­me více o tom, jak Jurský svět vzni­kl.“

Tito neo­by­čej­ní dino­sau­ři jsou stej­ní hrá­či jako Claire a Owen. Nejzřetelnější je to na Blue, velo­ci­rap­to­ro­vi, ke kte­ré­mu má Owen sil­nou vazbu již od doby, kdy se Blue vylíh­la z vajíč­ka. Po tvr­dém sou­bo­ji s Echem – kte­rý Blue způ­so­bil zjiz­ve­ný ret – si ve stá­du vybu­do­va­la vůd­čí pozi­ci. Když Owen jed­nou během její­ho výcvi­ku před­stí­ral zra­ně­ní, Blue pro­ká­za­la svou schop­nost empa­tie. Je stej­ně tak kru­tá, jako ochra­ňu­jí­cí, a bohu­žel je také posled­ní své­ho dru­hu.

Více na Kritiky.cz
Beseda se spisovatelkou a křest knihy V pátek 2.února proběhla v Městské knihovně v Praze beseda se spisovatelkou Martou Davouze ...
Zájmy uprchlíků jsou důležitější než národní bezpečnost, tvrdí papež František Bezpečnost každého jednotlivého uprchlíka je důležitější než národní bezpečnost, pro...
Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky ...
Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství   „Svět, který jsme objevi...
Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016 Novinky v nakladatelství Grada....

K vyprá­vě­ní pří­bě­hu bylo důle­ži­té začít před­sta­ve­ním nových dru­hů dino­sau­rů z růz­ných dob. Od bary­o­ny­xe a car­no­tau­ru­se, po šíle­né­ho slo­na v por­ce­lá­nu nazý­va­né­ho sty­gi­mo­loch. Scénáristům se do Zániku říše poda­ři­lo zapo­jit pro­za­tím nej­ba­rev­něj­ší šká­lu růz­ných stvo­ře­ní. A aby toho neby­lo málo, před­sta­vi­li si i gene­tic­ky navr­že­nou nestvůr­nost zná­mou jako indo­rap­tor. Jeho DNA je pekel­ná kom­bi­na­ce velo­ci­rap­to­ra, indo­mi­nuse rexe a bůhví­če­ho, co Dr. Wu při­dal do jeho kodo­nu. Tato pří­še­ra není smr­tí­cí díky své veli­kos­ti, ale díky své inte­li­gen­ce, rych­los­ti a schop­nos­ti plnit roz­ka­zy… ty, kte­ré si sama vybí­rá. Indoraptor je bez­po­chy­by per­fekt­ní zbra­ní.

Dokud do toho fil­mo­ví tvůr­ci mohou mlu­vit, nikdy nevznik­ne film o Jurském svě­tě bez naší hvězdy T. rexe. „T. rex se vra­cí taky,“ pro­zra­zu­je Trevorrow. „Pořád se jed­ná o stej­nou posta­vu, kte­rá byla v Jurském par­ku i v Jurském svě­tě. Je iko­nic­ká – ne jen pro­to, že je T. rex, ale pro­to, že je to tahle T. rex.“

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: