Hmyz

Hmyz

SLOVO REŽISÉRA

Hra brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ je misan­tro­pic­ká hra. Můj scé­nář jen tuto misan­tro­pii pro­hlu­bu­je, tak jako se pro­hlu­bu­je podob­nost člo­vě­ka s hmy­zem a této civi­li­za­ce s mra­ve­niš­těm. Také by se nemě­lo zapo­mí­nat na posel­ství Kafkovy Proměny.

Hra brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ byla napsá­na ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Její misan­tro­pic­ký duch je však stá­le aktu­ál­ní. O to se posta­ral kořist­nic­ký cha­rak­ter sou­do­bé civi­li­za­ce. V našem fil­mu však tato hra tvo­ří jen poza­dí vlast­ní­ho pří­bě­hu, kte­rý má ve svém vyzně­ní blí­že ke Kafkově Proměně, než k Čapkům. Nejde nám o „poli­tic­ký“ film, ale o film ima­gi­na­tiv­ní, kte­rý nabí­zí řadu mož­ných inter­pre­ta­cí. Imaginace je totiž pro nás stá­le onou „krá­lov­nou lid­ských schop­nos­tí“, jak ji nazval Charles Baudelaire.

NÁMĚT

Hospoda na malém měs­tě. Je pon­dě­lí. Je zaví­ra­cí den. Židle jsou pře­vrá­ce­ny na sto­lech, jen u jed­no­ho sto­lu v kou­tě míst­nos­ti sedí šest míst­ních ochot­ní­ků. U pro­ti­leh­lé stě­ny, na vyvý­še­ném podiu je posta­ve­na scé­na pro dru­hé jed­ná­ní hry brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ (dome­ček Cvrčků a dou­pě Lumíka). Na věšá­ku visí „hmy­zí šatič­ky“: sukén­ky z kre­po­vé­ho papí­ru, papun­de­klo­vá motý­lí kří­d­la, pes­t­ře poma­lo­va­ná a čer­né lesk­lé krov­ky brou­ků.

U sto­lu sedí šest ochot­ní­ků:

1/ Režisér – zřej­mě míst­ní uči­tel. Vášnivý ento­mo­log. Podezírám ho, že si vybral hru bří Čapků prá­vě pro­to a niko­liv pro její obsah. Pedant se sadis­tic­ký­mi sklo­ny. 45 let. Pro sebe si vybral roli novo­man­že­la Cvrčka.

2/ Růžena – paní reži­sé­ro­vá. V domác­nos­ti. Sufražetka s hys­te­ric­kým ladě­ním, zápa­sí­cí s tloušť­kou. (Tento zápas však dosud zce­la nepro­hrá­la.) 42 let. Po měs­teč­ku zná­má svý­mi milost­ný­mi avan­tý­ra­mi, kte­ré neta­jí ani před svým man­že­lem. Obsazena do role pí Cvrčkové.

3/ Pan Václav – dob­rý člo­věk. Kdyby nosil brý­le, řek­li bychom o něm, že je jis­tě hodi­nář. Poslední mile­nec – oběť paní Růženy. Přesto, že je mu 38 let, je paní Růža prv­ní žena, kte­rá ho dosta­la, za což je jí upřím­ně vdě­čen. Jeho role: Lumík.

4/ Pan Borovička – kaž­dý sou­bor, chce-li zdár­ně exis­to­vat, potře­bu­je aspoň jed­no­ho pana Borovičku. Všechno une­se, všech­no podr­ží, všech­no seže­ne. Úplně bez talen­tu, za to váš­ni­vý ochot­ník. Trémista. Schizothým. 50 let. Chrobák.

5/ Ajznboňák Kopřiva – při­šel na zkouš­ku rov­nou z noč­ní šich­ty. V umaš­tě­né uni­for­mě. Na zkouš­ce spí. On může. On může všech­no. On je míst­ní hvězda. On si své uhra­je vždyc­ky. 45 let. Pyknický typ. Role: Parazit.

6/ Slečna Jitka – ješ­tě nikdy diva­dlo nehrá­la, a je jí i jed­no, že ho hrát bude. Naivka. Chorobně čis­tot­ná. S para­no­id­ní­mi sklo­ny. Celou zkouš­ku ple­te dět­ské dupač­ky, ačko­liv je evi­dent­ně svo­bod­ná a bezdět­ná. 28 let. Obsazena do role Larvičky.

Tulák leží doma s ischi­a­sem. ChrobáčiceKukla ješ­tě nepři­šly. (A už asi ani nepři­jdou.)

Během zkouš­ky se prol­nou živo­ty ochot­ní­ků s osu­dy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umo­ří pana Václava, milen­ce své ženy. Pan Kopřiva, hra­jí­cí Parazita seže­re sleč­nu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se poda­ří převtě­le­ní do chro­bá­ka tak pře­svěd­či­vě, že opus­tí nadob­ro svo­jí lid­skou podo­bu. Během zkouš­ky se rodí i umí­rá, čas nehra­je roli. A to vše se ode­hrá­vá na poza­dí Čapkovy hry, kde se hmyz cho­vá jako lidi a lidé jako hmyz.

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *