Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE

Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE
Ohodnoťte člá­nek

Hospoda na malém měs­tě. Je pon­dě­lí. Zavírací den. Židle jsou pře­vrá­ce­né na sto­lech. U zad­ní stě­ny sálu, na vyvý­še­ném podiu je posta­ve­na scé­na do dru­hé­ho jed­ná­ní hry brat­ří Čapků Ze živo­ta hmy­zu. Domeček Cvrčků a dou­pě Lumíka. Uprostřed míst­nos­ti sedí u jed­no­ho sto­lu šest míst­ních ochot­ní­ků: Pan reži­sér, kte­rý si pro sebe vybral roli novo­man­že­la Cvrčka, Růžena, paní reži­sé­ro­vá v roli Cvrčkové, pan Václav posled­ní mile­nec paní Růženy, obsa­zen do role dra­vé­ho Lumíka, Pan Borovička – Chrobák, ajzn­boňák Kopřiva - Parazit a sleč­na Jituška, kte­rá bude hrát Larvičku, roz­maz­le­nou dce­ru Lumíka. Tulák leží doma s ischi­a­sem, Chrobáčice a Kukla ješ­tě nepři­šly (a ani nepři­jdou). Pan reži­sér uvá­dí her­ce do hry, ale nikdo ho nepo­slou­chá. Pan Václav se věnu­je paní Cvrčkové, Parazit po noč­ní spí, Larvička ple­te dupač­ky, ačko­liv je zřej­mé, že žád­né dítě nemá. Jen pan Borovička visí panu reži­sé­ro­vi na rtech. Pan reži­sér nechá kolo­vat škol­ní kra­bi­ci s brou­ky, kte­ré zřej­mě sám nachy­tal a vypre­pa­ro­val. Pan Borovička důklad­ně pro­hlí­ží kra­bi­ci a hle­dá mezi brou­ky chro­bá­ka. Konečně ho našel. Opatrně se roz­hléd­ne, zda ho někdo nesle­du­je a pak rych­le sešoup­ne chro­bá­ka i s jeho kulič­kou tru­su, ze špend­lí­ku do prázd­né kra­bič­ky od sirek. Zatím co reži­sér zabře­dl do teo­rie převtě­lo­vá­ní her­ce do role, pan Borovička pod sto­lem ote­vře kra­bič­ku a se zájmem pozo­ru­je chro­bá­ka, kte­rý před jeho oči­ma obživ­ne. Režisér nechá nalis­to­vat výstup Chrobák-Chrobáčice. Jelikož ale Chrobáčice ješ­tě nedo­ra­zi­la na zkouš­ku, tak za ní čte její text Jituška. Pan Borovička má straš­nou tré­mu, navíc se doma na text ani nepo­dí­val a tak pří­šer­ně kok­tá, zají­ká se a ple­te text. Jeho výkon je straš­ný. Pan reži­sér chví­li zne­chu­ce­ně poslou­chá, pak se sebe­re a ura­žen ze sálu ode­jde. Ochotníci, kte­ří mají z Borovičky legra­ci, ho pošlou, aby se reži­sé­ro­vi omlu­vil. Ten nej­pr­ve vyhro­žu­je, že nechá Chrobáka pře­ob­sa­dit, ale na Borovičkovo ujiš­tě­ní, že se zlep­ší, ho nako­nec pošle někam do ústra­ní, aby se text nau­čil. Borovička se i s tex­tem a chro­bá­kem zavře na zácho­dě a věnu­je se uče­ní role.

Režisér je mezi tím neu­stá­le pro­vo­ko­ván koke­to­vá­ním své ženy s panem Václavem. Pozve je na scé­nu a zkou­ší s nimi výstup, ve kte­rém pan Václav-Lumík má zavraž­dit paní Růženu-Cvrčkovou. Režisér však stá­le není s výko­nem pana Václava spo­ko­jen. Vadí mu stá­le jeho měk­kost, jeho ohle­dy ke Cvrčkové, kte­rou při vraž­dě­ní evi­dent­ně šet­ří. Chce na něm, aby byl při vraž­dě­ní pře­svěd­či­věj­ší. Nechává ho stá­le scé­nu opa­ko­vat, až nako­nec mu nůž vyrve z ruky a pošle ho do hle­diš­tě sle­do­vat, jak si tako­vou vraž­du před­sta­vu­je. Cvrčková se zachvě­je. Režisér v mas­ce Lumíka se k ní plí­ží s napřa­že­ným nožem a prud­ce jí bod­ne. Růžena se ská­cí na scé­nu, a reži­sér s výkři­ky „ty kur­vo, ty cou­ro“ do ní bodá a bodá, až krev stří­ká kolem. Cvrčková do toho slast­ně vzdychá, tak­že to nako­nec vypa­dá spí­še jako ero­tic­ká váš­ni­vá scé­na, než vraž­da. Všichni oněmí hrů­zou. Režisér se poma­lu uklid­ní a se slo­vy: tak aspoň takhle Václave, mu podá nůž. Cvrčková vstá­vá, a jako by se nic nesta­lo, pokra­ču­je ve zkouš­ce. Jedinou památ­kou na bouř­li­vý výstup jsou její kru­hy pod oči­ma.

Mezi tím pan Borovička zkou­ší na zácho­dě, před zrca­dlem, roli Chrobáka. Vžije se do své role tak, že se nako­nec převtě­lí do sku­teč­né­ho chro­bá­ka, vysko­čí oknem a při­dá se i s kulič­kou k ostat­ním hov­ni­vá­lům.

Režisér na scé­ně stá­le ješ­tě týrá pana Václava, až se Lumík zhrou­tí a skon­čí v bed­ně na odlo­že­né rekvi­zi­ty. Paní Růžena z výstu­pu vraždy-soulože otě­hot­ní a v prů­bě­hu zkouš­ky poro­dí zdra­vou hol­čič­ku.

Nakonec reži­sér povo­lá na scé­nu Jitušku-Larvičku a pana Kopřivu-Parazita. Sám čte text za nepří­tom­né­ho Tuláka. Pan Kopřiva „válí“, jako pro­fe­si­o­nál. On jedi­ný umí svou roli nazpa­měť a jeho herec­tví je pře­svěd­či­vé, není v něm nic ochot­nic­ké­ho. Pan reži­sér je nad­mí­ru s jeho výko­nem spo­ko­je­ný. Celý výstup ale kon­čí zta­jen před zra­ky divá­ků i reži­sé­ra v pro­pad­liš­ti (v dou­pě­ti Lumíka), kde pan Kopřiva sku­teč­ně Jitušku-Larvičku seže­re, tak jak mu to brat­ři Čapkové pře­de­psa­li.

K veče­ru pak naši zby­lí ochot­ní­ci (Režisér, Růžena a Kopřiva) spo­lu s malou Bohunkou (dosta­la jmé­no po otci) opouš­tě­jí hos­po­du a vykro­čí do uli­ce zali­té zapa­da­jí­cím slun­cem.

Jan Švankmajer, 13. srp­na 2016

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […]
  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *