Hastrman - Synopse & O filmu

Hast02

 SYNOPSE

Romantický a záro­veň iro­nic­ký pří­běh has­tr­ma­na ali­as baro­na de Caus, jehož lás­ka k ven­kov­ské dív­ce Katynce napl­ňu­je netu­še­ným štěs­tím i stra­vu­jí­cí váš­ní. Baron se vra­cí se svým slu­hou z cest po svě­tě, aby obno­vil ryb­ní­ky na svém pan­ství. Jakožto moder­ní a osví­ce­ný člo­věk se živo­tu míst­ních vymy­ká. Středem jeho zájmu se sta­ne nespou­ta­ná a výji­meč­ná rych­tá­řo­va dce­ra Katynka revol­tu­jí­cí pro­ti auto­ri­tám váš­ni­vým uctí­vá­ním pří­ro­dy a pohan­ských ritu­á­lů. Inteligentní a krás­nou dív­kou jsou okouz­le­ni všich­ni, i uči­tel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka has­tr­ma­no­vi při­bli­žu­je, tím více v něm ros­tou pochyb­nos­ti, zda jako člo­věk ve zví­ře­ti a zví­ře v člo­vě­ku ten­to­krát obsto­jí. Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana oce­ně­né­ho Magnesií Literou.

O FILMU

Hastrman by mohl spo­jit divá­ky, kte­ří chtě­jí jít na „biják“, s těmi, kte­ří o zhléd­nu­tém dál chtě­jí pře­mýš­let, říká Miloš Urban

Producent Čestmír Kopecký z První veřej­no­práv­ní a reži­sér Ondřej Havelka dokon­či­li celo­ve­čer­ní film Hastrman reži­sé­ra Ondřeje Havelky, kte­rý vzni­kl na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Miloše Urbana oce­ně­né Magnesií Literou. Hlavní posta­vou fil­mu je has­tr­man ali­as baron de Caus, kte­ré­ho ztvár­nil herec Karel Dobrý. Romantický thriller je pro reži­sé­ra hudeb­ních i diva­del­ních před­sta­ve­ní, her­ce a hudeb­ní­ka Ondřeje Havelku fil­mo­vým debu­tem. Pro Karla Dobrého je role cha­rizma­tic­ké­ho vod­ní­ka zase prv­ní hlav­ní rolí v celo­ve­čer­ním sním­ku. Tvůrci záměr­ně obsa­di­li nové tvá­ře čes­ké­ho fil­mu, jako jsou Simona Zmrzlá či Jan Kolařík, ved­le reno­mo­va­ných her­ců Jiřího Lábuse nebo Davida Novotného. Diváci uvi­dí Hastrmana v kinech od 19. dub­na.

Více na Kritiky.cz
Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k poč...
GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí...
Jean Reno U nás velmi dobře známý a populární francouzský herec se poprvé objevil ve filmu Raoula Ruiz...
Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder V poslední době je to s parodiemi mírně řečeno nahnuté. Ty tam jsou skvělé filmy osmdesát...
ČESKÝ LEV - nominace 11.2.2004 byly oznámeny nominace na ceny Českého Lva 2004...

 „První část romá­nu, na jehož moti­vy náš film vzni­kl, je o zni­ču­jí­cí váš­ni, o pudech a boji s nimi. Dokázal jsem si před­sta­vit obra­zo­vý film, kde to, co vidí­me, tvo­ří film, stej­ně jako to, co sly­ší­me. Metafora o zví­ře­ti v člo­vě­ku je zápas, kte­rý svá­dí kaž­dý z nás. Na prv­ním mís­tě je ale pří­běh,“ říká pro­du­cent Čestmír Kopecký.  Společně s reži­sé­rem Ondřejem Havelkou a auto­rem romá­no­vé před­lo­hy Milošem Urbanem se všich­ni sho­du­jí, že pod­stat­ná je tu milost­ná linie pří­bě­hu a kra­ji­na, ve kte­ré se děj fil­mu ode­hrá­vá. „Je to krás­ný a záro­veň podiv­ný milost­ný pří­běh, kte­rý je opře­den aspek­ty roman­tis­mu, ode­hrá­va­jí­cí se v  kuli­sách čes­ké­ho ven­ko­va počát­ku 19. sto­le­tí. Osvícenský aris­to­krat se osu­do­vě zami­lu­je do ven­kov­ské dív­ky. Navíc je pří­běh rámo­ván pohan­ský­mi ritu­á­ly a lido­vý­mi zvy­ky cyk­lic­ké­ho roku, kte­ré mě vždyc­ky zají­ma­ly a jejichž pod­sta­ta začí­ná být zno­vu vel­mi aktu­ál­ní. Stroze mate­ri­ál­ní chá­pá­ní svě­ta je už dnes pas­sé,“ říká Ondřej Havelka. Miloše Urbana inspi­ro­va­la k napsá­ní kni­hy Hastrman dle jeho slov pře­de­vším kra­ji­na a na celo­ve­čer­ním fil­mu na moti­vy své kni­hy oce­ňu­je pře­de­vším jina­kost od běž­né čes­ké pro­duk­ce a humor. Ondřej do pří­bě­hu dává humor, a ten já v kni­ze nemám, pro­to­že ho neu­mím. Když jsem film viděl popr­vé, asi pět­krát nebo šest­krát jsem se smál nahlas,“ popi­su­je Miloš Urban. A dodá­vá: „Film se mi líbí hod­ně. Myslím, že je to hod­ně jiný film, než jaké tu běž­ně vzni­ka­jí. V urči­té své roman­tic­ké vypja­tos­ti totiž půso­bí jako­by výji­meč­ně pat­řič­ně. Tohle tady chy­bě­lo, tako­vý film jiné­ho dru­hu. Ne kome­die, kte­rá se klid­ně může dávat v tele­vi­zi. Ne film plný hlá­šek. Hastrman by mohl spo­jit divá­ky, kte­ří chtě­jí jít na „biják“, s těmi, kte­ří o zhléd­nu­tém dál chtě­jí pře­mýš­let.“ Děj fil­mu, kte­rý se točil pře­de­vším v Českém ráji, pod vrchem Vlhošť a na seve­ru Čech, je vyprá­věn s jem­nou nad­sáz­kou a iro­nic­kým humo­rem.

Příběh fil­mu se ode­hrá­vá na ves­ni­ci ve 30. letech 19. sto­le­tí, kdy se baron de Caus vra­cí se svým slu­hou v podá­ní Jiřího Lábuse z cest po svě­tě. Na svém pan­ství chce pře­de­vším začít s pra­cí na obno­vě ryb­ní­ků. Jakožto moder­ní a osví­ce­ný člo­věk se živo­tu míst­ních vymy­ká. Středem jeho zájmu se sta­ne nespou­ta­ná a výji­meč­ná rych­tá­řo­va dce­ra Katynka revol­tu­jí­cí pro­ti auto­ri­tám váš­ni­vým uctí­vá­ním pří­ro­dy a pohan­ských ritu­á­lů. Postavu Katynky ztvár­ni­la hereč­ka Simona Zmrzlá zná­má z Divadla Husa na pro­váz­ku, její­ho otce hra­je David Novotný. Inteligentní a krás­nou dív­kou jsou okouz­le­ni i uči­tel Voves v podá­ní Jiřího Maryška a farář Fidelius ztvár­ně­ný Janem Kolaříkem.

Román Miloše Urbana oce­ně­ný v roce 2001 Magnesií Literou za nej­lep­ší pró­zu zau­jal Ondřeje Havelku hned po pře­čte­ní v roce 2004, fil­mo­vá prá­va však neby­la něko­lik let dostup­ná, po jejich uvol­ně­ní začal reži­sér Havelka na fil­mu pra­co­vat už s pro­du­cen­tem Čestmírem Kopeckým. Největší výzvou bylo obsa­ze­ní hlav­ní role has­tr­ma­na, kte­rou nako­nec zís­kal Karel Dobrý, jeden z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých her­ců v zahra­nič­ních fil­mech, mj. drži­tel Ceny Alfréda Radoka z roku 2013. Už kvů­li tomu, co je mezi has­tr­ma­nem a Katynkou, sto­jí za to poznat pří­běh Miloše Urbana. Je tam všech­no, na co doká­že oby­čej­ný smr­tel­ník jen pomys­let, nebo radě­ji ani nepo­mys­let a rov­nou zapo­me­nout. Nekonečná har­mo­nie i hlu­bo­ké šrá­my. Pak je ale­spoň z čeho čer­pat,“ říká před­sta­vi­tel has­tr­ma­na Karel Dobrý.

Více na Kritiky.cz
Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) - Deleted Scenes Poslední část smazaných scén ze Star Wars. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů a cca 15 minu...
Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl Bez soli by nebylo života a bez pořádné znělky by zase nebylo seriálu. Dnes už to není tak ...
Za mořem / Beyond the Sea (2004) S  příchodem na svět Bobbyho Darina se zrodila píseň Splish Splash, kterou zbožňoval kdeja...
LaVey: Satanská bible Pod nutně zabarveným slovníkem autora se skrývá elementární příručka osobního psychologi...
Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu! „Prostoje“ při čekání na prohlídku, jízdě vlakem nebo posezení na zahrádce restaurace, ...

V hlav­ní žen­ské roli fil­mu Hastrman uvi­dí divá­ci před­ní hereč­ku Divadla Husa na pro­váz­ku Simonu Zmrzlou, kte­rá vyhrá­la na roli Katynky cas­ting. „Katynka je nespou­ta­ná a nezá­vis­lá, dnes by se dalo říct, že je na svou dobu eman­ci­po­va­ná. To je na této hrdin­ce zají­ma­vé a mně roz­hod­ně blíz­ké. Z dneš­ní­ho pohle­du je to úpl­ně nor­mál­ní dív­ka, kte­rá ví, co chce a za tím si i jde,“ říká před­sta­vi­tel­ka Katynky Simona Zmrzlá. Roli Francla, slu­hy baro­na a záro­veň has­tr­ma­na v podá­ní Karla Dobrého, ztvár­nil Jiří Lábus. Ten při­rov­ná­vá fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Urbanova romá­nu k tvor­bě Františka Vláčila. „Přesvědčilo mě, že tako­vý žánr tu léta ve fil­mu nebyl. Přemýšlím o podob­ném fil­mu, mož­ná Vláčilova Ďáblova past? V sou­čas­né době jde tak o výji­meč­né fil­mo­vé dílo,“ popi­su­je Jiří Lábus.  Z Divadla Husa na pro­váz­ku je kro­mě Zmrzlé i před­sta­vi­tel fará­ře Fidelia Jan Kolařík, kte­rý si zahrál napří­klad ve fil­mu Petra Zelenky Karamazovi. Jako ves­nic­ký uči­tel Voves se v Hastrmanovi před­sta­ví Jiří Maryško, míst­ní­ho rych­tá­ře a otce Katynky ztvár­nil David Novotný. V dal­ších rolích se obje­ví Norbert Lichý nebo Vladimír Polívka. Autorem hud­by k fil­mu je hudeb­ní skla­da­tel Petr Wajsar, za kame­rou stál jeden z nej­u­zná­va­něj­ších kame­ra­ma­nů své gene­ra­ce Diviš Marek.

Hastrman vzni­kl ve spo­leč­nos­ti Čestmíra Kopeckého První veřej­no­práv­ní, v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí – Filmovým cen­t­rem, Barrandov Studiem a za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Do čes­kých kin bude uve­den 19. dub­na spo­leč­nos­tí CinemArt.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]