Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY

D2

            Kostýmní návr­há­ři Kurt & Bart navr­ho­va­li kos­týmy pro fil­my „Duch ve stro­ji“ a „Hunger Games: Síla vzdo­ru – část 1 a 2“.

            Kurt měl už od prv­ní­ho fil­mu rád kos­tým Deadpoola. Fanouškové prav­dě­po­dob­ně nepo­střeh­nou men­ší úpra­vy jako drob­nou změ­nu vzor­ku čer­ve­né na oble­ku. „Udělali jsme to malin­ko lesk­lej­ší, při­da­li tro­chu kovu na ruka­vi­ce, pásek a zbroj, ale nej­vět­ší změ­ny byly funkč­ní“, říká Bart.

            Co se týče posta­vy Cablea, muse­li se hod­ně řídit scé­ná­řem. „Přichází z budouc­nos­ti do sou­čas­nos­ti a má na sobě to, čemu říká­me ces­tov­ní oblek. Jakmile se dosta­ne sem, nemá žád­né oble­če­ní a skon­čí v armád­ním obcho­dě, kde si poří­dí nejen zbra­ně, ale i oble­če­ní. Má jen vel­mi málo věcí – trič­ko, kalho­ty, boty. Ovšem nej­víc pozor­nos­ti při­ta­hu­je jeho paže – kyber­ne­tic­ká ruka je vizu­ál­ní efekt.“

            Kurt vzpo­mí­ná na to, jak uká­zal původ­ní návrhy Domino Reynoldsovi: „Nemyslím, že jsme ji nut­ně chtě­li v lesk­lém čer­ném ove­ra­lu, tak jak je nakres­le­ná. Když Ryan viděl pár návrhů, kte­ré jsme udě­la­li, při­pa­da­lo mu, že vypa­dá vel­mi uhla­ze­ně, stej­ně jako v komik­su. Chtěl ji před­sta­vit svě­tu jako víc padouš­skou posta­vu, něko­ho se sty­lem z uli­ce.“ Beetz říká: „Líbí se mi, jak vypa­dá, ale nemys­lím, že si lidé uvě­do­mu­jí, jak hroz­ně nepo­ho­dl­ný je její kos­tým. Bolela mě kole­na a nohy, špat­ně se mi dýcha­lo, bylo to straš­ně těs­né.“

            Pro scé­ny z věze­ní bylo tře­ba oblé­ci mno­ho postav. „Je to zába­va, když dělá­te scé­ny s věze­ním. Musíte vyu­žít vzhle­du pro­stře­dí, pro­to­že oble­če­ní mají všich­ni stej­né. Přesto je zají­ma­vé, jak odliš­ně půso­bí růz­né posta­vy v témže kos­tý­mu“, říká Bart.

            Makeup designer Bill Corso pra­co­val i na prv­ním fil­mu, během kte­ré­ho trva­lo nane­se­ní mas­ky a make­u­pu pro Wadea Wilsona téměř čty­ři hodi­ny. Pro dru­hý film navr­hl vylep­še­ní, tak­že mas­ka a make­up pro Ryana Reynoldse zabra­la jen hodi­nu a tři čtvr­tě.

            Cableovo tělo bylo napa­de­no kyber­ne­tic­kým orga­nis­mem, tak­že je čás­teč­ně robo­tic­ké, a jeho vzhled je kom­bi­na­cí kla­sic­ké­ho make­u­pu a počí­ta­čo­vé gra­fi­ky. Brolinův make­up zabral den­ně něko­lik hodin.

            Cableova zbraň v „Deadpool 2“ byla inspi­ro­vá­na oblí­be­nou hrač­kou, kte­rou rekvi­zi­tář Dan Sissons jako dítě chtěl mít: Johnny Seven OMA – One Man Army. V roce 1964 to byla nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka. „Měla sedm funk­cí a nás napadlo, že by moh­lo být vtip­né, kdy­by Cableovy zbra­ně měly také sedm funk­cí“, říká Dan Sissons. Když Cable ces­tu­je do sou­čas­nos­ti, jeho futu­ris­tic­ká zbraň nefun­gu­je. A tak se vyba­ví v armád­ním obcho­dě a vytvo­ří si svou vlast­ní zbraň z ostře­lo­va­cí puš­ky Barrett kalibr 50, samo­pa­lu Thompson, AK-47, samo­pal ráže 9 mm, gra­ná­to­me­tu, a plno dal­ších věcí.

            Skutečná zbraň váži­la přes 12,5 kilo­gra­mů a vel­mi špat­ně se s ní mani­pu­lo­va­lo. Později byla vyro­be­na leh­čí ver­ze z gumy, kte­rá váži­la něco málo přes 6 kilo­gra­mů. Nakonec byla vytvo­ře­na tře­tí ver­ze, se kte­rou se mno­hem snad­ně­ji pra­co­va­lo, pro­to­že váži­la pou­hé tři kilo­gra­my. Všechny tři ver­ze zbra­ně se ve fil­mu obje­vi­ly.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […]
  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […]
  • Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE18. května 2018 Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, od „Tahle země není pro starý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hraje Brolin […]