Black Panther - Obsah & O filmu

BlackPanter

            OBSAH

            Společnost Marvel Studios před­sta­vu­je sní­mek Black Panther, pří­běh T’Chally, mla­dé­ho afric­ké­ho krá­le, kte­rý se sta­ne super­hr­di­nou a musí dostát sto­le­tím staré­mu odka­zu, jenž se s jeho pozi­cí pojí.

            Snímek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black Panther sle­du­je osu­dy T’Chally, kte­rý se po smr­ti své­ho otce, wakand­ské­ho krá­le, vra­cí zpět domů do této izo­lo­va­né a tech­no­lo­gic­ky vel­mi pokro­či­lé afric­ké země, aby se ujal vlá­dy a stal se prá­vo­plat­ným krá­lem Wakandy. Když se ale obje­vu­je moc­ný sta­rý nepří­tel, je T’Challa coby poten­ci­ál­ní král – a také Black Panther – zata­žen do nebez­peč­né­ho kon­flik­tu, během nějž se v ohro­že­ní oci­tá nejen osud Wakandy, ale celé­ho svě­ta. Tváří v tvář zra­dě a nebez­pe­čí musí mla­dý král povo­lat své spo­jen­ce a s vyu­ži­tím moci Black Panthera pora­zit nepřá­te­le a zajis­tit bez­peč­nost a bla­hobyt své­ho lidu.

            O FILMU

            Společnost Marvel Comics, kte­rá je zná­má svou revo­luč­ní tvůr­čí vizí, před­klá­dá divá­kům pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tou šká­lu super­hr­di­nů již od roku 1939. Jednou z nej­pře­lo­mo­věj­ších postav této spo­leč­nos­ti je pak Black Panther, kte­rý se popr­vé obje­vil v seši­tu Fantastic Four Vol. 1 č. 52, vyda­ném v roce 1966.

            V roce 2016 uví­tal posta­vu T’Chally / Black Panthera také fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel, aby ho ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, rekord­ním fil­mu, v němž se spo­lu utka­li jed­not­li­ví čle­no­vé týmu Avengers, před­sta­vil zástu­pům fil­mo­vých fanouš­ků.

            Prezident spo­leč­nos­ti Marvel Studios a pro­du­cent sním­ku Black Panther Kevin Feige říká: „Rozmanitost fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel vychá­zí z našich původ­ních comic­sů. Vždycky jsem říkal, že se pou­ze sna­ží­me napo­do­bit to, co se comic­sům tak skvě­le daři­lo po řadu dese­ti­le­tí, a jed­nou z těch­to věcí je také sna­ha zob­ra­zit spo­leč­nost tako­vou, jaká je. Když byla posta­va Black Panthera v šede­sá­tých letech před­sta­ve­na, jed­na­lo se od Stana LeehoJacka Kirbyho z Marvelu o veli­ce odváž­ný krok – šlo o posta­vu půvo­dem z Afriky, kte­rá byla chytřej­ší než řada našich hrdi­nů a sil­něj­ší než vět­ši­na z nich. Možnost před­sta­vit ji o pade­sát let poz­dě­ji divá­kům na fil­mo­vém plát­ně je pro nás ohrom­ně vzru­šu­jí­cí.“

Více na Kritiky.cz
Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti Kreativní soutěž pro děti Hledá se modrý tygr vyhlašují u příležitosti premiéry filmu Mo...
Recept na dvoubarevné koule z centra Prahy Recept na dvoubarevné koule jsem se naučila v cukrárně v centru Prahy, kde jsem strávila svá n...
Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života V dnešní době snad není člověka, který by neznal pojem „eko“ a „bio“. S apelem na z...
Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA. Približne pred dvomi týždňami sme vám priniesli,predpoveď 15 najväčších blockbusterov z tr...
Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď Brněnský kouč, psychoterapeut, poradce pro osobní rozvoj, vysokoškolský pedagog a lektor vydal...

            Scenárista a reži­sér Ryan Coogler se pro­sla­vil svým intim­ním sty­lem prá­ce s posta­va­mi, kte­rý ho v roce 2013 vyne­sl do popře­dí zájmu svě­ta nezá­vis­lé­ho fil­mu kri­ti­kou nad­še­ně při­ja­tým dra­ma­tem Fruitvale s Michaelem B. Jordanem. Cooglerův násle­du­jí­cí film Creed, opět s Michaelem B. Jordanem a také se Sylvesterem Stallonem jen potvr­dil jeho pověst reži­sé­ra, kte­rý si umí skvě­le pora­dit s nároč­ným, mno­ha­vrs­tev­ným zdro­jo­vým mate­ri­á­lem.

            „Ryan Coogler je neu­vě­ři­tel­ně schop­ný reži­sér a sce­náris­ta,“ pozna­me­ná­vá pro­du­cent Kevin Feige. „Má už na svém kon­tě dva fil­my, kte­ré se dle mého názo­ru zapí­ší do dějin. Skutečnost, že se s nad­še­ním zce­la srov­na­tel­ný s tím naším pus­til do prá­ce na našem pří­bě­hu byla z naše­ho pohle­du napros­to ohro­mu­jí­cí. Jeho rané před­sta­vy o tom, jakým smě­rem by se ten­to sní­mek mohl ubí­rat, nás veli­ce povzbu­di­ly.“

            Jak říká sám Coogler, prá­vě souzně­ní s před­sta­va­mi Kevina Feigeho při těch­to prvot­ních roz­ho­vo­rech bylo tím, čím ho návrh cho­pit se režie sním­ku Black Panther roz­hod­ně zau­ja­lo. Kevin je člo­věk, na kte­rém je veli­ce jas­ně poznat, že má svou prá­ci oprav­du veli­ce rád,“ říká Coogler. „Kevin má veli­ce jas­nou před­sta­vu o tom, co tenhle fil­mo­vý svět pro pop­kul­tu­ru i fil­mo­vý prů­my­sl zna­me­ná a jaké jsou jeho mož­nos­ti. Je to člo­věk, kte­rý uva­žu­je ve vel­kém, ale sou­čas­ně se během oka­mži­ku doká­že zamě­řit i na jed­not­li­vé posta­vy a pří­běhy a na to, co je oprav­du důle­ži­té.“

Více na Kritiky.cz
#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 % DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss...
Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přiče...
Vetřelec „Je to dokonalý organismus, nezaťížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.Jeho dokona...
Válka před Válkou - Stanislav Motl Spisovatel a novinář Stanislav Motl, který se věnuje převážně tématům druhé světové vá...
REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných př...

            Ačkoliv Cooglerova fil­mo­gra­fie na Feigeho a na tým spo­leč­nos­ti Marvel udě­la­la vel­ký dojem, byl ten­to dlou­ho­le­tý fanou­šek posta­vy Black Panthera také plný nad­še­ní a odhod­lá­ní pus­tit se do pře­ne­se­ní svě­ta Wakandy na fil­mo­vá plát­na. Na počát­ku této pou­ti stál scé­nář, kte­rý Coogler napsal spo­leč­ně s Joem Robertem Colem.

            I když je wakand­ský svět pro­stou­pe­ný fan­ta­zií, chtěl mít sce­náris­tic­ký tým jis­to­tu, že duchov­ní, mystic­ké a tech­no­lo­gic­ké vli­vy, jichž je kul­tu­ra této země plná, stá­le odka­zu­jí na sku­teč­ný svět, a že ho obý­va­jí posta­vy, do kte­rých se divá­ci doká­ží vcí­tit, aby se spo­leč­ně s nimi moh­li vydat na reál­né, ale přes­to výji­meč­né dob­ro­druž­ství.

            Když měl film zajiš­tě­ný pou­ta­vý pří­běh, zača­li tvůr­ci fil­mu uva­žo­vat o tom, kdo by měl hlav­ní posta­vě Chadwicka Bosemana dělat na fil­mo­vém plát­ně spo­leč­nost. CooglerFeige nako­nec sesta­vi­li výji­meč­ný herec­ký tým plný špič­ko­vých her­ců fil­mo­vých, diva­del­ních i tele­viz­ních z celé­ho svě­ta.

            „Je skvě­lé moci se pono­řit do svě­ta Wakandy, obje­vit původ Black Panthera a jeho odkaz a setkat se s úžas­ný­mi a pou­ta­vý­mi posta­va­mi, kte­ré ho obklo­pu­jí,“ pozna­me­ná­vá Feige. „Abychom jim vdech­li život, sesta­vi­li jsme fan­tas­tic­ký herec­ký tým. Jedná se o jeden z nej­skvě­lej­ších herec­kých týmů, kte­rý se kdy v našich fil­mech obje­vil.“

            Chadwick Boseman, kte­rý se ke své roli T’Chally / Black Panthera vra­cí poté, co se v ní popr­vé obje­vil ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, vysvět­lu­je, čím ho tato posta­va zau­ja­la. „T’Challa je chyt­rý. Je to stra­tég a tím mi vždyc­ky při­pa­dal výji­meč­ný, dokon­ce i v comic­sech,“ míní herec. „Je to svě­to­vý vůd­ce a s tím sou­vi­sí sku­teč­nost, že nese zod­po­věd­nost za celý národ a za to, v jaké pozi­ci se v celo­svě­to­vém měřít­ku oci­tá. Něco tako­vé­ho super­hr­di­no­vé obvykle řešit nemuse­jí, ale on musí brát v úva­hu také svůj odkaz. Je to zají­ma­vá kom­bi­na­ce.“

            O posta­vě Erika Killmongera v podá­ní Michaela B. Jordana toho zpo­čát­ku, když do pří­bě­hu popr­vé vstu­pu­je, pří­liš mno­ho neví­me, ale T’Challa pozvol­na odha­lu­je, jakým způ­so­bem je s Wakandou spo­je­ný. Killmonger je žol­dák, kte­rý je vra­žed­ný stej­ně jako Ulysses Klaue, tak­že když nyní tito dva spo­jí své síly pro­ti T’Challovi, jsou pro něj spo­leč­ně mno­ho­ná­sob­ně vět­ší hroz­bou.

Více na Kritiky.cz
Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 2017   CELOVEČERNÍ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY Ani ve snu! (r. Petr Oukropec) Instalatér z Tuchlovic...
Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já Známý herec David Suchet, který si získal oblibu televizních diváků jako puntičkářský d...
Alan Rickman Alan Rickman, celým jménem Alan Sidney Patrick Rickman (* 21. února 1946, Hammersmith, Londýn, A...
56th Zlin Film Festival Interview - Claire Souquet, Sophie Stanculescu - AKOUO ...
ÚTERÝ 29. 5. Program...

            Držitelka Oscara Lupita Nyong’o ztvár­ni­la Nakiu, odhod­la­nou člen­ku Válečných psů, tedy wakand­ských zvě­dů, roz­mís­tě­ných v zemích celé­ho svě­ta, aby zde sle­do­va­li dění a svá pozo­ro­vá­ní hlá­si­li krá­lov­ské rodi­ně a kme­no­vé radě.

            Nakiu roz­hod­ně není rad­no pod­ce­ňo­vat – je to vyso­ce dis­ci­pli­no­va­ná žena se sil­nou vůlí, kte­rá s ostat­ní­mi jed­ná přes­ně tak, jak oni jed­na­jí s ní, a v pří­pa­dě T’Chally to pla­tí dvoj­ná­sob. Její bojo­vé schop­nos­ti se vyrov­na­jí schop­nos­tem Dor Milaje, elit­ní žen­ské bez­peč­nost­ní slož­ky, což z ní činí výji­meč­ně schop­nou agent­ku.

            Herečka Danai Gurira, zná­má zejmé­na svou veli­ce popu­lár­ní rolí bojov­ni­ce s kata­nou Michonne v seri­á­lo­vém hitu Živí mrt­ví, byla pro roli neo­hro­že­né Okoye, T’Challovy poboč­ni­ce a veli­tel­ky Dor Milaje jas­nou vol­bou.

            Martin Freeman se zno­vu vra­cí v roli agen­ta Everetta Rosse, ten­to­krát pře­kva­pi­vě jako T’Challův spo­je­nec, přes­to­že z toho sám nemá pří­liš vel­kou radost. Ross se T’Challovi zno­vu při­ple­te do ces­ty během pro­ná­sle­do­vá­ní Ulyssese Klauea, jenž o sobě dal zno­vu vědět.

            Britský herec Daniel Kaluuya se k herec­ké­mu týmu při­po­jil coby W’Kabi, T’Challův krá­lov­ský porad­ce.

            Britská hereč­ka Letitia Wright se ují­má role tech­nic­ky zdat­né prin­cez­ny Shuri, T’Challovy trou­fa­lé mla­dé sest­ry, jež navr­hu­je veš­ke­ré tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce z vibra­nia, kte­ré jsou na mno­ha úrov­ních zdro­jem wakand­ské moci a jsou jimi také obo­ha­ce­ny nástro­je, kte­ré má k dis­po­zi­ci Black Panther samot­ný.

            Winston Duke si zahrál M’Baku, náčel­ní­ka wakand­ské­ho hor­ské­ho kme­ne Jabari, kte­rý si s T’Challou a zbyt­kem krá­lov­ské rodi­ny pří­liš nero­zu­mí.

            Na Oscara nomi­no­va­ná Angela Bassett si zahrá­la odda­nou krá­lov­nu Ramondu, T’Challovu mat­ku. Tato čer­stvá vdo­va je v pří­bě­hu klí­čo­vou posta­vou a posky­tu­je pod­po­ru jak T’Challovi, jenž má potí­že vyrov­nat se s úlo­hou wakand­ské­ho vůd­ce a ochrán­ce tra­dic, tak i jeho sestře, geni­ál­ní a své­hla­vé mla­dé prin­cezně Shuri.

            Pro osca­ro­vé­ho Foresta Whitakera byla šan­ce při­po­jit se k herec­ké­mu týmu sním­ku Black Panther v pod­sta­tě srov­na­tel­ná se zno­vushle­dá­ním se sta­rý­mi zná­mý­mi, neboť již v minu­los­ti s Cooglerem a Jordanem spo­lu­pra­co­val jako pro­du­cent na vzni­ku sním­ku Fruitvale. Jakožto wakand­ský šaman a dlou­ho­le­tý krá­lov­ský porad­ce krá­le T’Chaky má s krá­lov­skou rodi­nou dlou­hý a kom­pli­ko­va­ný vztah.

Více na Kritiky.cz
Terminátor 2 se vrátí ve 3D James Cameron už dlouhou dobu mluví o možnosti návratu Terminátora 2 do kin ve 3D. Po úspěchu...
Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vžd...
Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít ta...
Velká ryba (Big Fish) Jeden vyprávěč, jeden posluchač a dvě verze jednoho příběhu....
Pátek 13 ...

            Andy Serkis se zno­vu vra­cí v roli nemi­lo­srd­né­ho a bez­skru­pu­lóz­ní­ho jiho­af­ric­ké­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi Ulyssese Klauea, kte­rý se popr­vé obje­vil ve fil­mu Avengers: Age of Ultron. Klaue se ten­to­krát pokou­ší zís­kat wakand­ské vibra­ni­um a oci­tá se tak na muš­ce Black Panthera.

            Herecký tým pak dopl­ňu­jí němec­ká hereč­ka Florence Kasuma v roli Ayo, Dor Milaje, kte­rá se popr­vé obje­vi­la ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, jiho­af­ric­ký herec a dra­ma­tik John Kani (Captain America: Občanská vál­ka, Coriolanus), jenž se vra­cí v roli T’Challova otce, krá­le T’Chaka, a drži­tel ceny Emmy Sterling K. Brown (This Is Us, Americká repor­tér­ka), jenž ztvár­nil posta­vu N’Jobu, wakand­ské­ho Válečného psa.

            Natáčení sním­ku Black Panther pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Pinewood v Atlantě a v jiho­ko­rej­ském Pusanu, zahá­je­no bylo v led­nu 2017 a skon­či­lo 20. dub­na 2017.

            Svět Wakandy skrý­val během pří­prav na natá­če­ní pro tvůr­ce fil­mu a jeho výtvar­ní­ky netu­še­ný poten­ci­ál. V rám­ci comic­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel je zdán­li­vě chudý wakand­ský národ ve sku­teč­nos­ti zdro­jem vzác­né­ho kovu, zva­né­ho vibra­ni­um. Díky tomu je tato země plná tech­no­lo­gií, zna­los­tí, bohat­ství a moci. Náhled za wakand­skou opo­nu odha­lu­je futu­ris­tic­kou, nad­po­zem­skou spo­leč­nost, kte­rá veli­ce důsled­ně ctí své afric­ké tra­di­ce.

            Většina deko­ra­cí pro zábě­ry z Wakandy byla vybu­do­vá­na v ate­li­é­rech v Atlantě, mimo jiné též deko­ra­ce kme­no­vé rady, wakand­ské designo­vé sku­pi­ny, Shuriina výzkum­né­ho a vývo­jo­vé­ho cen­t­ra této na vibra­ni­um boha­té země, pra­sta­ré pod­zem­ní Síně krá­lů a v nepo­sled­ní řadě také Vodopády bojov­ní­ků (kte­ré se inspi­ro­va­ly majestát­ní roklí Oribi v Jihoafrické repub­li­ce), obřad­ní cen­t­rum wakand­ských uctí­va­ných tra­dic.

            Vybavena množ­stvím pod­kla­do­vých mate­ri­á­lů pod­stou­pi­la výtvar­ni­ce fil­mu Hannah Beachler sérii dis­ku­sí s Ryanem Cooglerem, během kte­rých vzá­jem­ně sdí­le­li foto­gra­fie a inspi­ra­ci ze svých návštěv Afriky. Díky nim byla Beachler schop­na ve svých návr­zích zachy­tit jis­tou hlou­ba­vost původ­ních Kirbyho comic­so­vých návrhů, a sou­čas­ně zmo­der­ni­zo­vat kon­cept tech­no­lo­gic­ky pokro­či­lé­ho afric­ké­ho náro­da tak, aby odpo­ví­dal sou­čas­ným před­sta­vám.

Více na Kritiky.cz
Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman ...
Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnat...
Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, ...
Rayman Origins Zdarma dostupné: 16/01 - 31/01 pro Xbox 360 (kompatibilní s Xbox One)....
Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky V nakladatelství Edika vyšla skvělá inspirativní knížka nejen pro učitelky z mateřských ...

            Další krok v rám­ci pře­ve­de­ní Wakandy na fil­mo­vá plát­na uči­ni­la zku­še­ná kosty­mér­ka Ruth Carter, kte­rá ve spo­lu­prá­ci s na Oscara nomi­no­va­ným mas­ké­rem Joelem Harlowem muse­la divá­kům zpro­střed­ko­vat náhled do srd­cí a duší wakand­ské­ho lidu.

            Podstatou její­ho pří­stu­pu byla sna­ha pro­tknout návrhy odpo­ví­da­jí­cí­mi afric­ký­mi tra­di­ce­mi, ale sou­čas­ně je obo­ha­tit tak, aby reflek­to­va­ly fan­tas­tic­ké prv­ky, kte­ré jsou tajem­né wakand­ské kul­tu­ře vlast­ní. Velmi inten­ziv­ně pro­to spo­lu­pra­co­va­la s výtvar­ným týmem, aby spo­leč­ně vypra­co­va­li barev­nou pale­tu plnou jas­ných afric­kých barev a vzo­rů. Jejím cílem bylo zachy­tit afric­ké tra­di­ce a nechat je pro­stou­pit vizu­ál­ním pro­sto­rem fil­mu a jeho pří­bě­hem.

            V pří­pa­dě Harlowa se jed­na­lo o vzác­nou pří­le­ži­tost pono­řit se do comic­so­vé­ho svě­ta. Stejně jako v pří­pa­dě jeho kole­gů bylo i pro něj klí­čo­vé stu­di­um pod­kla­dů. Podstatou veš­ke­ré jeho prá­ce byly afric­ké tra­di­ce, pře­vza­té z National Geographic, knih o afric­kých ritu­á­lech, infor­ma­cí o body pain­tingu, his­to­ric­kých odka­zů a také z comic­so­vých seši­tů série Black Panther. To vše při prá­ci na kon­cep­tu návr­hu masek sehrá­lo svou roli.

Více na Kritiky.cz
Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci Isla Nubar a její vody - tímto místem se momentálně proháněla ponorka, jenž se blížila k L...
Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a h...
Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v s...
Cameron Diaz Cameron Diaz patří mezi herečky, které mají v Hollywoodu tu největší slávu už za svým ze...
Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány vša...

            Snímek Black Panther se svý­mi zají­ma­vý­mi posta­va­mi a pro­stře­dím, ale také tra­dič­ně špič­ko­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi, kte­ré jsou pro fil­my z fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel cha­rak­te­ris­tic­ké, by měl divá­kům nabíd­nout vše, co od pří­bě­hu své­ho oblí­be­né­ho super­hr­di­ny na fil­mo­vých plát­nech oče­ká­va­jí.

            „Už jen samot­ná před­sta­va toho, že máme mož­nost zpro­střed­ko­vat divá­kům tak pozo­ru­hod­ný pří­běh a tak zají­ma­vé posta­vy, ale sou­čas­ně musí­me řešit také někte­rá z lid­ských dile­mat, kte­rá z Black Panthera činí jed­no­ho z nás, byla veli­ce láka­vá,“ shr­nu­je reži­sér Ryan Coogler. „Těším se zejmé­na na mož­nost sdí­let pří­běh Black Panthera s divá­ky a sle­do­vat, jak na ně zapů­so­bí. A zejmé­na mě zají­má, jak zapů­so­bí na malé děti, podob­ně jako když jsem se s tou­to posta­vou na strán­kách comic­sů sezna­mo­val jako malý já sám.“

            Již něja­kou dobu před natá­če­ním bylo roz­hod­nu­to, že jazy­kem Wakandy bude xhošti­na, jeden z úřed­ních jazy­ků Jihoafrické repub­li­ky, a že se násled­ně xhosská kul­tu­ra sta­ne základ­ním kame­nem kul­tu­ry wakand­ské. Toto roz­hod­nu­tí se na plát­nech kin popr­vé obje­vi­lo v rám­ci sním­ku Captain America: Občanská vál­ka, v němž uzná­va­ný jiho­af­ric­ký herec John Kani v roli krá­le T’Chaky mlu­vil se svým při­ro­ze­ným pří­zvu­kem, a Boseman od něj ten­to pří­zvuk pře­vzal.

Více na Kritiky.cz
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street Když se to vezme jako celek, nejoblíbenějším obdobím historie je pro Tima Burtona období vikt...
Ceny Český lev 2019 - Výsledky Letošní ročník Českých lvů byl zdaleka nejvydařenější za posledních mnoho let. Předáv...
Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj boha...
B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jak...
Fringe aneb Za hranici nemožného ,,Vypadá to, jako když někdo mimo tento svět experimentuje a celá naše planeta je jedna velká...

            Vzhledem k tomu, že si ve fil­mu zahrál mezi­ná­rod­ní herec­ký tým z řady zemí a oblas­tí svě­ta, byla dia­lek­to­vá kouč­ka Beth McGuire pově­ře­na úko­lem zajis­tit, že všech­ny posta­vy mlu­ví tak, jak se od nich oče­ká­vá. McGuire, lin­gvist­ka, kte­rá spo­lu­pra­cu­je se stu­den­ty v Yale Repertory Theatre, již v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­la s Lupitou Nyong’o na její roli ve hře Danai Guriry Eclipsed, čímž na sebe upou­ta­la Cooglerovu pozor­nost.

            Když reži­sér začal pra­co­vat na detai­lech toho, jaká Wakanda bude a jak se na celém pří­bě­hu fil­mu bude podí­let její jazyk, požá­dal McGuire o to, aby pro­dukč­ní­mu týmu pomoh­la nejen se xhošti­nou, ale i s dal­ší­mi jazy­ky, mimo jiné též s nige­rij­skou igbošti­nou, kte­rou se hovo­ří v odleh­lé wakand­ské pro­vin­cii Jabari, se zákla­dy korej­šti­ny a samo­zřej­mě také s afri­kán­šti­nou, kte­rou hovo­ří Klaue v podá­ní Andyho Serkise.

            Winstona Duka, před­sta­vi­te­le M’Baku, lin­gvis­tic­ké kur­zy bavi­ly. „Moje posta­va je ovliv­ně­na spí­še nige­rij­skou igbošti­nou,“ vysvět­lu­je. „Takže to není čis­tá igbošti­na, ale je jí hod­ně ovliv­ně­na, pro­to­že ostat­ní posta­vy hovo­ří jiho­af­ric­kou xhošti­nou. Takže v jejich pří­pa­dě jde o něco, co je veli­ce spe­ci­fic­ké a pev­ně dané a vychá­zí to z rea­li­ty. Horský lid, jehož je M’Baku čle­nem a kte­rý se do znač­né míry izo­lo­val v horách, si svým způ­so­bem vytvo­řil svou vlast­ní kul­tu­ru. Chtěli jsme pou­žít něco, co by mělo svou vlast­ní oso­bi­tost a krá­su. Takže jsme se odká­za­li na igbošti­nu a to nám pomoh­lo. Rytmus toho­to jazy­ka ovliv­nil i ryt­mus jed­ná­ní mé posta­vy.“

Více na Kritiky.cz
Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech Letošní 52. ročník byl zahájen, jak jinak, než opět v karlovarském hotelu Thermal, kde se po...
Sexuální praktiky pozemšťanů V nekonečném vesmíru žije mnoho obyvatel, leč nikdo z nich neprožívá rozmnožovací proces t...
Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti....
Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena ...
The Woman Who Fell to Earth (S11E01) Tak znova jde do televizí (prozatím BBC v Anglii) nová série slavného Pána času – Dr. Who....

            S McGuire také spo­lu­pra­co­val jiho­af­ric­ký herec Atandwa Kani (kte­rý byl navíc obsa­zen do role mla­dé­ho T’Chaky po boku své­ho otce Johna, jenž ztvár­nil T’Chaku ve star­ším věku) jakož­to kul­tur­ní kon­zul­tant, aby tvůr­cům fil­mu posky­tl k dis­po­zi­ci zna­los­ti své domo­vi­ny. Ty byly veli­ce cen­né jak během scén z wakand­ských ulic a wakand­ské­ho ven­ko­va, tak zejmé­na při natá­če­ní vel­ko­le­pých scén u Vodopádů bojov­ní­ků, během kte­rých byly tuc­ty oby­va­tel Wakandy svěd­ky T’Challova koru­no­vač­ní­ho cere­mo­ni­á­lu.

            Cooglerovi, Feigemu a herec­ké­mu týmu na tako­vých detai­lech veli­ce zále­ží, a Kaniho zna­los­ti doda­ly celé­mu pro­jek­tu dal­ší úro­veň auten­tič­nos­ti. Kani všem objas­nil drob­né kul­tur­ní detai­ly, ukrý­va­jí­cí se v pohy­bech, pozdra­vech, pís­ních i mod­lit­bách. Během jed­né ze scén při­měl všech­ny pří­tom­né k tomu, aby si za dopro­vo­du hudeb­ní­ků zazpí­va­li, a pomá­hal tak v prů­bě­hu nároč­ných natá­če­cích dní dodá­vat štá­bu fil­mu ener­gii a dobrou nála­du. Tyto situ­a­ce se v řadě pří­pa­dů nako­nec obje­vu­jí i ve fil­mu.

            Zajímavostí je také sku­teč­nost, že herec Daniel Kaluuya se v rám­ci pří­prav na natá­če­ní scén jízdy na obr­ně­ném noso­rož­ci, na kte­rém jez­dí jeho posta­va W’Kabiho, nau­čil jez­dit na koni.

Black Panther - Obsah & O filmu
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: