Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

Avengers3

OBSAH

           V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War se opět setká­vá­me s týmem Avengers a jejich spo­jen­ci, kte­ří se spo­leč­ně sna­ží chrá­nit svět před hroz­ba­mi, na něž jedi­ný hrdi­na nesta­čí. Z vesmír­ných tem­not se ale vyno­řu­je nová hroz­ba: Thanos. Po celé Galaxii nechval­ně zná­mý tyran Thanos se neza­sta­ví před ničím, aby zís­kal všech šest kame­nů neko­neč­na, zís­kal nezměr­nou moc a podro­bil si celé lid­stvo.

            Poté, co sesta­ví tým, kte­rý zahr­nu­je zástup­ce všech fil­mo­vých sérií fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, jsou Avengers se svý­mi super­hr­din­ský­mi spo­jen­ci nuce­ni obě­to­vat více než kdy­ko­liv před­tím ve sna­ze pora­zit moc­né­ho Thanose dří­ve, než svou hrů­zo­vlá­dou zlik­vi­du­je celý vesmír. Snímek Avengers: Infinity War je vyvr­cho­le­ním dese­ti­le­té uni­kát­ní fil­mo­vé pou­ti, v níž figu­ru­je celý fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel a kte­rá na plát­na kin při­ná­ší ten nej­zá­sad­něj­ší a nej­vra­žed­něj­ší střet vůbec.

O FILMU

            2. květ­na 2008 se pre­mi­é­rou sním­ku Iron Man zro­dil fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel. Jednalo se o celo­svě­to­vý fil­mo­vý hit, kte­rý sklí­zel úspě­chy jak u fanouš­ků, tak i kri­ti­ků, a po dlou­hé roky před­sta­vo­val základ­ní kámen, na kte­rém spo­leč­nos­ti Marvel Studios vybu­do­va­la impé­ri­um, jež vypro­du­ko­va­lo řadu nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. Za deset let od pre­mi­é­ry toho­to fil­mu uved­la spo­leč­nost Marvel Studios do kin rekord­ních 18 fil­mů, kte­ré se oka­mži­tě po pre­mi­é­ře ocit­ly na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti, při­čemž pět z nich utr­ži­lo přes mili­ar­du dola­rů a cel­ko­vě všech­ny sním­ky celo­svě­to­vě utr­ži­ly přes 13 mili­ard dola­rů.

            Snímek Avengers: Infinity War se rodil po celých deset let a úko­lem dát dohro­ma­dy ten nej­lep­ší tým super­hr­di­nů byli pově­ře­ni reži­sé­ři AnthonyJoe Russoovi, kte­ré pro­du­cent Kevin Feige oslo­vil s nabíd­kou ujmout se režie dosud nej­ná­klad­něj­ší­ho fil­mu této fil­mo­vé spo­leč­nos­ti.

            Pro bra­t­ry Rusoovy šan­ce reží­ro­vat sní­mek Avengers: Infinity War před­sta­vo­va­la život­ní šan­ci, ke kte­ré smě­řo­va­li od chví­le, kdy do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel vstou­pi­li svým sním­kem Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera. „Šance ujmout se režie těch­to fil­mů pro nás před­sta­vo­va­la veli­ce osob­ní pouť,“ říká Joe Russo. „Ve fil­mu Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera jsme zapo­ča­li pří­běh, kte­rý jsme v těch­to dvou fil­mech chtě­li dokon­čit. Jde o pří­běh, jenž zahr­nu­je celý fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel a kte­rý má sou­hrn­ný, zastřešu­jí­cí pří­běh, jenž sta­ví na otáz­ce „jaká je cena za hrdin­ství ve svě­tě, ve kte­rém nee­xis­tu­jí žád­né snad­né odpo­vě­di?““

Více na Kritiky.cz
Titulky k Vikings S05E18 - Baldur Hvitserk se vydává za králem Olafem. Ubbe se snaží vypořádat s armádou Dánů. Ivar je v Kat...
Tajemné okno Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou z...
Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho ...
Komando na BLU-RAY Novinky to mají snadné. Na digitálních nosičích vychází půl roku po jejich kinové premié...
Ten okamžik Pětidílný cyklus vypráví jedenáct příběhů žijících pamětníků - mezi nimi například...

            Na pomoc s pra­cí na pří­bě­hu fil­mu si reži­sér­ské duo při­zva­lo sce­náris­ty Christophera MarkuseStephena McFeelyho, kte­ří s bra­t­ry Rusoovými v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­li na fil­mech Captain America: Návrat prv­ní­ho AvengeraCaptain America: Občanská vál­ka.

            „MarkusMcFeely chá­pou pod­sta­tu kaž­dé z postav fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel tak jako málo­kdo,“ komen­tu­je Joe Russo. „Bylo pro nás sku­teč­ně uni­kát­ní výzvou poku­sit se do jedi­né­ho fil­mu zakom­po­no­vat co nej­ví­ce těch­to postav a sou­čas­ně udr­žet pod kon­t­ro­lou a něja­kou for­mou uzavřít prv­ních deset let expe­ri­men­tu zva­né­ho Marvel. Bylo to sou­čas­ně láka­vé i děsi­vé.“

            „Příběh sním­ku Avengers: Infinity War je výsled­kem vše­ho, do čeho jsme se do této chví­le pus­ti­li,“ dodá­vá Kevin Feige. „Jedná se o neví­da­né vyvr­cho­le­ní řady pří­bě­ho­vých linií, kte­ré se vzá­jem­ně pro­plé­ta­jí, o což se dosud nikdo nepo­ku­sil.“

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Julianou Rychlíkovou a Bartem Klimszou 27. května 2018 ...
Kompletní videodeník k Hobitovi i s českými titulky   První část pohádky od mistra J.R.R.Tolkiena je za námi a nezbývá tedy než se těš...
Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 2017   CELOVEČERNÍ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY Ani ve snu! (r. Petr Oukropec) Instalatér z Tuchlovic...
Shrek 2: The Game ...
Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky...

            Tvůrci fil­mu byli nuce­ni pra­co­vat s desít­ka­mi hrdin­ných postav, kte­ré se na strán­kách původ­ní­ho scé­ná­ře Markuse a McFeelyho obje­vo­va­ly, ale pří­běh fil­mu se sou­stře­dil na posta­vu jedi­nou – na Thanose. Je jedi­ným padou­chem v celém fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel, že pou­há zmín­ka jeho jmé­na před­sta­vu­je hroz­bu celé­mu lid­stvu, stej­ně jako i všem čle­nům týmu Avengers.

            Thanos, kte­rý se popr­vé obje­vil v 55. čís­le comic­so­vé série Iron Man v roce 1973, je moc­ný Titán a váleč­ník, jenž vlád­ne těm nej­vzdá­le­něj­ším zákou­tím vesmí­ru a velí nezměr­ným armá­dám, jaký­mi jsou Chitauri či Outriders. „Od začát­ku jsme vědě­li, že Thanos nasta­vu­je lať­ku vel­mi vyso­ko,“ říká Kevin Feige. „Velice let­mo se obje­vil ve fil­mu Avengers. Ve fil­mu Strážci Galaxie pro­ne­sl něko­lik vět a krát­ce se v něm mihl, a veli­ce let­mo jsme ho moh­li spat­řit také na kon­ci sním­ku Avengers: Age of Ultron. Ale kro­mě toho jsme ho zatím v pod­sta­tě nespat­ři­li. Jenom jsme jeho pří­chod aví­zo­va­li a odka­zo­va­li se na něj už od pre­mi­é­ry sním­ku Avengers.“

            „V našem pří­bě­hu musel Thanos před­sta­vo­vat hroz­bu mno­hem vět­ší, než s jakou se Avengers kdy setka­li,“ pokra­ču­je Feige. „Nejde jen o to, že musí být sil­ný a moc­ný, což samo­zřej­mě je. Jde o to mít ve fil­mu padou­cha, kte­rý je cha­risma­tic­ký a kte­ré­ho začne­te poně­kud pře­kva­pi­vě svým způ­so­bem chá­pat. Více než v pří­pa­dě kte­ré­ho­ko­liv z našich před­cho­zích fil­mů jde o pří­běh pri­már­ně o Thanosovi samot­ném a o jeho moti­va­cích, cílech a minu­los­ti. Tohle je více­mé­ně popr­vé, kdy je něja­ký film v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel vyprá­věn z pohle­du padou­cha.“

Více na Kritiky.cz
Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti...
Rok ve Svatojánu „Láska k bylinám jde ruku v ruce v důvěrou v ně. Bylináře nenapadne použít na řeznou...
Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou ...
Nevěděla jsem, že se lze tak snadno zbavit nepříjemného zápachu z umyvadla! Teď tento trik opakuji každý týden. Ucpané umyvadlo je v domácnosti často problémem. Navíc se v kuchyni nebo koupelně šíří n...
Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy....

            Nejmocnějšími arte­fak­ty, jaké může­te v celém vesmí­ru vlast­nit, jsou kame­ny neko­neč­na. Thanos se o jejich exis­ten­ci dozví a je pře­svěd­čen, že pokud se mu pove­de zís­kat všech šest, bude moci vlád­nout celé­mu vesmí­ru. „Kameny neko­neč­na před­sta­vu­jí šes­ti­ci růz­ných živlů ve vesmí­ru, kte­ré mohou stvo­řit veš­ke­rý život a moc ve vesmí­ru,“ vysvět­lu­je Joe Russo. „Ve fil­mu kame­ny před­sta­vu­jí jedi­ný způ­sob, jakým může Thanos vnést do vesmí­ru rov­no­váhu na té nej­vyš­ší úrov­ni tak, jak si ji před­sta­vu­je on, a zajis­tit její neměn­nost.“

            S ruka­vi­cí neko­neč­na pev­ně nasa­ze­nou na levé ruce se Thanos vydá­vá za svým cílem dopl­nit na ni všech­ny kame­ny, což sou­čas­ně zna­me­ná i začá­tek kri­tic­ké mise týmu Avengers mu v tom jaký­mi­ko­liv pro­střed­ky zabrá­nit – a za jakou­ko­liv cenu.
V cen­t­ru dění pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War a v prů­bě­hu uply­nu­lých dese­ti let také samot­né­ho fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel se opět oci­tá Iron Man nebo­li Tony Stark v podá­ní Roberta Downeyho Jr.

            Ve fil­mu je Tony Stark nucen čelit zatím nej­ná­roč­něj­ším pro­blé­mům a výzvám, jak Thanosova hroz­ba ros­te s kaž­dým dal­ším kame­nem neko­neč­na, kte­rý se mu poda­ři­lo zís­kat. Tony musí peč­li­vě zva­žo­vat cenu super­hr­din­ské­ho živo­ta, pro­to­že jeho sou­kro­mý život se radi­kál­ně změ­nil. „Pepper a Tony zce­la evi­dent­ně vyře­ši­li pro­blémy, se kte­rý­mi se potý­ka­li,“ míní Robert Downey Jr. Jde o pra­vý opak situ­a­ce, ve kte­ré se v minu­los­ti Tony po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce oci­tal. Ale netr­vá dlou­ho, než se v podo­bě Thanose obje­ví dal­ší kom­pli­ka­ce.“

Více na Kritiky.cz
Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i další 4 filmy jdou dnes do českých kin. Mezi nimi je ...
Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškolák...
Ivan Zachariáš Absolvent katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU (1996) se postupně stal jedním z nejvyhl...
Farma SK – 8. série – 34. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=FZV4LQnV8qc...
Osamělý svobodný muž – 11 ...

            „Pokud exis­tu­je něja­ká pří­bě­ho­vá linie, kte­rou sle­du­je­me v prů­bě­hu celých dese­ti let a prv­ních tří fází fil­mů spo­leč­nos­ti Marvel, pak je to pří­běh Tonyho Starka,“ říká Joe Russo. „Tony je veli­ce kom­pli­ko­va­ná osob­nost. Je to posta­va plná neu­stá­lých roz­po­rů. Jeho nar­ci­sis­mus je v roz­po­ru s jeho altru­is­mem. Jeho inte­li­gen­ce je v roz­po­ru s jeho instink­ty. Jeho city jsou v roz­po­ru s jeho povin­nost­mi. A pří­běh sním­ku Avengers: Infinity War z jeho pohle­du před­sta­vu­je kri­tic­kou kom­bi­na­ci všech těch­to pro­blé­mů.“

            Podle Chrise Evanse, kte­rý se opět před­sta­vu­je jako Captain America, jeho posta­vě sku­teč­nost, že se nachá­zí tak dlou­ho na útě­ku a jed­ná na vlast­ní pěst doda­la zce­la nový roz­měr. „Captain se po cito­vé strán­ce uza­vřel mno­hem více, než kdy před­tím,“ vysvět­lu­je Evans. Má více pro­blé­mů než kdy před­tím. Musí se zoce­lit, aby pře­žil, pro­to­že byl po uply­nu­lé dva roky psan­cem na útě­ku před stát­ní­mi slož­ka­mi. Je to zce­la jiný Cap, než jaké­ho jsme kdy pozna­li.“

            Po své absen­ci ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka se do týmu Avengers zno­vu vra­cí Thor, bůh hro­mu. Hemsworth je nad­še­ný z mož­nos­ti zapo­jit Thora zno­vu do kolek­tiv­ní­ho dění a uká­zat jeho dal­ší strán­ku. „Líbí se mi, že jsme dosta­li šan­ci zku­sit si pokaž­dé něco tro­chu jiné­ho a uplat­nit své nápa­dy,“ říká Hemsworth. „A mít šan­ci se s touhle posta­vou zno­vu popa­so­vat a pokud mož­no ji někam dále posu­nout a pokaž­dé ji obo­ha­tit o něco uni­kát­ní­ho je sku­teč­ná výzva. Ale pokud se vám to poda­ří, je to po tvůr­čí strán­ce poměr­ně uspo­ko­ji­vé.“

Více na Kritiky.cz
Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem z...
FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí   Je to bída! Během měsíce 8/2012 byla vymyšlena taková soutěž, kdy jste mohli Vy ja...
Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu Chůze je pro člověka snad nejpřirozenější pohybovou aktivitou. Pokud zvolíme správné tempo...
Rozhovory 56. Zlín Film Festival - Markéta Pášmová - Umělecká ředitelka Zlín Film Festival ...
Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ...

            Do týmu se ve fil­mu Avengers: Infinity War vra­cí také Nataša Romanovová. „Mezi kon­cem fil­mu Občanská vál­ka a začát­kem Infinity War uply­nu­ly dva roky,“ ozna­mu­je Scarlett Johansson. „Nataša se v zása­dě pro­tlou­ká na vlast­ní pěst a ona a Captain America se sna­ží sle­do­vat a řešit co nej­ví­ce pro­blé­mů, kte­ré mohou zvlá­dat bez pod­po­ry, jíž se jim dostá­va­lo v rám­ci Avengers.“

            Po svém vesmír­ném exi­lu a jis­té době strá­ve­né s Thorem v Asgardu se k Avengers vra­cí i Bruce Banner. Banner, kte­rý už není s Hulkem pro­po­je­ný pro­střed­nic­tvím hně­vu, je zce­la jiný člo­věk. „Banner měl pro­blémy s pro­je­vo­vá­ním emo­cí, pro­to­že se bál toho, že vyvo­lá Hulka,“ pro­hla­šu­je Mark Ruffalo, kte­rý si tuto kom­plex­ní posta­vu zahrál. „Vždycky měl pocit, že musí své emo­ce držet pod přís­nou kon­t­ro­lou, a ve fil­mu Thor: Ragnarok už není neu­stá­le rozzlo­be­ný. Takže teď si může Banner dopřát poně­kud šir­ší rozpě­tí lid­ských emo­cí. Může se rozzlo­bit. Může být neklid­ný. Může se zne­po­ko­jo­vat.“

            Pro fanouš­ky po celém svě­tě je jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších prv­ků sním­ku Avengers: Infinity War pří­tom­nost hrdi­nů série Strážci Galaxie. Pro Chrise Pratta bylo od samé­ho počát­ku zce­la jed­no­znač­né, co celý svět tou­ží spat­řit. „Společnost Marvel tu dělá něco, po čem všich­ni od samé­ho počát­ku tou­ží,“ míní Pratt. „Konečně je to tu a pro fanouš­ky je to veli­ce vzru­šu­jí­cí, ale na osob­ní úrov­ni stej­ně tak i pro mě. Být při­zva­ný k něče­mu tako­vé­mu je pro mě obrov­ská pocta. Je to oprav­du výteč­ný pocit a byl jsem za tako­vou pří­le­ži­tost veli­ce vděč­ný.“

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 70. díl https://www.youtube.com/watch?v=_BZjszavZCU ...
Festivalové minuty 31. 5. 2010 ...
ARKANOID Live! ...
Čtvrtečník - 5. února 2004 V prvním únorovém týdnu můžete premiérově shlédnout poloanimovaný a polohraný Loonney Tun...
30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžk...

            Dalším sebe­vě­do­mým mužem v týmu Avengers se stá­vá dok­tor Stephen Strange v podá­ní Benedicta Cumberbatche, kte­rý si vzpo­mí­ná, jaké to bylo, když zjis­til, že se má stát čle­nem toho­to legen­dár­ní­ho herec­ké­ho týmu a sou­čás­tí série Avengers. „Byl jsem ohrom­ně nad­še­ný z toho, jak dopa­dl sní­mek Doctor Strange, a před­sta­va, že bych se měl stát čle­nem téhle nové vlny her­ců, kte­ří dopl­ní všech­ny ostat­ní iko­nic­ké čle­ny Avengers, je pro mě oprav­du vzru­šu­jí­cí,“ říká Cumberbatch.

            Pod vli­vem vzta­hů, kte­ré se zača­ly vytvá­řet ve fil­mech Captain America: Občanská vál­kaSpider-Man: Homecoming, se Peter Parker pod bed­li­vým dohle­dem Tonyho Starka v nema­lé míře změ­nil, a ve fil­mu Avengers: Infinity War se oci­tá v před­ní linii po boku svých kole­gů z týmu Avengers v boji pro­ti Thanosovi. Pro her­ce Toma Hollanda je člen­ství v týmu Avengers něčím, z čeho se dosud tak doce­la nevzpa­ma­to­val. „Nikdy by mě za nic na svě­tě nena­padlo, že bych se někdy v někte­rém z těchhle fil­mů mohl obje­vit, natož že bych si v nich mohl zahrát Spider-Mana,“ říká Holland. „Je to pro mě spl­ně­ný sen. Na fil­mech spo­leč­nos­ti Marvel s Robertem Downeym Jr., Chrisem Prattem a spous­tou dal­ších her­ců z toho­hle fil­mu jsem vyrůs­tal. Dostat šan­ci stát se sou­čás­tí toho­to fil­mo­vé­ho svě­ta je pro kte­ré­ho­ko­liv mla­dé­ho her­ce obrov­ská šan­ce a zod­po­věd­nost. Jsem zkrát­ka ohrom­ně hrdý na to, že mohu být jeho sou­čás­tí.“

            Zcela klí­čo­vou roli ve fil­mu Avengers: Infinity War před­sta­vu­je wakand­ský král T’Challa nebo­li Black Panter. Chadwick Boseman vysvět­lu­je, čím se jeho posta­va zabý­va­la od chví­le, kdy jsme ji ve fil­mu Black Panther vidě­li napo­sle­dy.

Více na Kritiky.cz
TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo...
Michal Nedved - Hip Hop hymna ...
Petrolejový princ - Historické foto Natáčení Petrolejového prince se kromě jezdců z Jadran filmu účastnili také jezdci spolku...
Team Amerika: Světovej policajt Rozmachující se Amerika pod vedením George W. Bushe je brána na paškál v loutkové parodii Tea...
Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem...

            „Snímek Captain America: Občanská vál­ka při­pra­vil půdu pro sní­mek Black Panther, a ten pro změ­nu nazna­ču­je jed­ny z nej­zá­sad­něj­ších témat sním­ku Avengers: Infinity War, tedy sku­teč­nost, že se Wakanda pře­sta­la ukrý­vat před okol­ním svě­tem a ote­vře­la své hra­ni­ce, aby své vyná­le­zy a pokla­dy moh­la sdí­let se zbyt­kem svě­ta,“ popi­su­je Boseman. „Captain America a Black Panther se veli­ce sblí­ži­li, což zna­me­ná, že si do znač­né míry důvě­řu­jí. Díky tomu se T’Challa cho­vá ote­vře­ně­ji a začí­ná více důvě­řo­vat cizin­cům.“

            Jelikož se v sérii Avengers popr­vé obje­vu­jí posta­vy série Strážci Galaxie, zna­me­ná to, že je pro Gamoru i Nebulu aktu­ál­ní hroz­ba mno­hem osob­něj­ší zále­ži­tos­ti, vzhle­dem k jejich minu­los­ti. „Tenhle pří­běh je pro Gamoru veli­ce osob­ní,“ vysvět­lu­je Zoe Saldana. „Thanos ji vycho­val jako svou vlast­ní dce­ru. Na pří­bě­hu toho­to fil­mu se mi líbí, že se sku­teč­ně inten­ziv­ně zabý­vá tím­to vzta­hem otce a dce­ry, a dosta­ne­me mož­nost Thanosův osob­ní život poznat mno­hem důklad­ně­ji. Právě pro­to je tahle posta­va coby padouch mno­hem zne­po­ko­ji­věj­ší – jako otec byl ztě­les­ně­ním čiré­ho zla.“

            Pro Gamořinu sest­ru Nebulu se jed­ná o nemé­ně osob­ní pří­běh, jak kvů­li její­mu vzta­hu ke Thanosovi, tak pro­to, že se stá­le pokou­ší napra­vit svou minu­lost ve vzta­hu s Gamorou. „Nebula se v rám­ci fil­mů ze série Strážci Galaxie vždy cho­va­la poměr­ně jed­no­znač­ně, což zna­me­ná, že se pokou­še­la pomstít své­mu otci Thanosovi za útra­py, kte­rý­mi muse­la pro­jít, a pří­šer­né dět­ství, kte­ré s ním pro­ži­la,“ vysvět­lu­je Karen Gillan. „Takže je uspo­ko­ji­vé sle­do­vat, jak se její osu­dy pro­tí­na­jí s pří­bě­ho­vou linií ostat­ních čle­nů týmu Avengers. Všem těm posta­vám jde o stej­nou věc, jen jejich moti­va­ce se poně­kud liší.“

Více na Kritiky.cz
#1837: Krysí královny 1: Šmrncem a magií - 80 % Krysí královny 1: Šmrncem a magií (Rat Queens 1: Sass and Sorcery)Vydalo nakladatelství Cr...
Martin Scorsese Jeden z nejoceňovanějších amerických režisérů současnosti oslavil loni v listopadu dvaašed...
Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tud...
Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti   Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších do...
Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK V roce 1984 na zem zavítal kyborg z budoucnosti. Jmenoval se Terminátor....

            Ze všech postav, jež se ve fil­mu Avengers: Infinity War obje­vu­jí, je jich divá­ky v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel jen málo oblí­be­ných tolik jako prá­vě Loki, kte­ré­ho si divá­ci zami­lo­va­li po jeho památ­ném výko­nu v rám­ci fil­mu Avengers. Právě tato posta­va se zno­vu vra­cí do série, kte­rá z ní uči­ni­la pop­kul­tur­ní iko­nu, a Tom Hiddleston popi­su­je své zážit­ky poté, co se stal sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. „To, jaké­ho při­je­tí a jaké popu­la­ri­ty se fil­mo­vé­mu svě­tu spo­leč­nos­ti Marvel po celém svě­tě dosta­lo, pro mě bylo tím nej­vět­ším zdro­jem pře­kva­pe­ní v rám­ci mé herec­ké kari­é­ry. Mám vel­ké štěs­tí, že jsem měl jako herec mož­nost ztvár­nit posta­vu, kte­rá divá­ky oslo­vi­la prá­vě tak, jako se to poda­ři­lo Lokimu.“

            Josh Brolin se vra­cí v roli Thanose, kte­rý se do popře­dí dění v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel pro­pra­co­vá­val něko­lik let. O samot­ném Thanosovi Brolin říká: „Je to zají­ma­vá posta­va. Jde o něko­ho, kdo se neza­sta­ví, dokud nezís­ká to, po čem tou­ží. Uvědomujete si, že se jed­ná o něko­ho, kdo není zce­la bez­cit­ný, a doká­že­te ho do jis­té míry chá­pat. Pak si najed­nou uvě­do­mí­te, že je to ten nej­hor­ší padouch, jaký kdy exis­to­val, pro­to­že je ocho­ten uči­nit coko­liv, jen aby dosá­hl svých cílů. Jeho cho­vá­ní cosi pohá­ní a moti­vu­je, a na tomhle fil­mu je zábav­né prá­vě to, že se pokou­ší­me zjis­tit, o co vlast­ně jde.“

            Když byly všech­ny role fil­mu obsa­ze­né, bylo mož­no začít se samot­ným natá­če­ním fil­mu. To pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Pinewood Atlanta ve Fayetteville v Georgii, odkud tvůr­čí tým fil­mu celé natá­če­ní také řídil.

Více na Kritiky.cz
A co když je to jinak Kniha, která asi splní čtenářova očekávání jen zčásti. Nějak tak bych začala, jelikož ...
X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlou...
Flash S03E01 - Flashpoint - oficiálny popis epizódy Už len necelé dva týždne nás čakajú do premiéry tretej série amerického komiksového seri...
Pavučina snů - Dreamcatcher Další filmové ztvárnění hororové knihy Stephena Kinga…...
Film CZ od 11.12.2013 i na Google+ Ode dneška je FilmCZ.info i na stránkách Google+....

            Ačkoliv zmí­ně­né ate­li­é­ry umož­ni­ly vytvo­ře­ní celé řady deko­ra­cí, jed­ny z loka­cí, kte­ré neby­ly schop­ny zastou­pit, byly afric­ké loka­ce pro bojo­vé scé­ny, jež se ode­hrá­va­jí ve Wakandě. Po prů­zku­mu oko­lí Atlanty se tvůr­ci fil­mu nako­nec roz­hod­li pro oblast Chattahoochee Hills Eventing, jez­dec­ký ráj o roz­lo­ze 8000 akrů, plný maleb­ných pas­t­vin, jezer a lesů, kte­ré lemu­jí řeku Chattahoochee v dél­ce téměř 20 kilo­me­t­rů.

            Úkolem pro­mě­nit far­mu v Atlantě ve wakand­skou kra­ji­nu, v níž se ode­hrá­va­jí vel­ko­le­pé bojo­vé sek­ven­ce, byli pově­ře­ni veli­ce talen­to­va­ný a schop­ný výtvar­ník fil­mu Charles Wood, vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů Dan DeLeeuw a vedou­cí týmu spe­ci­ál­ních efek­tů Dan Sudick.

            Zatímco se po celém svě­tě natá­če­ly zábě­ry poza­dí pro potře­by vizu­ál­ních efek­tů, vypra­vil se zby­tek tvůr­čí­ho týmu fil­mu do Velké Británie, aby zde nato­čil potřeb­né sek­ven­ce ve skot­ském Edinburghu a jeho oko­lí. Podle bra­trů Rusoových bylo toto okouz­lu­jí­cí měs­to pro potře­by natá­če­ní napros­to ide­ál­ní. „Edinburgh půso­bí do jis­té míry veli­ce dra­ma­tic­kým dojmem, díky kte­ré­mu se tu cítí­te jako v jiném svě­tě, a sou­čas­ně půso­bí veli­ce pozem­sky a pra­sta­ře,“ míní Anthony Russo. „Má v sobě cosi fan­tas­tic­ké­ho a krás­né­ho a exo­tic­ké­ho, co nám umož­ni­lo ztvár­nit zde vel­mi pozem­ské věci, a sou­čas­ně se zabý­vat nápa­dy, kte­ré pochá­ze­jí z jiných svě­tů.“

Více na Kritiky.cz
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda Díky sérii nedorozumění se Alvin, Simon a Theodore domnívají, že se Dave chystá požádat sv...
Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Aftermath (HBO) ...
Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny divá...
FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém! Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvělou střílečku nezahrát kompletně ve 3D, když k tom...
Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla 47. ročník nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na světě se letos bude konat ...

            Ačkoliv výtvar­ník Charles Wood musel řadu loka­cí obo­ha­tit o dal­ší prv­ky, napří­klad Wakandu, Edinburgh či Bleecker Street v New Yorku tím, že do reál­ných míst zakom­po­no­val své vlast­ní výtvar­né návrhy, nejed­na­lo se o jeho jedi­ný úkol – musel také vytvo­řit nové pla­ne­ty a gala­xie, kte­ré jsme dosud nikdy nespat­ři­li!

            Přestože byli tvůr­ci fil­mu nad­še­ni z mož­nos­ti pra­co­vat se stov­ka­mi postav a sta­tis­tů, úko­lem všem těm­to posta­vám vytvo­řit kos­týmy byla pově­ře­na na Oscara nomi­no­va­ná kosty­mér­ka Judianna Makovsky. „Jediný plán, kte­rý jsme na začát­ku měli, bylo poku­sit se co nej­ví­ce sjed­no­tit sty­li­za­ci postav, kte­ré pochá­ze­jí z veli­ce odliš­ných fil­mo­vých sérií a svě­tů, a zajis­tit, aby půso­bi­ly dojem, že spo­lu sdí­le­jí film jedi­ný, aniž bychom jejich podo­bu sou­čas­ně změ­ni­li pří­liš,“ vysvět­lu­je Makovsky. „S bra­t­ry Rusoovými jsme hod­ně dis­ku­to­va­li o tom, že fil­my ze série Avengers jsou po vizu­ál­ní strán­ce vel­mi odliš­né od fil­mů jako Captain America nebo Strážci Galaxie. Jak tedy zajis­tit, abychom je moh­li všech­ny pou­žít v rám­ci jed­no­ho fil­mu, a vyhnu­li se při­tom vytvo­ře­ní dojmu, že jsme dané posta­vy zce­la naho­di­le vytrh­li z jejich vlast­ních svě­tů? To pro nás bylo při prá­ci na tom­to fil­mu tou nej­vět­ší výzvou.“

            Zatímco Makovsky se svým týmem pra­co­va­la na kos­tý­mech všech super­hr­di­nů, úko­lem vytvo­řit vizu­ál­ní podo­bu a styl nej­vět­ší­ho padou­cha spo­leč­nos­ti Marvel nes­la na svých bed­rech zce­la výhrad­ně vedou­cí výro­by Victoria Alonso s týmem vizu­ál­ních efek­tů, v jehož čele stál vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů Dan DeLeeuw. Ačkoliv se Thanos už v minu­los­ti vel­mi let­mo obje­vil v dal­ších třech fil­mech fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, tepr­ve ve sním­ku Avengers: Infinity War se ten­to zlo­duch oci­tá v popře­dí zájmu v rám­ci celé­ho fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Amerika vstoupí do našich kin Ve čtvrtek 22.října 2015 bude mít premiéru film Amerika, který natočil Jan Foukal. Sám napsa...
Prince Prince Rogers Nelson (* 7. června 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dubna 2016 Chanhassen) byl ...
Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), učitelky an...
Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce....
Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. ...

            „Myslím, že nej­za­jí­ma­věj­ším prv­kem při prá­ci na Thanosovi byla mož­nost odha­lit jeho mno­ho­vrs­tev­na­tost, pro­to­že se jed­ná o veli­ce kom­plex­ní posta­vu,“ míní vedou­cí výro­ba Victoria Alonso. „Není to jen oby­čej­ný padouch, ale veli­ce sil­ně věří tomu, o co usi­lu­je. Je pře­svěd­če­ný o tom, že je jedi­ný, kdo může lid­stvu pomo­ci. A prá­vě o to se sna­ží, jen k tomu při­stu­pu­je veli­ce psy­cho­pa­tic­kým způ­so­bem.“

            „Thanos je vyvr­že­nec a mutant, kte­rý se naro­dil na Titanu,“ dodá­vá reži­sér Joe Russo. „Ostatní oby­va­te­lé Titanu vypa­da­jí jinak než on a on je pro­to pova­žo­ván za vydě­děn­ce. Jeho minu­lost je pro­stou­pe­na tragé­di­e­mi, což ho moti­vu­je ve sna­ze změ­nit, co se v minu­los­ti ode­hrá­lo.“

            Snímek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Avengers: Infinity War se návštěv­ní­ky čes­kých kin chys­tá uchvá­tit svý­mi ohro­mu­jí­cí­mi a napí­na­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi 26. dub­na, a reži­sé­ři AnthonyJoe Russo vysvět­lu­jí, co od něj divá­ci mohou čekat.

Více na Kritiky.cz
Trio z Belleville Šampión je osamělý chlapec, kterého adoptovala jeho babička, madam Souza. Ta se postará o to,...
Wimbledon Snímek Wimbledon navazuje na tradici romantických komedií společnosti Working Title Films, jako ...
Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další ...
GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se m...
BENICIO DEL TORO BENICIO DEL TORO  získal za svou kariéru řadu poct. Za roli ve filmu Stevena Soderbergha Traffic...

            „Návštěvníci kin budou mít v tom­to fil­mu mož­nost odha­lit zce­la nový roz­měr svých oblí­be­ných hrdi­nů,“ míní Anthony Russo. „Jde o jejich schop­nost vypo­řá­dat se s výzva­mi způ­so­bem, ke kte­ré­mu v minu­los­ti zatím nemu­se­li při­stou­pit, a také způ­so­bem, kte­rý má spe­ci­fic­ké násled­ky, jež v minu­los­ti nemu­se­li řešit. Základní filo­zo­fie toho­to fil­mu by se dala shr­nout větou „i super­hr­di­no­vé jsou pou­ze lidé“. Doufám také, že jsme doká­za­li tyto hrdi­ny ješ­tě více polid­štit a dou­fám, že to divá­ci budou schop­ni vní­mat.“

            „Nemyslím, že se na fil­mo­vých plát­nech v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel do této chví­le obje­vil sní­mek, kte­rý by se tomu­to fil­mu vyrov­nal po strán­ce napě­tí, toho, co je v sáz­ce a také násled­ků, kte­ré to vše bude mít,“ shr­nu­je Joe Russo. „Nedá se srov­nat s žád­ným jiným fil­mem. Jestliže spo­leč­nost Marvel strá­vi­la posled­ních deset let psa­ním pomy­sl­né kni­hy, pak ten­to sní­mek před­sta­vu­je její posled­ní kapi­to­ly. A roz­hod­ně tu najde­me věci, kte­ré budou mít defi­ni­tiv­ní důsled­ky, a něco roz­hod­ně skon­čí. A něco jiné­ho nao­pak začne.“

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *