5 důvodů proč sledovat Archera

  •  
Archer s21e10

Jestli jste do dneš­ní­ho dne ješ­tě neda­li Archerovi šan­ci, při­šel čas to napra­vit! Minulost mož­ná pat­ři­la agen­tům 007, dnešek se však nese ve zna­me­ní toho­to samozva­né­ho nej­lep­ší­ho agen­ta svě­ta. Tento kres­le­ný feno­mén si rych­le po svém uve­de­ní 2009 pod­ma­nil svět ani­mo­va­ných kome­di­ál­ních seri­á­lů pro dospě­lé. A jak toho dosá­hl? Především díky nevy­bí­ra­vé­mu humo­ru, oso­bi­tým hlav­ním posta­vám a tref­né paro­dii špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Sestavili jsme pro vás pět důvo­dů, proč pozvat toho­to pro­s­to­páš­né­ho bon­vi­vá­na do vaše­ho obý­vá­ku.

 1. Není to sólis­ta…

Všechny posta­vy do jed­né jsou v seri­á­lu vykres­le­ny tak doko­na­le, že se těž­ko před­sta­vu­je, jak by pořad vypa­dal, kdy­by chy­bě­la jen jed­na jedi­ná. Ožívají díky per­fekt­ní kom­bi­na­ci ste­re­o­ty­pů a poli­tic­ké neko­rekt­nos­ti, kte­rou omlou­vá snad jen zasa­ze­ní seri­á­lu někam mezi 60. a 90. léta. (Sami auto­ři se pev­né­mu zasa­ze­ní do his­to­rie vyhý­ba­jí). Ať už mlu­ví­me o šíle­ném vyná­lez­ci Kriegerovi, nemotor­ném účet­ním se závis­los­tí na sexu Cyrilovi či roz­tr­ži­té sekre­tář­ce Carol, kte­rá si s den­ní pra­vi­del­nos­tí mění jmé­no, pro­to­že si nikdo nepa­ma­tu­je její pra­vé, je stá­le z čeho vybí­rat. Zapomenout nesmí­me ani na Miltona – kan­ce­lář­skou kopír­ku, kte­rá navíc opé­ká toas­ty.

 1. ...ale do vzta­hu s ním nepo­čí­tej­te

Rychlá auta, alko­hol, vzru­še­ní, ty nej­blyš­ti­věj­ší hodin­ky a luxus­ní oble­ky. To je ve zkrat­ce celý Archerův život. Tedy sko­ro celý. Jeho nej­ob­lí­be­něj­ším koníč­kem jsou totiž ženy. S nad­sáz­kou řeče­no, není mno­ho tako­vých, se kte­rý­mi by Archer strá­vil více než jed­nu noc. A pokud ano, s napros­tou jis­to­tou se jed­ná o jeho kole­gy­ni. Pokud by Archer uzná­val něco jako kon­cept život­ní lás­ky, prav­dě­po­dob­ně by mu při­šlo na jazyk jedi­né jmé­no. Lana Kane, v mno­ha ohle­dech ješ­tě úspěs­něj­ší agent­ka než Archer je hned dvo­ji­tou hroz­bou. Tělo Halle Berry a mozek Stephena Hawkinga ji pří­mo pře­du­ču­je k vyso­kým cílům, kte­rých by už dáv­no dosáh­la, kdy­by nad­ří­ze­ná nepro­te­žo­va­la Archera na úkor jí.

 1. Maminka ostřej­ší než břitva

Za kaž­dým úspěš­ným mužem sto­jí žena. Malory Archer, své­ho času také prvotříd­ní taj­ná agent­ka, dnes velí malé špi­o­náž­ní agen­tu­ře ISIS a je pří­mou nad­ří­ze­nou své­ho syna. Míchat rodi­nu a byz­nys se ale nevy­plá­cí a u Archera to pla­tí nadva­krát. Není dne, kdy­by se s mat­kou nepo­škor­pi­li a násled­ně se nezklid­ni­li dvo­ji­tým mar­ti­ni k sní­da­ni. Lehce egi­os­tic­ká, cham­ti­vá Malory se sklo­ny k tyra­nis­mu je nená­vi­dě­ná vše­mi svý­mi pod­ří­ze­ný­mi. Paradoxně se jed­ná o jed­nu z fanouš­kov­sky nej­po­pu­lár­něj­ších postav a důvod je pros­tý – 9 z 10 těch nej­čer­něj­ších a nej­štipla­věj­ších replik pro­ne­se prá­vě ona.

 1. Fenomén opře­de­ný mýty

Kolem vzni­ku a vývo­je Archera kolu­je nespo­čet legend a polo­pravd. Mezi ty prav­di­vé pat­ří napří­klad his­tor­ka o vzni­ku námě­tu pro seri­ál. Tvůrce Archera Adam Reed se roz­ho­dl v roce 2008 pro pře­stáv­ku. Odešel z tele­vi­ze a vyra­zil lézt po horách ve Španělsku. Na zastáv­ce v Salamance viděl atrak­tiv­ní­ho Španěla, jak u sto­lu okouz­lu­je hned pět žen najed­nou. To byl prý impulz pro vytvo­ře­ní posta­vy Archera.  Abychom Archera jen neha­ni­li, poda­ři­lo se mu i pár dob­rých věcí. Kvůli opa­ko­va­né­mu stří­le­ní blíz­ko hla­vy si totiž Archer napříč něko­li­ka séri­e­mi čas­to stě­žu­je na šelest v uších, za což tvůr­cům podě­ko­va­la ame­ric­ká lékař­ská aso­ci­a­ce spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na tyto pro­blémy – do té doby to totiž byla rela­tiv­ně nezná­má dia­gnó­za.

 1. Jen jed­nou nesta­čí

Archer je stej­ně jako spous­ta dal­ších seri­á­lů pří­mo stvo­řen pro opa­ko­va­né sle­do­vá­ní. S kaž­dým dal­ším zhléd­nu­tím totiž obje­ví­te nové vti­py, naráž­ky a odka­zy na pop­kul­tu­ru, kte­ré vám napo­pr­vé unik­ly. Ať už to bude vaše pre­mi­é­ro­vé setká­ní, nebo se zrov­na chys­tá­te na desá­tou reprí­zu vaše­ho nej­ob­lí­be­něj­ší­ho dílu, neza­po­meň­te nala­dit Prima Comedy Central, kde si ten­to seri­ál vychut­ná­te v HD kva­li­tě s čes­kým dabin­gem.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
 • Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů10. prosince 2018 Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, je to možná ohraná fráze, ale stále ještě pravdivá. Pravdivé je také to, že z vánočních svátků se pomalu stává něco, co má s tradičním pojetím […]
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY Mimozemšťané před dvaceti lety téměř zdecimovali planetu. Den nezávislosti: Nový útok představuje alternativní realitu dnešního světa. Příběh začíná v roce 1996. Během běžného letního dne […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Mayovky v československých kinech v letech 1976-198210. července 2019 Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982 V polovině sedmdesátých let se vedení Československého státního filmu rozhodlo prodloužit monopol na promítání základní pětice filmů: Poklad na Stříbrném jezeře, Vinnetou, Vinnetou - Rudý […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]