Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu

StrazciGal

            OBSAH

             Společnost Marvel Studios, kte­rá do kin uved­la obrov­sky úspěš­né fil­mo­vé série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, před­sta­vu­je napja­tě oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů nej­ob­lí­be­něj­ší a nej­své­ráz­něj­ší par­ty v Galaxii – sní­mek Strážci Galaxie Vol. 2.

            Děj nava­zu­je tam, kde skon­čil děj před­cho­zí­ho fil­mu Strážci Galaxie – nej­ú­spěš­něj­ší­ho let­ní­ho hitu let­ní fil­mo­vé sezó­ny 2014 – a před­klá­dá divá­kům dal­ší vel­ko­le­pá a bláz­ni­vá vesmír­ná dob­ro­druž­ství Petera Quilla nebo­li Star-Lorda a jeho par­ty výstřed­ních spo­leč­ní­ků, kte­ří spo­leč­ně ochra­ňu­jí vesmír před nebez­pe­čím a díky popu­la­ri­tě, kte­ré naby­li po záchra­ně Xandaru, se živí jako žol­dá­ci.

            V pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá za dopro­vo­du pís­ní z dru­hé kaze­ty „Nejlepších son­gů“, se všich­ni spo­leč­ně usi­lov­ně sna­ží udr­žet celou svou nově nale­ze­nou rodi­nu pohro­ma­dě a při svých toul­kách po těch nej­za­pad­lej­ších kou­tech vesmí­ru se pokou­še­jí roz­luš­tit záha­du toho, kdo je sku­teč­ným otcem Petera Quilla. Filmový svět spo­leč­nos­ti Marvel se v tom­to fil­mu jako obvykle dočká dal­ších pří­růst­ků a změn, neboť ze sta­rých nepřá­tel se stá­va­jí noví přá­te­lé a na scé­ně se obje­vu­jí i zce­la nové posta­vy, kte­ré si fanouš­ci Strážců Galaxie v minu­los­ti oblí­bi­li na strán­kách comic­sů.

Více na Kritiky.cz
Dobre vedieť! - zábava i poučení Na slovenské televizi Markíza už pár měsíců běží zábavný soutěžní program Dobre vedie...
Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60% Jak bude vypadat nové střetnutí hrstky lidí bojující s obrovskými příšerami tentokrát? M...
Margot Kidderová Margaret Ruth "Margot" Kidderová (* 17. října 1948, Yellowknife, Kanada) je kanadsko-americk...
Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pá...
Peppa Pig - Co má Peppa ráda Podle televizního seriálu Peppa Pig autorů Nevilla Astleyho a Marka Bakera Za nás to byl Kač...

          

            O FILMU

            Strážci Galaxie se zro­di­li v roce 1969 v mys­lích Arnola DrakeaGenea Colana. Jednalo se o tým hrdi­nů z 31. sto­le­tí – kaž­dý z jeho čle­nů byl posled­ním žijí­cím pří­sluš­ní­kem své­ho dru­hu. V rám­ci dru­hé fáze roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel se Strážci Galaxie sta­li prv­ní­mi posta­va­mi, kte­ré do něj vstou­pi­ly ihned po před­sta­ve­ní všech základ­ních postav spo­leč­nos­ti Marvel. Tento film sou­čas­ně před­sta­vo­val zásad­ní odklon od atmo­sfé­ry a sty­lu všech před­cho­zích fil­mů spo­leč­nos­ti Marvel. Když byl ten­to oje­di­ně­le tvůr­čí a původ­ní film uve­den do kin, sta­li se Strážci Galaxie celo­svě­to­vým fil­mo­vým hitem a divá­ci si excen­t­ric­ký tým mezi­ga­lak­tic­kých hrdi­nů zami­lo­va­li.

Více na Kritiky.cz
Tajný život mazlíčků - Nápad Chris Meledandri popisuje vznik Mazlíčků takto: „Inspirací pro Mazlíčky byla všechna zvíř...
Paws and Claws – Fantastic Pets Únava: 6/10 Vlastní hodnocení: 90% Výrobce: HTQ Žánr: simulátor Počet hráčů: konz...
Ester Kočičková - dvorní dáma Jaká je vaše dvorní dáma v pohádce Řachanda? Ona se vlastně nijak neprojevuje. S druhou dvo...
Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata Už běží Spider-Man...Klasická melodie z animáků ze začátků devadesátek se překvapivě do...
Záplavy v Praze Záplavy v Praze. Dva nové soubory pro Vaše stáhnutí....

            Scenárista a reži­sér James Gunn si vzpo­mí­ná na svou reak­ci, když v létě 2014 vza­li hrdi­no­vé jeho fil­mu pop­kul­tu­ru úto­kem. „Bylo oprav­du potě­šu­jí­cí a pří­jem­né, že Strážci doká­za­li tak obrov­ské množ­ství lidí po celém svě­tě oslo­vit na tak inten­ziv­ní úrov­ni,“ popi­su­je Gunn. „Ve své pod­sta­tě jsou Strážci sku­pi­nou odpad­lí­ků, kte­ří spo­jí dohro­ma­dy své síly a obje­ví způ­sob, jak vyko­nat vel­ké věci a vychá­zet spo­lu. Myslím, že prá­vě tohle je věc, kte­rá na divá­ky půso­bí tak sil­ně. Když za mnou při­jdou děti a začnou mi říkat, že se jim film moc líbil a že se líbil i jejich rodi­čům a pra­ro­di­čům, je to skvě­lý pocit. Tyhle posta­vy doká­za­ly oslo­vit všech­ny gene­ra­ce lidí po celém svě­tě, od Thajska přes Jižní Ameriku až po Londýn.“

            Protože se do rolí pes­t­rých, oje­di­ně­lých a dys­funkč­ních postav týmu Strážců vra­ce­jí původ­ní her­ci, posou­va­jí se vzá­jem­né vzta­hy mezi posta­va­mi na zce­la jinou úro­veň. V prv­ním fil­mu se z jed­not­li­vých čle­nů týmu stá­va­la jed­na vel­ká rodi­na, a ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 se děj sou­stře­dí na samot­né fun­go­vá­ní této rodi­ny. „V tom­to fil­mu jsou všech­ny posta­vy čle­ny jed­né rodi­ny,“ vysvět­lu­je James Gunn. „A udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě je mno­hem nároč­něj­ší než se stát jejím čle­nem. Je to mno­hem kom­pli­ko­va­něj­ší pří­běh. V prv­ním fil­mu se setká pár odpad­lí­ků a dají se dohro­ma­dy. Ale co to pro ně zna­me­ná?“

            A prá­vě to se divá­ci dozvě­dí v pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém se dále roz­ví­je­jí vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi, počí­na­je Peterem Quillem nebo­li Star-Lordem, pro kte­ré­ho se s rodin­ným živo­tem pojí jeden zásad­ní pro­blém, jenž je odhod­la­ný vyře­šit – netu­ší, kdo je jeho sku­teč­ným otcem. Do role, kte­rá ho kata­pul­to­va­la na pozi­ci jed­no­ho z nej­zná­měj­ších her­ců fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel a Hollywoodu vůbec, se vra­cí Chris Pratt.

Více na Kritiky.cz
Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uveden...
Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední dob...
Novinka mezi seriály: Dead of Summer Parta teenagerů jede na letní kemp s tím, že ho pomůže po pěti letech znovuotevřít. Někte...
Henry Cavill jako Zaklínač ...
REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a...

            „Zcela jed­no­znač­ně se jed­ná o pokra­čo­vá­ní původ­ní­ho pří­bě­hu,“ popi­su­je James Gunn situ­a­ci, ve kte­ré Prattovu posta­vu nachá­zí­me. „Ale od té doby, co na kon­ci před­cho­zí­ho fil­mu Peter Quill při­jal za svůj titul Star-Lorda, se začal více věno­vat roli veli­te­le celé­ho týmu a půso­bí také pře­ce jen o něco málo zod­po­věd­ně­ji a seri­oz­ně­ji.“

            „První film se zabý­val Peterovým vzta­hem s mat­kou a sna­hou vyrov­nat se s její smr­tí,“ dodá­vá reži­sér. „Druhý film se zabý­vá vzta­hem Petera Quilla k jeho otci a k dal­ším otcov­ským posta­vám, kte­ré v živo­tě potkal.“

            Zoe Saldana se vra­cí v roli vra­žed­né bojov­ni­ce se zele­nou pokož­kou Gamory, dal­ší posta­vy, jejíž rodin­né vzta­hy jsou veli­ce kom­pli­ko­va­né s ohle­dem na to, že jejím otcem je Thanos a její sestrou Nebula. „V prv­ním fil­mu se zdá­lo, že Gamora je klad­ná posta­va a Nebula zápor­ná a téměř až padouch,“ vysvět­lu­je vedou­cí výro­by Louis D’Esposito. „V tom­to sním­ku se dozví­dá­me, že se jed­ná o mno­hem kom­pli­ko­va­něj­ší vztah. Gamora se začí­ná smi­řo­vat se svý­mi hří­chy, oba­va­mi a způ­so­bem, jakým od sebe všech­ny odhá­ní, a to je vlast­ně pod­sta­tou děje toho­to fil­mu.“

Více na Kritiky.cz
MADAGASCAR 3: Europes Most Wanted ...
#3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a ...
Zajímavá adventura A Place for the Unwilling vstoupila na Kickstarter Všichni fanoušci adventur by teď měli zbystřit. Na Kickstarteru se totiž objevila zbrusu nová...
Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár Česká komedie Mars se odehrává v budoucnosti, kdy lety na rudou planetu přestaly lidstvo zaj...
Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeck...

            Dave Bautista si zno­vu zopa­ko­val roli po fyzic­ké strán­ce hro­zi­vě vyhlí­že­jí­cí­ho a teto­vá­ním pokry­té­ho Draxe. Drax je kom­plex­ní hrdi­na a je ve stej­né míře hro­zi­vý jako je roz­to­mi­lý, a sou­čas­ně si ani v nejmen­ším neu­vě­do­mu­je, jak doslov­ně si vyklá­dá vše, co se kolem něj ode­hrá­vá. „Myslím, že divá­ci si Draxe zami­lo­va­li, pro­to­že chá­pa­li, jaké to pro něj je,“ vysvět­lu­je vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „Bere všech­no napros­to doslov­ně a nemá smy­sl pro humor, což má za násle­dek, že všech­no, co říká, je ohrom­ně legrač­ní. V tom­to fil­mu bude­me mít mož­nost sle­do­vat, jak se Drax veli­ce zábav­ným způ­so­bem pokou­ší posu­nout někam dál a ze všech sil se sna­ží nebrat všech­no tak doslov­ně. Zatím mu to moc nejde, což dává vše­mu, co dělá, tak tro­chu dal­ší roz­měr.“

            Co se dabo­va­ných postav týče, zná James Gunn Rocketa lépe než kdo­ko­liv jiný, pro­to­že se mno­ho­krát při­znal k tomu, že se v této posta­vě odrá­ží část jeho vlast­ní osob­nos­ti. Rocket, ztrá­pe­né malé stvo­ře­ní, kte­ré bylo roze­rvá­no na kusy a zno­vu posklá­dá­no dohro­ma­dy, je stá­le neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný a občas vel­mi dojem­ný, zejmé­na pro­to, že mu hlas zno­vu pro­půj­čil na Oscara nomi­no­va­ný Bradley Cooper.

            Pozornost divá­ků na sebe ve fil­mu Strážci Galaxie za všech okol­nos­tí spo­leh­li­vě str­há­val moud­rý a pra­sta­rý mlu­ví­cí, stro­mu se podo­ba­jí­cí huma­no­id Groot, kte­rý se vše­mi komu­ni­ko­val jen pro­střed­nic­tvím slov „Já jsem Groot“ a kte­ré­ho namlu­vil Vin Diesel. Navzdory své­mu netra­dič­ní­mu vze­zře­ní a vel­mi ome­ze­ným komu­ni­kač­ním schop­nos­tem se Groot těmi­to tře­mi drob­ný­mi slův­ky zapsal do srd­cí divá­ků po celém svě­tě. Jakožto cen­ný spo­je­nec a věr­ný pří­tel nejen Rocketa samot­né­ho, ale i všech ostat­ních Strážců, se v minu­lém fil­mu roz­ho­dl slo­žit nej­vyš­ší mož­nou oběť a v pokra­čo­vá­ní se tedy vra­cí jako malý Groot.

Více na Kritiky.cz
Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od p...
Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně d...
Katovské vystoupení ...
Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé kom...

            Malý Groot, kte­ré­ho zno­vu namlu­vil Diesel, je napros­to odliš­ná posta­va. „Nepamatuje si nic z toho, co věděl a zažil původ­ní Groot, a je to zatím jen malé dítě,“ vysvět­lu­je Gunn. „Je neu­vě­ři­tel­ně roz­to­mi­lý, ale má mno­hem vět­ší pro­blémy se zvlá­dá­ním vzte­ku, než měl dospě­lý Groot. Různé posta­vy fil­mu rea­gu­jí na malé­ho Groota růz­ným způ­so­bem. Drax ho nemá rád. Rocket na něj čas­to kři­čí, ale je mu sym­pa­tic­ký. Gamora se k němu roz­hod­ně cho­vá poměr­ně mateř­sky, a Quill ho prak­tic­ky igno­ru­je.“

            Ačkoliv film Strážci Galaxie Vol. 2 zob­ra­zu­je osu­dy Petera Quilla poté, co se setká se svým bio­lo­gic­kým otcem Egem, jed­ná se sou­čas­ně i o pří­běh jeho ado­p­tiv­ní­ho otce Yondua, kte­ré­ho si zahrál Michael Rooker.

            „Postava Yondua je ohrom­ně důle­ži­tá a v prv­ním fil­mu jsme v mno­ha ohle­dech nazna­či­li, co je Yondu zač,“ vysvět­lu­je James Gunn. „Fascinují mě mno­ha­vrs­tev­né posta­vy, kte­ré jsou v jis­tých ohle­dech klad­né a v jiných zápor­né. Michael Rooker se pro tako­vé posta­vy ide­ál­ně hodí, pro­to­že si nejste jis­ti, jest­li vám jed­nu vra­zí nebo vás obe­jme, a to je úžas­ná věc. V posta­vě Yondua tuto dyna­mi­ku uplat­ňu­je napl­no, pro­to­že Yondu je šíle­nec, ale sou­čas­ně doká­že být i veli­ce cit­li­vý, což jsme moh­li vidět na kon­ci prv­ní­ho fil­mu, kdy ho Peter Quill přelstil, ale on na něj byl sou­čas­ně i hrdý. V řadě ohle­dů je vztah Petera Quilla a Yondua ústřed­ním vzta­hem celé­ho toho­to fil­mu.“

Více na Kritiky.cz
NHL 18 Dnes pro členy EA Access vyšlo NHL 18. Podívejte se na první video. Tím je "Tréninkový kemp" ...
Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře ...
Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%   Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 ...
BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat uj...
Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků...

            Další posta­vou, kte­ré se v tom­to fil­mu dosta­ne mno­hem více pro­sto­ru, je Gamořina sest­ra Nebula, kte­rou ztvár­ni­la Karen Gillan. Nebula je napros­to neú­stup­ná a drs­ná bojov­ni­ce, kte­rá nebu­de mít klid, dokud nezni­čí Gamoru a koho­ko­liv dal­ší­ho, kdo se jí posta­ví do ces­ty.

            Jednou z nových postav fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 je Ego, otec Petera Quilla. Ego je nad­po­zem­ská bytost a stej­ně jako Peter také mezi­ga­lak­tic­ký obje­vi­tel, kte­rý po svém syno­vi Peterovi Quillovi pát­rá již dlou­hou dobu. Do této klí­čo­vé role tvůr­ci fil­mu obsa­di­li fanouš­ky vel­mi oblí­be­né­ho her­ce Kurta Russella.

            Další zvlášt­ní novou posta­vou ve svě­tě Strážců Galaxie je Egova slu­žeb­ná a čás­teč­ně asi­s­tent­ka Mantis, popu­lár­ní posta­va comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li její před­sta­vi­tel­ku z vel­ké­ho množ­ství here­ček, a ve finá­le se roz­hod­li pro Pom Klementieff, pro kte­rou se jed­ná o její zatím nej­vý­znam­něj­ší roli.

            V úvod­ní sek­ven­ci fil­mu se Strážci účast­ní mise pro Ayeshu, zla­tou nej­vyš­ší kněž­ku gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né rasy zva­né Sovereign. Pro roli Ayeshi si tvůr­ci fil­mu vybra­li okouz­lu­jí­cí a krás­nou aus­tral­skou hereč­ku Elizabeth Debicki, kte­rá se svou výš­kou 190 cm do role vlád­ky­ně pla­ne­ty krás­ných a ele­gant­ních bytos­tí doko­na­le hodi­la.

            Ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 vstu­pu­je do popře­dí také apo­ka­lyp­tic­ký a nemi­lo­srd­ný svět Plenitelů. I když je Yondu jed­ním z nej­o­bá­va­něj­ších a nej­re­spek­to­va­něj­ších Plenitelů, jeho poboč­ní­kem je Kraglin, věr­ný a odda­ný Plenitel, kte­ré­ho si zahrál Sean Gunn. „O Kraglinovi se toho během fil­mu dozví­me poměr­ně hod­ně a sta­ne se z něj vel­mi význam­ná posta­va,“ říká reži­sér James Gunn. „Kraglin hra­je ve fil­mu napros­to zásad­ní roli a jeho pří­běh je vel­mi pozo­ru­hod­ný.“

            Vzbouřencem, kte­rý Kraglina a ostat­ní Plenitele vypro­vo­ku­je až k povstá­ní pro­ti Yonduovi je Taserface, impo­zant­ní bojov­ník, kte­rý je zákeř­ný a zka­že­ný do mor­ku kos­tí. Tvůrci fil­mu se roz­ho­do­va­li mezi řadou talen­to­va­ných her­ců, aby nako­nec jejich vol­ba padla na Chrise Sullivana.

            Kromě nové posta­vy Taserface se ve fil­mu setká­me i s dal­ší­mi Pleniteli, mezi něž pat­ří Tulik, jeden z Yonduových nej­lep­ších přá­tel, kte­ré­ho ztvár­nil Tommy Flanagan, a Stakar, jehož si zahrál na Oscara nomi­no­va­ný legen­dár­ní herec a reži­sér Sylvester Stallone. Stalloneho účast na fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 byla vše­mi vel­mi napja­tě oče­ká­vá­na a tvůr­ci fil­mu byli nad­še­ni z toho, že se tato oblí­be­ná holly­wo­od­ská iko­na při­po­ji­la k jeho výji­meč­né­mu herec­ké­mu týmu.

            Herecký tým pak uza­ví­rá talen­to­va­ná Laura Haddock, kte­rá se vra­cí v roli mat­ky Petera Quilla Meredith Quillové.

            Zatímco prv­ní Strážci Galaxie se natá­če­li výhrad­ně ve Velké Británii, v pří­pa­dě pokra­čo­vá­ní se štáb roz­ho­dl za svou základ­nu zvo­lit ate­li­é­ry Pinewood Atlanta ve Fayetteville v Georgii. Tyto ate­li­é­ry jsou se svý­mi 18 hala­mi nej­vět­ším ame­ric­kým fil­mo­vým kom­plexem mimo Hollywood.

            Režisér James Gunn měl pro sní­mek Strážci Galaxie Vol. 2 zce­la jas­nou vizi a tou­žil po tom, aby v něm mohl v maxi­mál­ní mož­né míře pra­co­vat se sku­teč­ný­mi deko­ra­ce­mi. „Do natá­če­ní prv­ních Strážců jsem se pus­til s napros­to jed­no­znač­nou před­sta­vou o tom, jak by měl film po vizu­ál­ní strán­ce vypa­dat, a v pří­pa­dě pokra­čo­vá­ní to pla­ti­lo také,“ vysvět­lu­je. „Opravdu jsem tou­žil po tom, aby se inspi­ro­val sty­lem raných bra­ko­vých romá­nů z 50. a 60. let, sta­rých vědec­ko­fan­tas­tic­kých pří­bě­hů. Ty se sta­ly zákla­dem pro mou inspi­ra­ci.“

            „Strážci Galaxie Vol. 2 jsou po výtvar­né strán­ce poně­kud nároč­něj­ší, pro­to­že ačko­liv pra­cu­je­me s vět­ším množ­ství deko­ra­cí, navště­vu­je­me jejich pro­střed­nic­tvím méně loka­cí,“ pokra­ču­je reži­sér. „Takže pokud jde o mís­ta a pla­ne­ty, kte­ré ve fil­mu uvi­dí­me, potře­bo­va­li jsme zajis­tit, aby půso­bi­ly spe­ci­fič­tě­ji a detail­ně­ji.“

            „Klíčem k návr­hu všech svě­tů z fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 byla sna­ha vypl­nit je co nej­vět­ším množ­stvím sku­teč­ných reál­ných deko­ra­cí,“ dodá­vá vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „Vždy jsme se zamýš­le­li nad tím, jaká spo­leč­nost žila na mís­tech, kte­rá James v rám­ci pří­bě­hu stvo­řil.“

            Pro výtvar­ní­ka Scotta Chamblisse spo­čí­val jeden z prv­ních úko­lů v rám­ci rea­li­za­ce Gunnovy vize ve vytvo­ře­ní dou­pě­te nej­vyš­ší kněž­ky Ayeshi, vlád­ky­ně pla­ne­ty Sovereignů. „Planeta Sovereignů je veli­ce stro­há, po vizu­ál­ní strán­ce půso­bí jako vari­a­ce na art deco styl tři­cá­tých let, při­způ­so­be­ný podo­bě ze strá­nek šestá­ko­vé­ho romá­nu z let pade­sá­tých,“ vysvět­lu­je Chambliss. „James Gunn spe­ci­fic­ky v pří­pa­dě této sek­ven­ce tou­žil po vel­mi výraz­né atmo­sfé­ře oněch lev­ných sci­fi romá­nů, ale sou­čas­ně muse­lo dané pro­stře­dí půso­bit poměr­ně krás­ným dojmem, pro­to­že se jed­ná o rasu doko­na­lých bytos­tí.“

            Další deko­ra­ce, kte­ré Chambliss se svým týmem vytvo­řil, zahr­nu­jí napří­klad deko­ra­ce lodi Plenitelů Eclector, plně funkč­ní deko­ra­ce, vyu­ži­tel­né pro řadu úče­lů, kte­ré pat­ří mezi ty roz­sáh­lej­ší, pak napří­klad kom­plet­ní inte­ri­é­ry kos­mic­kých lodí či deko­ra­ce oblí­be­né­ho baru Plenitelů, zva­né­ho Iron Lotus.

            Kostymérka Judianna Makovsky navrh­la pro potře­by sním­ku Strážci Galaxie Vol. 2 celou řadu oje­di­ně­lých kos­tý­mů, počí­na­je Ayeshinou ruč­ně vyrá­bě­nou zla­tou róbou, přes oje­di­ně­lý vzhled Mantis až po růz­no­ro­dé a pes­t­ro­ba­rev­né kos­týmy Plenitelů, inspi­ro­va­né auto­mo­bi­lo­vým svě­tem – kte­rých bylo 200 a všech­ny byly vyro­be­né ruč­ně.

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones S07E07 Ukázka na poslední epizodu letošní sezóny seriálu Hra o trůny....
Filmové seky - No co... stane se :) Můj otec s oblibou říká, že má-li vůbec nějakou chybu, pak je to právě bezchybnost. Samoz...
Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan....
Trio z Belleville Šampión je osamělý chlapec, kterého adoptovala jeho babička, madam Souza. Ta se postará o to,...
Titulky k Mary Kills People S03E01 - The Key to Faith Mary a Des spolu provozují hospic. Mary však dále pokračuje za zády Dese s pomocí lidem mimo h...

            „Judianna odved­la při návr­hu kos­tý­mů pro náš film úžas­nou prá­ci,“ zdů­raz­ňu­je James Gunn. „Udělala na mě oprav­du ohrom­ný dojem. Myslím, že se jí sku­teč­ně poda­ři­lo spous­tu kos­tý­mů ve fil­mu posu­nout na zce­la jinou úro­veň. Jejím nej­vět­ším úspě­chem je dle mého názo­ru kos­tým pro Ayeshu, posta­vu v podá­ní Elizabeth Debicki. Doufám, že divá­ci pocho­pí, kolik úsi­lí ten kos­tým vyža­do­val a jak neu­vě­ři­tel­ně krás­ná ten ruč­ně vyrá­bě­ný oděv nako­nec je.“

            Ačkoliv je film Strážci Galaxie Vol. 2 plný skvě­lé akce, humo­ru a herec­kých výko­nů, před­klá­dá divá­kům také zce­la novou kaze­tu plnou těch nej­lep­ších skla­deb a nový soun­d­track, což je kom­bi­na­ce, kte­rá divá­ky před­cho­zí­ho fil­mu vel­mi sil­ně oslo­vi­la, jak je evi­dent­ní z úspě­chů, kte­ré po svém vydá­ní skli­dil.

            Soundtrack sním­ku Strážci Galaxie, vyda­ný spo­leč­nost­mi Marvel Music a Hollywood Records, se doká­zal vyšpl­hat na nej­vyš­ší příč­ku žeb­říč­ku U. S. Billboard 200 a stal se tak vůbec prv­ním soun­d­trac­kem slo­že­ným výhrad­ně z již dří­ve vyda­ných skla­deb, kte­ré­mu se poda­ři­lo na tuto metu dosáh­nout. Organizace R. I. A. A. udě­li­la soun­d­trac­ku pla­ti­no­vou des­ku za více než 1 mili­on pro­da­ných kopií, a v rám­ci služ­by iTunes se umís­til na prv­ní příč­ku žeb­říč­ku popu­la­ri­ty v cel­kem 60 oblas­tech.

Více na Kritiky.cz
#1932: Persepolis 1 - 80 % Persepolis 1 (Persepolis 1)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2006. Původně...
AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitů...
Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané št...
Ghost in the Shell - 95 % Tak prvně recenzuji japonský komiks. Trocha je to těžší číst, než klasický komiksový seš...
#1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 % Živí mrtví 28: Neodvratný osud (The Walking Dead Vol. 28: A Certain Doom)Vydalo nakladatelství&...

            Podle slov Jamese Gunna je soun­d­track k fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2ješ­tě sofis­ti­ko­va­něj­ší než v pří­pa­dě fil­mu prv­ní­ho a najde­me na něm oprav­du vel­mi roz­ma­ni­té sklad­by. Některé vol­by půso­bí poně­kud neob­vykle, v pří­pa­dě jiných se jed­ná o popu­lár­něj­ší pís­ně, ale obec­ně máme k dis­po­zi­ci úžas­ný výběr skla­deb,“ dodá­vá. „Stejně jako v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu jsem všech­ny pís­ně zakom­po­no­val do scé­ná­ře. Jsou sou­čás­tí pří­bě­hu. Každá z nich je veli­ce spe­ci­fic­ká pro scé­nu, během níž zazní.“

            „Doufám, že se nám poda­ři­lo úrov­ně prv­ní­ho fil­mu nejen dosáh­nout, ale dokon­ce ji posu­nout ješ­tě mno­hem výše,“ shr­nu­je Gunn svá oče­ká­vá­ní z fil­mu, kte­rý se do čes­kých kin vří­tí 4. květ­na 2017. „Snažil jsem se nato­čit ten nej­lep­ší a nejdo­jem­něj­ší pří­běh, jaký jen bylo v mých silách nato­čit. Šlo nám o to, abychom vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý je hod­ný toho, kým Strážci jako posta­vy jsou, a abychom nato­či­li film, kte­rý jim nebu­de dělat ostu­du, a dou­fám, že se nám prá­vě tohle poda­ři­lo.“

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích             CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jedním z nejžádanějších herců současného Hollywoodu.             Pratt se zatím naposledy objevil ve vědeckofantastickém dramatu […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Strážci Galaxie Vol. 21. března 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Poslední trailer na druhý díl Strážců Galaxie. Celý trailer na TraileryCesky.net.
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]