Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

StrazciGal

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.

            Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony PasažéřiJennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním na Oscara nomi­no­va­né­ho reži­sé­ra sním­ku Kód Enigmy Mortena Tylduma, a také ve fil­mu Sedm sta­teč­nýchDenzelem WashingtonemEthanem Hawkem v režii Antoine Fuquy.

            V roce 2015 ztvár­nil Pratt hlav­ní roli ve fil­mu Jurský svět, kte­rý je po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí cel­ko­vě čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii. Svou roli Owena Gradyho si zopa­ku­je i v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu, kte­ré by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2018.

            Rok 2015 pro Pratta zna­me­nal také účast v sed­mé a posled­ní sezó­ně na cenu Emmy nomi­no­va­né­ho seri­á­lu Parks & Recreation, v němž se do pově­do­mí divá­ků zapsal rolí Andyho Dwyera po boku Amy Poehler, Nicka Offermana, Azize Ansariho a Adama Scotta.

            Prattovým pře­lo­mo­vým rokem byl bez­po­chy­by rok 2014. V tom­to roce se obje­vil v hlav­ní roli sním­ku spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie, kte­rý se s celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi přes 770 mili­o­nů dola­rů stal jed­ním ze tří nej­ú­spěš­něj­ších sním­ků toho roku. Svůj hlas Pratt pro­půj­čil také hlav­ní­mu hrdi­no­vi celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu spo­leč­nos­ti Lego pří­běh Emmettovi. Film celo­svě­to­vě utr­žil přes 400 mili­o­nů dola­rů.

            ZOE SALDANA (Gamora) byla zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu Pod rouš­kou noci, režij­ním debu­tu Bena Afflecka. Film se zamě­řu­je na osu­dy sku­pi­ny lidí v obdo­bí pro­hi­bi­ce a na jejich pro­blé­mech se svě­tem orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu. Saldana se v něm obje­vu­je po boku Bena AffleckaSienny Miller. Kromě toho si zahrá­la také v emo­ci­o­nál­ním a vypja­tém video­kli­pu Free Me zpě­vač­ky a textař­ky Sii. Tento video­klip by měl poslou­žit v rám­ci kam­pa­ně na zvý­še­ní pově­do­mí o epi­de­mii HIV a stát se také klí­čo­vou sou­čás­tí na pod­po­ru sbír­ky nada­ce END HIV.

Více na Kritiky.cz
Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dok...
Anton Yelchin Anton Viktorovich Yelchin (rusky Антон Викторович Ельчин, českým přepisem An...
Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané št...
Příběh žraloka Animovaný film od tvůrců Shreka usazuje svůj příběh do podmořských hlubin, kde rybky dělaj...
Men In Black: Alien Crisis ...

            Saldana byla před nedáv­nem také k vidě­ní ve fil­mu Star Trek: Do nezná­ma, dru­hém pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho hitu z roku 2009. Ve fil­mu ztvár­ni­la roli Nyoty Uhury po boku Chrise Pinea a Zacharyho Quinta. Producent J. J. Abrams sní­mek uve­dl do kin v čer­ven­ci 2016.

            Saldana se do pově­do­mí divá­ků nej­ví­ce zapsa­la rolí Neytiri v rekord­ním sci­fi thrille­ru Jamese Camerona Avatar, v němž si kro­mě ní zahrá­li také Sigourney WeaverSam Worthington. Avatar se veli­ce rych­le stal nej­ú­spěš­něj­ším sním­kem v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a zís­kal v roce 2010 Zlatý glo­bus v kate­go­ri­ích Nejlepší režie a Nejlepší film. Téhož roku byl také nomi­no­ván na Oscara v cel­kem deví­ti růz­ných kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film. Saldana si svou roli zopa­ku­je v napja­tě oče­ká­va­ném pokra­čo­vá­ní Avatar 2, kte­ré by mělo mít pre­mi­é­ru v pro­sin­ci 2018.

            DAVID BAUTISTA (Drax), kte­rý se v tom­to sním­ku vra­cí v roli z fil­mu Strážci Galaxie z roku 2014, před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní dvou nezá­vis­lých fil­mů. Snímek Final Score, v němž se obje­vu­je spo­leč­ně s Piercem Brosnanem, vyprá­ví pří­běhy býva­lé­ho vojá­ka, kte­rý je nucen uplat­nit své vojen­ské zku­še­nos­ti, aby zachrá­nil 35 tisíc divá­ků při význam­ném spor­tov­ním utká­ní. Spatřit ho bude­me moci také po boku Sylvestera Stalloneho ve fil­mu Escape Plan 2. V sou­čas­né době natá­čí detek­tiv­ní thriller Hotel ArtemisJodie Foster. Snímek napsal a reží­ru­je Drew Pearce.

            Bautistu bylo mož­no spat­řit také v nezá­vis­lém sním­ku BushwickBrittney Snow, kte­rý byl letos uve­den na fes­ti­va­lu Sundance. Film popi­su­je osu­dy váleč­né­ho vete­rá­na a mla­dé dív­ky, kte­ří muse­jí pře­ko­nat nebez­peč­ných pět blo­ků v Brooklynu, aby tak unik­li vojen­ské inva­zi. V lis­to­pa­du 2017 bude k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Blade Runner 2049, jenž je pokra­čo­vá­ním slav­né­ho sním­ku z roku 1982. Objeví se v něm po boku Harrisona Forda, Ryana GoslingaRobin Wright.

            VIN DIESEL (malý Groot) je newy­or­ský rodák, kte­rý se pro­sla­vil jako herec, pro­du­cent a reži­sér a byl poctěn mož­nos­tí otisk­nout své ruce a nohy na chod­ní­ku před slav­ným Chinese Theatre v Los Angeles a také svou vlast­ní hvězdou na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

            V sou­čas­né době je Diesel opět k vidě­ní v roli Dominica Toretta v osmém dílu série Rychle a zbě­si­le, ve kte­rém si nejen zahrál, ale také ho pro­du­ko­val. Film měl pre­mi­é­ru 13. dub­na.

            Předtím jsme ho moh­li spat­řit ve spo­leč­nos­ti hvězd­né­ho herec­ké­ho týmu v hlav­ní roli vyso­ce oče­ká­va­né­ho sním­ku xXx: Návrat Xandera Cage. Kromě toho se před nedáv­nem obje­vil také ve fil­mu reži­sé­ra Anga Leeho Ulička slá­vy.

            Snímek Rychle a zbě­si­le 7, ve kte­rém si zahrál a kte­rý pro­du­ko­val, utr­žil po svě­tě více než 1,5 mili­ar­dy dola­rů a je nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem, kte­rý byl kdy uve­den do čín­ských kin. V roce 2013 byl hvězdou i pro­du­cen­tem sním­ku Rychle a zbě­si­le 6, kte­rý celo­svě­to­vě utr­žil téměř 800 mili­o­nů dola­rů, a spat­řit jsme ho moh­li také ve fil­mu Riddick, tře­tím díle hito­vé kul­tov­ní série. V roce 2015 si zahrál ve fil­mu Poslední lovec čaro­děj­nic spo­leč­nos­ti Lionsgate po boku sira Michaela Cainea, kte­rý tak­též pro­du­ko­val.

            BRADLEY COOPER (Rocket) byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Brothers Týpci a zbra­ně, kte­rý reží­ro­val a pro­du­ko­val Todd Phillips. Cooper spo­leč­ně s Phillipsem film také pro­du­ko­val pod hla­vič­kou jejich pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Joint Effort. Film byl do kin uve­den v srpnu 2016.

Více na Kritiky.cz
Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná post...
Martin Moszkowicz Martin Moszkowicz je předsedou představenstva společnosti Constantin Film AG, zodpovědný za obl...
Velká voda Každý z nás se určitě v životě ocitl v novém, neznámém a někdy nepřátelském prostřed...
ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku V pátek 31. srpna zahájí ČT art šestý rok svého vysílání. Po úvodním Týdnu dárků, kt...
WONDER WOMAN – Official Trailer [HD] ...

            Mezi Cooperovy chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří napří­klad film A Star Is Born, kte­rý je v sou­čas­né době ve stá­diu pre-produkce a bude Cooperovým režij­ním debu­tem, a tele­viz­ní seri­ál Black Flags pro sta­ni­ci HBO, nato­če­ný na moti­vy kni­hy Black Flags: The Rise of ISIS, na kte­rém se CooperPhillipsem budou pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Joint Effort podí­let coby vedou­cí výro­by.

            V roce 2016 navá­zal Cooper zno­vu spo­lu­prá­ci s Davidem O. Russellem, Jennifer Lawrence a Robertem DeNirem, aby spo­leč­ně nato­či­li na Zlatý glo­bus nomi­no­va­ný sní­mek Joy. Film do kin uved­la spo­leč­nost 20th Century Fox. Na pod­zim roku 2016 se Cooper obje­vil ve fil­mu Dokonalý šéf v režii Johna Wellse pod­le scé­ná­ře Stevena Knighta po boku Daniela BruhlaSienny Miller. Film do kin uved­la spo­leč­nost The Weinstein Company.

            V roce 2015 byl Cooper po dva a půl měsí­ce k vidě­ní v lon­dýn­ském West Endu v diva­dle Theatre Royal Haymarket, v němž si zahrál ve hře Sloní muž pod režij­ním vede­ním Scotta Ellise. Cooper si tu zahrál titul­ní roli Johna Merricka po boku Patricie ClarksonAlessandro Nivoly. Na pod­zim 2014 se v této hře obje­vil v Booth Theater na Broadwayi a za svůj výkon v ní byl nomi­no­ván na cenu Tony v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, na cenu Outer Critics Circle v kate­go­rii Nejlepší muž­ský dra­ma­tic­ký výkon, na cenu Drama League Award v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon a na cenu Drama Desk v kate­go­rii Výjimečný muž­ský dra­ma­tic­ký výkon. Broadwayské nastu­do­vá­ní této hry bylo nomi­no­vá­no v cel­kem pěti kate­go­ri­ích na cenu Tony, včet­ně kate­go­rie Nejlepší zno­vu­o­ži­ve­ná hra. Cooper si tuto roli vyzkou­šel už v roce 2012 na diva­del­ním fes­ti­va­lu ve Williamstownu, kde ho spo­leč­ně s tím­též herec­kým týmem také reží­ro­val Scott Ellis. V čer­ven­ci 2015 si Cooper zopa­ko­val roli Bena v rema­ku Wet Hot American Summer: First Day of CampAmy Poehler, Michaelem Ianem BlackemJohnem Slattery.

Více na Kritiky.cz
Seznamte se, Joe Black Romantická, trochu tajemná podívaná pro všechny obdivovatelky (i obdivovatele) Brada Pitta. V...
Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů Každý dobrý špión potřebuje vhodného padoucha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona tento žá...
Slavia - Sparta - neuznaný gól Dnešní fotbalové derby mělo mnoho sporných okamžiků. Přinášíme vám jeden z největších...
„Hardhome“ #ForTheThrone Clip | Game of Thrones | Season 5 ...
Animefest ...

            MICHAEL ROOKER (Yondu) se letos těší vel­ké pozor­nos­ti, neboť se do kin chys­ta­jí hned dva jeho fil­my, jejichž pre­mi­é­ru od sebe dělí pou­hé dva měsí­ce.

            Kromě role ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2, jenž bude do kin uve­den 4. květ­na, ho divá­ci měli před nedáv­nem mož­nost spat­řit v nezá­vis­lém horo­ro­vém thrille­ru spo­leč­nos­ti Blumhouse Tilt The Belko Experiment, jenž měl pre­mi­é­ru 17. břez­na. Jedná se o děsi­vý, ale sou­čas­ně vtip­ný pří­běh sku­pin­ky zaměst­nan­ců, kte­ří se sta­nou pokus­ný­mi krá­lí­ky v celo­pod­ni­ko­vém expe­ri­men­tu, v rám­ci kte­ré­ho jsou nuce­ni buď zabít své kole­gy, nebo spáchat sebe­vraž­du. Rooker, kte­rý se tím­to sním­kem vra­cí ke svým nezá­vis­lým koře­nům, v něm ztvár­nil roli údrž­bá­ře Buda Melkse, jed­no­ho ze zaměst­nan­ců, uvěz­ně­ných v are­á­lu fir­my, jenž by mohl – ale také nemu­sel – být scho­pen zabít své­ho kole­gu.

Více na Kritiky.cz
Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvědě...
Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje… Musím se přiznat, že Harryho Pottera a Kámen mudrců jsem se rozhodl zhlédnout až po té, co j...
Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojk...
Farma SK – 8. série – 22. díl (duel) ...
Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamar...

            Rooker na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v roce 1986 v titul­ní roli sním­ku Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha, nato­če­ném pod­le dozná­ní maso­vé­ho vra­ha Henryho Lee Lucase. Právě v tom­to fil­mu měli divá­ci popr­vé mož­nost obdi­vo­vat Rookerovu výji­meč­nou schop­nost ztvár­nit jem­né nuan­ce jeho postav. Zahrál si také v řadě vel­mi slav­ných fil­mů, mezi něž pat­ří napří­klad Hořící Mississippi, Moře lás­ky, JFK, TombstoneJumper, ale i v celé řadě dal­ších.

            KAREN GILLAN (Nebula) je skot­ská hereč­ka, kte­rá se v tom­to sním­ku vra­cí ve své roli z fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Strážci Galaxie a jež se veli­ce rych­le zapsa­la do pově­do­mí Hollywoodu jako mla­dá talen­to­va­ná hereč­ka, schop­ná si pora­dit jak s kome­di­ál­ním žánrem, tak i s dra­ma­tem, a to na fil­mo­vých plát­nech i tele­viz­ních obra­zov­kách, což doka­zu­je její vel­mi boha­tá a roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie.

Více na Kritiky.cz
Panský dům a jeho dědictví – závěrečný díl rodinné ságy Osud jedné rodiny a láska, jež všechno překoná Máte rádi rodinné ságy? Zamilovali jste se...
Giana Sisters: Twisted Dreams-Director’s Cut Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné: 01/05 - 31/05. ...
Farma SK – 9. série – 10. díl ...
Gérard Depardieu Jeden z nejlepších a nejslavnějších francouzských herců všech dob. Tak by se dal počastova...
Far Cry Primal - Lov šavlozubého tygra s krvavým tesákem Úkol v Far Cry Primal. Za úkol bylo ochočit si vzácné zvíře!...

            Gillian se poda­ři­lo zís­kat pres­tiž­ní hlav­ní žen­skou roli ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Jumanji v roli Marthy/Ruby Roundhouse po boku Dwaynea „The Rock“ Johnsona. Film v režii Jakea Kasdana sle­du­je osu­dy čtyř tee­nage­rů, kte­ří jsou vta­že­ni do svě­ta hry Jumanji a coby její posta­vy v ní muse­jí zví­tě­zit. Film by měl být do kin uve­den v pro­sin­ci 2017. K vidě­ní by měla být také v chys­ta­ném nezá­vis­lém dra­ma­tu All Creatures Here Below, jakož­to i ve fil­mu The Circle spo­leč­nos­ti STX, nato­če­ném na moti­vy best­selle­ru Davea Eggerse.

            POM KLEMENTIEFF (Mantis) je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších holly­wo­od­ských vychá­ze­jí­cích hvězd.

            Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní dvou fil­mů: kome­di­ál­ní­ho dra­ma­tu Ingrid Goes WestAubrey PlazaElizabeth Olsen, a ve ved­lej­ší roli si zahrá­la ve fil­mu Newness Drakea DoremuseNicholasem Houltem. Snímek Ingrid Goes West měl pre­mi­é­ru v led­nu 2017 na fes­ti­va­lu Sundance. Premiéra sním­ku Newness zatím neby­la ohlá­še­na.

            Svou prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou roli Klementieff zís­ka­la ve fran­couz­ském nezá­vis­lém sním­ku Místo něho v roce 2007, v němž si zahrá­la nevlast­ní dce­ru jeho pro­ta­go­nist­ky v podá­ní Catherine Deneuve. Její pře­lo­mo­vá role při­šla v roce 2013 ve fil­mu Spikea Leeho OldboyJoshem Brolinem, Elizabeth OlsenSamuelem L. Jacksonem. Mezi její dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Nuit Blanche či Vlk.

            Klementieff se naro­di­la v Quebecu korej­ské mat­ce a francouzsko-ruskému otci jako fran­couz­ská občan­ka, ale v Kanadě strá­vi­la pou­ze prv­ní rok své­ho živo­ta, neboť její otec byl jako diplo­mat čas­to na cestách. Žila v Japonsku a v Pobřeží slo­no­vi­ny, aby se poslé­ze usa­di­la ve Francii. V sou­čas­né době Klementieff žije v Los Angeles.

Více na Kritiky.cz
VODONOŠ Komedie pro každého...
Assassin’s Creed III ...
Games with Gold Nové hry zdarma. Spelunky  (1.8.2016 - 15.8.2016) a WARRIORS OROCHI 3 Ultimate (01/08 - 31/08)...
Letos už pošesté získají dokumentaristé Cenu Pavla Kouteckého, poprvé se budou filmy promítat i mimo Prahu S šestým ročníkem Ceny Pavla Kouteckého přichází organizátoři se změnou v dramaturgii p...
Underworld: Evolution Úvod byl trochu zmatenej, padalo tam moc jmen. Přestože jsem první díl viděl, nebyl jsem ze za...

            ELIZABETH DEBICKI (Ayesha) je aus­tral­ská diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka, jejíž kari­é­ra vel­mi rych­le stou­pá. Poprvé na sebe upo­zor­ni­la v roce 2013, když se obje­vi­la v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném fil­mu Baze Luhrmanna Velký GatsbyLeonardem DiCapriem, Tobeym Maguirem a Carey Mulligan. Za svou roli Jordan Bakerové v tom­to fil­mu zís­ka­la cenu Australské aka­de­mie fil­mo­vých a tele­viz­ních umě­ní (AACTA). Byla za ni také nomi­no­vá­na na cenu Empire Award v kate­go­rii Nejlepší nová­ček.

            Debicki bylo mož­no nedáv­no spat­řit v lon­dýn­ském National Theatre ve hře The Red Barn na moti­vy romá­nu La Main Georgese Simenona, kte­rou reží­ro­val Davida Hare. Společně s ní se ve hře obje­vi­li napří­klad Mark StrongHope Davis. Hra The Red Barn měla pre­mi­é­ru 6. říj­na 2016 a der­ni­é­ra před­sta­ve­ní byla 17. led­na 2017.

Více na Kritiky.cz
Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adam...
Příběh žraloka - A tak tu máme další animák. Po fenomenálním úspěchu Shreka 2 se americké studio DreamWorks pokouší dobýt srdce mladých ...
Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou ...
DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělan...
VILMA CIBULKOVÁ (Kamila) „Jirkovi zahraju cokoliv“  Vaše scéna s Eliškou Balzerovou, vlastně slovní přebíjená...

            Zanedlouho ji bude­me moci spat­řit v zatím nepo­jme­no­va­ném pokra­čo­vá­ní série Cloverfield v pro­duk­ci J. J. Abramse, ve kte­rém si zahra­je spo­leč­ně s Davidem OyelowemDanielem Brühlem. Film v režii Julia Onaha bude popi­so­vat osu­dy ast­ro­nau­tů boju­jí­cích o život a měl by mít pre­mi­é­ru v říj­nu 2017. Do kin ho uve­de spo­leč­nost Paramount Pictures.

            CHRIS SULLIVAN (Taserface) je zná­mý pře­de­vším díky své tele­viz­ní tvor­bě. Letos si zahrál sym­pa­tic­ké­ho Tobyho v novém seri­á­lu This Is Us (a obje­vil se také v malé, ale vel­mi památ­né roli v pilot­ní epi­zo­dě seri­á­lu Stranger Things). Na svém kon­tě má také dvě sezó­ny v roli irské­ho řidi­če sanit­ky Toma Clearyho v seri­á­lu Stevena Soderbergha Knick: Doktoři bez hra­nic. Mezi jeho aktu­ál­ní fil­my pat­ří napří­klad sní­mek MorganPaulem Giamattim, film ImperiumDanielem Radcliffem či film Bena Afflecka Pod rouš­kou noci.

Více na Kritiky.cz
Sex Tape - (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (a...
Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Českoslov...
Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten...
Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní sou...
Jak včelí medvídci malovali chaloupku I nejmenší děti ve věku kolem dvou let jsou vybíravými čtenáři. Potěšit by je mohlo lepor...

            Sullivan je také aktiv­ním diva­del­ním her­cem. Před nedáv­nem byl nomi­no­ván na cenu Lucille Lortel za svůj výkon v novém folk-rockovém muzi­ká­lu Hadestown. Na Broadwayi byl k vidě­ní také ve hrách Lombardi, Chicago a v Gershwinově muzi­ká­lu Nice Work If You Can Get It. Než se pře­stě­ho­val do New Yorku, půso­bil vel­mi aktiv­ně na diva­del­ní scé­ně v Chicagu. Jeho prv­ním význam­ným před­sta­ve­ním bylo tur­né s one-man show Defending the Caveman, se kte­rým pro­ces­to­val celou Ameriku.

            Když se zrov­na nevě­nu­je herec­tví, sklá­dá hud­bu a vystu­pu­je se svou sku­pi­nou Sully and the Benevolent Folk.

            SEAN GUNN (Kraglin) se vra­cí v roli Kraglina, kte­rou si zahrál už v roce 2014 v kasov­ním trhá­ku Strážci Galaxie spo­leč­nos­ti Marvel Studios.

            Gunn na sebe divá­ky popr­vé upo­zor­nil hos­tu­jí­cí rolí ve dru­hé epi­zo­dě seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta coby Mick, tech­nik kabe­lo­vé tele­vi­ze. V prů­bě­hu prv­ní sezó­ny se Gunn do seri­á­lu vrá­til v roli Kirka Gleasona, jed­no­ho z nej­vý­střed­něj­ších oby­va­tel Stars Hollow. Od roku 2002 až do kon­ce seri­á­lu v roce 2007 byl Gunn pra­vi­del­ným čle­nem herec­ké­ho týmu toho­to seri­á­lu a jeho posta­va byla fanouš­ky vel­mi oblí­be­ná.

            Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní poči­ny pat­ří napří­klad seri­á­ly October Road, Angel, Takoví nor­mál­ní mimo­zemš­ťa­né, Ano, dra­houš­ku, True Jacksonová, Andy Richter Controls the Universe, Glee, Bunheads a Sběratelé kos­tí.

            Na stří­br­ném plát­ně se Gunn před nedáv­nem obje­vil v roli Martyho v horo­ro­vém sním­ku spo­leč­nos­tí MGM/Blumhouse The Belko Experiment. Byl k vidě­ní také ve fil­mu The Specials, na kte­rém se podí­lel také jako kopro­du­cent, ve fil­mu The Man Who Invented the Moon v režii absol­ven­ta Goodmanovy dra­ma­tic­ké ško­ly a čle­na herec­ké­ho týmu seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta Johna Cabrery, ve sním­ku Ordinary WorldBilly Joe ArmstrongemSelmou Blair nebo ve fil­mech The Hive, Who the F is Buddy Applebaum a Pearl Harbor.

            Gunn také pro­půj­čil svůj hlas posta­vě Swana ve video­hře Lollipop Chainsaw spo­leč­nos­ti Warner Brothers.

            TOMMY FLANAGAN (Tullk) se po sedm sezón obje­vo­val v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce FX Zákon gan­gu v roli Filipa „Chibse“ Telforda po boku Charlieho Hunnama. Seriál popi­su­je osu­dy čle­nů motor­kář­ské­ho gan­gu, kte­ří se v malém měs­teč­ku Charming sna­ží zacho­vat svou nezá­vis­lost a svůj život­ní styl. Je jed­ním z nej­lé­pe hod­no­ce­ných seri­á­lů vůbec.

            Flanagan se naro­dil ve skot­ském Glasgow a živil se v míst­ních klu­bech jako DJ, aby se násled­ně stal čle­nem diva­del­ní spo­leč­nos­ti Raindog Theatre Company Roberta Carlyla a zahrál si ve hrách jako Wasted III, Přelet nad kukač­čím hníz­dem či MacBeth.

            V roce 1995 se Flanagan dočkal své pře­lo­mo­vé role ve vel­ko­fil­mu Mela Gibsona Statečné srd­ce, ve kte­rém si zahrál odváž­né­ho rebe­la Morrisona, díky kte­ré se zapsal do pově­do­mí divá­ků po celém svě­tě. Flanagan měl díky tomu­to úspě­chu mož­nost spo­lu­pra­co­vat s těmi nej­slav­něj­ší­mi fil­mo­vý­mi reži­sé­ry a podí­let se na fil­mech jako Svatý Phillipa Noyce, Tváří v tvář Johna Woo či Hra Davida Finchera. V roce 1999 dostal mož­nost zno­vu spo­lu­pra­co­vat se svým dlou­ho­le­tým kole­gou Robertem Carlylem na fil­mu Plunkett & Macleane.

Více na Kritiky.cz
Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné d...
Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klid...
Zombik – 82 ...
Hra o trůny - rekapitulace čtvrté série ...
Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout vši...

            LAURA HADDOCK (Meredith Quillová) vystu­do­va­la herec­kou ško­lu Arts Educational School v Londýně a od té doby pro­ká­za­la svůj talent v celé řadě tele­viz­ních, fil­mo­vých a diva­del­ních pro­jek­tů. V sou­čas­nos­ti natá­čí dal­ší pokra­čo­vá­ní série Transformers, napja­tě oče­ká­va­ném sním­ku Transformers: Poslední rytíř, ve kte­rém se obje­ví po boku Marka Wahlberga. Film v režii Michaela Baye by měl mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2017.

            Zatím napo­sle­dy byla Haddock k vidě­ní v tele­viz­ním dra­ma­tic­kém seri­á­lu sta­ni­ce ITV The LevelKarlou Crome, Philipem Glenesterem, Noelem Clarkem a Amandou Burton. Tento šes­ti­díl­ný seri­ál se vysí­lal vlo­ni v září. V témže roce se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně seri­á­lu Tři muš­ke­tý­ři, v němž si zahrá­la v roli Pauline spo­leč­ně se Santiagem Cabrerou, Lukem PasqualinemTomem Burkem.

Více na Kritiky.cz
Jan Žižka Videa z novinářské konference 13.9.2018...
Shingeki no Kyojin 17. díl Ženský titán: 57. expedice mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá průzkumná formace je na začátk...
Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních šk...
Čtvrtečník 2004/1 Přehled premiér prvního a druhého lednového týdne (Nesnesitelná krutost; Kdysi dávno v Mexik...
Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinskýc...

            Předtím ji divá­ci moh­li spat­řit ve dvou­díl­ném spe­ci­á­lu seri­á­lu LutherIdrisem Elbou. Seriál byl odvy­sí­lán v pro­sin­ci 2015 a Haddock byla v roce 2016 nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním fil­mu nebo mini­sé­rii. V roce 2015 se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně his­to­ric­ké­ho fan­ta­sy seri­á­lu Da Vinciho démo­ni sta­ni­ce Starz. V této sezó­ně opět ztvár­ni­la hlav­ní žen­skou roli z před­cho­zích dvou sezón Lucrezii Donatiovou po boku Leonarda Da Vinciho v podá­ní Toma Rileyho. V témže roce jsme ji moh­li spat­řit také v super­hr­din­ské kome­dii SuperBob v roli June po boku Bretta Goldsteina, Catherine TateNatalie Teny, a v krát­kých fil­mech Hardwire v režii foto­gra­fa RankinaGoldfish v režii Arjuna Rose.

            SYLVESTER STALLONE (Stakar) je svě­tozná­mý herec, sce­náris­ta a reži­sér, kte­rý na sebe popr­vé vel­mi význam­ně upo­zor­nil titul­ní rolí ve fil­mu Rocky, ke kte­ré­mu také sám napsal scé­nář a kte­rý v roce 1976 zís­kal Oscara v kate­go­rii Nejlepší film.

            Od vzni­ku toho­to fil­mu se celá série dočka­la cel­kem pěti pokra­čo­vá­ní a v roce 2006 ji Stallone uza­vřel sním­kem Rocky Balboa, kte­rý se dočkal vel­ké­ho úspě­chu u kri­ti­ky i divá­ků a defi­ni­tiv­ně potvr­dil sta­tus kul­tur­ních sym­bo­lů jak pro Stalloneho, tak pro jeho posta­vu Rockyho. Na důkaz toho, že se tato posta­va dočka­la mezi divá­ky oprav­du vel­mi vře­lé­ho při­je­tí, jako by se jed­na­lo o sku­teč­nou žijí­cí osob­nost, byla sta­ros­tou měs­ta Philadelphia před muze­em na úpa­tí fil­mem pro­sla­ve­né­ho scho­diš­tě odha­le­na socha Rockyho Balboy.

            V roce 2015, 40 let po vzni­ku původ­ní­ho fil­mu, se Stallone k roli Rockyho vrá­til ve sním­ku Creed v režii Ryana CoogleraMichaelem B. Jordanem. Svým kri­ti­kou vel­mi ceně­ným výko­nem v tom­to sním­ku si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, nomi­na­ci na Zlatý glo­bus, na cenu National Board of Review a na cenu Critic’s Choice Award, jakož­to i na celou řadu dal­ších cen národ­ních orga­ni­za­cí fil­mo­vých kri­ti­ků. Svou rolí v tom­to fil­mu divá­ky okouz­lil a zno­vu potvr­dil, že je jed­ním z nej­stá­lej­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších her­ců své gene­ra­ce.

            KURT RUSSELL (Ego) v prů­bě­hu své pozo­ru­hod­né pade­sá­ti­le­té kari­é­ry ztvár­nil jed­ny z nej­pa­mát­něj­ších holly­wo­od­ských rolí ve fil­mech pes­t­ré­ho rozpě­tí žánrů. Před nedáv­nem jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Petera Berga Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech, kte­rý mapu­je udá­los­ti tra­gic­ké havá­rie rop­né plo­ši­ny v roce 2010. Film, ve kte­rém si spo­lu s ním zahrá­li také Mark WahlbergKate Hudson uved­la do kin spo­leč­nost Lionsgate v září 2016. Téhož roku si spo­leč­ně s Patrickem Wilsonem, Matthew FoxemRichardem Jenkinsem zahrál také ve fil­mu Kosti a skalp, kte­rý byl do kin uve­den v říj­nu poté, co byl pro­mí­tán na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Londýně.

            JAMES GUNN (scé­nář, režie) je nada­ný sce­náris­ta a reži­sér, zod­po­věd­ný za jed­ny z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších celo­ve­čer­ních fil­mů, jaké může pop­kul­tu­ra nabíd­nout.

            Gunn se naro­dil a vyrůs­tal v Saint Louis v Missouri a svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil ve dva­nác­ti letech, kdy vyba­ven osmi­mi­li­me­t­ro­vou kame­rou a svým prv­ním her­cem v podo­bě své­ho bra­t­ra Seana nato­čil sní­mek o zom­bie.

            O tři­cet let poz­dě­ji Gunn vde­chl život aktu­ál­ně jed­né z nej­pa­mát­něj­ších fil­mo­vých sérií fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, sním­ku Strážci Galaxie. Tento film, kte­rý Gunn v roce 2014 napsal a reží­ro­val, má na svém kon­tě nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­ru v měsí­ci srpnu v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu vůbec, kdy se mu během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du poda­ři­lo utr­žit cel­kem 94 mili­o­nů dola­rů. V sou­čas­né době ten­to film celo­svě­to­vě utr­žil přes 770 mili­o­nů dola­rů, byl dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem roku 2014 a na nej­vyš­ší příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti se udr­žel cel­kem po pět týd­nů. Strážci Galaxie byli neje­nom obrov­ským finanč­ním úspě­chem, ale poda­ři­lo se jim po celém svě­tě zís­kat také vel­mi pří­z­ni­vá hod­no­ce­ní kri­ti­ků, byli ve dvou kate­go­ri­ích nomi­no­vá­ni na Oscara a Gunnův scé­nář byl jejich záslu­hou nomi­no­ván na cenu WGA Award v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce. K úspě­chu tomu­to fil­mu dopo­moh­ly také špič­ko­vé herec­ké výko­ny Chrise Pratta, Zoe Saldany, Bradleyho Coopera, Vina Diesela, Davea Bautisty, Glenn CloseBenicio Del Tora. Ve fil­mu si zahrál také Gunnův bra­tr Sean, kte­rý v něm ztvár­nil roli Kraglina a při natá­če­ní se také ujal role Rocketa, aby byl jeho výkon před kame­ra­mi poslé­ze v rám­ci post­pro­duk­ce nahra­zen plně digi­tál­ní posta­vou.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Strážci Galaxie Vol. 21. března 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Poslední trailer na druhý díl Strážců Galaxie. Celý trailer na TraileryCesky.net.
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]