Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

Spider 2

            OBSAH

 

            Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), kte­rý vel­ko­le­pým způ­so­bem debu­to­val ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, vstu­pu­je ve fil­mu Spider-Man: Homecoming do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Spider-Man je nej­ob­lí­be­něj­ší comic­so­vou posta­vou vůbec a je korun­ním kle­no­tem comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel. Nyní se vra­cí domů ve svě­žím a zábav­ném fil­mu ve zce­la novém poje­tí, kte­rý pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Marvel Studios. Na fil­mo­vých plát­nech se tak popr­vé po boku ostat­ních hrdi­nů fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel obje­vu­je Peter Parker tako­vý, jaké­ho zná­me ze strá­nek comic­sů.

            Peter, nad­še­ný ze svých zážit­ků s Avengers, se vra­cí domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bed­li­vým dohle­dem své­ho nové­ho uči­te­le Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se sna­ží vrá­tit ke své­mu běž­né­mu živo­tu - což mu kom­pli­ku­je tou­ha doká­zat, že by Spider-Man mohl konat mno­hem vět­ší skut­ky, než kte­rých se zatím odvá­žil - ale když se obje­vu­je nový padouch Vulture (Michael Keaton), oci­tá se v ohro­že­ní vše, co je pro Petera sku­teč­ně důle­ži­té. Tváří v tvář této hroz­bě tak při­chá­zí jeho chví­le, aby se stal hrdi­nou, kte­rým je mu sou­ze­no být.        

Více na Kritiky.cz
JONATHAN KASDAN JONATHAN KASDAN (scénář) se narodil a vyrůstal v Los Angeles. Je synem scenáristy a režiséra ...
V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis. Alice Nellis k tuto komedii realizuje podle vlastního scénáře a v hlavních rolích uvidíme B...
Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy ž...
Peter Machen - scénárista filmu Jsem CharlieI Pater Machen - scriptwriter of film Just Charlie ...
Ya yen - The Banquet K mému velkému potěšení začaly před pár roky filmy z asijské produkce opět zaplňovat seda...

            O FILMU

            Ve fil­mu Spider-Man: Homecoming Peter Parker coby nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va v ději­nách comic­sů koneč­ně vstu­pu­je do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel a tou­ží po tom, aby se mohl stát jed­ním z Avengerů. Spider-Man, korun­ní kle­not spo­leč­nos­ti Marvel, se už v epi­zod­ní roli obje­vil vlo­ni v létě ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, a jeho nové poje­tí se u fanouš­ků setka­lo s obrov­sky pozi­tiv­ním při­je­tím. Nyní spo­leč­nos­ti Sony Pictures a Marvel Studios spo­ji­ly své síly, aby divá­kům zpro­střed­ko­va­ly toto zce­la nové dob­ro­druž­ství.

            Tom Holland, kte­rý si pavou­čí­ho muže zahrál, k tomu dodá­vá, že než se bude Peter moci při­po­jit ke svým hrdi­nům, bude nucen se vypo­řá­dat s celou řadou pro­blé­mů. „Peter je v Občanské vál­ce v sed­mém nebi, pro­to­že může bojo­vat spo­leč­ně s Avengers, ale násled­ně rych­le zís­ká pocit, že je vlast­ně k niče­mu,“ vysvět­lu­je Holland. „Tony Stark ho požá­dal, aby se sta­ral o drob­né věci a ty význam­né pře­ne­chal jiným – to zna­me­ná, že pomá­há sun­da­vat koč­ky ze stro­mů, pře­vá­dět sta­řen­ky přes uli­ci a chy­tá kapsá­ře, zkrát­ka nic pří­liš dra­ma­tic­ké­ho. Ale poté Spider-Manovi zkří­ží ces­tu dodáv­ka špič­ko­vých zbra­ní, kvů­li kte­ré se vydá­vá na pouť, během kte­ré se musí nau­čit mis­tr­ně ovlá­dat své nové schop­nos­ti a doved­nos­ti.“

Více na Kritiky.cz
Chlapectví - 70% Americký scénárista a režisér Richard Linklater (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnoc...
Inside Game of Thrones: A Story in Prosthetics – BTS (HBO) ...
Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 5...
ZDRAVICE GIJSE BLOMA ...
Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia ...

            A pokud má doká­zat, že má na to, aby se stal jed­ním z Avengers, pak bude muset pře­svěd­čit zejmé­na men­to­ra, kte­rý nemá obdo­by. „Tony Stark se o Petera Parkera veli­ce zají­má,“ říká Robert Downey Jr. Pomáhá mu s tím, aby se mohl roz­ví­jet, a posky­tl mu nový oblek a tech­nic­ké hrač­ky. Ale sou­čas­ně na něj veli­ce bed­li­vě dohlí­ží a ujiš­ťu­je se, že by z něj sku­teč­ně mohl být dal­ší člen Avengers.“

            Pro pro­du­cen­ta fil­mu a pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti Marvel Studios Kevina Feigeho bylo na prv­ním mís­tě uvést tuto posta­vu do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel způ­so­bem, jaký fil­mo­ví divá­ci dosud nevi­dě­li. „V prů­bě­hu uply­nu­lých pat­nác­ti let jsme vybu­do­va­li náš fil­mo­vý svět, kte­rý zahr­nu­je spous­tu postav a fil­mů, a nyní máme popr­vé mož­nost do toho­to svě­ta uvést také Petera Parkera a Spider-Mana,“ říká Feige. „Je to vzru­šu­jí­cí, pro­to­že přes­ně tak to pro­bí­ha­lo i na strán­kách comic­sů – neob­je­vil se na nich jako osa­mě­lý hrdi­na. Vstoupil do svě­ta, ve kte­rém již exis­to­va­li Tony Stark, Captain America a Avengers. A nyní máme popr­vé mož­nost tomu věno­vat celý film, což je svě­ží a neo­kou­ka­né.“

            Producentka Amy Pascal o netra­dič­ní spo­lu­prá­ci říká: „Tento film je výsled­kem úzké spo­lu­prá­ce mezi spo­leč­nost­mi Sony a Marvel,“ popi­su­je. „Jedná se o film spo­leč­nos­ti Sony, kte­rý pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Marvel. Všichni dohro­ma­dy spo­ji­li své síly a dospě­li k závě­ru, že pokud bude­me moci Spider-Mana vrá­tit zpát­ky do svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, do kte­ré­ho na strán­kách comic­sů vždy pat­řil, bude to pro všech­ny nej­lep­ší – a nej­ví­ce na tom zís­ka­jí divá­ci, pro­to­že se koneč­ně dočka­jí toho, na co tak dlou­hou dobu čeka­jí.“

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 9. série – 6. díl ...
Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky. Co má s člověkem největší trpělivost? Knížka a kus papíru! Knížečku z karet snadno str...
Farma SK – 8. série – 55. díl ...
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přicház...
Farma SK – 9. série – 1. díl ...

            „Možnost uvést Spider-Mana do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel je pro mě z vypra­věč­ské­ho hle­dis­ka tím nej­lep­ším, co si doká­žu před­sta­vit,“ říká reži­sér Jon Watts, kte­rý se ujal režie celé­ho sním­ku. „Nejen že se ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka vyře­ši­ly pro­blémy s jeho půvo­dem a schop­nost­mi – což se jim poda­ři­lo udě­lat veli­ce úspor­ně a krás­ně – ale sou­čas­ně jsme nemu­se­li trá­vit čas vysvět­lo­vá­ním toho, jak šest­nác­ti­le­tý kluk při­šel na nápad stát se super­hr­di­nou. Vyrůstal ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel. Když bylo Peterovi Parkerovi osm let, viděl v tele­vi­zi Tonyho Starka, kte­rý pro­hlá­sil, že je Iron Man. Takže to, že se oci­tá­me ve svě­tě, v němž super­hr­di­no­vé exis­tu­jí zna­me­ná, že s těmihle drob­nost­mi nemu­sí­me ztrá­cet čas. Můžeme se rov­nou začít bavit.“

            V sou­la­du s tou­hou po novém a svě­žím poje­tí této fil­mo­vé série se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li oslo­vit s režií sním­ku prá­vě Wattse. Jeho vytr­va­lost a před­cho­zí fil­my FeigehoPascal pře­svěd­či­ly o tom, že je pro ten­to úkol tím pra­vým. „Viděli jsme s Kevinem film Cop Car, kte­rý Jon napsal a reží­ro­val,“ popi­su­je Pascal. „Udělal na nás obrov­ský dojem. Dokázal ze dvou dětí a navíc neher­ců dostat pozo­ru­hod­né výko­ny. Byl to veli­ce napí­na­vý film – ty děti jste si zami­lo­va­li. Ukázal nám, že má vzác­ný dar vyprá­vět pří­běh pro­střed­nic­tvím akce.“

            „Důležité pro nás neby­lo to, že doká­zal nato­čit vel­ko­le­pou akč­ní sek­ven­ci, pro­to­že to doká­že spous­ta reži­sé­rů,“ míní Feige. „Ale kdy­ko­liv nám něco uká­zal, bylo to přes­ně v tom sty­lu a v tom poje­tí humo­ru, kte­ré jsou Peterovi Parkerovi vlast­ní.“

            Když se Watts s pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti Marvel Studios popr­vé setkal, vůbec ho nena­padlo, že by mohl dostat šan­ci sní­mek Spider-Man: Homecoming reží­ro­vat. „Když si mě na tu schůzku pozva­li, mys­lel jsem si, že pros­tě jenom chtě­jí vědět, co jsem zač,“ vzpo­mí­ná. „Pak zača­li hovo­řit o tom, jak si před­sta­vu­jí dal­ší vývoj fil­mo­vé­ho Spider-Mana a také to, že tu je nová uni­kát­ní mož­nost spo­lu­prá­ce mezi Sony a Marvelem. Když jsem z té schůz­ky odchá­zel, byl jsem z toho ohrom­ně nad­še­ný a nedal jsem jim pokoj, dokud nesou­hla­si­li.“

            Wattsův sní­mek Cop Car na tvůr­čí osob­nos­ti v Hollywoodu udě­lal vel­ký dojem. „Myslím, že na divá­ky Cop Car tak sil­ně zapů­so­bil i pro­to, že vní­ma­li, že se ty děti cho­va­jí a hovo­ří přes­ně tak jako děti sku­teč­né,“ vysvět­lu­je Watts. „Velice dob­ře si vzpo­mí­nám, jaké to je být na střed­ní ško­le, když ješ­tě nemá­te mozek dospě­lé­ho člo­vě­ka – vní­má­te věci veli­ce spe­ci­fic­ky zkres­le­ným způ­so­bem. To byla jed­na z věcí, kte­ré jsem do pří­bě­hu a fil­mu chtěl dostat.“

            Watts měl také k Peterovi Parkerovi blíz­ko po strán­ce osob­ní, neboť jeho osu­dy se v někte­rých ohle­dech podo­ba­ly těm jeho. „Vždycky mi byl sym­pa­tic­ký, pro­to­že jsem byl na střed­ní ško­le blá­zen do vědy a tech­ni­ky, přes­ně jako Peter, než ho kous­ne ten pavouk,“ pro­zra­zu­je. „Zbožňoval jsem che­mii a chtěl jsem ji jít stu­do­vat i na vyso­kou. Místo obě­da jsem cho­dí­val do kabi­ne­tu che­mie. Moji kama­rá­di se všich­ni zají­ma­lo o che­mii nebo fyziku...byli jsme pros­tě pří­šer­ná ban­da špr­tů.“

Více na Kritiky.cz
Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská ...
Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku....
Život a doba soudce A. K. - fotogalerie ...
Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdi...
Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu ...

            „Představte si, že bys­te měli Spider-Manovy schop­nos­ti – sna­ži­li bys­te se kaž­dý den o to, abys­te jako Spider-Man moh­li strá­vit co nej­ví­ce času, pro­to­že by to pro vás byl ten nej­lep­ší pocit na svě­tě,“ pokra­ču­je Watts. „Jistě, Spider-Manovy schop­nos­ti v sobě skrý­va­jí také dáv­ku zod­po­věd­nos­ti, ale je důle­ži­té si uvě­do­mit, jak ohrom­ně zábav­né by bylo už jen hou­pat se z jed­no­ho domu na dru­hý. Je to pozo­ru­hod­ně roz­po­ru­pl­ná věc: na jed­nu stra­nu se musí­te vypo­řá­dat se vše­mi těmi kom­pli­ka­ce­mi a stre­sem, kte­ré vám ty schop­nos­ti způ­so­bu­jí, ale na stra­nu dru­hou se tím ohrom­ně baví­te a je to veli­ce vzru­šu­jí­cí.“

            „Doufám, že Spider-Manův pří­běh, kte­rý vyprá­ví­me, divá­ky doká­že oslo­vit,“ pro­hla­šu­je Pascal. „Na posta­vě Petera Parkera bylo vždyc­ky skvě­lé to, že má stej­né nadě­je, sny a pro­blémy jako my ostat­ní. Takže se divá­ci budou oka­mži­tě schop­ni vžít do role Petera Parkera, ale sou­čas­ně uvi­dí Spider-Mana v rám­ci vět­ší­ho svě­ta, kte­rý mu byl dosud upí­rán.“

            „Spider-Mana jsme uved­li už v Občanské vál­ce a měli jsme si v ní mož­nost vychut­nat jeho hláš­ky a vtíp­ky a také to, jak s ostat­ní­mi hrdi­ny kon­tras­tu­je,“ míní Feige. „A teď, po obraz­ně řeče­no nej­lep­ších prázd­ni­nách své­ho živo­ta, během kte­rých se mohl setkat s tako­vý­mi osob­nost­mi, se musí vrá­tit do škol­ních lavic. Což jen umoc­ňu­je jeho dile­ma, kte­ré jsem v jeho věku vní­mal i já a mys­lím, že i vět­ši­na ostat­ních stře­do­ško­lá­ků – „čeká na mě po ško­le něco zají­ma­vé­ho?“ Ale Peter ví, že čeká, pro­to­že to prá­vě pro­žil. Myslí si o sobě, že je při­pra­ve­ný, a pocho­pi­tel­ně pokud vám je pat­náct let, tak si čas­to mys­lí­te, že jste na něco při­pra­ve­ni dáv­no před tím, než to je sku­teč­ně prav­da. Právě v tom je tenhle film zábav­ný, prá­vě pro­to Peter Parker divá­ky oslo­vu­je a prá­vě pro­to jsme se chtě­li do toho­to pro­jek­tu pus­tit a před­sta­vit Spider-Mana divá­kům tako­vé­ho, jaké­ho ho vní­má­me my z pohle­du fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel.“

Více na Kritiky.cz
Disney Zlatá klasika Romano Scarpa Nejen pro čtenáře od sedmi let, ale i pro fanoušky Kačera Donalda, Mickeyho Mouse a komiksu je ...
No - 60 % Jestli dobře provedená reklama dokáže prodat kdejaký výrobek, proč by nemohla zapůsobit na v...
Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a po...
Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření,...
Nejvtipnější překlady dabingu a proč se vyplatí chodit na titulky! ...

            Volba Toma Hollanda před­sta­vo­va­la vol­bu her­ce, kte­rý je tak mla­dý, aby se této posta­vy mohl pře­svěd­či­vě ujmout. „Tak tahle posta­va v comic­sech původ­ně vypa­da­la,“ říká Feige. „Najít Toma Hollanda pro nás byl malý zázrak, pro­to­že jsme obje­vi­li něko­ho, kdo roz­hod­ně doká­zal zahrát pře­svěd­či­vé­ho pat­nác­ti­le­té­ho chlap­ce. Chtěli jsme, aby tím kon­tras­to­val s někte­rý­mi z našich dal­ších super­hr­di­nů, kte­ří vypa­da­jí dob­ře, ale pat­náct jim roz­hod­ně není.“

            A Peterovy osu­dy, kte­ré z něj v rám­ci pří­bě­hu toho­to fil­mu udě­la­jí hrdi­nu, přes­ně reflek­tu­jí jeho věk. „Peter Parker zbož­ňu­je, když může být Spider-Man, ale být Peterem Parkerem se mu zase až tak moc neza­mlou­vá,“ popi­su­je reži­sér Jon Watts. „Peter Parker tak nějak ztě­les­ňu­je všech­no, čím je – roz­pa­či­té­ho podi­ví­na se zájmem o vědu – kte­rý teď ale před sebou má zce­la nový život super­hr­di­ny, jemuž děla­jí spo­leč­nost Tony Stark či Captain America a všich­ni ostat­ní Avengers. Ale ačko­liv má všech­ny ty nové schop­nos­ti a zná­mos­ti, nedo­ká­zal se zatím vyrov­nat s tím, kým je coby Peter Parker. Jedním z jeho úko­lů v tom­to pří­bě­hu je uvě­do­mit si, že se nemů­že stát Spider-Manem, dokud si napl­no neu­vě­do­mí, co je zač Peter Parker.“

            Role Spider-Mana je pro Hollanda dlou­ho­le­tým snem. „Před pěti lety jsem se zúčast­nil v Londýně pře­dá­vá­ní cen Empire Awards a jeden z novi­ná­řů se mě zeptal, jakým super­hr­di­nou bych chtěl být, pokud bych měl na vybra­nou,“ vzpo­mí­ná herec. „Řekl jsem mu, že za chtěl být za deset let dal­ším Spider-Manem po Andrewovi Garfieldovi. Nikdy by mě býva­lo nena­padlo, že se mi to spl­ní takhle rych­le.“

Více na Kritiky.cz
Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen...
Křižovatka osudu Křižovatka osudu je road movie tak trochu ve stylu českého Výletu od Alice Nelis. Podobně jako...
Robinsonův ostrov - 15.3.2017 18. díl Robinsonova ostrova....
Něco jako láska Něco jako láska je příběhem dvou mladých lidí, jejichž cesty v průběhu několika let párk...
Smrtelné stroje (Mortal Engines) – Recenze – 40% Americké post-apokalyptické sci-fi Smrtelné stroje se odehrává někdy po roce 3100, kdy zbytky ...

            Poté, co tvůr­cům fil­mu poslal něko­lik zku­šeb­ních nahrá­vek, si Holland vyba­vu­je finál­ní test: setká­ní s Robertem Downeym Jr.. Ale než se setkal pří­mo s Tony Starkem, měl se setkat ješ­tě s někým tro­chu jiným. „Vlastně jsem se nej­pr­ve setkal s Robertovým kaska­dér­ským dvoj­ní­kem – je mu cel­kem dost podob­ný. Při pohle­du na něj jsem si pomys­lel, že Robert vypa­dá ve sku­teč­nos­ti jinak než na plát­ně – a díky tomu ze mě spadla ner­vo­zi­ta ze setká­ní se sku­teč­ným Roberem. Když při­šel ten, tak jsme spo­leč­ně impro­vi­zo­va­li a vtip­ko­va­li a bylo to skvě­lé.“

            A samot­ný Iron Man obsa­ze­ní role schva­lu­je. „Tom Holland je pro tu roli pros­tě doko­na­lý,“ míní Downey. „Je nad­še­ný, bys­trý a nada­ný, je veli­ce talen­to­va­ný po fyzic­ké strán­ce jakož­to taneč­ník a akro­bat. Nabízí tu pra­vou kom­bi­na­ci vlast­nos­tí, kte­ré si tohle nové poje­tí této posta­vy žádá.“

            „Tom byl během pro­ce­su cas­tingu ohro­mu­jí­cí,“ pro­zra­zu­je Amy Pascal. „Pojal Petera Parkera zce­la novým způ­so­bem, kte­rý veli­ce odpo­ví­dal comic­so­vé před­lo­ze. Na kon­kur­zu u nás byla celá řada chlap­ců, ale od chví­le, kdy jsme ho vidě­li před kame­rou s Robertem Downeym Jr. jsme vědě­li, že on je tím pra­vým.“

Více na Kritiky.cz
Shazam! - Recenze - 85% Shazam! Tohle slovo uslyšíte hodněkrát. A zapomeňte na to, že DC neumí točit filmy. Nejprve...
NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018 Členové programu EA Access můžou začít hrát už od včera.  Já už si svoji hru nainstalo...
SAM RAIMI SAM RAIMI , charakteristický svým originálním filmařským stylem a smyslem pro humor, je znám...
Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriál...
Daniela Choděrová ...

            „Energičnost prv­ní­ho setká­ní Toma HollandaRobertem Downeym Jr. přes­ně odpo­ví­da­la tomu, jak jsme si před­sta­vo­va­li prv­ní setká­ní Petera Parkera s Tonym Starkem,“ říká Kevin Feige. „Zkušební scé­nou byla ta z kou­pel­ny z fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, tak­že jsme chtě­li navá­zat a dále roz­ví­jet vztah mezi Peterem Parkerem a Tonym Starkem, kte­rý jsme v tom­to fil­mu zača­li vytvá­řet.“

            „Tom Holland půso­bí veli­ce nevin­ně, je roz­tr­ži­tý a poně­kud neši­kov­ný, ale vní­má­te, že v sobě nosí cosi správ­né­ho a veli­ce morál­ní­ho. Sledovat, jak si tenhle mla­dý herec doká­zal pora­dit s pří­tom­nos­ti ostří­le­ných fil­mo­vých hvězd a dodat té scé­ně na věro­hod­nos­ti bylo ohro­mu­jí­cí,“ míní Watts. „Tu scé­nu hrá­li jenom ve třech – Marisa Tomei, Robert Downey Jr.Tom Holland – a při­tom byla tak ener­gic­ká a vzru­šu­jí­cí, že nám ote­vře­la zce­la nové mož­nos­ti toho, jakým smě­rem bychom se s pří­bě­hem fil­mu Spider-Man: Homecoming moh­li vydat.“

            Holland pro­hla­šu­je, že jejich vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce byla při­ro­ze­ná, věro­hod­ná a veli­ce snad­ná. „S Jonem se spo­lu­pra­cu­je skvě­le, nechá vám pro­stor pro vaše vlast­ní poje­tí dané posta­vy,“ říká. „Je to reži­sér, kte­ré­mu na her­cích zále­ží. Oba jsme se ocit­li ve zce­la novém pro­stře­dí – já nikdy v žád­ném takhle výprav­ném fil­mu hlav­ní roli nehrál, a on žád­ný tako­vý film nikdy nere­ží­ro­val. Takže jsme si vzá­jem­ně pomá­ha­li, jak to jen bylo mož­né, a vybu­do­va­li jsme si veli­ce pří­jem­ný vztah.“

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 64. díl ...
Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? ...
Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o ...
Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 % Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, se podílela na založení skupiny TPA ...
Soutěž s filmem Wonder Woman Vyhlašujeme vítěze soutěže....

            Snímek Spider-Man: Homecoming pří­mo nava­zu­je na vel­ko­le­pou bojo­vou scé­nu z fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, po kte­ré Tony Stark „pavou­ka“ odvá­ží domů do Queensu. „Peter je sku­teč­ně vel­mi sil­ně pře­svěd­če­ný o tom, že v oso­bě Tonyho Starka našel své­ho nové­ho men­to­ra, a Tonymu se Peter vel­mi zamlou­vá, ale nemů­že mu dělat chůvu,“ vysvět­lu­je Feige. „Tony pro­to dá Peterovi jis­tou vol­nost, aby zjis­til, čeho je na vlast­ní pěst scho­pen.“

            Peter je pře­svěd­če­ný, že jeho „stáž“ ve Stark Industries je jenom počát­kem a zkouš­kou, po jejímž spl­ně­ní se sta­ne plno­hod­not­ným čle­nem Avengers – ale jak Holland vysvět­lu­je, pavouk se nej­pr­ve musí nau­čit lézt, než může začít létat: „Vracíme se v čase zpát­ky do Občanské vál­ky, abychom její udá­los­ti pro­ži­li z Peterova pohle­du. Sledujeme ho, jak zaží­vá nej­ú­žas­něj­ší chví­le své­ho živo­ta. Letí sou­kro­mým leta­dlem s Happym, byd­lí v úžas­ném hote­lu, a najed­nou se zno­vu oci­tá v přecpa­ném met­ru a jede poz­dě do ško­ly. Nikdo mu neza­vo­lal, aby mu při­dě­lil dal­ší misi. O tenhle kon­trast tu jde: z luxus­ních prázd­nin se vra­cí­me zpát­ky do ško­ly.“

            „Tony je pro Petera do jis­té míry otcov­skou posta­vou,“ popi­su­je Holland. „Peter se sna­ží Tonymu doká­zat, že je dost sta­rý a rozum­ný na to, aby se mohl ujmout nároč­něj­ších úko­lů, ale Tony ho neu­stá­le odmí­tá a říká mu, že ješ­tě není při­pra­ve­ný. Myslím, že prá­vě to způ­so­bu­je, že se Peter teo­re­tic­ky vydá­vá po špat­né ces­tě, než si uvě­do­mí, o co tu sku­teč­ně jde, a my koneč­ně zjis­tí­me, proč je Peter Parker tím nej­ob­lí­be­něj­ším a nej­moc­něj­ším super­hr­di­nou comic­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel.“

Více na Kritiky.cz
Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno Taylor-Johnson věděla, že natočení knihy „Padesát odstínů šedi“ pro ni bude velkou výz...
Zloději zelených koní - 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spoj...
Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s ni...
X-Men: Poslední vzdor - X-Men: The Last Stand Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího sc...
Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný ...

            Vnímat Tonyho Starka jako otcov­skou posta­vu je jed­na věc – ale Peter Parker má něko­ho, kdo se o něj sta­rá jako o vlast­ní­ho a komu na něm vel­mi zále­ží: tetu May. Zatímco Tony Stark Peterovi pomá­há v boji se zlo­či­nem tím, že mu poskyt­ne nový oblek a nové tech­nic­ké hrač­ky a sle­du­je ho, jak se sna­ží své nově zís­ka­né super­hr­din­ské schop­nos­ti zvlá­dat, May je pro něj tím, kdo mu pomá­há nalé­zat směr, kte­rým na své život­ní pou­ti jde.

            „Postava tety May je pro Petera Parkera veli­ce důle­ži­tá,“ vysvět­lu­je kopro­du­cent Eric Hauserman Carroll. „V tom­to poje­tí jsme se všich­ni shod­li na tom, že by tato posta­va měla být mno­hem mlad­ší, spí­še jako jeho star­ší sest­ra nebo někdo, kdo je mu věko­vě pod­stat­ně bliž­ší.“

            „Jak pojmout tetu May coby mla­dou svo­bod­nou mat­ku, kte­rá se stá­le ješ­tě sama sna­ží vypo­řá­dat s vlast­ním živo­tem?“ ptá se Kevin Feige. „V minu­los­ti evi­dent­ně udě­la­la úžas­nou věc v tom, že se Petera uja­la a vycho­va­la ho. V minu­los­ti ji potka­ly tra­gic­ké udá­los­ti, kte­ré spí­še nazna­ču­je­me, než abychom se jimi zabý­va­li, ale ve své pod­sta­tě je to žena, kte­rá se podob­ně jako Peter pokou­ší najít sama sebe. Díky tomu se jed­ná o mno­hem aktu­ál­něj­ší posta­vu.“

Více na Kritiky.cz
#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 % Zlouni 2: Rychle a ztřeštile (The Bad Guys 2)Vydalo nakladatelství Computer Press v bro...
Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a ne...
Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru V oblasti Starigradu-Paklenice, nedaleko hotelu Alan, kde byl ubytován filmový štáb spolu s herc...
Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat! Jak dlouho by měl trvat ideální sex? Tahle otázka alespoň jednou napadla asi každého. Jeden...
Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to...

            S ohle­dem na tyto sku­teč­nos­ti do role tety May tvůr­ci fil­mu obsa­di­li drži­tel­ku Oscara Marisu Tomei. „Zachovali jsme ducha toho, kým teta May je – v mno­ha ohle­dech před­sta­vu­je Peterovo svě­do­mí – a necha­li jsme ji řešit stej­né pro­blémy, kte­ré řeší i Peter. Myslím, že jakož­to mlad­ší a sty­lo­věj­ší posta­va je mno­hem rele­vant­něj­ší,“ míní Watts.

            „V sou­la­du s tra­di­ce­mi pří­bě­hů o Spider-Manovi se teta May ují­má mateř­ské role a posky­tu­je Peterovi vede­ní,“ říká Tomei. „V této ver­zi pří­bě­hu spo­leč­ně byd­lí­me v Queens pou­ze sami dva a ona se ho sna­ží ze všech sil pod­po­ro­vat v tom, aby ho při­mě­la se tro­chu otevřít okol­ní­mu svě­tu. Peter se neu­stá­le učí a je veli­ce chyt­rý, což je skvě­lé, ale May ho povzbu­zu­je i k tomu, aby se tro­chu více bavil a uží­val si živo­ta.“

            Teta May v tom­to poje­tí mno­hem blí­že k mla­dým lidem, což se při výcho­vě tee­nage­ra hodí. „Jejich vztah je veli­ce těs­ný a cit­li­vý – je pro něj sku­teč­ně tím, kdo ho učí význam sku­teč­ných hod­not – ale vní­má zce­la jas­ně, že před ní cosi tají,“ říká Tomei. „Trápí ji, co se asi v jeho nit­ru ode­hrá­vá, pro­to­že ví, že život stře­do­ško­lá­ka může být obtíž­ný a kom­pli­ko­va­ný. Samozřejmě nemá nejmen­ší tuše­ní, že před ní tají sku­teč­nost, že je super­hr­di­nou.“

Více na Kritiky.cz
Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borů...
Mazda 3 2019 se představila Japonský automobil Mazda 3 se představil v Los Angeles na AutoShow. Příští rok nám přinese n...
JANNIK HASTRUP - Zlín Film Festival 2013 ...
Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových ...
Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starost...

            Tomei pro­hla­šu­je, že vztah May s Tonym Starkem je veli­ce obe­zřet­ný. „Domnívá se, že je Peter ve Stark Industries na stá­ži, a je nad­še­ná z toho, že tuto mož­nost dostal – může se mno­hé nau­čit pří­mo od Tonyho Starka. Sleduje Tonyho už něja­kou dobu a vidí, že se z vel­mi kapi­ta­lis­tic­ky zamě­ře­né­ho člo­vě­ka stal někým, kdo se sna­ží konat dob­ro a napra­vit to, co v minu­los­ti zapří­či­nil. Bedlivě ale hlí­dá to, jaký vliv na Petera má, aby jeho poten­ci­ál nepři­šel nazmar. Jde stá­le o chlap­ce, kte­rý se tepr­ve stá­vá mužem a kte­rý potře­bu­je pro­stor k tomu, aby mohl pro­zkou­mat své vní­má­ní svě­ta a také aby mohl být stá­le dítě­tem.“

            Peter tedy tou­ží po nezá­vis­los­ti, a Tony i May jsou oba ochot­ni mu ji do jis­té míry poskyt­nout, aby zjis­ti­li, jak si s ní poradí...a tato nezá­vis­lost ho zave­de pří­mo do ces­ty nebez­peč­né­ho nové­ho padou­cha – Adriana Toomse, zva­né­ho Vulture, kte­ré­ho ztvár­nil na Oscara nomi­no­va­ný Michael Keaton. „Michael má na svém kon­tě pozo­ru­hod­ná díla,“ říká Feige. „Má celou řadu vlast­nos­tí, díky kte­rým je pro tuhle roli napros­to ide­ál­ní, a samo­zřej­mě je tu také dal­ší zábav­ná rovi­na v tom, že si zahrál Batmana a Birdmana. Momentálně se nachá­zí ve výji­meč­ném bodě své kari­é­ry a způ­sob, jakým ke svým rolím při­stu­pu­je, tuto posta­vu posu­nul dale­ko za hra­ni­ce našich původ­ních před­stav.“

            Holland je dlou­ho­le­tým fanouš­kem Keatonovy tvor­by, ale podo­tý­ká, že když se spo­lu setka­li, byly pro něj na prv­ním mís­tě pra­cov­ní zále­ži­tos­ti. „Jsem jeho obrov­ským fanouš­kem už od dob Beetlejuice,“ říká Holland. „Když jsem se s ním setkal popr­vé, natá­če­li jsme tu nej­ná­roč­něj­ší scé­nu z celé­ho fil­mu. Bylo to veli­ce děsi­vé a upřím­ně jsem ani nemu­sel moc hrát, pro­to­že on se té role ujal s tako­vou půso­bi­vos­tí, že jsem z něj měl doo­prav­dy strach. Po herec­ké strán­ce je ale také veli­ce štěd­rý a svou pří­tom­nos­tí ve fil­mu posou­vá vše na zce­la novou úro­veň.“

Více na Kritiky.cz
DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU Připadá vám, že ty filmy v kinech nejsou takové, jaké byste si je představovali? Už dlouho j...
Bulletproof Monk Karel Roden opět útočí na Hollywood. Tentokráte se ujal role temného mistra Kung-Fu…. ...
Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již ka...
Match Point - Hra osudu Třikrát SLÁVA. Woody Allen se konečně probudil ze svého filmového spánku a po několika ne z...
Tajný život mazlíčků - BRIGITTE Q. Kdy sis poprvé uvědomila, že máš Maxe ráda nejen jako kamaráda? A. Já? Že mám Maxe r...

            Na začát­ku fil­mu Spider-Man: Homecoming vidí­me pří­mé důsled­ky udá­los­tí z před­cho­zích fil­mů fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel: ačko­liv byly sou­bo­je Avengerů veli­ce vzru­šu­jí­cí, zane­cha­ly po sobě pro oby­čej­né oby­va­te­le New Yorku nema­lou spoušť – a její nápra­vy stá­le pro­bí­ha­jí. To hra­je do karet Adrianovi Toomesovi, jehož fir­ma byla pově­ře­na shro­máž­dě­ním vše­mož­ných mimo­zem­ských tech­no­lo­gií a zbra­ní, kte­ré v tros­kách zůstaly...dokud se neob­je­vil Tony Stark, aby ve spo­lu­prá­ci s vlád­ní­mi orga­ni­za­ce­mi zalo­žil spe­ci­ál­ní úřad, kte­rý se přes­ně tou­to čin­nos­tí zabý­vá a při­pra­ví tudíž Toomese o prá­ci.

            „Toomes je vel­ký dříč, kte­rý si vybu­do­val skvě­lý pod­nik,“ říká Keaton. „Není to boháč, ale tvr­dě pra­cu­je a sna­ží se napra­vo­vat ško­dy, kte­ré po sobě někte­rá dob­ro­druž­ství Avengerů zane­cha­la. Ale když dosta­ne naří­ze­no, aby svou prá­ci pře­ne­chal týmu pod dohle­dem Tonyho Starka, při­pa­dá mu to nespra­ved­li­vé.“

            Právě tím se od sebe liší hrdi­no­vé a padou­ši. Zoufalý Toomes, kte­rý se sna­ží posta­rat o svou rodi­nu, začne krást exo­tic­ké mimo­zem­ské tech­no­lo­gie a dokon­ce si vyro­bí léta­cí oblek, kte­rý spo­leč­ně se svý­mi kum­pá­ny začne pou­ží­vat při vykrá­dá­ní kami­o­nů Starkova úřa­du – aby z toho, co zís­ká, vyrá­běl zbra­ně, kte­ré násled­ně pro­dá­vá na čer­ném trhu.

Více na Kritiky.cz
#1932: Persepolis 1 - 80 % Persepolis 1 (Persepolis 1)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2006. Původně...
#1927: DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou - 70 % DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou (Batman: Under the Hood)Vydalo Eaglemoss Collecti...
Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče Jak byste popsal inženýra Tomana, kterého ve filmu hrajete? Je to člověk, který se příliš ...
SUNDANCE VYHRÁL FILM ČESKÉHO WORKSHOPU DOK.INCUBATOR! V sobotu skončil jeden z nejprestižnějších světových festivalů, Sundance. Cenu za nejlepší...
Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po le...

            „Chtěl jsem, aby se sní­mek Spider-Man: Homecoming v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel věno­val více oby­čej­ným lid­ským pro­blé­mům, a pro­to potře­bo­val i padou­cha, kte­rý řeší oby­čej­né lid­ské pro­blémy,“ popi­su­je Watts. „Velice se mi zamlou­va­la před­sta­va padou­cha, kte­rý řeší pro­blémy, kte­ré jsou divá­kům fil­mu blíz­ké. Nejde tu o nad­vlá­du nad svě­tem či něja­kou šíle­nou pomstu – jde tu o nedo­sta­tek peněz na pře­ži­tí a o mož­nost uplat­nit se v kaž­do­den­ním živo­tě.“

            „Vulture je zají­ma­vý tím, čím je pod­le mého názo­ru zají­ma­vý i Bruce Wayne – vyro­bí si vlast­ní oblek a zbroj a coko­liv, co potře­bu­je,“ vysvět­lu­je Keaton. „Nemá žád­né spe­ci­fic­ké super­schop­nos­ti, je to pros­tě jenom oby­čej­ný člo­věk, ačko­liv je ve veli­ce výhod­né pozi­ci.“

            Celá řada her­ců, kte­ří někdy ztvár­ni­li fil­mo­vé padou­chy, vám řek­ne, že ze vše­ho nej­těž­ší je obje­vit moti­va­ci dané posta­vy a při­svo­jit si ji. Keaton v tom­to není žád­nou výjim­kou. „Na pří­bě­hu, kte­rý se před námi odví­jí, je cel­kem zají­ma­vé, že Peter v jis­tých ohle­dech nedo­ká­že někte­ré jeho prv­ky pocho­pit – Toomes je dospě­lý muž, kte­rý má boha­té zku­še­nos­ti s tím, jak svět doo­prav­dy fun­gu­je,“ říká. „Adrian Toomes zažil nespra­ve­dl­nos­ti naše­ho svě­ta na vlast­ní kůži a dob­ře je vidí. Takovým způ­so­bem ho Vulture vní­má a mys­lím si, že má svým způ­so­bem prav­du.“

Více na Kritiky.cz
Matrix Reloaded Matrix, největší virtuální síť, ve které většina lidí prožije celý svůj život, aniž ...
Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op J...
Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni ...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě...
Matrix - parodie Na serveru www.matrix-xp.com se objevila ke stáhnutí skvělá parodie na Matrix a přinášíme 10...

            Pokud je pro Petera Tony Stark jakým­si náhrad­ním otcem, pak Happy Hogan je jeho star­ším bra­t­rem. Je popud­li­vý, zne­chu­ce­ný, zaměst­na­ný, ale ve sku­teč­nos­ti mu na Peterovi veli­ce zále­ží. Tonyho poboč­ník byl pově­řen úko­lem sle­do­vat Peterův vývoj ve chví­lích, kdy se Tony zrov­na věnu­je tomu, čemu se tak geni­ál­ní mili­ar­dář­ští pla­y­boy­o­vé a filan­tro­po­vé obvykle věnu­jí.

            „Pro Petera je Happy star­ším sou­ro­zen­cem, kte­ří vám neu­stá­le mlu­ví do živo­ta,“ vysvět­lu­je Carroll. „Happy při­tom nedo­ká­že tak úpl­ně pocho­pit, proč Tony vyro­bil něja­ké­mu úpl­ně nezná­mé­mu klu­ko­vi úžas­ný oblek a nechá ho bojo­vat spo­leč­ně s Avengers, a tuhle drob­nou žár­li­vost si na Peterovi tak tro­chu vybí­jí.“

            Favreau vyrůs­tal v Queens a cho­dil do ško­ly, kte­rá se ško­le Midtown Science, na kte­rou cho­dí Peter, poměr­ně podo­ba­la. Z toho­to důvo­du pro něj byla role v tom­to fil­mu tak tro­chu jeho vlast­ním návra­tem domů. „Protože jsme toho měli hod­ně spo­leč­né­ho, měl jsem Petera Parkera vždyc­ky hod­ně rád,“ říká. „Mám radost z toho, že se koneč­ně na fil­mo­vém plát­ně obje­vu­je v podo­bě, v jaké se obje­vo­val i v comic­sech.“

Více na Kritiky.cz
Ethan Hawke Ethan Hawke, celým jménem Ethan Green Hawke, (* 6. listopadu 1970, Austin, Texas, USA) je americk...
T3 - Videoukázky Na netu se objevilo několik videoukázek z T3...
Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%) Na výsledek filmové adaptace dnes už téměř kultovního třídílného komiksu Jaroslava Rudiš...
Psí vojáci (Dog Soldiers) Žánr werewolf-movies (tedy filmy o vlkodlacích) prostě nemá štěstí. Ne že by takových film...
Avengers: Infinity War Celý Trailer najdete na TraileryCesky.net....

            Peter samo­zřej­mě také žije svým kaž­do­den­ním živo­tem, kte­rým ho pro­vá­zí jeho nej­lep­ší kama­rád Ned v podá­ní Jacoba Batalona.

            Ačkoliv má celá řada her­ců, podí­le­jí­cích se na fil­mu Spider-Man: Homecoming, zku­še­nos­ti s tím, jak nároč­né je zúčast­nit se pro­pa­ga­ce fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel, pro Batalona je ten­to sní­mek jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. (Což není zrov­na špat­ný způ­sob, jak zahá­jit svou herec­kou kari­é­ru.) První ochut­náv­kou pro něj byla účast na loň­ském Comic-Conu, kte­rá byla vyvr­cho­le­ním dlou­hé­ho cas­tingo­vé­ho pro­ce­su. „Celé mi to došlo až tepr­ve na Comic-Conu,“ říká. „Viděl jsem, kolik má Spider-Man fanouš­ků a jak moc tuhle posta­vu zbož­ňu­jí. Nikdy jsem neza­žil tako­vé nad­še­ní – a zjiš­tě­ní, že naše úsi­lí pod­po­ru­jí, mě oprav­du vel­mi potě­ši­lo. Prvním super­hr­din­ským fil­mem, kte­rý jsem kdy viděl, byl prv­ní Spider-Man, a tyhle prv­ní fil­my mě pro­vá­ze­ly celým dět­stvím. Těžko popsat, jaké to je vědět, že se teď na tomhle pří­bě­hu sám podí­lím.“

            Ve fil­mu je Ned Leeds Peterův nej­lep­ší kama­rád, kte­ré­mu se svě­řu­je se svý­mi pro­blémy. Ale jak se Peter zvol­na vydá­vá do osa­mě­lé­ho svě­ta Spider-Mana, začí­ná se Ned cítit osa­mě­lý, niko­liv jako Peterův nej­lep­ší kama­rád. „Ned je veli­ce milý a upřím­ný – no, asi bys­te o něm řek­li, že je to tak tro­chu šprt,“ míní Batalon. Zbožňuje tech­no­lo­gie. Je ohrom­ně chyt­rý. A tou­ží být Peterovi nápo­moc­ný. Je pro něj veli­ce těž­ké nemít tuše­ní, co před ním Peter tají – frustru­je ho to a domní­vá se, že ho už Peter nepo­va­žu­je za dob­ré­ho kama­rá­da, jako se to občas v živo­tě stá­vá, když máte pocit, že se vám někdo, kdo pro vás je veli­ce důle­ži­tý, začí­ná vzda­lo­vat. Takže když Ned koneč­ně odha­lí Peterovo tajem­ství, je z toho napros­to nad­še­ný – mít za kama­rá­da Spider-Mana je pro něj napros­to skvě­lá věc.“

Více na Kritiky.cz
King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala ...
Pride - 70 % Mladý Joe slaví své dvacáté narozeniny doma u rodičů v Londýně. Při procházce centrem mě...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI             Při obsazování mladých obyvatel sirotčince slečny Peregrinové šel Bur...
Far Cry 5 - Seznamte se s Nickem Ryem Seznamte se z NPC postavou Nickem Rye z Far Cry 5....
Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí ka...

            „Vztah mezi Peterem a Nedem je prav­dě­po­dob­ně tím nej­dů­le­ži­těj­ším vzta­hem v celém fil­mu, pro­to­že Ned je jedi­ným člo­vě­kem, kte­ré­mu se Peter svě­řu­je a pro­zra­dí mu, že je Spider-Man,“ popi­su­je Tom Holland. „Tony Stark a Happy Hogan jsou mu poně­kud vzdá­le­ní, tak­že Ned vlast­ně plní roli jaké­ho­si psy­chi­at­ra, kte­ré­mu se Peter může svě­řit.“

            A pod­le Hollanda se ten­to vztah podo­bá jejich sku­teč­né­mu vzta­hu i v běž­ném živo­tě. „Od prv­ní­ho dne jsme si s Jacobem oka­mži­tě skvě­le rozu­mě­li. Jon nás pově­řil něja­ký­mi úko­ly, abychom se ska­ma­rá­di­li, ale neby­lo to vlast­ně vůbec potře­ba. Okamžitě jsme si veli­ce dob­ře rozu­mě­li, a přes­ně to se děje i ve fil­mu.“

            Ačkoliv nebyl Batalon tím nej­zku­še­něj­ším her­cem, kte­rý měl o tuto roli zájem, Carroll pro­hla­šu­je, že roz­hod­nu­tí obsa­dit ho bylo veli­ce snad­né. „Měl v sobě sku­teč­nou stře­do­škol­skou nevin­nost,“ říká. „On doo­prav­dy je mla­dí­kem, kte­rý je ze vše­ho ohrom­ně nad­še­ný. To bylo z jeho kame­ro­vých zkou­šek a kon­kur­zů napros­to evi­dent­ní a doko­na­le to odpo­ví­dá posta­vě Neda Leedse, kte­rý by ze zjiš­tě­ní, že jeho nej­lep­ší kama­rád je Spider-Man, bylo ohrom­ně nad­še­ný. A pro roli Neda Leedse byl napros­to skvě­lý – všich­ni ze štá­bu ho zbož­ňo­va­li, když při­šel na plac, tak se s kaž­dým objal, a stal se jakým­si neo­fi­ci­ál­ním mas­ko­tem celé­ho natá­če­ní.“

Více na Kritiky.cz
Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků Čtení pohádek, společně strávený čas s rodiči, či prarodiči, ta atmosféra, která vlád...
Bloodrayne Práce Uwe Bolla jsou mezi fanoušky pojmem. Tedy pokud se o nějakých fanoušcích dá vůbec mluv...
Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, ...
O studentských filmech s Radimem Svobodou ...
Chvalský zámek - Vladislav Kaska: Obrazy, grafika Slavnostní zahájení 30. 5. od 17 hod....

            Ve ško­le Peter a Ned čelí té nej­vět­ší výzvě ze všech: dív­kám. Liz, kte­rou si zahrá­la Laura Harrier, je ambi­ci­oz­ním a krás­ným objek­tem Peterova zájmu, zatím­co Michelle v podá­ní Zandayi je veli­ce pří­mo­ča­rá dív­ka, kte­rá veš­ke­ré Peterovo sna­že­ní doká­že veli­ce snad­no pro­hléd­nout.

            „Liz je veli­ce ambi­ci­oz­ní a chyt­rá. Je v posled­ním roč­ní­ku, tak­že je o něco star­ší - všech­ny ostat­ní posta­vy cho­dí do dru­hé­ho roč­ní­ku,“ říká Harrier. „Ve fil­mu pro­chá­zí vel­mi význam­ným vývo­jem – na začát­ku fil­mu se napros­to bez­vý­hrad­ně sou­stře­dí na vyso­kou ško­lu, roz­hod­nu­tí jít na MIT, vítěz­ství v mate­ma­tic­ké olympiádě...ale na kon­ci fil­mu, poté, co pozná Petera, to všech­no pře­hod­no­cu­je – exis­tu­je pro ni celá řada zásad­něj­ších a mno­hem důle­ži­těj­ších věcí, na kte­ré by se moh­la sou­stře­dit spí­še než na písem­ku z che­mie.“

            Na začát­ku celé­ho pří­bě­hu nemá Liz pocit, že by s Peterem moh­la kdy cho­dit – vlast­ně si ani pří­liš neu­vě­do­mu­je, že je do ní celý blá­zen. „Ale po nebez­peč­ném zážit­ku na Washingtonově monu­men­tu, při kte­rém jí jde o život, si začí­ná uvě­do­mo­vat, že je Peter inte­li­gent­ní, zají­ma­vý a obec­ně fajn,“ sou­dí Harrier.

            „Naše spo­leč­né scé­ny jsou veli­ce zábav­né, pro­to­že Peter má v ruká­vu eso, kte­ré nemů­že pou­žít – kdy­by pros­tě při­znal, že je Spider-Man, doká­zal by zís­kat kaž­dou dív­ku na svě­tě. Ale on ví, že něco tako­vé­ho udě­lat nemů­že,“ říká Holland. „Ví, že je jiný než ostat­ní a ví, že může být ve všem napros­to nej­lep­ší, ale musí být nato­lik dospě­lý, aby neu­či­nil špat­né roz­hod­nu­tí a nepro­zra­dil všem své tajem­ství.“

            Jestliže je Liz pře­krás­ná a geni­ál­ní, pak Zendayina Michelle sází na tro­chu jinou kar­tu. „Moje posta­va je veli­ce chyt­rá, je to inte­lek­tu­ál­ka – ale, zce­la upřím­ně, je hroz­ně div­ná,“ míní Zendaya. „Připadá mi ohrom­ně skvě­lá, pro­to­že neu­stá­le o něčem pře­mýš­lí a pozo­ru­je své oko­lí, a říká toho jen málo – ale to, co říká, bývá veli­ce prav­di­vé a věc­né.“

            „Dokonce ani na kon­ci fil­mu nemá­me úpl­ně jas­no v tom, jaká vlast­ně Michelle je,“ říká Holland. „Ale zdá se, že bývá Peterovi a Nedovi poměr­ně čas­to nablíz­ku, tak­že by se moh­lo zdát, že tu zvol­na vzni­ká budou­cí přá­tel­ství.“

            „Zendaya svou posta­vu do znač­né míry ovliv­ni­la,“ dodá­vá Carroll. „Ve ško­le plné oprav­du veli­ce inte­li­gent­ních dětí, kte­ré ve vol­ném čase sta­ví doma počí­ta­če, se po chod­bách pro­chá­zí s kníž­kou v kap­se a kaž­dou vol­nou chví­li trá­ví čte­ním. Je to uměl­ky­ně, obklo­pe­ná samý­mi věd­ci.“

            Pro Zendayu, jak­ko­liv se to může zdát jako klišé, bylo obsa­ze­ní do této role spl­ně­ným snem. „Mojí prv­ní reak­cí bylo, že je to jed­na z těch nej­ú­žas­něj­ších věcí, kte­ré se mi kdy při­ho­di­ly,“ říká. „Všichni vždyc­ky pro­hla­šu­jí, že byli od dět­ství obrov­ský­mi fanouš­ky Spider-Mana, ale upřím­ně, pla­tí to i pro mě. Měla jsem tu posta­vu vždyc­ky veli­ce ráda, pro­to­že jsem měla pocit, že je to ten nej­u­vě­ři­tel­něj­ší super­hr­di­na. Se svý­mi schop­nost­mi se nena­ro­dil, zís­kal je náho­dou. Není na tom finanč­ně zrov­na nej­lé­pe; musí se vyrov­nat jak s osob­ní tragé­dií, tak i s běž­ný­mi pro­blémy, jako je pla­ce­ní nájmu a domá­cí prá­ce, což mi vždyc­ky při­šlo bez­va. Myslím, že prá­vě pro­to má Spider-Mana rádo tolik lidí – je jim veli­ce blíz­ký. Když mi bylo šest­náct, šla jsem na svém prv­ním ran­de do kina na Spider-Mana. A teď ve fil­mu o Spider-Manovi sama hra­ji. Prostě neu­vě­ři­tel­né.“

            Zendaya říká, že pře­de­vším oce­ni­la pří­stup tvůr­ců fil­mu, kte­rý divá­kům nabí­zí civil­něj­ší, upřím­něj­ší a reál­něj­ší super­hr­din­ský pří­běh. „Tenhle film je plný roz­ma­ni­tých, uvě­ři­tel­ných postav,“ říká Zendaya.

            V ces­tě teo­re­tic­ké­mu ran­de s Liz Peterovi sto­jí Flash Thompson v podá­ní Tonyho Revoloriho, kte­ré­ho návštěv­ní­ci kin zna­jí v roli chrá­něn­ce Ralpha Fiennese ve fil­mu Grandhotel Budapešť.

            Pro Flashe se jed­ná o veli­ce osob­ní sou­pe­ře­ní. „Nemůže Petera Parkera vystát, pro­to­že Peter je ohrom­ně nada­ný a inte­li­gent­ní a aby měl dob­ré znám­ky, nemu­sí se vůbec učit. Flash se musí učit oprav­du hod­ně a ze všech sil se sna­ží, ale přes­to na Petera nemá,“ popi­su­je Revolori. „Flash nemá nejmen­ší tuše­ní, že Peter je Spider-Man, a prav­dě­po­dob­ně mu to ani nikdy nedo­jde, pro­to­že tou­ží po tom, aby Peter pře­stal exis­to­vat. Není nejmen­ší šan­ce, že by si někdy mož­nost, že je Peter Spider-Man, vůbec doká­zal před­sta­vit.“

            Na stra­ně padou­chů se k herec­ké­mu týmu při­po­ji­li her­ci Bokeem Woodbine a Logan Marshall-Green v rolích dvou Toomesových pomoc­ní­ků Schultze a Brice.

            „Brice se tou­ží stát super­hr­di­nou, tak­že si začne říkat Shocker,“ dodá­vá Logan Marshall-Green. „Je to jeho nápad. Myslím, že je to někdo, komu všech­no tak tro­chu pře­rost­lo přes hla­vu – Toomes mu prav­dě­po­dob­ně kdy­si vyšel vstříc a zaměst­nal ho, ale on je v sou­čas­né době hroz­bou jak pro tým samot­ný, tak i pro sebe, a pocho­pi­tel­ně pro Toomese.“

            Dalšími čle­ny nada­né­ho herec­ké­ho týmu sním­ku Spider-Man: Homecoming je Angourie Rice v roli účast­ni­ce matematicko-fyzikální olym­pi­á­dy Betty Brandtové, Michael Chernus coby Mason, tech­nik Adriana Toomese, Donald Glover v roli Aarona Davise, Tyne Daly jako Anne Marie Hoeg, vedou­cí úřa­du pro likvi­da­ci škod, Martin Starr coby pan Harrington, uči­tel, kte­rý při­pra­vu­je stu­den­ty na matematicko-fyzikální olym­pi­á­du, Hannibal Buress v roli tělo­cvi­ká­ře Wilsona, Kenneth Choi jako ředi­tel Morita, Tiffany Espensen coby účast­ni­ce matematicko-fyzikální olym­pi­á­dy Cindy, Abraham Attah, mla­dý herec, kte­rý skli­dil u kri­ti­ky vel­ké úspě­chy svým výko­nem ve fil­mu Bestie bez vlas­ti, v roli účast­ní­ka matematicko-fyzikální olym­pi­á­dy Abea, a Michael Barbieri v roli účast­ní­ka matematicko-fyzikální olym­pi­á­dy Charlese.

            „V newy­or­ských ško­lách nena­jde­te žád­nou cha­rak­te­ris­tic­kou sku­pi­nu žáků – prak­tic­ky v kaž­dé ško­le potká­te děti všech ras, tva­rů či půvo­du,“ pro­hla­šu­je Carroll. „To nám poskyt­lo vel­kou svo­bo­du – nemu­se­li jsme do žád­né role obsa­dit niko­ho spe­ci­fic­ké­ho, moh­li jsme pros­tě najít pro danou roli toho nej­lep­ší­ho her­ce, bez ohle­du na to, jak byl vyso­ký, jakou měl posta­vu či jaké byl rasy.“

Více na Kritiky.cz
Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden neúspěšných filmů roku 2015. Fanta...
Dny evropského filmu Již 12. ročník filmového festivalu Dny evropského filmu se připravuje na přelom ledna a únor...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Ivanou Andrlovou a Marošem Kramárem 30. května 2018 ...
ZLÍNFEST - Sestřih z festivalu úterý 29. května 2018 ...
85. ročník udílení Oscarů - Nominace ...

            Možná by se zdá­lo, že oblék­nout si na sebe popr­vé Spider-Manův kos­tým je výji­meč­ný záži­tek na celý život – a roz­hod­ně je – ale Tom Holland pro­hla­šu­je, že kouz­lo ono­ho oka­mži­ku nijak neu­stu­pu­je. „Obléknout si na sebe oblek Spider-Mana je jed­nou z nej­ú­žas­něj­ších věcí, kte­ré se mi kdy v živo­tě při­ho­di­ly. Stále nemo­hu uvě­řit tomu, že se to sku­teč­ně sta­lo,“ pro­hla­šu­je. „Když si ho na sebe oblék­nu, je to vždyc­ky veli­ce výji­meč­ný pocit, zejmé­na pokud to má být před malý­mi dět­mi, kte­rým se úpl­ně roz­zá­ří oči, když ten oblek zahléd­nou, což vám při­po­me­ne, jak výji­meč­ná je pří­le­ži­tost roz­dá­vat lidem tako­vou radost.“

            „Když si Tom Holland na sebe kos­tým Spider-Mana oblék­ne, pros­tě se z něj ve všech ohle­dech sta­ne Spider-Man,“ míní Amy Pascal. Zčásti to pocho­pi­tel­ně vychá­zí z her­ce samot­né­ho, ale zčás­ti je to kos­tý­mem, kte­rý má na sobě. Když si ho Holland oblék­ne, tak se pod­le ní „zce­la změ­ní jeho postoj, cho­dí odliš­ným způ­so­bem, a kos­tým na něm vypa­dá skvě­le. Naše kosty­mér­ka Louise Frogley odved­la na kos­tý­mu skvě­lou prá­ci – respek­ti­ve na jeho zno­vuvy­tvo­ře­ní, pro­to­že jsme udě­la­li něco, co neby­lo tak doce­la fér: vza­li jsme digi­tál­ně vytvo­ře­ný oblek, kte­rý se obje­vil ve fil­mu Captain America: Civil War, a řek­li jsme jim, aby ho vyro­bi­li. A jim se to poda­ři­lo na jed­nič­ku.“

            Dokonce i pro vete­rá­ny, kte­ří se tvor­bě super­hr­din­ských fil­mů věnu­jí už po celých deset let, je na kos­tý­mu Spider-Mana cosi výji­meč­né­ho. „Kostým Spider-Mana je bez pře­há­ně­ní dost mož­ná jed­ním z nej­lé­pe navr­že­ných výtvar­ných prv­ků v his­to­rii gra­fic­ké­ho návr­hář­ství,“ chvá­lí ho Kevin Feige. „Vypadá pros­tě skvě­le – i děti, kte­ré ješ­tě neu­mě­jí mlu­vit, při návštěvě naší spo­leč­nos­ti pod­vě­do­mě při­ta­hu­je obrá­zek nebo posta­vič­ka Spider-Mana. Je to jed­no­znač­nou výpo­vě­dí o kva­li­tě jeho vizu­ál­ní­ho návr­hu. Takže pokud se pus­tí­te do prá­ce na fil­mu o Spider-Manovi, nemů­že­te se jen tak pus­tit do změn toho nej­do­ko­na­lej­ší­ho gra­fic­ké­ho návr­hu v his­to­rii super­hr­din­ských fil­mů. Musíte pře­mýš­let o tom, jak ho ve fil­mu může­te ori­gi­nál­ním způ­so­bem uplat­nit, jak ho zob­ra­zit v pro­stře­dích, ve kte­rých jsme ho pro­za­tím nevi­dě­li, a při­tom sou­čas­ně zacho­vat jeho cha­rak­te­ris­tic­kou podo­bu.“

Více na Kritiky.cz
Síly temna - The Covenant Režisér Renny Harlin má poměrně bohatou filmografii, která zahrnuje jak špičkové hity (Clif...
Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Douf...
Bulletproof Monk Karel Roden opět útočí na Hollywood. Tentokráte se ujal role temného mistra Kung-Fu…. ...
Demonstrátor ...
Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout st...

            To pro kosty­mér­ku Louise Frogley zna­me­na­lo spo­lu­pra­co­vat veli­ce úzce s kon­cepč­ním týmem spo­leč­nos­ti Marvel a také důklad­ně pro­stu­do­vat před­lo­hu. „Všechny nás vel­mi sil­ně ovliv­ni­lo dílo Stevea Ditka a sna­ží­me se co nej­těs­ně­ji držet toho, co se mu poda­ři­lo vytvo­řit,“ popi­su­je Frogley. „Co se kos­tý­mu týče, spo­lu­pra­co­va­li jsme veli­ce úzce s vedou­cím vizu­ál­ní­ho vývo­je spo­leč­nos­ti Marvel Ryanem Meinerdingem, aby se nám poda­ři­lo této podo­by dosáh­nout – Ryan se podí­lel dokon­ce i na vzni­ku jed­not­li­vých linií na oble­ku. Robyn Gebhart pak byla zod­po­věd­ná za fyzic­kou výro­bu kos­tý­mu samot­né­ho.“

            Cíle zacho­vat kla­sic­ký vzhled Spider-Manova kos­tý­mu a sou­čas­ně se vydat novým smě­rem se tvůr­cům fil­mu poda­ři­lo dosáh­nout tím, že – jak už se divá­ci moh­li pře­svěd­čit v Občanské vál­ce – ho pre­zen­tu­jí jako dílo Tonyho Starka. „Ten oblek je ryzím ztě­les­ně­ním Spider-Mana, ale sou­čas­ně obsa­hu­je nej­růz­něj­ší tech­no­lo­gic­ké hrač­ky a mno­hem více růz­ných vylep­še­ní – což je něco, co od jaké­ho­ko­liv výtvo­ru Tonyho Starka zkrát­ka tak nějak oče­ká­vá­te,“ popi­su­je Feige.

            Například: „Jeho oblek má teď v pod­pa­ží pavu­či­no­vá kří­d­la, kte­rá se odka­zu­jí na rané ver­ze comic­su. V úpl­ně prv­ním čís­le úpl­ně prv­ní série vidí­me Spider-Mana, kte­rý se hou­pe na pavu­či­ně, a v pod­pa­ží má prá­vě tako­vá pavu­či­no­vá kří­d­la,“ říká Feige. „Stark Industries vytvo­ři­li ver­zi kří­del, kte­rá se vysu­nou, když Spider-Man potře­bu­je plach­tit mezi domy. Když je nepo­tře­bu­je, může je zase zatáh­nout. Jde o něco, co jsme vidě­li v comic­sech, ale ve fil­mu se to pro­za­tím neob­je­vi­lo.“

Více na Kritiky.cz
Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posad...
Game of Thrones | Season 8 Episode 1 | Game Revealed (HBO) ...
Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. V...
Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Y...
10 situací, které každý doslova nenávidí. Jak jistě víte, tak existují různé fotogalerie, které Vám vyvolají klid na duši. Předev...

            Další novin­kou Spider-Manova kos­tý­mu jsou jeho očni­ce. „Nové očni­ce toho­to kos­tý­mu umož­ňu­jí něco, co jsme zvyklí vídat u kaž­dé­ho kres­le­né­ho Spider-Mana, ale zatím se nám to nikdy nepo­da­ři­lo rea­li­zo­vat ve fil­mu, a to sice je roz­po­hy­bo­vat,“ popi­su­je Feige. „Tony doká­zal vytvo­řit mas­ku s očni­ce­mi, kte­ré se mohou ote­ví­rat a při­ví­rat, což v rám­ci naše­ho pří­bě­hu umož­ňu­je Peterovi Parkerovi zamě­řit svůj pavou­čí smy­sl, kte­rý my posky­tu­je vel­ké množ­ství infor­ma­cí, na něco kon­krét­ní­ho. Ale sou­čas­ně nám také popr­vé umož­ňu­jí zob­ra­zit Peterovy emo­ce, pokud má oblek prá­vě na sobě, což bylo v rám­ci comic­sů mož­né od samé­ho počát­ku. Pokud byl naštva­ný, očni­ce se mu poně­kud zmen­ši­ly, pokud ho něco pře­kva­pi­lo, nao­pak se zvět­ši­ly. Ve fil­mu něco tako­vé­ho pou­žít nemů­že­te, pokud pro to nee­xis­tu­je něja­ký důvod a nemá­te mož­nost to po tech­no­lo­gic­ké strán­ce nějak vysvět­lit. Tu jsme nyní dosta­li.“

            A to je jenom začá­tek – Spider-Manův oblek ve sku­teč­nos­ti obsa­hu­je celou řadu věcí, kte­ré Peter Parker tepr­ve začí­ná obje­vo­vat. „Pokud si před­sta­ví­te Tonyho Starka, jak vyrá­bí oblek pro šest­nác­ti­le­té­ho chlap­ce, je cel­kem logic­ké, že by do něj zabu­do­val něko­lik „pojis­tek“,“ říká Watts. „Nápad, že je jeho oblek Starkovým výtvo­rem, nám posky­tl obrov­ské množ­ství mož­nos­tí. Některé z nových funk­cí oble­ku se nikdy v žád­ném comic­su neob­je­vi­ly – včet­ně funk­cí, kte­ré do něj Tony Stark zabu­do­val v domně­ní, že by se Peterovi moh­ly v budouc­nu hodit, ale zatím na ně ješ­tě není tak doce­la připravený...a je jenom na Spider-Manovi, aby doká­zal, že se Tony Stark mýlí.“

            Vulture je jed­ním z kla­sic­kých Spider-Manových pro­tiv­ní­ků, kte­rý se popr­vé obje­vil ve dru­hém čís­le série The Amazing Spider-Man.

            „Comicsový Vulture měl na sobě vždy vel­mi comic­so­vý oblek s takřka rea­lis­tic­ký­mi pta­čí­mi kří­d­ly,“ pozna­me­ná­vá Carroll. „My jsme si chtě­li udr­žet jis­tý odstup a podí­va­li jsme se na dal­ší léta­jí­cí posta­vy, abychom zjis­ti­li, jak bychom moh­li zajis­tit, aby se fil­mo­vý Vulture od toho comic­so­vé­ho poně­kud odli­šo­val a sou­čas­ně půso­bil hro­zi­vě­ji a nebez­peč­ně­ji.“

            V jis­tých ohle­dech nemu­se­li pro inspi­ra­ci cho­dit pří­liš dale­ko. „Jednou tako­vou léta­jí­cí posta­vou z fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel je Falcon, ale vyba­ve­ní, kte­ré pou­ží­vá Vulture, nemá roz­hod­ně podo­bu něja­ké­ho malé­ho batůž­ku na záda, ze kte­ré­ho se vysou­va­jí kří­d­la. Rozpětí kří­del oble­ku, kte­rý pou­ží­vá Vulture, je sko­ro 11 met­rů. Jedná se spí­še o vozi­dlo, letoun, ke kte­ré­mu se při­pou­tá, nejde o jet­pack či o kří­d­la, kte­rá by na sebe pros­tě navlé­kl.“

            Michael Keaton si pohled na hoto­vý oblek roz­hod­ně uží­val. „Je úžas­ný a vypa­dá skvě­le,“ říká. „Jednou z věcí, kte­rý­mi mi Vulture oprav­du vyra­zil dech, byla ohro­mu­jí­cí prá­ce týmu, kte­rý vytvo­řil jeho oblek. Byl oprav­du výji­meč­ný a obsa­ho­val detai­ly doslo­va do posled­ní malé matič­ky a šroub­ku. Jednou mi pro­zra­di­li, kolik šrou­bů a matek bylo tře­ba k tvor­bě toho­to oble­ku, a to čís­lo mi oprav­du vyra­zi­lo dech a ohro­mi­lo mě, jak talen­to­va­ní všich­ni zúčast­ně­ní jsou.

Více na Kritiky.cz
J. K. Simmons Jonathan Kimble Simmons (* 9. leden 1955, Detroit, USA) je americký herec....
Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr [caption id="attachment_123526" align="aligncenter" width="300"] JEAN-MARC BARR[/caption] Slavnos...
Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. ...
Reakce na Spider-man: Far From Home - Sinister six? ...
3 (Drei, 2010) Tom Tykwer je bezesporu zajímavý zjev německé kinematografie. Upoutal na sebe filmem "Lola běž...

            Stejně jako v pří­pa­dě celé řady nových postav fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel či oble­ku Spider-Mana samot­né­ho, vychá­zel návrh a styl oble­ku, kte­rý Vulture nosí, z náčrt­ků vedou­cí­ho vizu­ál­ní­ho vývo­je spo­leč­nos­ti Marvel Ryana Meinerdinga, kte­rý vytvo­řil základ­ní návrh, na jehož zákla­dě kosty­mér­ka Louise Frogley vypra­co­va­la samot­ný návrh kos­tý­mu a násled­ně také kos­tým samot­ný.

            „Společnost Marvel si vždy dává veli­ce zále­žet na podo­bě postav, kte­ré se v jejích fil­mech obje­vu­jí,“ říká Frogley. „Mají pro­to k dis­po­zi­ci úžas­né kon­cepč­ní a vizu­a­li­zač­ní výtvar­ní­ky. Podoba Vulture je výsled­kem vel­mi úzké spo­lu­prá­ce s Ryanem. Klíčem k odpo­ví­da­jí­cí podo­bě kos­tý­mu bylo obsa­ze­ní role samot­né, a jakmi­le jsme vědě­li, že byl obsa­zen Michael, šlo všech­no veli­ce bez­pro­blé­mo­vě. Na kalho­ty jsme pou­ži­li původ­ní lát­ku ze 2. svě­to­vé vál­ky. Ve správ­ném svět­le, zejmé­na v noci, se jem­ně lesk­ly. Jeho bun­du jsme také dopl­ni­li o kože­ši­no­vý límec, kte­rý odka­zu­je na peří sku­teč­né­ho supa, a pocho­pi­tel­ně také na původ­ní návrh Stevea Ditka.“

            V rám­ci cas­tingo­vé­ho pro­ce­su Tom Holland poslal spo­leč­nos­ti Marvel nahráv­ky, ve kte­rých pro­vá­dí nej­růz­něj­ší gym­nastic­ké výko­ny a také par­kour – což zna­me­na­lo, že Holland dis­po­nu­je oje­di­ně­lou kom­bi­na­cí herec­kých a spor­tov­ních doved­nos­tí.

            Holland říká, že tyto doved­nos­ti zís­kal během půso­be­ní v muzi­ká­lu Billy Elliot ve West Endu. „Myslím, že jed­ním z hlav­ních důvo­dů, proč jsem byl obsa­ze­ný, je to, že jsem se podí­lel na Billym Elliotovi,“ sou­dí Tom Holland. „Přípravy, kte­ré jsem v rám­ci toho před­sta­ve­ní pod­stou­pil, byly oprav­du veli­ce důklad­né. Naučili mě při nich vlast­ně všech­no, co z gym­nasti­ky umím. Při natá­če­ní toho­to fil­mu nena­stal jedi­ný den, kdy bych nevy­u­žil něja­kou spor­tov­ní doved­nost.“

            Když Holland pro­ká­zal, co všech­no zvlád­ne, zača­li ho čle­no­vé kaska­dér­ské­ho týmu zau­čo­vat, aby tyto schop­nos­ti mohl vyu­žít v rám­ci natá­če­ní. „Bylo veli­ce pří­jem­né mít mož­nost s kaska­dé­ry spo­lu­pra­co­vat na té úrov­ni, že jsem mohl napří­klad navrh­nout, že by bylo lep­ší, kdy­bych sko­čil spí­še odtam­tud a pak mě zachy­til popruh,“ vysvět­lu­je. „Skutečnost, že mi vedou­cí kaska­dér­ské­ho týmu a jeho čle­no­vé důvě­řo­va­li nato­lik, že mi dovo­li­li něco tako­vé­ho navr­ho­vat a násled­ně sku­teč­ně pro­vést, pro mě byla obrov­skou poctou. Myslím, že je pro náš film vel­kým pří­no­sem, že jsem v tom oble­ku během kaska­dér­ských scén sku­teč­ně já a že si ho mohu sun­dat a pře­svěd­čit o tom divá­ky. Nemohl bych si býval přát lep­ší spo­lu­pra­cov­ní­ky a vedou­cí kaska­dér­ské­ho týmu George Cottle a všich­ni jeho čle­no­vé byli veli­ce vstříc­ní a milí a ve všem mě pod­po­ro­va­li.“

            Pro Hollanda byla jed­ním z význam­ných pří­kla­dů této vzá­jem­né spo­lu­prá­ce sek­ven­ce, v níž Spider-Man ská­če ze stře­chy na gol­fo­vé hřiš­tě. „Podle scé­ná­ře se na to gol­fo­vé hřiš­tě měl zhoup­nout na pavu­či­ně, což je něco, co už jsme nesčet­ně­krát vidě­li,“ říká. „My se s Georgem Cottlem domní­va­li, že by bylo zají­ma­věj­ší, kdy­by tam sesko­čil něja­kým jiným způ­so­bem, tak­že když jsme film zača­li natá­čet, pro­šel jsem si všech­ny před­cho­zí fil­my a poří­di­li sním­ky všech pozic, ve kte­rých Spidey při­sta­ne. Pak jsme s Hollandem Diazem, mým dublé­rem, všech­ny ty pozi­ce pro­šli a poku­si­li se najít desít­ku nových, abychom je moh­li růz­ně obmě­ňo­vat a zkou­šet nové věci – a Jon z nich byl naštěs­tí nad­še­ný.“

Více na Kritiky.cz
Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – ...
Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzsk...
Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie První dvě mayovky z dílny producenta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, slavily ohromný...
Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jed...
12/2017 Nejčtenější články prosince 2017 ...

            I během prá­ce na vzru­šu­jí­cích akč­ních sek­ven­cích fil­mu bylo veli­ce důle­ži­té mít na pamě­ti atmo­sfé­ru, kte­rou měl celý film mít. „Kdykoliv se sta­ne něco oprav­du drs­ňác­ké­ho, je divá­kům záhy při­po­me­nu­to, že Peter Parker žád­ný drs­ňák není,“ vysvět­lu­je Holland. „Udělám něco, co půso­bí skvě­le, a vzá­pě­tí si do něče­ho naběh­nu nebo udě­lám něja­kou pří­šer­nou hloupost. Dokonce i v rám­ci závě­reč­né­ho sou­bo­je na plá­ži mys­lí na to, že ješ­tě musí napsat úko­ly. Různými způ­so­by se sna­ží­me doci­lo­vat toho, aby naše bojo­vé scé­ny byly nejen neu­vě­ři­tel­ně úžas­né, nabi­té akcí a děsi­vé, ale sou­čas­ně také ohrom­ně zábav­né.“

            Keaton pro­hla­šu­je, že na něj udě­la­lo vel­ký dojem to, co byl Holland do své role scho­pen vlo­žit. „Tom má spous­tu ener­gie a je scho­pen pozo­ru­hod­ných věcí i po fyzic­ké strán­ce. Je pozo­ru­hod­né, jakým způ­so­bem se k herec­tví dostal a že se musel kvů­li roli ve hře Billy Elliot nau­čit tan­čit. Ale z čis­tě herec­ké­ho hle­dis­ka je to napros­tý pro­fe­si­o­nál se sto­pro­cent­ním nasa­ze­ním.“

 

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Spider-Man: Homecoming


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH19. července 2017 Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH             TOM HOLLAND (Peter Parker / Spider-Man) se rychle stává jedním z nejzajímavějších a nejvšestrannějších mladých hollywoodských herců. Před nedávnem debutoval v roli Spider-Mana […]
  • Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%6. července 2017 Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80% Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavoučího superhrdinu ztvárnil Tobey Maguire, a po dvojici Amazing Spider-Manů režiséra Marca Webba, kde zas v hlavní roli hrál Andrew […]
  • První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming)5. července 2017 První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming) https://youtu.be/xg61aQTaJGw
  • SPIDER-MAN: Homecoming Trailer9. prosince 2016 SPIDER-MAN: Homecoming Trailer Trailer na nejnovějšího Spider-mana. Na celý trailer se podívejte na TraileryCesky.net.
  • Spider-Man: Homecoming28. března 2017 Spider-Man: Homecoming Trailer na Spider-Mana 2017. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net.  
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […]