Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

Spider 2

            TOM HOLLAND (Peter Parker / Spider-Man) se rych­le stá­vá jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­vše­stran­něj­ších mla­dých holly­wo­od­ských her­ců. Před nedáv­nem debu­to­val v roli Spider-Mana ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Captain America: Občanská vál­ka.

            Diváci mohou Hollanda v sou­čas­né době vidět ve fil­mu Jamese Graye Ztracené měs­to Z s Charliem Hunnamem, Robem PattinsonemSiennou Miller. Holland se podí­lel také na his­to­ric­kém dra­ma­tu Alfonso Gomeze Rejona The Current WarBenedictem Cumberbatchem, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru 22. pro­sin­ce 2017.

            Holland na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val po boku Ewana McGregoraNaomi Watts v půso­bi­vém fil­mu Juana Antonia Bayony Nic nás neroz­dě­lí. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad  dra­ma spo­leč­nos­ti Warner Bros. z roku 2015 V srd­ci moře, film Edge of WinterJoelem Kinnamanem, film Budoucnost nejis­tá či sní­mek Noční jíz­da.

            V roce 2008 debu­to­val na diva­del­ních prk­nech ve Victoria Palace Theatre v Londýně, kdy ztvár­nil roli Billyho v muzi­ká­lu Billy Elliot.

            V roce 2017 zís­kal Holland cenu BAFTA Rising Star Award. Kromě toho byl v rám­ci National Board of Review jme­no­ván pře­lo­mo­vým her­cem roku a zís­kal nomi­na­ci na cenu Critics Choice v kate­go­rii Nejlepší mla­dý herec či hereč­ka za svůj výkon ve fil­mu Nic nás neroz­dě­lí.

 

            MICHAEL KEATON (Adrian Toomes / Vulture) je hvězdou osca­ro­vé­ho sním­ku Birdman z roku 2015, ve kte­rém skli­dil úspěch u divá­ků i kri­ti­ky svým výko­nem v roli Riggana, kdy­si slav­né­ho, ale nyní neú­spěš­né­ho her­ce, kte­rý se sna­ží zachrá­nit své ego a svou kari­é­ru diva­del­ním před­sta­ve­ním na Broadwayi. Za svůj výkon v tom­to fil­mu byl Keaton nomi­no­ván na Oscara a zís­kal za něj Zlatý glo­bus, cenu Independent Spirit a cenu National Board of Review v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon, stej­ně jako i celou řadu dal­ších nomi­na­cí, včet­ně ceny SAG pro nej­lep­ší herec­ký tým.

Více na Kritiky.cz
Pátek / Friday 11.7.2014 Kongresový sál 10:30 Zejtra napořád | Zejtra napořád | All My Tomorrows Režie: Rudolf Ha...
Psí pohádky Pokud máte rádi netradiční pohádky, tak vás určitě zaujme kniha od autorky Zuzany Pospíšil...
#1899: Van Gogh 21. století - 60 % Van Gogh 21. stoletíVydalo nakladatelství Malvern v brožované vazbě v roce 2016....
MLÉKO A MED od RUPI KAUR Na knihu v černobílém provedení pod názvem "MLÉKO A MED" od autorky RUPI KAUR  jsem byla dos...
Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce sv...

            Keaton na sebe divá­ky popr­vé upo­zor­nil svým výko­nem v kome­di­ál­ním hitu Noční smě­na, na kte­rý navá­zal úspě­chy v tak oblí­be­ných fil­mech, jaký­mi byly Pan máma, Johnny Dangerously a Parta snů.

            V roce 1998 Keaton zís­kal cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon od orga­ni­za­ce National Society of Film Critics za svůj výkon ve fil­mu Čistý a stříz­li­vý a za film Tima Burtona Beetlejuice. S Burtonem zno­vu navá­zal spo­lu­prá­ci při natá­če­ní hitů BatmanBatman se vra­cí.

            Keaton si zahrál také ve vel­mi úspěš­ném dra­ma­tu spo­leč­nos­ti HBO Živě z Bagdádu, nato­če­ném na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, v němž ztvár­nil posta­vu repor­té­ra sta­ni­ce CNN Roberta Weinera a za svůj výkon v této roli byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Zahrál si také v thrille­ru spo­leč­nos­ti Universal Hlas smr­ti a ve fil­mu Šestý zápas, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2005.

Více na Kritiky.cz
V pondělí 23.dubna proběhl v Praze v knižní kavárně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí křest knihy Dvojité salto na talíři. Knihu napsala spisovatelka Michala Jendruchová, která na začátku poděkovala všem, kteří při...
Eros Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny Je to první ochutnávka připravované pohádky režiséra Zdeňka Trošky, která vstoupí do kin ...
Soutěž o první dvě DVD Captain America Květnová soutěž je o DVD. Pravidla jsou stejná jako v každé soutěži na našich stránkách....
Osamělý svobodný muž – 24 ...

            Keaton se obje­vil také v osca­ro­vém sním­ku Spotlight, pozo­ru­hod­ném sku­teč­ném pří­bě­hu repor­té­rů Boston Globe, kte­rým se poda­ři­lo roz­krýt obří skan­dál v řadách kato­lic­ké církve. V roce 2016 si zahrál ve fil­mu Zakladatel, v němž ztvár­nil roli Raye Kroce, zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti McDonald’s.

            V září ho bude­me moci spat­řit ve fil­mu Americký zabi­ják spo­leč­nos­tí Lionsgate a CBS Films. Keaton je čle­nem orga­ni­za­ce American Rivers.

 

            JON FAVREAU (Happy Hogan) zahá­jil svou fil­mo­vou kari­é­ru coby herec v inspi­ra­tiv­ním spor­tov­ním sním­ku Bourák. Poté o sobě dal vědět coby sce­náris­ta úspěš­né hips­ter­ské kome­die Proutníci. Od té doby neu­stá­le vyhle­dá­vá dal­ší a dal­ší výzvy a věnu­je se nej­roz­ma­ni­těj­ším pro­jek­tům.

            Vloni Favreau reží­ro­val a pro­du­ko­val hra­nou adap­ta­ci výprav­né­ho pří­bě­hu Rudyarda Kiplinga Kniha džun­glí. Tento film skli­dil úspě­chy po celém svě­tě a byl jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů roku 2016. Favreau v sou­čas­né době zno­vu spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Disney, aby reží­ro­val nové hra­né poje­tí kla­sic­ké­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Lví král.

            Favreau se věnu­je také svě­tu vir­tu­ál­ní rea­li­ty. Jeho nej­no­věj­ší pro­jekt Gnomes & Goblins je inter­ak­tiv­ním vir­tu­ál­ním dob­ro­druž­stvím, kte­ré se ode­hrá­vá v pro­stře­dí zača­ro­va­né­ho lesa.

            Je reži­sé­rem fil­mo­vých hitů Iron Man a Iron Man 2, kte­ré po svě­tě dohro­ma­dy utr­ži­ly přes 1.3 mili­ar­dy dola­rů a sehrá­ly klí­čo­vou roli při vzni­ku a vývo­ji fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Jako vedou­cí výro­by se také podí­lel na fil­mech Iron Man 3, AvengersAvengers: Age of Ultron, kte­ré cel­ko­vě utr­ži­ly po svě­tě 4.1 mili­ar­dy dola­rů a sta­ly se tře­mi z desít­ky nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů všech dob.

 

            ZENDAYA (Michelle) svůj herec­ký vze­stup ke slá­vě zahá­ji­la v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce Disney Channel Na par­ket, a násled­ně také Tajný život K. C., ve kte­rém v sou­čas­né době před­sta­vu­je roli K. C. Cooperové, stře­do­škol­ské stu­dent­ky s nadá­ním pro mate­ma­ti­ku a odbor­ni­ce na bojo­vá umě­ní, jež vede dvo­jí život jako taj­ná agent­ka.

Více na Kritiky.cz
G-Force Producent Jerry Bruckheimer uvádí svůj první celovečerní 3D film G-Force, dobrodružnou komedi...
Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej... Řeknu vám upřímně (či spíše napíšu), že už jsem měl plné zuby všech těch přecukrova...
Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly / Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl Na palubu, na palubu vy suchozemské krysy…...
Zdroj Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming) ...

            Tato talen­to­va­ná hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce byla něko­li­krát nomi­no­vá­na na cenu NAACP Image Award v kate­go­rii Výjimečný výkon v dět­ském pořa­du za svou roli v seri­á­lu Na par­ket. Zendaya také okouz­li­la divá­ky z řad dospě­lých i dětí v šest­nác­té sezó­ně pořa­du Dancing With the Stars, ve kte­ré se jí poda­ři­lo pro­pra­co­vat až do finá­le, a svou rolí v původ­ním fil­mu sta­ni­ce Disney Channel Kluci na povel.

            Co se svě­ta hud­by týče, vyda­la v roce 2013 u spo­leč­nos­ti Hollywood Recordssvé debu­to­vé album Zendaya. To dalo vznik­nout pla­ti­no­vé­mu sin­g­lu Replay a vynes­lo jí nomi­na­ci na cenu NAACP Image Awards v kate­go­rii Výjimečný nový inter­pret a v roce 2014 také cenu BMI Social Star Award. Kromě toho má klip k tomu­to sin­g­lu na svém kon­tě více než 77 mili­o­nů zhléd­nu­tí.

 

            DONALD GLOVER (Aaron Davis) je úspěš­ný herec, pro­du­cent, reži­sér, komik, sce­náris­ta a na cenu Grammy nomi­no­va­ný hudeb­ník.

            Glover byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce FX Atlanta, kte­rý vytvo­řil a zahrál si v něm a kte­rý zís­kal řadu cen. První sezó­na se sta­la nej­lé­pe hod­no­ce­ným kome­di­ál­ním seri­á­lem v his­to­rii sta­ni­ce FX a pro­bí­ha­jí pří­pra­vy sezó­ny dru­hé.

            Na zákla­dě úspě­chů seri­á­lu Atlanta uza­vřel Glover smlou­vu se sta­ni­cí FX, v rám­ci kte­ré se pro tuto tele­viz­ní sta­ni­ci bude podí­let na nových pro­jek­tech.

            Co se fil­mo­vých pro­jek­tů týče, v sou­čas­né době natá­čí zatím nepo­jme­no­va­ný film ze svě­ta Star Wars o Hanovi Solovi, v němž ztvár­ní posta­vu Landa. Film spo­leč­nos­ti Disney by měl mít pre­mi­é­ru v létě 2018. Současně byl před nedáv­nem obsa­zen do role Simby v rema­ku Lví král. Tuto adap­ta­ci kla­sic­ké­ho fil­mu z roku 1994 bude reží­ro­vat Jon Favreau.

 

            TYNE DALY (Anne Marie Hoagová) je úspěš­nou ame­ric­kou diva­del­ní a fil­mo­vou hereč­kou, kte­rá se do pově­do­mí divá­ků nej­ví­ce zapsa­la svý­mi výko­ny v úspěš­ném tele­viz­ním seri­á­lu Cagneyová a Laceyová v titul­ní roli detek­tiv­ky Mary Beth Laceyové po boku Sharon Gless coby detek­tiv­ky Christine Cagneyové. Tato herec­ká dvo­ji­ce zís­ka­la rekord­ních šest cen Primetime Emmy po sobě, což je úspěch, kte­rý do dneš­ní doby nikdo nepře­ko­nal. Svým výji­meč­ným výko­nem si vyslou­ži­la cel­kem čty­ři z oněch šes­ti oce­ně­ní. Daly je také tele­viz­ním divá­kům zná­má svou rolí soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Maxine Grayové, mat­ky titul­ní hrdin­ky seri­á­lu Soudkyně Amy sta­ni­ce CBS (1999-2005). Aktuálněji byla Daly k vidě­ní také po boku Sally Field ve fil­mu Hello, My Name is Doris.

Více na Kritiky.cz
HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let. Stoupá se svým objemným zavazadlem na Kopec, který ční nad městečkem a připomíná mu jeho ...
Scary Movie 2 Pokračování kultovní parodie z (pro někoho až moc ;-)) tvůrčí dílny VELKÉ rodiny bratř...
Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manž...
Szkrat ...
RETURN OF THE JEDI Special Edition Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů...

 

            MARISA TOMEI (teta May) si vybí­rá role, kte­ré sma­zá­va­jí pomy­sl­né roz­hra­ní mezi půso­bi­vý­mi dra­ma­tic­ký­mi výko­ny a inte­li­gent­ní kome­dií. Tomei zís­ka­la Oscara v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svou roli Mony Lisy Vito ve fil­mu Můj bra­tra­nec Vinny. Následně byla na Oscara nomi­no­vá­na také za své výko­ny ve fil­mech V lož­ni­ciWrestler.

            Tomei je v sou­čas­né době k vidě­ní v Lincoln Center Theater ve hře How to Transcend a Happy Marriage. Tato nová hra, kte­rou napsa­la Sarah Ruhl a reží­ro­va­la ji Rebecca Taichman, zkou­má hra­ni­ce mono­ga­mie a přá­tel­ství.

            V roli tety May se Tomei popr­vé před­sta­vi­la ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka. Následně ji bude­me moci spat­řit ve fil­mu Behold My HeartCharliem PlummeremTimothym Olyphantem. Před nedáv­nem se také pra­vi­del­ně obje­vo­va­la ve dru­hé sezó­ně kri­ti­kou veli­ce ceně­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Fox Empire, za kte­rý byla nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice. Představovala v něm Mimi Whitemanovou, kapi­ta­list­ku a mili­ar­dář­ku, uve­de­nou na sezna­mu maga­zí­nu Forbes, kte­rá se zaple­te do dra­ma­tu rodi­ny Lyonů. Kromě toho jsme ji moh­li spat­řit i v osca­ro­vém sním­ku Sázka na nejis­to­tu s Christianem Balem, Stevem Carellem, Ryanem GoslingemBradem Pittem v režii Adama McKaye.

 

            ROBERT DOWNEY JR. (Tony Stark / Iron Man) je na Oscara dva­krát nomi­no­va­ný herec, kte­rý si svou zatím posled­ní osca­ro­vou nomi­na­ci vyslou­žil výko­nem ve fil­mu Bena Stillera Tropická bou­ře. Jeho výkon v roli Kirka Lazara, bílé­ho Australana, kte­rý před­sta­vu­je ame­ric­ké­ho čer­no­cha, mu také vynes­la nomi­na­ce na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu SAG. Svou prv­ní osca­ro­vou nomi­na­cí byl Downey poctěn za svůj výkon v roli Charlieho Chaplina v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném bio­gra­fic­kém sním­ku reži­sé­ra Richarda Attenborougha, za kte­rý tak­též zís­kal cenu BAFTA a London Film Critics“ Award a byl za něj nomi­no­ván na Zlatý glo­bus.

Více na Kritiky.cz
Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a ...
Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019....
Klan létajících dýk - House of Flying Daggers dyž před některými lidmi prohlásíte, že to, na co se budete dívat je asijský film, začnou ...
Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to d...
Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles V záplavě různých Pokémonů a Digimonů si na zelené zmutované Želví Ninjy vzpomene málokd...

            Počátkem roku 2010 zís­kal Downey Zlatý glo­bus za svůj výkon v titul­ní roli fil­mo­vé­ho hitu Sherlock Holmes z roku 2009 pod režij­ním vede­ním Guye Ritchieho. V pro­sin­ci 2011 se Downey spo­leč­ně s Ritchiem a svým herec­kým kole­gou Judem Lawem k roli legen­dár­ní­ho detek­ti­va vrá­til v pokra­čo­vá­ní Sherlock Holmes: Hra stí­nů.

            V létě 2008 skli­dil Downey úspěch u divá­ků i kri­ti­ky za svůj výkon v titul­ní roli fil­mo­vé­ho hitu Iron Man v režii Jona Favreau. Snímek Iron Man, ve kte­rém ten­to super­hr­di­na spo­leč­nos­ti Marvel popr­vé zamí­řil na fil­mo­vá plát­na, utr­žil cel­ko­vě po svě­tě více než 585 mili­o­nů dola­rů a stal se jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů toho léta. Downey si svou roli zopa­ko­val v úspěš­ném pokra­čo­vá­ní, kte­ré mělo pre­mi­é­ru v květ­nu 2010. Poté se k ní vrá­til ve fil­mu Josse Whedona Avengers s pre­mi­é­rou v květ­nu 2012, což byl nej­ú­spěš­něj­ší film toho roku a dodnes je s celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi přes 1.5 mili­ar­dy dola­rů pátým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem všech dob. Downey si zahrál i ve tře­tím dílu série Iron Man v režii Shanea Blacka, kte­rý byl tře­tím nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem toho roku, a tak­též i v let­ním fil­mo­vém hitu roku 2015 Avengers: Age of Ultron, a zatím napo­sle­dy sklí­zel celo­svě­to­vé úspě­chy ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, nej­ú­spěš­něj­ším fil­mu roku 2016.

 

            JON WATTS (režie, scé­nář) debu­to­val jako reži­sér v roce 2014 nezá­vis­lým sním­kem Clown, na kte­rém se tak­též podí­lel jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře a v němž si zahrá­li Peter StormareLaura Allen. Na ten­to úspěch navá­zal scé­ná­řem a režií kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho nezá­vis­lé­ho sním­ku Cop Car spo­leč­nos­ti Focus Features. V tom­to sním­ku si zahrál Kevin Bacon a jeho pří­běh sle­du­je osu­dy šeri­fa z malé­ho měs­ta, jenž se vydá najít dvě děti, kte­ré mu ukradly auto.

            Watts, kte­rý se naro­dil ve měs­tě Fountain v Coloradu v roce 1981, vystu­do­val fil­mo­vé umě­ní na Newyorské uni­ver­zi­tě. Po dokon­če­ní stu­dia v roce 2005 začal natá­čet hudeb­ní video­kli­py, rekla­my a pra­co­val také jako člen štá­bu webo­vé ver­ze sati­ric­kých zpra­vo­daj­ských strá­nek The Onion News Network poté, co nato­čil sérii krát­kých fil­mů a v roce 2012 také tele­viz­ní film Eugene!.

 

            JONATHAN GOLDSTEIN (scé­nář, námět) je sce­náris­ta a reži­sér, kte­rý má na svém kon­tě týmo­vý fil­mo­vý hit Šéfové na zabi­tí, ani­mo­va­nou kome­dii Zataženo, občas tra­ka­ře 2 a rebo­ot Bláznivá dovo­le­ná.

            Poté, co v roce 1995 dokon­čil Harvardskou práv­ní ško­lu a po dva roky se věno­val prá­vům ve vel­ké newy­or­ské práv­ní fir­mě, ute­kl Goldstein s kři­kem ze své kan­ce­lá­ře, pře­stě­ho­val se do Los Angeles a stal se kome­di­ál­ním sce­náris­tou. Během násle­du­jí­cích 12 let napsal a pro­du­ko­val bez­po­čet tele­viz­ních kome­di­ál­ních seri­á­lů, mezi něž pat­ří napří­klad The PJ’s s Eddiem Murphym, The Geena Davis Show, Good Morning Miami, Four KingsNové tra­ble sta­ré Christine. V roce 2007 v rám­ci spo­lu­prá­ce se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem pro tvor­bu celo­ve­čer­ních fil­mů Johnem Francisem Daleym Goldstein pro­dal svůj prv­ní fil­mo­vý scé­nář The $40000 Man spo­leč­nos­ti New Line Cinema. Tento scé­nář se záhy oci­tl na pres­tiž­ním holly­wo­od­ském „čer­ném sezna­mu“ a nastar­to­val sce­náris­tic­kou kari­é­ru toho­to tvůr­čí­ho týmu.

 

            JOHN FRANCIS DALEY (scé­nář, námět) na sebe divá­ky upo­zor­nil jako herec v hlav­ní roli Sama Weira v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném tele­viz­ním seri­á­lu Machři a špr­ti v pro­duk­ci Judda Apatowa po boku Setha Rogena, Jamese FrancaJasona Segela.

            Po tom­to seri­á­lu si Daley zahrál v řadě dal­ších tele­viz­ních seri­á­lů, jaký­mi byly napří­klad The Geena Davis Show, Kennedyové, Regular Joe či v kome­di­ál­ním seri­á­lu spo­leč­nos­ti Fox Šéfkuchař nadi­vo­koBradleym Cooperem. K vidě­ní byl také v celo­ve­čer­ních fil­mech Letuška 1. tří­dy, 77 a Hele kámo, kdo tu vaří s Ryanem Reynoldsem.

 

            CHRISTOPHER FORD (scé­nář) vystu­do­val fil­mo­vou ško­lu na Newyorské uni­ver­zi­tě a napsal něko­lik scé­ná­řů k celo­ve­čer­ním fil­mům, napří­klad k fil­mu Robot a Frank s hvězd­ným herec­kým týmem, kte­ré­mu domi­nu­jí Frank LangellaSusan Sarandon, k fil­mům ClownCop Car, kte­ré oba reží­ro­val Jon Watts, a také k chys­ta­né­mu sním­ku ClovehitchDylanem McDermottem. Kromě toho je auto­rem comic­so­vé série s názvem Stickman Odyssey.

 

            CHRIS McKENNA (scé­nář) se spo­leč­ně se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Erikem Sommersem zatím napo­sle­dy věno­val scé­ná­ři k fil­mu LEGO Batman film, jakož­to také k chys­ta­ným fil­mům Jumanji a Ant-Man and the Wasp. McKenna byl před­tím vedou­cím výro­by a sce­náris­tou kri­ti­kou veli­ce ceně­né­ho seri­á­lu Zpátky do ško­ly, za kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Emmy za výji­meč­ný scé­nář kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu, a také na cenu Hugo za epi­zo­du Remedial Chaos Theory. Kromě toho byl v rám­ci týmo­vé nomi­na­ce nomi­no­ván také na cenu Writers Guild of America za svou prá­ci na seri­á­lu The Mindy Project. McKenna jako tele­viz­ní sce­náris­ta debu­to­val v rám­ci ani­mo­va­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce FOX Americký táta.

Více na Kritiky.cz
Le Havre „Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, starý čistič bot, žije skromně, ale spokojeně s mil...
Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžn...
Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději? Zahájení intimity? Předehra! Co by mělo být její součástí? Záleží, zda se ptáte ženy, ...
Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že existuje nekonečná řada knih, pojednávajíc...
Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka Co se vám vybaví, když se řekne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, červené autobusy, Temže...

 

            ERIK SOMMERS (scé­nář) je sce­náris­ta a pro­du­cent, kte­rý se podí­lel na celé řad popu­lár­ních tele­viz­ních seri­á­lů, mimo jiné na seri­á­lu Zpátky do ško­ly sta­ni­ce NBC, na seri­á­lu Šťastní až do smr­ti sta­ni­ce ABC a na seri­á­lu sta­ni­ce FOX Americký táta, za kte­rý byl v roce 2012 v rám­ci týmo­vé nomi­na­ce nomi­no­ván na cenu Primetime Emmy a v němž namlu­vil něko­lik postav. Se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Chrisem McKennou má na svém kon­tě scé­ná­ře napří­klad k fil­mu LEGO Batman film či k chys­ta­ným sním­kům Jumanji a Ant-Man and the Wasp.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Spider-Man: Homecoming


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu19. července 2017 Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu             OBSAH               Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, vstupuje ve filmu Spider-Man: […]
  • Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%6. července 2017 Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80% Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavoučího superhrdinu ztvárnil Tobey Maguire, a po dvojici Amazing Spider-Manů režiséra Marca Webba, kde zas v hlavní roli hrál Andrew […]
  • První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming)5. července 2017 První 4 minuty posledního Spider-mana (Spider-Man: Homecoming) https://youtu.be/xg61aQTaJGw
  • Spider-Man: Homecoming28. března 2017 Spider-Man: Homecoming Trailer na Spider-Mana 2017. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net.  
  • SPIDER-MAN: Homecoming Trailer9. prosince 2016 SPIDER-MAN: Homecoming Trailer Trailer na nejnovějšího Spider-mana. Na celý trailer se podívejte na TraileryCesky.net.
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […]