Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

RezidentEvil

            OBSAH

             Snímek Resident Evil: Poslední kapi­to­la je šes­tým a závě­reč­ným dílem neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né fil­mo­vé série, kte­rá je adap­ta­cí veli­ce popu­lár­ní video­her­ní série spo­leč­nos­ti Capcom. Tato fil­mo­vá série utr­ži­la celo­svě­to­vě přes 1 mili­ar­du dola­rů a sta­la se nej­ú­spěš­něj­ší fil­mo­vou sérií na moti­vy video­hry.

            Film pří­mo nava­zu­je na udá­los­ti sním­ku Resident Evil: Odveta. Alice (Milla Jovovich) jako jedi­ná pře­ži­je klí­čo­vý střet s nemrt­vý­mi, kte­rý měl roz­hod­nout o osu­du lid­stva. Nyní se Alice musí vrá­tit tam, kde celá kata­stro­fa zača­la - do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde spo­leč­nost Umbrella Corporation hro­ma­dí své síly a chys­tá finál­ní útok pro­ti posled­ním hrstkám lidí, kte­rým se apo­ka­ly­p­su dosud poda­ři­lo pře­žít.

            O FILMU

            Události, kte­ré při­ved­ly Paula W. S. Andersona ke vzni­ku obrov­sky úspěš­né série fil­mo­vých adap­ta­cí her z řady Resident Evil, při­po­mí­na­jí finá­le holly­wo­od­ské­ho fil­mu. Producent Jeremy Bolt, kte­rý s Andersonem spo­lu­pra­cu­je už 25 let a podí­lel se s ním na všech dílech této série, na ně vzpo­mí­ná: „V roce 2002 jsem se vrá­til do Anglie a nato­čil tam pár men­ších fil­mů, a Paul se zavřel ve svém domě ve Venice Beach a měsíc jen hrál video­hry. Najednou mi z niče­ho nic zavo­lal s tím, že hrál hru s názvem Resident Evil a že oka­mži­tě musí­me sehnat prá­va na její zfil­mo­vá­ní.“

            Od té doby se fil­my z této série sta­ly nej­ú­spěš­něj­ší­mi video­her­ní­mi adap­ta­ce­mi vůbec. Prvních pět dílů série utr­ži­lo celo­svě­to­vě cel­kem přes 1 mili­ar­du dola­rů a pra­vi­del­ně se obje­vo­va­ly na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. Dokázaly si zís­kat jak pří­z­niv­ce původ­ní video­hry spo­leč­nos­ti Capcom, tak i fanouš­ky akč­ních a sci­fi fil­mů, mají po celém svě­tě mili­o­ny skal­ních pří­z­niv­ců a už po čtr­náct let se jim daří bavit divá­ky špič­ko­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi a ino­va­tiv­ním pří­stu­pem k žán­ru akč­ních sci­fi fil­mů. „Myslím, že klí­čo­vá je tu kom­bi­na­ce sty­lu, akce a horo­ru,“ domní­vá se Bolt. „Nejedná se o čis­to­krev­ný horo­ro­vý sní­mek a nejde ani o kla­sic­ký film se zom­bies. Nabízí skvě­lé sci­fi prv­ky. Myslím, že tím, že Paul divá­kům před­sta­vil posta­vu Alice (Milla Jovovich), se mu poda­ři­lo fil­mo­vou sérii odli­šit od té video­her­ní, tak­že k tomu, aby vás tyhle fil­my bavi­ly nemu­sí­te být nezbyt­ně nut­ně fanouš­kem hry, najde­te v nich něco navíc a tím je prá­vě posta­va Alice. Myslím, že zlá a vše­moc­ná spo­leč­nost Umbrella je také skvě­lým padou­chem, kte­rý doká­že na moder­ní­ho divá­ka veli­ce bez­pro­střed­ně zapů­so­bit.“

            „Ráda bych věři­la tomu, že divá­ci mají v obli­bě pocti­vost, vášeň a zába­vu,“ zamýš­lí se Jovovich nad tím, proč je fil­mo­vá série Resident Evil u divá­ků tak popu­lár­ní. „Když jsme s tou­to sérií začí­na­li, neo­če­ká­va­li jsme, že původ­ní film pře­ros­te v celou sérii, nato­či­li jsme ho pros­tě pro­to, že se nám líbi­la hra, kte­rou se inspi­ro­val. Každý z dílů série je pro­duk­tem lás­ky a tou­hy po zába­vě a pozná­vá­me v něm stá­le víc a víc z toho­to bláz­ni­vé­ho a úžas­né­ho sci­fi svě­ta. Každý, kdo se na jejich vzni­ku podí­lel, to dělal s obrov­ským nad­še­ním. Myslím, že divá­ky tako­vá dáv­ka ener­gie a nad­še­ní oslo­vu­je.“

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 1...
The Cast Remembers: Nikolaj Coster-Waldau on Playing Jaime Lannister | Game of Thrones: Season 8 (HB ...
Řbitov Zvířátek - Recenze - 55% Řbitov Zvířátek. Ano, takto správně chybný název je novou adaptací slavné knihy Stephena K...
Jan Svěrák Režisér, scenárista a syn Zdeňka Svěráka se narodil v Žatci. Na pražské FAMU vystudoval kat...
Marvel’s Agents of SHIELD 5x22 „The End“ ...

            Australská hereč­ka Ruby Rose, kte­rá ve fil­mu Poslední kapi­to­la před­sta­vu­je Abigail, vysvět­lu­je: „Jednou z věcí, kte­ré mám na sérii Resident Evil oprav­du ráda, je to, že mám veli­ce čas­to pocit, že Hollywood tou­ží po oprav­du drs­né ženě v hlav­ní roli, kte­rá se nespo­lé­há neu­stá­le jen na něja­ké­ho muže, kte­rá tu není od toho, aby hrá­la dru­hé hous­le něja­ké­mu super­hr­di­no­vi nebo byla man­žel­kou hlav­ní­ho hrdi­ny. Musí se jed­nat o sil­nou žen­skou posta­vu a tako­vých není mno­ho, a když začne­te pře­mýš­let, zda vás něja­ká tako­vá posta­va napad­ne, tak si uvě­do­mí­te, že jed­na tako­vá tu už pře­ce dáv­no je! Milla se téhle roli věnu­je už mno­ho let a své posta­vě se veli­ce podo­bá, i ve sku­teč­nos­ti je to nezá­vis­lá, sil­ná a inspi­ru­jí­cí žena, a mys­lím, že to musí být obrov­ským důvo­dem pro to, proč mají divá­ci tuhle sérii tak rádi. A pak je to samo­zřej­mě pří­běh z posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta a se zom­bies a na moti­vy veli­ce popu­lár­ní video­hry. V kaž­dém z fil­mů se také obje­vu­je něja­ká nová země a celá série se pro­to stá­vá celo­svě­to­vým feno­mé­nem.“

            Ve fil­mo­vém svě­tě, kte­rý je pře­sy­ce­ný muž­ský­mi hrdi­ny akč­ních fil­mů, je pod­le Jovovich Alice pří­kla­dem sil­né žen­ské hlav­ní hrdin­ky, kte­rá si doká­že pora­dit v kaž­dé situ­a­ci. „Myslím, že Alice inspi­ro­va­la vel­kou spous­tu mla­dých žen k tomu, aby byly samy sebou, aby si šly za tím, po čem tou­ží a nebá­ly se toho, kým jsou.“

            „Milla je veli­ce odhod­la­ná hereč­ka a doká­že dob­ře ztvár­nit sou­stře­dě­ný hněv,“ míní Bolt. „Její herec­tví je vel­mi fyzic­ké a má obrov­ské cha­risma a kame­ru k sobě takřka při­ta­hu­je. Celým zábě­rem pro­stu­pu­je její osob­nost. Od samé­ho počát­ku má v sobě všech­no, po čem tou­ží­te, je jako mag­net.“

Více na Kritiky.cz
Festival bulharských filmů V pátek 30.ledna se konala v prostorech Bulharského kulturního institutu tisková konference k...
Euro Truck Simulator 2 - 1.25 Novinky v patchi 1.25....
Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nák...
Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks Přijmout bláznivou výzvu poprvé režírovat, poprvé být scenáristou a natočit film o ženác...
Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise” “Práce na Star Treku pro mě byla jednou z nejšťastnějších zkušeností,” řekl producent ...

            „To, co na plát­ně hra­ji, pro­ží­va­jí spous­ty jiných žen ve sku­teč­nos­ti v kaž­do­den­ním živo­tě,“ popi­su­je Jovovich. „Když za mnou fanouš­ci při­jdou a vyprá­vě­jí mi, jak význam­né pro ně někte­rý z našich fil­mů nebo moje posta­va jsou a kdo jim pomohl v klí­čo­vém oka­mži­ku jejich živo­ta – ať už se to týka­lo ško­ly, rodi­ny, pří­te­le nebo země – tak mi to vhá­ní slzy do očí, pro­to­že je pros­tě úžas­né zjis­tit, že jsem sehrá­la drob­nou roli v pozi­tiv­ním vývo­ji živo­tů těch mla­dých lidí.“

            Ve fil­mu Poslední kapi­to­la se Alice vra­cí k památ­ným počát­kům T-viru ve měs­tě Raccoon City, kde se poku­sí infek­ci jed­nou pro­vždy zasta­vit. Poté, co ve fil­mu Resident Evil: Odplata utr­pě­la ve Washingtonu drti­vou poráž­ku a při­šla o svou sou­kro­mou armá­du, má posled­ní šan­ci zachrá­nit lid­stvo před finál­ním kro­kem ve zlo­vol­ných plá­nech spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation.

            Jakmile se oci­tá v Raccoon City, navá­že Alice kon­takt s novou sku­pin­kou pře­ží­va­jí­cích – s jed­ně­mi z posled­ních lidí, kte­ří ješ­tě doká­ží apo­ka­ly­p­se vzdo­ro­vat. Mezi nimi je i fanouš­ky veli­ce oblí­be­ná Claire Redfieldová (Ali Larter). „Claire se ocit­la ve váž­ných pro­blé­mech a nyní se sta­la člen­kou této posled­ní sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích. Tehdy do děje vstu­pu­je Alice, kte­rá není schop­na uvě­řit tomu, že se spo­lu zno­vu shle­da­ly,“ popi­su­je Larter a dodá­vá, že její posta­va boju­je o život od tře­tí­ho dílu série, nazva­né­ho Resident Evil: Zánik. „Moje posta­va pro­šla v prů­bě­hu série neza­ne­dba­tel­ným vývo­jem a to pro mě bylo veli­ce zají­ma­vé. Chce oprav­du usi­lov­ně věřit, chce s někým navá­zat vztah, chce být schop­na něco cítit, ale nikdy na to nemá čas, pro­to­že je neu­stá­le na útě­ku.“

Více na Kritiky.cz
Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny Další epizoda z vesmíru Červeného trpaslíka přináší více humoru, než v prvních dvou. ...
Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 % Přiznám se, že marketingová kampaň kolem komiksu "Záleskautky - Lumberjanes: Střez se svaté ...
Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to g...
Jiřina Bohdalová ...
Zemřel herec Boris Rösner Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 55 let  herec Boris Rösner. Náš server ...

            Po boku Claire se obje­vu­je nová posta­va Doca v podá­ní Eoina Mackena. „Doc je vůd­cem malé sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích vzbou­řen­ců, kte­rá žije neda­le­ko Raccoon City,“ říká o své posta­vě Macken. „Je do Claire Redfieldové zami­lo­va­ný a mají spous­tu prá­ce s tím, aby zůsta­li naži­vu. Jde o všech­no, pro­to­že se jed­ná v pod­sta­tě o konec svě­ta a všich­ni se cho­va­jí veli­ce agre­siv­ně. Když se obje­vu­je Millina posta­va, doká­že pře­žít jen díky Docovi a Claire.“

            Docův poboč­ník Razor (Fraser James) pra­cu­je spo­leč­ně s Docem v základ­ně pře­ži­vších. „Razor je pří­mo­ča­rý člo­věk,“ míní James. „Ocitl se v šíle­ném svě­tě plném jader­ných zbra­ní, zde­vas­to­va­ném jejich nasa­ze­ním. Razor je člo­věk, kte­rý dělá vše pro to, aby pře­žil, což je ostat­ně jedi­ná mož­nost, jak v tako­vém svě­tě může­te být vůbec ješ­tě naži­vu. Ujímá se role Docova poboč­ní­ka.“

            Kromě zjev­ných hro­zeb, kte­rý­mi jsou spo­leč­nost Umbrella a mutan­ti, ohro­žu­jí­cí jejich živo­ty, jsou pře­ží­va­jí­cí nuce­ni řešit pro­blémy i mezi sebou. James vysvět­lu­je, že pro Michaela je ve vzta­hu k Docovi nej­dů­le­ži­těj­ší, aby ho udr­žel naži­vu, pro­to­že „v naší sku­pi­ně došlo ke kon­flik­tu a hro­zí, že se mu při­ho­dí něco, co by pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Ve fil­mu je tato část jejich vzta­hu veli­ce důle­ži­tá.“

Více na Kritiky.cz
Rayman Raving Rabbids ...
Hellboy - Rasputin vrací úder… Comicsový svět má hodně zajímavých, lepší slovo je netradičních, hrdinů. Bytosti, které ...
Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“. Zájem o tantru každičkým dnem roste, ale většina z nás ani přesně neví, co to taková tan...
60 sekund Randall (Nicolas Cage) měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.A taky ho to bavilo.Místo ...
2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne…...

            V herec­kém týmu se obje­vu­jí jak fanouš­ky oblí­be­ní vete­rá­ni série, tak i něko­lik nových pří­růst­ků. Jedná se o pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tou sku­pi­nu. „Byla to vel­ká zába­va, pro­to­že her­ci, kte­ří se na tomhle fil­mu podí­le­jí, jsou z veli­ce roz­ma­ni­tých zemí svě­ta,“ svě­řu­je se Macken. „Jsou tu her­ci z Kuby, z Japonska, z Irska a Anglie, z Kanady, z Ukrajiny, z Ruska i z Ameriky, pros­tě ze všech mož­ných kou­tů svě­ta. Je to veli­ce zají­ma­vá dyna­mi­ka, kte­ré PaulJeremym dodá­va­jí ener­gii.“

            Kubánsko-americký herec William Levy se při­po­ju­je k rodi­ně Resident Evil rolí Christiana, jed­no­ho z mili­tant­ních pře­ži­vších, kte­ří spo­lu­pra­cu­jí s Docovu sku­pi­nou. „Příběh se vždyc­ky sna­ží o to, aby oslo­vil růz­né sku­pi­ny divá­ků, a o tom, zda se chci podí­let na něčem tak úžas­ném jako Resident Evil jsem oprav­du nemu­sel uva­žo­vat pří­liš dlou­ho,“ vysvět­lu­je Levy, čím ho ten­to pro­jekt zau­jal. „Viděl jsem všech­ny před­cho­zí díly série a věděl jsem, jak dob­ré jsou, a když jsem si pře­če­tl scé­nář Poslední kapi­to­ly, věděl jsem, že to bude ve všech ohle­dech ješ­tě lep­ší film. Něco tako­vé­ho jsem si nemohl nechat ujít.“

            „Christian má veli­ce sil­nou osob­nost, niko­mu nedů­vě­řu­je,“ popi­su­je Levy svou posta­vu. „Nejprve mač­ká spoušť a tepr­ve potom poklá­dá otáz­ky. Je ocho­ten udě­lat coko­liv, co je tře­ba, aby ostat­ní zachrá­nil, včet­ně obě­to­vá­ní vlast­ní­ho živo­ta.“

            Na dru­hé stra­ně opev­ně­né zdi se do série vra­cí Wesker (Shawn Roberts) coby vedou­cí Umbrella Corporation a hlav­ní padouch fil­mu. „Wesker neu­stá­le boju­je za nad­vlá­du nad svě­tem a sna­ží se zba­vit naši pla­ne­tu lid­stva, kte­ré je pod­le něj její záhu­bou, a dělá vše pro to, aby svých cílů dosá­hl. Je veli­ce roz­váž­ný, umě­ře­ný a má vše zce­la pod kon­t­ro­lou,“ říká Roberts. „Vidíme, že všu­de na svě­tě vlád­ne cha­os, ale on je v tomhle svě­tě jedi­nou jis­to­tou, na kte­rou se může­te spo­leh­nout. Je to dis­tingu­o­va­ný gentle­man, kte­rý se s tím nepá­ře. A to je skvě­lé!“

            Společně s tvůr­čím týmem Roberts vyna­lo­žil vel­ké úsi­lí na to, aby tuto iko­nic­kou posta­vu ztvár­nil věro­hod­ně v sou­la­du s video­her­ní před­lo­hou. „Pokaždé, když točí­me dal­ší díl, se jed­ná o nové dob­ro­druž­ství. Věnovali jsme mno­ho času na to, abychom tuhle posta­vu vytvo­ři­li tako­vou, jaká má být, aby měla správ­ný image, všech­no doko­na­le odpo­ví­da­lo, i účes aby doko­na­le odpo­ví­dal. Diváci nejsou z naše­ho úsi­lí zkla­ma­ní. Pomáhá mi to se do té posta­vy vžít. Wesker je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších postav a napros­to ho zbož­ňu­ji!“

            Po Weskerově boku se obje­vu­je kla­sic­ký padouch dr. Isaacs, jehož si zahrál Iain Glen a kte­rý se do série vra­cí poté, co se v ní obje­vil napo­sle­dy ve fil­mu Resident Evil: Zánik. Glen vysvět­lu­je, proč je dr. Isaacs v této sérii tak oblí­be­ným padou­chem: „Moc rádi nená­vi­dí­me dob­ře napsa­né­ho padou­cha. Isaacs je vel­mi civi­li­zo­va­ný, má vše pod kon­t­ro­lou a je svým padouš­stvím zábav­ný. Řeší spous­ty lékař­ských a vědec­kých pro­blé­mů a doká­zal v sobě tak­též vyvo­lat super­schop­nos­ti, tak­že je pozo­ru­hod­ný i po fyzic­ké strán­ce. Paul Isaacse veli­ce pro­pra­co­val, napsal mi pro něj oprav­du báječ­né scé­ny, zahrát si ho mě v tomhle fil­mu veli­ce bavi­lo a dočká­me se také celé řady zvra­tů.“

Více na Kritiky.cz
Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu! Letošní Finále Plzeň zahájí od 19 hodin pro pozvané hosty ve Velkém sále, Měšťanské Bes...
DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide) Drsná akce z rukou hongského režiséra Tsui Harka(Double Team, Kontraband)....
Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubi...
Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu V Sobotu odpoledne proběhlo ještě před závěrečným slavnostním zakončením udělování oce...
Proti zdi Nejlepší film roku a ocenění na Berlinale si připsal turecko-německý film Proti zdi. Jde o do...

            Jakožto jeden z vůd­ců spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation musí dr. Isaacs tak­též bojo­vat s Alice, kte­rá se sna­ží jejich plá­ny na nad­vlá­du nad svě­tem pře­ka­zit. „Je to šíle­ný ego­ma­ni­ak a chce se ujmout vlá­dy nad svě­tem, pro­to­že Alice je jed­ním z jeho nej­so­fis­ti­ko­va­něj­ších a nej­ge­ni­ál­něj­ších výtvo­rů, ale ta se jeho plá­nům vze­pře­la a vymkla se mu zpod kon­t­ro­ly, pro­to­že ve svém nit­ru nosí tou­hu konat dob­ro a zachra­ňo­vat dru­hé, což jsou věci, kte­ré do ní on nevlo­žil.“

            Dalším nováč­kem je aus­tral­ská hereč­ka Ruby Rose, kte­rá pro­hla­šu­je, že kdy­by býva­la strá­vi­la méně času hra­ním hry Resident Evil, měla by nej­spíš lep­ší znám­ky ve ško­le. „Hry mě ohrom­ně bavi­ly a poté, co jsem tu hru hrá­la asi čty­ři roky – dost vel­kou část mého živo­ta – jsem se pokou­še­la zase začít věno­vat ško­le.“ Když se Rose doslech­la, že Poslední kapi­to­la bude sku­teč­ně posled­ním dílem série a tedy také její posled­ní šan­cí se na ní podí­let, bez zavá­há­ní nabí­ze­nou šan­ci vyu­ži­la.

            Jakožto Abigail – kte­rá je člen­kou malé sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích lidí – je v této sérii nováč­kem a Rose říká, že tou­ži­la po tom, aby měla Abigail kom­plex­ní minu­lost. „Vzhledem k tomu, že je stá­le ješ­tě naži­vu v situ­a­ci, kdy vět­ši­na ostat­ních lidí dáv­no zemře­la, a kdy má v pod­sta­tě na povel mís­to, na kte­rém se nachá­zí, je jas­né, že se musí jed­nat o bojov­ni­ci, veli­ce sil­nou a inte­li­gent­ní. Je vel­mi zruč­ná, v pod­sta­tě je mecha­ni­kem celé sku­pi­ny, a vyrá­bí spous­tu úžas­ných zbra­ní, ale já si říka­la, že by se mi líbi­lo, kdy­bych se na ní podí­le­la nějak víc než jen tím, že odří­kám její dia­lo­gy. V její minu­los­ti pod­le mých před­stav figu­ro­va­la její rodi­na, to, co se jim při­ho­di­lo, jak se dosta­la do situ­a­ce, ve kte­ré nyní je, a také kde zís­ka­la sílu to všech­no pře­žít.“

Více na Kritiky.cz
Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypad...
Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát...
Nejlepších 10 akcí Jaromíra Jágra Nejlepších 10 akcí Jaromíra Jágra v NHL....
Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpom...
Dr. Who (Pán času) Novým 13. Dr. Who je:...

            Jihokorejský herec a hudeb­ník Lee Joon-Gi ztvár­nil posta­vu koman­dé­ra Leeho, jed­no­ho z bojov­ní­ků, slou­ží­cích spo­leč­nos­ti Umbrella. „Komandér Lee má veli­ce sil­nou sebe­dů­vě­ru a je to zdat­ný bojov­ník. Je veli­ce sil­ný nejen po strán­ce fyzic­ké, ale také psy­chic­ké,“ vysvět­lu­je Lee.

            Jakožto zná­mý dra­ma­tic­ký herec musel Lee pod­stou­pit inten­ziv­ní tré­nink a mno­hé se nau­čit, aby mohl ztvár­nit akč­ní roli padou­cha. „Uvědomil jsem si, že Paul viděl vel­ké množ­ství mých před­cho­zích dra­ma­tic­kých rolí, pro­to­že chá­pe moje role akč­ní a akč­ní scé­ny. Podstoupil jsem s kaska­dér­ským týmem v Hollywoodu úvod­ní dva nebo tři dny pří­prav a celý tým byl veli­ce ote­vře­ný mým nápa­dům, co se týka­lo cho­re­o­gra­fie akč­ních scén. Bylo úžas­né dostat tako­vý pro­stor a jsem oprav­du vel­mi nad­še­ný.“

            Vzhledem k pozo­ru­hod­né­mu úspě­chu před­cho­zích pěti dílů série Resident Evil muse­li tvůr­ci fil­mu Resident Evil: Poslední kapi­to­la ten­to sní­mek něja­kým způ­so­bem odli­šit, pojmout jeho pří­běh netra­dič­ním a dosud nevi­dě­ným způ­so­bem, a pokud by to bylo byť jen tro­chu mož­né, sou­čas­ně také posu­nout lať­ku výše a před­lo­žit divá­kům vel­ko­le­pý závě­reč­ný díl celé série.

Více na Kritiky.cz
Příběh o uplakaném velbloudovi Za devadesátero horami, za devadesátero lesy, v jedné poušti jménem Gobi v Mongolsku, se jedné...
REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda,...
RECENZE: Robin Hood    Robin Hood patří v Hollywoodu k látkám, které se jednou za čas objeví a někdo se pokus...
Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem...
Hra o trůny - 7. série Řecký trailer s novými záběry....

            „Fanoušci se mohou těšit na Alice, kte­rá je zra­ni­tel­něj­ší a lid­štěj­ší, a na svět, kte­rý půso­bí zou­fa­le­ji a jeho oby­va­te­lé čelí ješ­tě vět­ší­mu množ­ství pro­blé­mů,“ říká pro­du­cent Jeremy Bolt. „Jeho posta­vy se sku­teč­ně oci­ta­jí na samém okra­ji svých mož­nos­tí, což nám jas­ně sdě­lu­je, že nechy­bí málo a lid­stvo svůj boj pro­ti T-viru a pro­ti spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation defi­ni­tiv­ně pro­hra­je.“

            „První díl série se natá­čel v Německu a více­mé­ně se ode­hrá­val v pod­ze­mí,“ vysvět­lu­je Bolt to, jakým způ­so­bem se tvůr­ci této série pokou­še­li navy­šo­vat její pro­dukč­ní hod­no­ty a v kaž­dém násle­du­jí­cím fil­mu divá­kům před­sta­vit nové pro­stře­dí. „Druhý film se natá­čel v Torontu během osmi týd­nů noč­ní­ho natá­če­ní, a tře­tí díl se natá­čel v Mexiku a svým způ­so­bem při­po­mí­nal poušt­ní road movie. Čtvrtý film se natá­čel v Los Angeles a pátý, což je svým způ­so­bem pozo­ru­hod­né, byl celý nato­čen v ate­li­é­rech. Jednou z věcí, o kte­ré s Paulem usi­lu­je­me, je to, aby divá­ci po zhléd­nu­tí prv­ní­ho trai­le­ru na nový díl zís­ka­li pocit, že se jed­ná o zce­la nový Resident Evil, jaký dosud nepo­zna­li. Myslím, že pokud si divá­ci u trai­le­ru k pokra­čo­vá­ní něja­ké série začnou říkat, že jim při­po­mí­ná před­cho­zí díl, že už to někde vidě­li, je s tako­vou fil­mo­vou sérií konec. Musíte se sna­žit být ori­gi­nál­ní, ale sou­čas­ně divá­kům dát i něco, co už zna­jí.“

            „Je neu­vě­ři­tel­né, že se jed­ná o „posled­ní kapi­to­lu“, a mys­lím, že tenhle díl bude ze všech nej­drs­něj­ší,“ při­ta­ká mu Ali Larter. „Diváci budou vní­mat vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi a pozna­jí sku­teč­nou lid­skost.“

            Eoin Macken je pře­svěd­čen, že ten­to díl série bude nej­vel­ko­le­pěj­ší ze všech díky napí­na­vé­mu scé­ná­ři této posled­ní kapi­to­ly celé­ho pří­bě­hu. „Jedná se o posled­ní díl­ky sklá­dač­ky pří­bě­hu celé série, a je to od začát­ku až do kon­ce ohrom­ná jíz­da. Akce stří­dá akci a všech­no je ješ­tě vel­ko­le­pěj­ší. A pak tu máme úžas­né finá­le, ve kte­rém se uza­vře všech­no, co dosud neby­lo zod­po­vě­ze­no. Postava Alice pro­chá­zí obrov­ským vývo­jem a je napí­na­vé to sle­do­vat.“

            „Myslím, že Paul, JeremyMilla se v pří­pa­dě toho­to dílu sku­teč­ně pře­ko­na­li,“ sou­hla­sí Fraser James. „Kulisy, kte­ré dopl­ňu­jí vel­ko­le­pou dějo­vou lin­ku, jsou monu­men­tál­ní, akč­ní scé­ny jsou ohro­mu­jí­cí a mezi­ná­rod­ní herec­ký tým, kte­rý dali dohro­ma­dy, je pros­tě fan­tas­tic­ký! Cítili jsme se všich­ni jako jed­na rodi­na.“

            „Paul vše veli­ce inte­li­gent­ním způ­so­bem uza­vřel a vrá­til se k samot­né­mu počát­ku, aby vám vysvět­lil, proč to celé vůbec zača­lo. Rozuzlení celé­ho děje je vskut­ku výji­meč­né,“ dodá­vá Iain Glen.

            „Myslím, že fanouš­ci budou z toho­to fil­mu nad­še­ní, pro­to­že je ztě­les­ně­ním vše­ho, po čem jsme v před­cho­zích šes­ti dílech tou­ži­li, ale nemě­li mož­nost to divá­kům nabíd­nout, a nyní tu mož­nost koneč­ně máme,“ míní Jovovich. „Velká spous­ta aspek­tů toho­to sním­ku divá­kům vyra­zí dech, ať už tře­ba neu­vě­ři­tel­né deko­ra­ce nebo úžas­né kaska­dér­ské výko­ny – kaž­dý si při­jde na své. Tomuhle fil­mu vůbec nic nechy­bí a jsem na to veli­ce hrdá.“

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Resident Evil: Poslední kapitola


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: