Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

SWStory

            OBSAH

             Společnost Lucasfilm před­sta­vu­je sní­mek Rogue One: Star Wars Story, kte­rý je prv­ním z nové série samo­stat­ných fil­mů ze svě­ta Star Wars, jenž fanouš­ci zna­jí a zbož­ňu­jí, a kte­rá jim před­sta­vu­je nové posta­vy a dějo­vé linie.

            Snímek Rogue One vyprá­ví pří­běh sku­pi­ny vel­mi neob­vyk­lých hrdi­nů, kte­ří se násled­kem dra­ma­tic­kých udá­los­tí spo­leč­ně vydá­va­jí na misi, jejímž cílem je ukrást plá­ny Hvězdy smr­ti, nej­hro­zi­věj­ší zbra­ně, jakou má Impérium k dis­po­zi­ci. Tato klí­čo­vá udá­lost svě­ta Star Wars dá dohro­ma­dy oby­čej­né lidi, kte­ří se roz­hod­nou doká­zat neo­by­čej­né věci a stát se tak sou­čás­tí dění, jehož význam je dale­ko pře­sa­hu­je.

            O FILMU

            Vzrušující nová série samo­stat­ných fil­mů ze svě­ta Star Wars před­sta­vu­je pro spo­leč­nost Lucasfilm zce­la novou pří­le­ži­tost, jak nejen pro­hlou­bit a obo­ha­tit ten­to svět, ale sou­čas­ně také poskyt­nout tvůr­čí plat­for­mu pro tvor­bu nových fil­mů.

            Je pří­znač­né, že se nápad na tuto sérii pří­bě­hů zro­dil v hla­vě George Lucase. Když se pre­zi­dent­ka spo­leč­nos­ti Lucasfilm a pro­du­cent­ka série Star Wars Kathleen KennedyGeorgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom na vznik dal­ších fil­mů z hlav­ní série, ale také na mož­nos­ti, kte­ré nabí­zel nápad na nato­če­ní samo­stat­ných pří­bě­hů, jenž budou ve svě­tě Star Wars koexis­to­vat,“ vysvět­lu­je pro­du­cent­ka Kathleen Kennedy.

Více na Kritiky.cz
Český Lev 2002 Dne 1.3.2003 byli oceněni filmoví tvůrci Českými Lvy //< ![CDATA[ document.write('< '+'/...
Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem Strkání předmětu do análu má mnoho lidí velmi rádo. A je to našemu organismu velmi prosp...
Matrix II - plakát Nový Matrix ma taky nový plakát...
Life on Mars (2006) tv seriál To si to takhle v poklidu děláte záslušnou práci jako vedoucí pracovník policie v Manchesteru...
Liga výjimečných Kdysi dávno v pradávných časech páry existovalo jedno malé sdružení. TZV. Liga výjimečnýc...

            „Epizody I až VII sle­du­jí osu­dy rodi­ny Skywalkerů a vyprá­vě­jí sou­vis­lý pří­běh. Samostatné fil­my, jejichž děj se může ode­hrá­vat v libo­vol­ném bodu hlav­ní dějo­vé linie, nám před­sta­ví nové posta­vy a budou mít na výběr z širo­ké­ho spek­tra žánrů,“ dodá­vá Kennedy.

            Ačkoliv po strán­ce vel­ko­le­posti bude Rogue One srov­na­tel­ný s fil­my z hlav­ní série, Kennedy upo­zor­ňu­je na sku­teč­nost, že „se sna­hou natá­čet samo­stat­né fil­my pří­mo sou­vi­sí zají­ma­vý nápad nene­chat se spou­tat kon­krét­ní­mi poža­dav­ky. Máme obrov­skou šan­ci natá­čet jak méně náklad­né a syro­věj­ší fil­my, tak i fil­my, kte­ré se svou výprav­nos­tí při­blí­ží sním­kům z hlav­ní série. Snažíme se o to, abychom divá­kům moh­li nabíd­nout roz­ma­ni­těj­ší podí­va­nou.“

            Při natá­če­ní původ­ních tří epi­zod kla­sic­ké série se George Lucas nechal vel­mi význam­ně ovliv­nit řadou fil­mo­vých žánrů, ať už se jed­na­lo o wes­ter­ny Johna Forda, Kurosawovy sním­ky či fil­my o dru­hé svě­to­vé vál­ce. „To je prá­vě na těch­to samo­stat­ných fil­mech pozo­ru­hod­né,“ míní Kennedy. „Snažíme se vytvo­řit fil­my růz­ných žánrů a oslo­vit reži­sé­ry s roz­ma­ni­tým vypra­věč­ským sty­lem. To nám posky­tu­je veli­ce širo­kou šká­lu mož­nos­tí.“

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 2018 ...
FAMUFEST odhaluje zamilovaný vizuál, speciální filmový program a zahraniční hosty 33. ročník FAMUFESTu, soutěžní přehlídka filmů studentů FAMU, letos proběhne ve dnech 23. ...
Julie and Julia Premiéra:                             1.10.2009   ...
Oscar Nominations 2016 - 88. ročník udílení Oscarů - nominace Přímý přenos!...
„ROCKY II.“ Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají...

            Co se týče toho správ­né­ho pří­bě­hu, kte­rý by měl sérii samo­stat­ných sním­ků odstar­to­vat, nemu­se­la Kennedy cho­dit pří­liš dale­ko. Náhoda tomu chtě­la, že hlav­ní tvůr­čí vedou­cí spo­leč­nos­ti Industrial Light and Magic a vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů John Knoll už pota­jí na jed­nom tako­vém pří­bě­hu pra­co­val. Knoll, kte­rý již ve spo­leč­nos­ti Industrial Light and Magic pra­cu­je téměř 30 let a jako vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů se podí­lel na něko­li­ka fil­mech ze série Star WarsSkrytá hroz­ba, Klony úto­čí a Pomsta Sithů – tomu­to svě­tu nato­lik pro­pa­dl, že se mu v jeho zna­los­tech a váš­ni pro něj vyrov­ná málo­kdo.

            Nejvíce ho však zau­jal úvod­ní text z fil­mu Nová nadě­je:

            „Zuří občan­ská vál­ka. Lodě vzbou­řen­ců, úto­čí­cí z taj­né základ­ny, vybo­jo­va­ly svá prv­ní vítěz­ství nad zlým galak­tic­kým Impériem. V prů­bě­hu bitvy se povsta­lec­kým zvě­dům poda­ři­lo ukrást taj­né plá­ny nej­moc­něj­ší zbra­ně Impéria, Hvězdy smr­ti, obr­ně­né vesmír­né sta­ni­ce, kte­rá je tak moc­ná, že doká­že zni­čit celou pla­ne­tu. Princezna Leia, pro­ná­sle­do­vá­na impe­ri­ál­ní­mi agen­ty, spě­chá domů na palubě své vesmír­né lodi s ukra­de­ný­mi plá­ny, kte­ré mohou zachrá­nit její lid a nasto­lit v gala­xii zno­vu svo­bo­du.“

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #027 ...
Wimbledon - den osmý ...
Hastrman - Rozhovor s producentem Čestmírem Kopeckým Je o vás známo, že si pro své projekty vybíráte témata, která jsou vám blízká… Čím si...
Copacabana Když člověk zestárne, pořád se může cítit mladý....
Wild / Divočina „Najdi své nejlepší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nejcennější.“ Svět Cheryl...

            Kdo byl těmi zmí­ně­ný­mi povsta­lec­ký­mi zvě­dy a jak se jim poda­ři­lo ukrást taj­né plá­ny nej­moc­něj­ší impe­ri­ál­ní zbra­ně? Na zákla­dě těch­to prostých otá­zek začal Knoll budo­vat pří­běh o tom, jak popsa­né udá­los­ti pro­běh­ly. A poté se mu dosta­lo pří­le­ži­tos­ti svůj pří­běh posu­nout na zce­la novou úro­veň.

            „Znám se s Kathy asi dva­cet let,“ říká Knoll. „Ale i tak se pro mě jed­na­lo o veli­ce oje­di­ně­lý záži­tek, když jsem se vydal do kan­ce­lá­ře pre­zi­dent­ky spo­leč­nos­ti Lucasfilm, abych jí před­lo­žil svůj nápad na fil­mo­vý pří­běh. Sepsal jsem asi sed­mis­trán­ko­vý sou­hrn a vydal jsem se do její kan­ce­lá­ře, kde jsem vše KathyKiri Hart (vice­pre­zi­dent­ka, vedou­cí týmu námě­tů) vylo­žil. Říkal jsem si, že jsem to zkrát­ka ale­spoň zku­sil a nebu­du muset po zby­tek živo­ta pře­mýš­let o tom, jest­li jsem to měl nebo neměl dělat.“

            Naštěstí pro Knolla a pro fanouš­ky Star Wars po celém svě­tě sdí­le­ly jak Kennedy, tak Hart jeho nad­še­ní a o týden poz­dě­ji Knoll obdr­žel mail, ve kte­rém se dozvě­děl, že „veli­ce váž­ně uva­žu­jí o rea­li­za­ci mého nápa­du.“

            „Znám se s Johnem spous­tu let a spo­lu­pra­co­va­la jsem s ním v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů, tak­že jsem vědě­la, jak talen­to­va­ný je a jak moc mu na Star Wars zále­ží,“ říká Kennedy. „Bylo to popr­vé, kdy mi někdo před­klá­dal svůj nápad na film ze svě­ta Star Wars. Neměla jsem tuše­ní, co mohu oče­ká­vat. Příběh byl ale tak pou­ta­vý, že mi bylo oka­mži­tě jas­né, že z něj může poten­ci­ál­ně vznik­nout skvě­lý film. A vida, jed­ná se o prv­ní samo­stat­ný film, kte­rý natá­čí­me.“

            Kromě fil­mů, kte­ré inspi­ro­va­ly Lucase, byly pro Knolla inspi­ra­cí také fil­my jako Ďáblové v obla­cích či Děla z Navarone, a spo­leč­ně s Hart a jejím tvůr­čím týmem začal roz­vá­dět svůj nápad na film, kte­rý se ode­hrá­vá v dobách vrcho­lí­cí­ho kon­flik­tu s Impériem – na počát­ku nad­chá­ze­jí­cí vál­ky.

            „Jedná se o obdo­bí po Epizodě III a po likvi­da­ci Jediů, během kte­ré­ho se všich­ni zbý­va­jí­cí Jediové ukrý­va­jí,“ objas­ňu­je Knoll. „Děj se ode­hrá­vá ješ­tě před tím, než se zno­vu obje­vil Obi-Wan a než se vrá­til Yoda. Je jen na oby­čej­ných lidech, aby demon­stro­va­li své hrdin­ství.“

            Zmíněnými „oby­čej­ný­mi lid­mi“ jsou v tom­to pří­pa­dě Jyn Erso a její nesou­ro­dá par­ta povstal­ců, jejichž osu­dy spo­ji­la více­mé­ně náho­da. Společně jsou nuce­ni čelit nepřed­sta­vi­tel­ně nároč­né­mu úko­lu nalézt archi­tek­ta Hvězdy smr­ti a ukrást její plá­ny.

            Výsledkem je pří­běh o nadě­ji a odhod­lá­ní, odví­je­jí­cí se na půso­bi­vě vel­ké plo­še, kte­rý si ale přes­to zacho­vá­vá důvěr­nost níz­ko­roz­počto­vé­ho sním­ku. Ukazuje nám úsi­lí běž­ných lidí s nej­růz­něj­ší minu­los­tí, kte­ří se roz­hod­nou v zájmu obec­né­ho bla­ha vyko­nat výji­meč­né činy.

            Od samot­né­ho zro­du nápa­du na sérii samo­stat­ných fil­mů si spo­leč­nost Lucasfilm uvě­do­mo­va­la, jak důle­ži­té je pro vizu­ál­ní styl i atmo­sfé­ru těch­to fil­mů, aby jejich reži­sé­ři měli mož­nost vyprá­vět pří­běhy po svém. „Tyto samo­stat­né fil­my se odli­šu­jí zejmé­na žán­ry, do kte­rých se řadí, oje­di­ně­lý­mi pří­běhy, kte­ré vyprá­vě­jí, a také typem reži­sé­rů, kte­ré se s nimi sna­ží­me oslo­vit,“ říká Kennedy.

Více na Kritiky.cz
PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ) Narozena 25. 7. 1982 Studium: 2001-2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor hist...
PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO TŘI KINA NABÍZEJÍ ODPOLEDNÍ PROJEKCE ZA 30 KČ Vážení filmoví přátelé,   loňská návštěvnost přehlídky Pražské filmové l...
DANAI GURIRA DANAI GURIRA (Okoye) je úspěšná dramatička a herečka. Jako dramatička má na svém kontě nap...
To nejlepší z 1. festivalového dne Pátek 26.5.2017 I The Best of the fisrt festival day ...
Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu! Letošní Finále Plzeň zahájí od 19 hodin pro pozvané hosty ve Velkém sále, Měšťanské Bes...

            Když je jejich pát­rá­ní při­ved­lo ke Garethovi Edwardsovi, jehož oje­di­ně­lý styl vyu­ží­vá detail­ních zábě­rů ruč­ní kame­ry, vědě­li, že nalez­li toho pra­vé­ho reži­sé­ra, kte­rý by se měl vyprá­vě­ní pří­bě­hu sním­ku Rogue One ujmout. „Když jsme se s Garethem Edwardsem setka­li, byli jsme veli­ce nad­še­ní,“ popi­su­je Kennedy. „Sledovali jsme jeho dílo už dlou­hou dobu, od chví­le, kdy při­šel se svým prv­ním fil­mem Zakázaná zóna. Když nato­čil Godzillu, vědě­li jsme, že uči­nil dal­ší krok do svě­ta vyso­ko­roz­počto­vých fil­mo­vých hitů.“

            „Gareth v sobě kom­bi­nu­je uni­kát­ní vlast­nos­ti, kte­ré ho k tvor­bě fil­mů ze svě­ta Star Wars před­ur­ču­jí, a sice vel­mi niter­né pocho­pe­ní postav z toho­to fil­mo­vé­ho svě­ta a vní­má­ní toho, co vyža­du­je sil­ný rodin­ný film, kte­rý doká­že oslo­vit divá­ky všech gene­ra­cí,“ vysvět­lu­je Kennedy důvo­dy toho, proč se Edwards pro Rogue One doko­na­le hodil. „Gareth má oje­di­ně­lou schop­nost kom­bi­no­vat smy­sl pro humor s tema­tic­kým vyprá­vě­ním.“

            Rogue One je akčně-dobrodružný pří­běh ve sty­lu fil­mů z dru­hé svě­to­vé vál­ky a Kennedy pro­hla­šu­je, že mu „Gareth Edwards dodá­vá veli­ce auten­tic­kou atmo­sfé­ru, kte­ré se vel­mi liší od ostat­ních fil­mů ze série Star Wars. Vypráví tu intim­ní pří­běh otce a dce­ry, ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí vel­ko­le­pých udá­los­tí.“

Více na Kritiky.cz
Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa sta...
Jak přežít v baráku plném teroristů Představte si, že jste v nepravý čas na nepravém místě. Shodou okolností se ocitnete v budov...
Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí....
Pátek / Friday 11.7.2014 Kongresový sál 10:30 Zejtra napořád | Zejtra napořád | All My Tomorrows Režie: Rudolf Ha...
VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pr...

            Jakmile Gareth Edwards nabíd­ku na nato­če­ní toho­to sním­ku při­jal, věděl, že než se bude moci sou­stře­dit na důle­ži­tý úkol vyhle­dá­ní těch správ­ných her­ců, bude se muset zamys­let nad tím, jak by si v rám­ci svě­ta Star Wars mohl ten­to sní­mek při­svo­jit.

            „Náš film je vůbec prv­ní z chys­ta­né série samo­stat­ných sním­ků, tak­že vědo­mí, že se bude jed­nat o fil­my, kte­ré se od hlav­ní série liší, bylo sice vel­mi láka­vé, ale klí­čo­vou otáz­kou bylo, do jaké míry se může­me pokou­šet odli­šo­vat a co tako­vá odliš­nost vlast­ně vůbec obná­ší,“ říká reži­sér. „Miluji Star Wars. Vyrůstal jsem s původ­ní tri­lo­gií a z mého pohle­du se jed­ná o napros­to doko­na­lou fil­mo­vou sérii. Myslím, že obrov­skou výho­dou toho, že náš pří­běh není sou­čás­tí hlav­ní série, je sku­teč­nost, že si může­me dovo­lit být jiní. A dou­fám, že se nám poda­ři­lo této mož­nos­ti plně vyu­žít.“

            „Usilujeme tu o rea­lis­tič­nost a při­ro­ze­nost pro­stře­dí, herec­kých výko­nů i postav, se kte­rý­mi se setká­vá­me,“ pokra­ču­je Edwards. „Navíc jde o to, že co se týče okol­nos­tí, v nichž se naše posta­vy oci­ta­jí, jsme stá­le sou­čás­tí původ­ní­ho svě­ta Star Wars. Náš film musel tri­lo­gii, s níž jsem vyrůs­tal, vhod­ným způ­so­bem dopl­ňo­vat. A ta má svůj kla­sic­ký styl, kte­rý je veli­ce pro­myš­le­ný a sta­bil­ní. Byli jsme také nad­še­ni z mož­nos­ti nato­čit něco při­ro­ze­něj­ší­ho, co bude půso­bit reál­ně­ji a bez­pro­střed­ně­ji.“

Více na Kritiky.cz
Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!...
11. 01. 18 Dnes má premiéru: Zmenšování - Downsizing Distributor: Cinemart Dabing/Titulky: tit....
Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti   Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších do...
Farma SK – 8. série – 75. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=KeaNua-fEpA ...
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naz...

            Kathleen Kennedy Edwardsovu tou­hu po expe­ri­men­to­vá­ní a nato­če­ní spe­ci­fic­ky půso­bí­cí­ho fil­mu vel­mi pod­po­ro­va­la. „Gareth je reži­sér, kte­rý oce­ňu­je mož­nost aktiv­ní prá­ce na fil­mu,“ popi­su­je pro­du­cent­ka. „Chce si vzít kame­ru na rame­no sám. Chce vidět natá­če­né zábě­ry. Chce mít se svý­mi her­ci veli­ce úzký vztah. Myslím, že to vše je sou­čás­tí jeho tvůr­čí­ho pro­ce­su, tak­že sty­li­za­ce zábě­rů natá­če­ných ruč­ně drže­nou kame­rou, v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti pří­mo upro­střed dění je něčím, co je pro něj veli­ce důle­ži­té, a v zábě­rech, kte­ré nám před­klá­dal, se to jed­no­znač­ně odrá­že­lo.“

            Edwards chtěl, aby jeho film půso­bil vel­mi rea­lis­tic­ky a aby měl Rogue One syro­vou atmo­sfé­ru, kte­rá se vel­mi podo­bá sty­lu, s jakým nato­čil sní­mek Zakázaná zóna. „Chtěl jsem, aby Rogue One půso­bil při­ro­ze­ně­ji a rea­lis­tič­tě­ji. Aby vzbu­zo­val dojem, že sle­du­je­me sku­teč­ný, exis­tu­jí­cí svět. V době, kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nee­xis­tu­jí Jediové, nee­xis­tu­je žád­ný bůh, kte­rý by mohl při­jít na pomoc lidí, nuce­ných čelit obrov­ské hroz­bě,“ vysvět­lu­je reži­sér.

            „Garethovi jde vždy hlav­ně o těs­ný vztah s posta­va­mi a o rea­lis­tič­nost,“ komen­tu­je pro­du­cent Simon Emanuel. „Jeho styl je veli­ce doku­men­ta­ris­tic­ký, tou­ží po tom, aby divá­ky vtá­hl pří­mo do děje, ale sou­čas­ně pro něj bylo veli­ce důle­ži­té i to, aby si divák po zhléd­nu­tí Rogue One mohl ihned pus­tit Novou nadě­ji, aniž by vní­mal zásad­ní odliš­nos­ti. Po este­tic­ké strán­ce by měly oba sním­ky půso­bit stej­ně – divák by neměl mít pocit, že se jed­ná o radi­kál­ně odliš­ná díla.“

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Janem Huspeninou 26. května 2018 ...
Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdin...
Všechno bude Novinářská konference 24. 8. 2018...
Mami! - 80 % Diane O´Connor Després je žena, se kterou se život nikdy příliš nemazlil. Odešel od ní man...
ANDY SERKIS ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěšný herec, který sklízí u kritiky i diváků velké úspě...

            Právě tou­ha po této rov­no­vá­ze mezi tím, co je divá­kům pově­do­mé, a zce­la novým pohle­dem na ten­to fil­mo­vý svět, při­ved­la Edwardse za úspěš­ným kame­ra­ma­nem Greigem Fraserem, kte­rý se pro­sla­vil fil­my 30 minut po půl­no­ci a Hon na liš­ku.

            Dle Edwardse byl Fraser napros­to doko­na­lou vol­bou. „Měli jsme podob­ný vkus,“ říká reži­sér. „On měl na fil­mech rád totéž, co já. Jednalo se o skvě­lý vztah, v rám­ci kte­ré­ho jsme se navzá­jem inspi­ro­va­li a povzbu­zo­va­li. Také jsme více ris­ko­va­li. Snažili jsme se lať­ku nasta­vit hod­ně vyso­ko. Obklopili jsme se obráz­ky a foto­gra­fie­mi, kte­ré pod­le nás byly nej­lep­ší, a dokon­ce jsme měli pra­vi­dlo, že v prů­bě­hu pří­prav na natá­če­ní nebu­de­me sle­do­vat nic jiné­ho než naše nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my. Chtěli jsme se dostat do sta­vu, kdy si bude­me mys­let, že na svě­tě exis­tu­jí pou­ze skvě­lé fil­my – čis­tě pro­to, abychom se sna­ži­li pře­ko­nat ty nej­lep­ší z nej­lep­ších.“

            EdwardsFraserem brzy zjis­ti­li, že spo­lu nesdí­le­jí pou­ze fil­mo­vý vkus – oba také sdí­le­li svou vášeň pro prá­ci s kame­rou. Společný jim byl i poně­kud nestan­dard­ní pří­stup k natá­če­ní, spo­čí­va­jí­cí v tom, že ve scé­nách nasvě­cu­jí poza­dí a niko­liv her­ce samot­né.

            „Nesnažíme se nasví­tit her­ce,“ vysvět­lu­je Edwards. „Nasvěcujeme celé pro­stře­dí, v němž se pohy­bu­jí, tak­že se po něm mohou vol­ně pohy­bo­vat, a my se pak sna­ží­me v těch­to pod­mín­kách vytvo­řit zábě­ry, kte­ré budou dosta­teč­ně půso­bi­vé. Poskytujeme jim svo­bo­du, což je inspi­ru­jí­cí, pro­to­že se tak kaž­dý den dočká­te něče­ho, co jste neo­če­ká­va­li, a to je vzru­šu­jí­cí, pro­to­že díky tomu dosáh­ne­te oje­di­ně­lých výsled­ků.“

            Aby měl sní­mek Rogue One vizu­ál­ní styl a atmo­sfé­ru, po jakých tou­ži­li, roz­hod­li se EdwardsFraserem vrá­tit k objek­ti­vům ze sedm­de­sá­tých let, kte­ré zkom­bi­no­va­li s nej­mo­der­něj­ší digi­tál­ní tech­ni­kou. Společnost Lucasfilm je také zná­mým prů­kop­ní­kem nových tech­no­lo­gií, a oje­di­ně­lá kom­bi­na­ce těch­to his­to­ric­kých objek­ti­vů, posky­tu­jí­cích spe­ci­fic­kou atmo­sfé­ru a styl, jež jsou téměř v roz­po­ru s čis­to­tou a ost­ros­tí digi­tál­ních kamer, je ztě­les­ně­ním prá­vě toho­to pří­stu­pu.

            Snaha vyprá­vět pří­běh o tom, jak se malé sku­pin­ce povstal­ců poda­ři­lo ukrást plá­ny nej­do­ko­na­lej­ší­ho nástro­je niče­ní, kte­rým Impérium dis­po­nu­je, zna­me­na­la nut­nost vyprá­vět pří­běh, ve kte­rém hra­je klí­čo­vou roli vál­ka.

            „Ve fil­mu Rogue One se obje­vu­jí váleč­né prv­ky a někte­ré jeho oka­mži­ky jsou poně­kud tem­něj­ší a syro­věj­ší. Myslím, že bychom se zpro­ne­vě­ři­li pod­sta­tě celé­ho toho­to pří­bě­hu, pokud bychom se sna­ži­li vyhnout ztvár­ně­ní sku­teč­nos­ti, že zís­kat plá­ny Hvězdy smr­ti neby­lo vůbec snad­né,“ míní Kiri Hart, kopro­du­cent­ka fil­mu a vice­pre­zi­dent­ka spo­leč­nos­ti Lucasfilm.

            Aby Edwards dosá­hl potřeb­né bez­pro­střed­ní atmo­sfé­ry, pus­til se do stu­dia množ­ství his­to­ric­kých foto­gra­fií. O to, co na nich obje­vil, se podě­lil s kosty­mé­ry Davem CrossmanemGlynem Dillonem, aby spo­leč­ně při­šli na to, jaký styl by kos­týmy ve fil­mu měly mít.

            Kromě kos­tý­mů Edwardsův pří­stup k tvor­bě pro­stře­dí, kte­ré by mělo odrá­žet pří­běh, jenž se pokou­šel vyprá­vět, ovliv­nil také výtvar­ní­ky fil­mu Douga Chianga a Neila Lamonta.

            ChiangGeorgem Lucasem popr­vé spo­lu­pra­co­val v roce 1995 při tvor­bě nové tri­lo­gie Star Wars. „Vzpomínám, že George říkal, že z jeho pohle­du jsou Star Wars doku­men­tem, a pro­to mě Garethův pří­stup vel­mi zau­jal a potě­šil,“ říká Chiang. „Gareth své fil­my natá­čí vel­mi bez­pro­střed­ně, s pomo­cí ruč­ních kamer, jako bys­te se oním svě­tem pro­chá­ze­li a zábě­ry fil­mu se před vámi v daný oka­mžik pří­mo ode­hrá­va­ly.“

            Z pohle­du Chianga a Lamonta tato sku­teč­nost zna­me­na­la, že muse­li vybu­do­vat deko­ra­ce, kte­ré budou zce­la kom­plet­ní repre­zen­ta­cí daných pro­stře­dí z jaké­ho­ko­liv úhlu, aby Edwards mohl vždy nato­čit přes­ně tako­vý záběr, kte­rý ho prá­vě napad­ne. „Spolupráce s Garethem je veli­ce vzru­šu­jí­cí, pro­to­že jeho kame­ra může poten­ci­ál­ně zabrat napros­to libo­vol­né mís­to v libo­vol­ném úhlu, a my pro­to musí­me být při­pra­ve­ni spl­nit Garethovi nebo Greigovi kaž­dé přá­ní, se kte­rým by moh­li při­jít,“ pro­hla­šu­je Lamont. „To zna­me­na­lo, že jsme muse­li pokrýt sku­teč­ně kaž­dý úhel zábě­ru, což bylo veli­ce vyčer­pá­va­jí­cí, ale sou­čas­ně vel­mi vděč­né.“

            „Ve finá­le tak doci­lu­je­me v pod­sta­tě sty­lu váleč­né­ho doku­men­tu, kte­rý je odváž­ný a na vyso­ké úrov­ni a jed­ná se o syro­věj­ší pohled na svět Star Wars, než na jaký jsou divá­ci zatím zvyklí,“ pokra­ču­je Lamont.

            Snahu o to, aby Rogue One půso­bil rea­lis­tic­ky a auten­tic­ky, oce­nil také vedou­cí týmu spe­ci­ál­ních efek­tů a drži­tel Oscara Neil Corbould se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky.

            Edwards pově­řil Corboulda úko­lem zajis­tit, aby akč­ní scé­ny fil­mu půso­bi­ly jako zábě­ry z kte­ré­ko­liv jiné vál­ky. „Gareth tou­žil po tom, aby všech­ny bitvy půso­bi­ly poně­kud rea­lis­tič­tě­ji, tak­že se napří­klad kro­mě pros­té­ho zábles­ku po výbuchu dočká­te také množ­ství suti a tro­sek, kte­ré léta­jí vzdu­chem,“ vysvět­lu­je Corbould. „Snažili jsme se vyu­žít pro tvor­bu zábles­ků a jis­ker růz­ných mate­ri­á­lů s cílem ovliv­nit výsled­nou bar­vu, tak­že napří­klad při zása­hu do kovo­vé čás­ti odlét­nou jis­kry mod­ré, zatím­co po zása­hu do země spí­še žlu­to­čer­ve­né.“

            „Snažili jsme se o to, aby naše posta­vy sku­teč­ně půso­bi­ly dojmem, že se ocit­ly upro­střed bitvy a že jim hro­zí sku­teč­né nebez­pe­čí,“ shr­nu­je.

            Ve sním­ku Rogue One: Star Wars Story se obje­vu­je mezi­ná­rod­ní herec­ký tým, jehož čle­no­vé pochá­ze­jí ze Spojeného krá­lov­ství, Austrálie, Číny, Mexika, Dánska a také ze Spojených stá­tů ame­ric­kých. Jedná se o tým, kte­rý v sobě ukrý­vá obrov­ské množ­ství doved­nos­tí a talen­tu – od kome­di­ál­ní­ho nadá­ní až po zna­los­ti bojo­vých umě­ní.

            Na samém počát­ku pro­ce­su obsa­zo­vá­ní rolí v tom­to fil­mu se jeho tvůr­ci obrá­ti­li na jed­nu z nej­ta­len­to­va­něj­ších brit­ských here­ček Felicity Jones, nomi­no­va­nou také na Oscara, s nabíd­kou role hlav­ní hrdin­ky fil­mu Jyn Erso, vzpur­né mla­dé ženy, kte­rá se roz­hod­ne nabíd­nout své služ­by povstal­cům a vydá se na misi s mizi­vou šan­cí na úspěch.

            V sou­la­du s tra­di­ce­mi svě­ta Star Wars je hlav­ní hrdin­kou pří­bě­hu opět sil­ná, loa­jál­ní a vyso­ce odhod­la­ná žena. Edwards ale tou­žil vše posu­nout ješ­tě o úro­veň dál a vytvo­řit posta­vu, kte­rou by mohl ztvár­nit jak herec, tak hereč­ka, a u níž na pohla­ví nebu­de pří­liš zále­žet.

            „Diskutovali jsme o sku­teč­nos­ti, že Jyn není pros­tě jenom žena – je to zkrát­ka člo­věk,“ vysvět­lu­je Edwards. „Že je žena je jen zce­la ved­lej­ší. Za všech okol­nos­tí jsme se k ní sna­ži­li tak­to při­stu­po­vat. Chtěl jsem vytvo­řit posta­vu, do kte­ré bych se tou­žil vžít. Ne posta­vu, kte­rou bych obdi­vo­val nebo se s ní tou­žil ože­nit, ale posta­vu, do kte­ré se chci vžít. Je to pros­tě fas­ci­nu­jí­cí člo­věk. Snažili jsme se náš film nato­čit tak, aby v něm to, zda jde o ženu nebo o muže nehrá­lo vůbec žád­nou roli.“

            Obsazení ženy do hlav­ní role je samo­zřej­mě tra­di­ce, kte­rou zahá­jil George Lucas posta­vou prin­cez­ny Leii, aby v ní násled­ně pokra­čo­val J. J. Abrams s posta­vou Rey. „To, že jsou pro­ta­go­nist­ka­mi sním­ků Síla se pro­bou­zí a Rogue One ženy, nám v mno­ha ohle­dech nazna­ču­je směr, jakým chce­me pokra­čo­vat,“ říká Kennedy. „Snažíme se obsa­zo­vat role v našich fil­mech vel­mi roz­ma­ni­tě, ať už se jed­ná o roz­ma­ni­tost etnic­kou či gen­de­ro­vou, a repre­zen­to­vat tak širo­kou divác­kou obec. Musíme zajis­tit, aby se roz­ma­ni­tost spo­leč­nos­ti, ve kte­ré žije­me, odrá­že­la i v pří­bě­zích, kte­ré vyprá­ví­me.“

            „Na Jyn je zají­ma­vé to, že by se do ní měl být scho­pen doká­zat vcí­tit kaž­dý,“ pozna­me­ná­vá na adre­su své žen­ské hrdin­ky Jones. „Nezáleží na tom, že je to žena. Dokáže být drs­ná, ale jako všich­ni lidé je také veli­ce zra­ni­tel­ná.“

            Jyn, kte­rá byla ve vel­mi útlém věku pone­chá­na své­mu osu­du, vycho­val povsta­lec­ký psa­nec Saw Gerrera, ale když dospě­je, je zno­vu osa­mo­ce­ná. „Na začát­ku fil­mu je veli­ce nezá­vis­lá,“ popi­su­je svou posta­vu Jones. „Je sama sebou. Ze své pod­sta­ty není schop­na se řídit pra­vi­dly, kte­rá jí dru­zí urču­jí, a neu­stá­le se sna­ží posou­vat hra­ni­ce toho, co je a co není pří­pust­né.“

            „Chtěla jsem, aby Jyn půso­bi­la co nej­lid­ště­ji,“ pokra­ču­je Jones o svém pří­stu­pu k ní. „Je sil­ná, když se to od ní vyža­du­je, je neu­vě­ři­tel­ně odhod­la­ná a je nuce­na cho­vat se neú­stup­ně i teh­dy, kdy se tak vůbec necí­tí.“

            Jones v rám­ci pří­prav na bojo­vé scé­ny ve fil­mu pod­stou­pi­la inten­ziv­ní tré­nink s vedou­cím týmu kaska­dé­rů Robem Inchem. Vzhledem k tomu, že Neil Corbould se svým týmem odbor­ní­ků na spe­ci­ál­ní efek­ty při natá­če­ní sku­teč­ně odpa­lo­val výbuš­ni­ny a bitvy byly tak rea­lis­tic­ké, jak to jen bylo mož­né, bylo tře­ba, aby všich­ni byli na natá­če­ní při­pra­ve­ni sku­teč­ně doko­na­le.

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Game Revealed (HBO) ...
Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem toho...
Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 % Píše se rok 1939 a anglický královský pár přijíždí do soukromé rezidence amerického prez...
Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný česk...
Vykoupení z věznice Shawshank Nevinný bankovní manažer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsouzen na doživotí za podíl na vražd...

            „Gareth se sna­žil o to, aby vše půso­bi­lo maxi­mál­ně rea­lis­tic­ky,“ říká Jones. „Toužil po auten­tič­nos­ti a to zna­me­na­lo spous­tu dři­ny v nehos­tin­ných pod­mín­kách, neu­stá­lý déšť a věč­ně plné oči pís­ku, ale jde mu o to, aby divá­ci měli pocit, že se sku­teč­ně ocit­li po boku svých hrdi­nů, a to je ohrom­ně důle­ži­té.“

            „Felicity je skvě­lá hereč­ka a veš­ke­rým svým rolím dodá­vá obrov­skou dáv­ku inten­zi­ty a výra­zu, ale doká­že se cho­vat i odleh­če­ně,“ shr­nu­je Kathleen Kennedy. „Má úžas­ný úsměv, skvě­lý smy­sl pro humor a byla pros­tě báječ­ná. Ukazuje nám sílu a odhod­lá­ní, po kte­rých u žen­ských postav ze svě­ta Star Wars tak tou­ží­me. Doufám, že jed­no­ho dne o tako­vých věcech nebu­de­me vůbec muset mlu­vit, pro­to­že bude obec­ně při­jí­ma­nou sku­teč­nos­tí, že jsou žen­ské hrdin­ky ve svě­tě Star Wars zce­la rov­no­cen­né svým muž­ským pro­tějškům, a role, kte­ré jejich před­sta­vi­tel­ky ztvár­ni­ly, budou posu­zo­vá­ny bez ohle­du na pohla­ví.“

            Role Cassiana Andora, uzná­va­né­ho důstoj­ní­ka povsta­lec­ké roz­věd­ky, si žáda­la her­ce s výji­meč­ným talen­tem a zku­še­nost­mi, kte­rý by doká­zal divá­kům pře­dat inte­li­gen­ci, sílu a odhod­lá­ní, ale také zra­ni­tel­nost této posta­vy. Tím her­cem je Diego Luna.

            Z pohle­du Diega Luny, her­ce a uzná­va­né­ho reži­sé­ra, jenž pro­du­ko­val více než 20 fil­mů a tele­viz­ních pořa­dů a zahrál si ve více než 50 fil­mech a seri­á­lech, byla role Cassiana láka­vá z veli­ce prostých důvo­dů: „Tenhle film má mno­ho úrov­ní. Najdete v něm chví­le, kte­ré jsou hlu­bo­ké a dra­ma­tic­ké a vyža­du­jí od her­ců vel­kou dáv­ku pozor­nos­ti a sebe­o­vlá­dá­ní. A pak v něm najde­te také scé­ny, kte­ré jsou pros­tě a jed­no­du­še zábav­né a při­po­mí­na­jí vám cho­re­o­gra­fii. Prostě se nechá­te uná­šet rytmem a skvě­le se u toho baví­te.“

            Zpočátku jsme vede­ni k tomu, abychom se domní­va­li, že Cassian je dal­ším z dlou­hé řady povsta­lec­kých důstoj­ní­ků, bez­vý­hrad­ně odda­ných věci, za kte­rou boju­jí. Ale jak pří­běh pokra­ču­je, zjiš­ťu­je­me, že se nejed­ná o tak­to jed­no­stran­nou posta­vu. „Začínáte vní­mat, že v Cassianově vzta­hu k Impériu je cosi osob­ní­ho. Je zjev­né, že při­šel o něko­ho z rodi­ny, tak­že je v jis­tém ohle­du pozna­me­na­ný. Když se setká­vá s Jyn, tak se řídí svý­mi roz­ka­zy, ale s postu­pem pří­bě­hu oba obje­vu­jí, že toho mají spo­leč­né­ho více, než si původ­ně uvě­do­mo­va­li,“ pro­zra­zu­je Kennedy.

            „Když se Cassian a Jyn popr­vé setká­va­jí, ani jeden z nich nemá pří­liš chuť pus­tit se spo­leč­ně do toho, do čeho by měli,“ vysvět­lu­je Gareth Edwards vztah mezi Jyn a Cassianem. „Cassian by byl nej­ra­dě­ji, kdy­by mohl celou věc vyří­dit bez Jyn, a ta to vní­má podob­ně. Zpočátku spo­lu pří­liš dob­ře nevy­chá­ze­jí, ale jsou to sym­pa­tič­tí lidé. Jejich anti­pa­tie nemo­hou vydr­žet dlou­ho, pro­to­že oba spo­leč­ně muse­jí v rám­ci pří­bě­hu naše­ho fil­mu vyře­šit vel­mi zásad­ní pro­blém.“

Více na Kritiky.cz
Nejčtěnější články minulého týdne. Nejčtenější články od 30.05.2016 do 06.06.2016....
Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé ...
Far Cry Primal - Lov Velkého zjizveného medvěda ...
Ztracen v La Mancha Film o filmu, který nikdy (bohužel) nevznikl. Alespoň do té doby, než ho Terry Gilliam bude op...
Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po...

            Jejich mise je veli­ce obtíž­ná a šan­ce na úspěch se zda­jí veli­ce malé, ale pod­le Felicity Jones má pro Cassiana a Jyn jejich spo­leč­ná pouť jed­no neo­če­ká­va­né plus. „Jyn je vůči Cassianovi nedů­vě­ři­vá. Ocitá se v pozi­ci, kdy se má vydat na misi s někým, koho před­tím nikdy v živo­tě nepo­tka­la. Má k němu při­ro­ze­nou nedů­vě­ru. Jsou si oba veli­ce podob­ní v tom, že jsou veli­ce své­hla­ví. Nestanou se z nich oka­mži­tě nej­lep­ší kama­rá­di, což je z herec­ké­ho hle­dis­ka veli­ce zábav­né. Ale zaži­jí toho spo­leč­ně oprav­du hod­ně. Nemohou se ubrá­nit tomu, aby se mezi nimi vytvo­ři­lo jis­té pou­to. Na kon­ci fil­mu se z nich pak stá­va­jí sku­teč­ní přá­te­lé, kte­ří se zce­la upřím­ně respek­tu­jí. Vzájemně si vyslou­ží pří­zeň toho dru­hé­ho.“

            V sou­la­du s filo­zo­fií Kathleen Kennedy a spo­leč­nos­ti Lucasfilm, dle kte­ré by měly fil­my prav­di­vě odrá­žet podo­bu sou­čas­né­ho svě­ta, se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li do dvou vel­mi význam­ných rolí  Chirruta a Bazeho obsa­dit čín­ské her­ce.

            „Máme obrov­ské štěs­tí, že se nám poda­ři­lo zís­kat Donnieho Yena a Jianga Wena,“ komen­tu­je to Kennedy. Oba jsou v čín­ském fil­mo­vém prů­mys­lu vel­mi uzná­va­ný­mi osob­nost­mi. Když jsme jejich posta­vy tvo­ři­li, chtě­li jsme pro­nik­nout k samé pod­sta­tě naše­ho vel­mi roz­ma­ni­té­ho herec­ké­ho týmu a nalézt její jin a jang, a DonnieJiangem byli prv­ní­mi dvě­ma her­ci, kte­ré jsme oslo­vi­li.“

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi - S30E14: The Clown Stays in the Picture České titulky pro 14. epizodu 30. sezóny....
Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy ž...
Farma SK – 8. série – 61. díl https://www.youtube.com/watch?v=HmHF8k0GQ5M...
Výkonná ředitelka UNICEF pro ČR ...
Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesv...

            Chirrut Îmwe je sle­pý mnich, se kte­rým se Jyn popr­vé setká­vá, když spo­leč­ně s Cassianem dora­zí do Jedhy. Ale ačko­liv mu byl ode­přen zrak, nezna­me­ná to, že je bez­cen­ný. Je to zdat­ný bojov­ník, kte­rý doká­že svým vnitř­ním zra­kem pro­nik­nout do srd­cí všech kolem. A kdo jiný by se pro tako­vou roli hodil lépe než odbor­ník na bojo­vá umě­ní a jeden z nej­po­pu­lár­něj­ších asij­ských her­ců Donnie Yen.

            „Donnie Yen se své posta­vě vel­mi podo­bá, co se moud­ros­ti týče, a navíc má skvě­lý smy­sl pro humor,“ říká pro­du­cent­ka Allison Shearmur. „Má cit pro umě­ní a herec­tví, díky kte­ré­mu nám toho o své posta­vě sdě­lu­je mno­hé. Jak Yen, tak Chirrut jsou ele­gant­ní, hrdin­ní a vzne­še­ní.“

            V dobách, kdy je Síla prak­tic­ky zapo­me­nu­ta a hrst­ka zbý­va­jí­cích Jediů se ukrý­vá, je Chirrut osa­mě­lým hla­sem víry. „Chirrut věří zce­la nezdol­ně v exis­ten­ci Síly a tomu odpo­ví­dá i jeho uče­ní,“ říká Yen. „V prů­bě­hu celé­ho fil­mu povzbu­zu­je a moti­vu­je čle­ny týmu k tomu, aby věři­li v úspěch a Sílu.“

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 9. série – 16. díl ...
Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 % Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdovec a žije se svou dceru Isabel (Jackie Evancho) v pokl...
DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide) Drsná akce z rukou hongského režiséra Tsui Harka(Double Team, Kontraband)....
Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na roz...
Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jedno...

            Když se Chirrut s Jyn a Cassianem setká­vá, není v Jedha sám. Společnost mu dělá jeho věr­ný a dlou­ho­le­tý pří­tel Baze Malbus.

            Baze Malbus je prag­ma­tic­ký voják a dob­ro­druh, kte­rý s Chirrutem vyrůs­tal a své nej­lep­ší přá­te­le je ocho­ten násle­do­vat až na samot­ný konec vesmí­ru. Jiang Wen, jeden z nej­slav­něj­ších čín­ských her­ců, byl pro roli Bazeho doko­na­lou vol­bou.

            „Baze Chirruta zbož­ňu­je, věří mu a důvě­řu­je mu,“ říká o své posta­vě Jiang Wen. „Už od dět­ství jsou si veli­ce blíz­cí, tak­že ačko­liv mají veli­ce odliš­né pova­hy, exis­tu­je mezi nimi pev­né pou­to a Baze pro Chirruta udě­lá coko­liv. A Chirrutovi přá­te­lé jsou i jeho přá­te­li.“

            Jiang Wen doko­na­le dopl­ňu­je Donnieho Yena, se kte­rým se zná mno­ho let. „Jiang Wen je jako Clint Eastwood – řídí se svou soli­da­ri­tou a svým morál­ním kode­xem, kte­rý může mít mož­ná jis­té nedo­stat­ky, ale on se ho drží veli­ce důsled­ně,“ popi­su­je Shearmur. „A vztah mezi DonniemJiangem Wenem na plát­ně doko­na­le fun­gu­je, stej­ně jako jejich jem­ný přá­tel­ský humor. Oba ztě­les­ňu­jí jed­no z nej­sil­něj­ších otcov­ských pout, jaké jste kdy v sérii Star Wars měli mož­nost spat­řit.“

            Bodhi Rook je náklad­ní pilot, kte­rý pra­cu­je pro Impérium, ale když je posta­ven před kru­tou prav­du, roz­hod­ne se svůj život změ­nit. Riz Ahmed, kte­rý Bodhiho ztvár­nil, o své posta­vě říká: „Gareth Bodhiho popsal jako člo­vě­ka, kte­rý se oci­tl upro­střed váleč­né­ho fil­mu, ale vůbec do něj nepat­ří. Všichni čle­no­vé ústřed­ní­ho týmu jsou buď vojá­ci nebo bojov­ní­ci a on se tam oci­tá více­mé­ně náho­dou, ale uvě­do­mu­je si, že se musí vzcho­pit a při­lo­žit ruce k dílu. Je to oby­čej­ný člo­věk, tako­vý, do kte­ré­ho se budou divá­ci moci snad­no vžít.“

            „Podvědomě v prů­bě­hu celé­ho fil­mu dává Jyn dohro­ma­dy svůj tým a když se potká s Bodhim, neu­vě­do­mí si ihned, že mezi nimi exis­tu­je jis­té pou­to,“ popi­su­je vztah mezi Bodhim a Jyn Felicity Jones. „Jyn je veli­ce empa­tic­ká a nera­da vidí, když někdo trpí, tak­že mu instink­tiv­ně tou­ží pomo­ci, a prá­vě to je počá­tek jejich vzta­hu a přá­tel­ství.“

Více na Kritiky.cz
Oldboy Brutální snímek korejského režiséra Chan-wook Parka, jenž je podle jeho slov především ú...
Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ Humorná vsuvka, kterou Nova prošpikovala při vysílání Pompejí svůj program, nebyla zdaleka p...
TIM OLIVER SCHULTZ, PAULA KALENBERG – WHEN INGE IS DANCING - Zlín Film Festival 2014 ...
Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžn...
Tisková konference ČT Video z tiskové konference 16. 3. 2017, kde Česká televize představovala novinky ve svém progra...

            „Riz je výji­meč­ný herec,“ říká o roz­hod­nu­tí obsa­dit do role Bodhiho Rize Ahmeda Kathleen Kennedy. Jedná se o veli­ce zají­ma­vou posta­vu – podob­nou, jakou je v Casablance Rick. Dělá si, co se mu zachce. V zása­dě si nevy­bral žád­nou z boju­jí­cích stran a je mu více­mé­ně jed­no, jest­li pra­cu­je pro padou­chy nebo pro klad­né hrdi­ny. V rám­ci naše­ho pří­bě­hu se před ním ote­ví­rá morál­ní dile­ma, pro­to­že je ve finá­le nucen se roz­hod­nout, ke kte­ré ze stran se při­klo­ní. Možnost sle­do­vat, jak se v této situ­a­ci ocit­ne a pro kte­rou ze stran se roz­hod­ne je důvo­dem, proč se jed­ná o tak zají­ma­vou posta­vu. Riz je jed­ním z těch her­ců, kte­ří mají neu­vě­ři­tel­nou schop­nost být vtip­ní a legrač­ní a sou­čas­ně se cho­vat i veli­ce seri­oz­ně a dra­ma­tic­ky. Je to vel­mi cito­vý herec.“

            A byl Riz Ahmed fanouš­kem Star Wars?Hovořil jsem s Garethem po tele­fo­nu a on mě požá­dal, abych mu při­chys­tal jis­tou ukáz­ku, tak­že jsem mu tu drob­nou scé­nu poslal asi v pětis­tov­ce vari­a­cí. A pak jsem mu jich poslal ješ­tě víc. Byl jsem z toho tak nad­še­ný!“ jásá.

            Snímek Rogue One před­sta­vu­je také své­ho vlast­ní­ho vel­mi nápa­di­té­ho a oje­di­ně­lé­ho dro­i­da – K-2SO, pře­pro­gra­mo­va­né­ho impe­ri­ál­ní­ho stráž­ce, kte­rý je nyní na stra­ně povstal­ců. Tohoto 215 cen­ti­me­t­rů vyso­ké­ho dro­i­da si zahrál Alan Tudyk, kte­rý ho ztvár­nil pomo­cí tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re a vlo­žil do něj svůj spe­ci­fic­ký cit pro kome­di­ál­ní nača­so­vá­ní a také své cha­risma.

Více na Kritiky.cz
Pán prstenů nebo Hra o trůny? - Q&A - Fíla & Medojed | DRUNKSTREAMS ...
Režisér Julius Ševčík: Příběh o vášni, která vede k záhubě i ke štěstí Napadlo vás při čtení románu Skleněný pokoj, jakým způsobem by bylo možné toto dílo zfil...
Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate) Už je to pár let, co jsou hollywoodské filmové štáby k zastižení v Evropě. Finanční str...
Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%] Poslední velká filmová událost letošního roku. dlouho očekávaný druhý díl nové trilogie ...
Altaïr komiks – #017 ...

            „Alan se vel­mi podo­bá všem ostat­ním skvě­lým komi­kům v tom, že i když je samo­zřej­mě vtip­ný, doká­že vás i dojmout,“ zamýš­lí se Gareth Edwards. „Nechtěli jsme, aby byl K2 pou­ze kome­di­ál­ní posta­vič­kou na odleh­če­ní. V tom, jak se pokou­ší zjis­tit, k čemu byl osu­dem před­ur­čen, je něco do jis­té míry dojem­né­ho. Nevyhýbáme se humo­ru, ale Alan mu dodal sku­teč­nou duši.“

            „K-2 byl vyro­ben Impériem,“ vysvět­lu­je Alan Tudyk to, jak jeho posta­va do pří­bě­hu zapa­dá. „Cassian ho ale pře­pro­gra­mo­val. Podstoupil výmaz pamě­ti, ale ten nebyl zce­la účin­ný, tak­že se nyní cho­vá více dětin­sky a říká spo­le­čen­sky nevhod­né nebo uráž­li­vé věci, aniž by si to uvě­do­mo­val. Je jako malé dítě, pros­tě říká, co si mys­lí.“

            K-2 pat­ří Cassianovi a ačko­liv Jyn něja­kou dobu trvá, než je schop­na důvě­řo­vat dro­i­do­vi, kte­rý kdy­si pat­řil Impériu, nako­nec se z něj sta­ne nepo­stra­da­tel­ný člen celé­ho malé­ho povsta­lec­ké­ho týmu.

            „Naše před­sta­va při tvor­bě K-2 byla tako­vá, že ve svě­tě Star Wars by sou­čás­tí týmu, jehož čle­no­vé mají spe­ci­fic­ké doved­nos­ti, mohl být i někdo fyzic­ky zce­la odliš­ný,“ říká John Knoll. „Takže zařa­dit do týmu dro­i­da je roz­hod­ně výho­dou, pro­to­že je scho­pen dělat věci, kte­ré lidé nedo­ká­žou.“

            Vysoký a hrů­zu nahá­ně­jí­cí K-2 má všech­ny schop­nos­ti impe­ri­ál­ní­ho dro­i­da, ale jak zmí­nil Tudyk, sou­čas­ně také mysl malé­ho dítě­te. A díky tomu nastá­vá spous­ta vel­mi humor­ných situ­a­cí. „Nevnímá to tak, že by něko­mu pat­řil,“ podo­tý­ká Tudyk. „Společně s Cassianem tvo­ří tým a to ote­ví­rá dve­ře humo­ru.“

            „Alan je neu­vě­ři­tel­ný kome­di­ál­ní herec a má dvě vel­mi sil­né strán­ky,“ míní Emanuel. „Je úžas­ný, co se týče impro­vi­za­cí, je při­ro­ze­ným způ­so­bem ohrom­ně vtip­ný a vyzná se v počí­ta­čo­vé gra­fi­ce, tak­že ví, že může říkat, coko­liv se mu zachce, a ani­má­to­ři si z toho vybe­rou, co uzna­jí za vhod­né. A Alan to vše bere veli­ce váž­ně. Zajímá se o svou posta­vu veli­ce podrob­ně – o to, jak vypa­dá, jak se pohy­bu­je – a na zákla­dě toho svůj herec­ký výkon upra­vu­je.“

Více na Kritiky.cz
David Hidden: Děti boží Poutavý detektivní román bez jakýchkoliv příkras drsné reality. Téma zmizení několika mal...
Komiks 55 ...
Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden neúspěšných filmů roku 2015. Fanta...
Vídeň hlásí 656 případů znásilnění! Kolik násilníků je z řad uprchlíků? Znepokojivou statistiku zveřejnila rakouská policie, když potvrdila šokující nárůst sexu...
Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet. Théby, město živých, klenot říše faraona Setiho I., sídlo Imothepa, velekněze faraonova a s...

            A pro her­ce samot­né byly při natá­če­ní Tudykův smy­sl pro humor a jeho schop­nos­ti impro­vi­za­ce víta­ným odleh­če­ním. „Alan je geni­ál­ní,“ pro­hla­šu­je Felicity Jones. „Neustále impro­vi­zu­je, mění své dia­lo­gy a všech­ny nás roze­smá­vá.“

            Saw Gerrera je mož­ná nej­kom­pli­ko­va­něj­ší posta­vou toho­to pří­bě­hu a zce­la jis­tě se nepo­do­bá žád­né z postav, s jaký­mi jsme se ve svě­tě Star Wars dosud setka­li. Saw je rebel a člo­věk, kte­rý je pře­svěd­čen, že Impérium musí být pora­že­no, ale váhá nad tím, za jakou cenu toho má být dosa­že­no. Je při­ja­tel­né obě­to­vat nevin­né v zájmu vět­ši­ny, nebo se tím stá­vá stej­ným padou­chem jako ti, pro­ti kte­rým boju­je?
Pro roli Sawa Gerrery si Edwards nevy­bral niko­ho jiné­ho než osca­ro­vé­ho Foresta Whitakera. „Saw dává veli­ce jas­ně naje­vo, v co věří,“ pro­hla­šu­je o své posta­vě Whitaker. „Právě jed­no­znač­nost toho, čemu věří a co je pod­le něj řeše­ním, vedou­cím k vítěz­ství ve vál­ce dří­ve, než zce­la pohl­tí jeho svět, je důvo­dem, proč ho ostat­ní pova­žu­jí za extré­mis­tu. Je ocho­ten zajít za obvyk­lé hra­ni­ce, dané lid­ský­mi prá­vy. Je odhod­lán pod­nik­nout kro­ky, kte­ré jsou pod­le něj nezbyt­né k tomu, aby zachrá­nil dru­hé a osvo­bo­dil je ze spá­rů Impéria.“

            Právě Saw Gerrera Jyn zachrá­ní a násled­ně ji vycho­vá­vá jako svou vlast­ní dce­ru. Saw je ale mezi povstal­ci v boji pro­ti Impériu veli­ce osa­mě­lým mužem, kte­rý zavr­hl senát, pro­to­že ho pova­žo­val za nee­fek­tiv­ní, a kte­rý se namís­to toho roz­ho­dl zahá­jit pro­ti Impériu své vlast­ní taže­ní. Sawovy meto­dy jsou nemi­lo­srd­né a pokud to bude obec­né bla­ho vyža­do­vat, bez zavá­há­ní obě­tu­je živo­ty nevin­ných lidí.

Více na Kritiky.cz
Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Day ...
Projekty České televize k srpnu 1968 Dalších 7. videí z novinářské konference 14. 8. 2018...
Panenství na obtíž Na Kinomolu nám právě končí soutěž s filmem Panenství na obtíž, tak jsem se vydala zjistit...
Hoteliér Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů me...
Promospot ZLIN FILM FESTIVAL 2015 - II ...

            V očích Kathleen Kennedy je Saw Gerrera klí­čo­vou posta­vou pří­bě­hu, kte­rý se Gareth Edwards sna­ží vyprá­vět. „Je do znač­né míry morál­ním jádrem celé­ho pří­bě­hu a od samé­ho počát­ku bylo Garethovou jedi­nou mož­nos­tí obsa­dit do této role něko­ho jako je Forest Whitaker,“ míní Kennedy. „Zajímavé je na Sawovi Gerrerovi to, že se k povstal­cům při­dal veli­ce záhy, pro­to­že byl akti­vis­tou, kte­rý v povstal­ce věřil. Toužil po tom, aby se povstal­ci spo­ji­li a bojo­va­li za to, co je správ­né, a když se s ním v rám­ci naše­ho pří­bě­hu setká­vá­me, pro­ží­vá znač­nou dez­i­lu­zi. Povstání nepro­bí­há tak, jak si on sám před­sta­vo­val.“

            Saw je tím, kdo z Jyn uči­ní oso­bu, kte­rou je. „Takže je veli­ce důle­ži­tý,“ říká Kennedy. „Nejen pro pří­běh, kte­rý tu vyprá­ví­me, ale pře­de­vším pro Jyn samot­nou, pro­to­že si prak­tic­ky všich­ni uvě­do­mu­jí, že k tomu, abys­te v sobě moh­li pro­bu­dit potřeb­nou sílu a schop­nos­ti a zís­ka­li odva­hu konat odváž­né činy potře­bu­je­te men­to­ra.“

            „Saw Gerrera je pro Jyn tím nej­bliž­ším ztě­les­ně­ním rodi­če, jaké kdy v živo­tě pozna­la,“ sou­dí o vzta­hu mezi Jyn a Sawem Jones. „Jelikož vyrůs­ta­la bez rodi­čů, muse­la se nau­čit být veli­ce soběstač­ná, a Saw Gerrera jí uká­zal, že se nejen musí spo­lé­hat sama na sebe, ale musí mít také sil­né ide­á­ly, kte­ré musí být ochot­na hájit. Když se Jyn se Sawem setká­va­jí, vzni­ká mezi nimi neu­vě­ři­tel­ně sil­né pou­to. Současně to ale mezi nimi poně­kud skří­pe. Je vidět, že se Jyn pokou­ší jít svou vlast­ní ces­tou.“

Více na Kritiky.cz
Saw II Po každém úspěšném filmu následuje skoro vždy nějaké jeho pokračování. K loňskému vel...
NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvo...
STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE Chcete-li se ponořit do úžasného příběhu s nevšedním tématem a zasazeného do netradičn...
Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK Boyd Holbrook září coby Quinn McKenna, bývalý člen speciálního armádního komanda, který s...
Soutež s filmem 96 hodin - vyhlášení vítězů Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s filmem 96 hodin....

            Pro Jones byla těs­ná spo­lu­prá­ce s Whitakerem veli­ce pozi­tiv­ním zážit­kem. „Forest je po tech­nic­ké strán­ce napros­to skvě­lý, ale je to sou­čas­ně ten nej­vní­ma­věj­ší člo­věk, jaké­ho jsem kdy v živo­tě pozna­la,“ říká. „Své posta­vě dodal ohro­mu­jí­cí dáv­ku lid­skosti a kom­plex­nos­ti. Nenacházím slo­va, kte­rý­mi bych ho moh­la popsat. Natáčení v jeho spo­leč­nos­ti bylo napros­to skvě­lé.“

            Velitel Krennic sehrá­vá v udá­los­tech svě­ta Star Wars klí­čo­vou roli. Je člo­vě­kem zod­po­věd­ným za vznik Hvězdy smr­ti, zbra­ně, kte­rá – jak si sám uvě­do­mu­je – umož­ní Impériu pře­vzít úpl­nou kon­t­ro­lu nad gala­xií pro­střed­nic­tvím vlá­dy stra­chu. Roli toho­to padou­cha si zahrál Ben Mendelsohn.

            „Ben Mendelsohn byl jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ré Gareth pro roli Krennica zva­žo­val, pro­to­že je to veli­ce uni­kát­ní herec,“ komen­tu­je pro­ces obsa­ze­ní této role Kathleen Kennedy. „Pokud chce, umí půso­bit veli­ce zne­po­ko­ji­vým dojmem, ale sou­čas­ně má v sobě cosi dět­ské­ho, co ve vás vyvo­lá­vá pocit, že by se veli­ce snad­no mohl kdy­ko­liv roze­smát. Je tedy veli­ce, veli­ce nepřed­ví­da­tel­ný.“

Více na Kritiky.cz
PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU SCI-FI FILMŮ FUTURE GATE Lákají vás neprobádané hlubiny vesmíru? Rádi přemýšlíte o tom, jak by mohla vypadat budou...
Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty...
Shrek 2: The Game ...
Marta Vančurová (rozhovor) Jak se vám líbil scénář filmu a jak vzpomínáte na jeho natáčení? Ten scénář se mi lí...
Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina Za neobyčejným nadáním pro politiku a víru v demokracii, která vedla Abrahama Lincolna k pro...

            „Navíc, pro­to­že se v tom­to fil­mu obje­vu­je Darth Vader, bylo veli­ce nároč­né vytvo­řit padou­cha, jenž by mohl s Vaderem kon­tras­to­vat, a domní­vám se, že Ben po boku jed­no­ho z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých padou­chů vůbec odve­dl ohro­mu­jí­cí prá­ci,“ pokra­ču­je pro­du­cent­ka.

            Jakým způ­so­bem může­te sou­pe­řit s ulti­ma­tiv­ním padou­chem Vaderova for­má­tu? Jednoduše: nesou­pe­ří­te s ním. Úkol stát před kame­ra­mi bok po boku s Darth Vaderem dove­dl Mendelsohna k jedi­né­mu závě­ru: „Pokud se ocit­ne­te na hřiš­ti v týmu s Darth Vaderem, bude vždy stře­dem pozor­nos­ti. Je jed­ním z nej­ú­žas­něj­ších padou­chů fil­mo­vé his­to­rie. Dartha nikdo nepře­ko­ná, tak­že se může­te uvol­nit a odvést prá­ci, kte­rá se od vás oče­ká­vá.“

            A pro­to se Mendelsohn spo­leč­ně s tvůr­čím týmem roz­ho­dl pojmout nové­ho padou­cha série Star Wars odliš­ným způ­so­bem, ale sou­čas­ně v jis­tých ohle­dech nemé­ně hro­zi­vě. „Krennic je Impériu vel­mi odda­ný a věří v jeho vítěz­ství,“ říká Mendelsohn. „Vnímá ho jako pro­stře­dek pro udr­že­ní pořád­ku, věří, že Impérium postu­pu­je v zása­dě správ­ně. Ale pochá­zí z vněj­ších kolo­nií, jde o člo­vě­ka, kte­rý se na vrchol úspěš­ně vypra­co­val. Nepochází z důstoj­nic­ké ško­ly, ale do své­ho posta­ve­ní se vypra­co­val díky tomu, jak odhod­la­ný je, a dob­ře si to uvě­do­mu­je.“

Více na Kritiky.cz
Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou! I když se čas od času objeví studie renomovaných odborníků (ta poslední z Harvardu), prokaz...
Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu Tomáše Měcháčka znáte jak z jeviště, tak i televizních obrazovek. V současnosti si můž...
Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými l...
Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji Jedna z nejvíce očekávaných věcí ve filmu je ‚červený pokoj‘, kde Christian praktikuje ...
Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme! Filmové přepisy historických románů jsou zřejmě nějak v módě. Měsíc se s měsícem seše...

            Galen Erso v podá­ní Madse Mikkelsena je Jynin otec a geni­ál­ní vědec. Je jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších galak­tic­kých poly­ma­te­ma­ti­ků. Galen je nada­ný teo­re­tik, mate­ma­tik a expe­ri­men­tál­ní fyzik, kte­rý pro Impérium pod dohle­dem veli­te­le Krennica pra­cu­je na přís­ně taj­ném výzkum­ném pro­jek­tu.

            „Krennic je moc­ný muž, kte­rý je pře­svěd­čen o tom, že exis­tu­je jedi­né řeše­ní pro­blé­mu, kte­ré­mu celá gala­xie čelí,“ popi­su­je Mikkelsen vztah mezi Galenem a Krennicem. „A prá­vě k odha­le­ní toho­to řeše­ní potře­bu­je Krennic Galenovy vědo­mos­ti. Galen je věz­něm nejen své­ho vlast­ní­ho díla, ale také Krennicových ambi­cí.“

            „Galen je někým, koho bychom chtě­li lito­vat, ale je to pro nás veli­ce kom­pli­ko­va­né, neboť pra­cu­je pro Impérium,“ dodá­vá Kennedy. „Myslím, že v tom spo­čí­vá krá­sa toho, když máte k dis­po­zi­ci něko­ho jako je Mads. Je to oprav­du výji­meč­ný herec a vy mu napros­to bez­vý­hrad­ně věří­te, že jeho úsi­lí je morál­ní.“

            „Je vel­kou ctí stát se sou­čás­tí toho­to legen­dár­ní­ho fil­mo­vé­ho svě­ta,“ komen­tu­je Mikkelsen mož­nost při­dat se k vel­ké rodi­ně postav svě­ta Star Wars. „Na Star Wars mi při­jde mimo jiné veli­ce zají­ma­vé to, že se jed­ná o veli­ce lid­ský svět, i když v něm potká­vá­me dro­i­dy a nej­růz­něj­ší stvo­ře­ní, kte­rá vypa­da­jí doce­la jinak než lidé.“

            Za vznik stvo­ře­ní, kte­rá obý­va­jí svět sním­ku Rogue One, je zno­vu zod­po­věd­ný Neal Scanlan, jenž zís­kal cenu BAFTA a byl nomi­no­ván na Oscara za svou prá­ci na fil­mu Star Wars: Síla se pro­bou­zí.

            Gareth Edwards posky­tl Scanlanovi a jeho týmu tvůr­čí svo­bo­du a mož­nost vytvo­řit posta­vy zce­la novým způ­so­bem. Chtěl, aby byly spon­tán­ní, aby jim tato vlast­nost umož­ňo­va­la při­ro­ze­ný vývoj. Výsledek je ten, že bylo se vše­mi stvo­ře­ní­mi ve fil­mu zachá­ze­no jako se vše­mi ostat­ní­mi her­ci, dokon­ce do té míry, že Scanlan požá­dal mas­ké­ry, aby na ně během natá­če­ní naná­še­li prach, špí­nu, pot a mast­no­tu, přes­ně tak, jako by se jed­na­lo o jaké­ho­ko­liv jiné­ho her­ce.

Více na Kritiky.cz
Soutěž s filmem Spider-Man: Homecoming Vyhlašujeme vítěze soutěže....
Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 % Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mladý manželský pár žijíc...
Příběhy obyčejného šílenství Nevím, jak vy, ale já jsem se už strašně dlouho nemohl nového Zelenkova díla dočkat. A co te...
Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen Nosgoth, kompetitivní multiplayerový spin-off hry Legacy of Kain byl zrušen. Vydavatel Square-Eni...
Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, kt...

            Vedoucí výro­by John Knoll, kte­rý je před­ním svě­to­vým odbor­ní­kem na vizu­ál­ní efek­ty, mohl při natá­če­ní sním­ku Rogue One uplat­nit zce­la nové a vel­mi láka­vé tech­no­lo­gie. Knoll umož­nil tvůr­čí­mu týmu pra­co­vat s vizu­ál­ní­mi efek­ty v reál­ném čase pří­mo při natá­če­ní, čímž Edwardsovi posky­tl mož­nost již při natá­če­ní samot­ném zhod­no­tit, jak bude výsled­ný svět vypa­dat. Efekty v reál­ném čase pro Edwardse veš­ke­ré pro­stře­dí zhmot­ni­ly na obra­zov­kách moni­to­rů, tak­že měl mož­nost sle­do­vat je, zatím­co her­ci před kame­ra­mi hrá­li své role.

            Knoll také před­sta­vil nové tech­no­lo­gie při natá­če­ní inte­ri­é­rů kos­mic­kých lodí během sou­bo­jů s Impériem. Ačkoliv býva­ly v minu­los­ti lodě umís­ťo­vá­ny na pohyb­li­vou plo­ši­nu, aby bylo mož­no při natá­če­ní simu­lo­vat pohyb, za jejich okny se čas­to nachá­ze­lo mod­ré či zele­né plát­no, ale Knoll se svým týmem vybu­do­val obří kulo­vi­tý LED dis­plej, kte­rý měl v prů­mě­ru 15 met­rů a jehož stře­do­vý díl byl 6 met­rů vyso­ký, kte­rý bylo mož­no vyu­žít k zob­ra­zo­vá­ní nej­růz­něj­ších výje­vů. Díky tomu­to pří­stu­pu tak bylo mož­né dopl­nit do vesmír­ných sou­bo­jů lase­ro­vé stře­ly a vytvo­řit pro­stře­dí, kte­ré půso­bi­lo vel­mi rea­lis­tic­ky.

            Natáčení sním­ku Rogue One pro­bí­ha­lo pri­már­ně opět v ate­li­é­rech Pinewood, ale kdy­ko­liv to bylo mož­né, vybu­do­val Edwards deko­ra­ce také pří­mo v exte­ri­é­rech, jak ve Velké Británii, tak napří­klad i na Islandu, v Jordánsku či na Maledivách. Příkladem tako­vých deko­ra­cí jsou napří­klad kuli­sy povsta­lec­ké základ­ny na Yavinu 4, kte­ré byly sku­teč­ně obří a zabí­ra­ly plo­chu 105 krát 60 met­rů, nebo 17,5 met­ru širo­ký a 6,5 met­ru vyso­ký model Hvězdy smr­ti, kte­rý byl rekon­stru­o­ván na zákla­dě peč­li­vé­ho stu­dia nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů a také mno­ha foto­gra­fií.

Více na Kritiky.cz
#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 % Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakladatelství BB/art v pe...
Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. ...
United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte ...
Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohl...
Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout ...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý globus nominovanou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve filmu Jamese Marshe […]
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […]
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které […]
  • Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 % Tak jako v loni přišel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ […]
  • Rogue One: A Star Wars Story Trailer #213. října 2016 Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 Podívejte se na trailer a screeny z nejnovějšího traileru Rogue One: A Star Wars Story. Trailer na TraileryCesky.net.
  • Rogue One: Star Wars Story12. srpna 2016 Rogue One: Star Wars Story Podívejte se na screeny z nejnovějšího Traileru z dalšího dílu Star Wars - Rogue One: Star Wars Story. Celý Trailer na TraileryCesky.net.
  • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer7. dubna 2016 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer Screeny z nejnovější Traileru ze světa Star Wars. Celý Trailer na TraileryCesky.net!
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]