Příchozí - OBSAH/O FILMU

PrichosPlak

            OBSAH

             Snímek Příchozí je pro­vo­ka­tiv­ním vědec­ko­fan­tas­tic­kým thrille­rem od slav­né­ho reži­sé­ra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém svě­tě při­sta­nou tajem­né vesmír­né lodě, dojde k sesta­ve­ní elit­ní­ho týmu – v čele s odbor­ni­cí na lin­gvis­ti­ku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjis­tit, jaké mají mimo­zemš­ťa­né úmys­ly. Zatímco celé lid­stvo balan­cu­je na pokra­ji glo­bál­ní vál­ky, Banksová se spo­leč­ně se svým týmem pokou­ší ve vel­mi ome­ze­ném čase najít odpo­vě­di – a aby je byla schop­na najít, bude muset při­stou­pit k činům, kte­ré mohou ohro­zit nejen její vlast­ní život, ale dost mož­ná osud celé­ho lid­stva.

            Ve fil­mu dále hra­jí Jeremy RennerForest Whitaker.        

            O FILMU

            „O nato­če­ní sci­fi sním­ku jsem snil od svých dese­ti let,“ vysvět­lu­je reži­sér Denis Villeneuve, kte­ré­ho vel­mi sil­ně oslo­vi­la povíd­ka, jež se sta­la sním­ku Příchozí před­lo­hou – povíd­ka Příběh tvé­ho živo­ta spi­so­va­te­le Teda Chianga. „Jedná se o žán­ry, kte­rý má dle mého názo­ru vel­ký dopad a umož­ňu­je nám také obje­vo­vat naši rea­li­tu veli­ce dyna­mic­kým způ­so­bem.“

            „Poté, co mě Dan LevineDan Cohen popr­vé stran mož­nos­ti nato­čit pod­le mé povíd­ky film kon­tak­to­va­li,“ popi­su­je Chiang, „posla­li mi DVD Denisova fil­mu Požáry, abych si mohl udě­lat před­sta­vu, jaký film chtě­jí nato­čit. To sehrá­lo pod­stat­nou roli v mém roz­ho­do­vá­ní. Kdyby mi posla­li něja­ký stan­dard­ní holly­wo­od­ský sci­fi film, prav­dě­po­dob­ně bych je igno­ro­val. Teprve o něko­lik let poz­dě­ji Denis sku­teč­ně nabíd­ku na reží­ro­vá­ní toho­to fil­mu při­jal, ale od samé­ho počát­ku chtě­li prá­vě jeho.“

            Villeneuve k fil­mu Příchozí při­stu­po­val z celé řady důvo­dů odliš­ně. Ačkoliv se domní­val, že povíd­ka Příběh tvé­ho živo­ta je „skvě­lým mate­ri­á­lem“, neměl zkrát­ka na psa­ní scé­ná­ře čas, pro­to­že prá­vě natá­čel sní­mek Zmizení. „Neměl jsem čas psát scé­nář,“ popi­su­je Villeneuve, „a abych se při­znal, netu­šil jsem, jak si s adap­ta­cí té povíd­ky pora­dit, pro­to­že je veli­ce inte­lek­tu­ál­ní, půso­bi­vým a krás­ným způ­so­bem, ale z dra­ma­ti­zač­ní­ho pohle­du je poně­kud neob­vyk­lá, pro­to­že popi­su­je jis­tý pro­ces.“

Více na Kritiky.cz
Smrtonosná past II Když John McTiernan v roce 1988 natočil film Smrtonosná past, všem podřadným Schwarzenegger...
Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamar...
Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní maj...
Neznámý voják - 70 % Kniha Neznámý voják, kterou napsal finský spisovatel Väinö Linny z roku 1954, měla u čtená...
Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex) Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex[1...

            Villeneuve pro­to vznik scé­ná­ře pone­chal na pro­du­cen­tech, vedou­cím výro­by a také na sce­náris­to­vi Ericovi Heissererovi, kte­rý na adap­ta­ci této povíd­ky pra­co­val již od raných fází pří­prav fil­mu. „O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji za mnou při­šli se scé­ná­řem Erica Heisserera, kte­rý byl pře­kva­pi­vě kva­lit­ní,“ vzpo­mí­ná Villeneuve. „A říkám pře­kva­pi­vě, pro­to­že Ericovi se poda­ři­lo celý oří­šek roz­lousk­nout a vytvo­řit v rám­ci ono­ho pře­kla­da­tel­ské­ho pro­ce­su atmo­sfé­ru napě­tí a dra­ma­tu.“

            Ačkoliv byl Villeneuve od samé­ho počát­ku reži­sé­rem, po kte­rém pro­du­cen­ti fil­mu tou­ži­li, začal se sní­mek Příchozí rodit ve chví­li, kdy Heisserer spo­leč­ně s pro­du­cen­tem Danem Levinem a vedou­cím výro­by Danem Cohenem – oba posled­ně jme­no­va­ní pra­cu­jí ve spo­leč­nos­ti 21 Laps, pro­dukč­ní fir­mě jejich kole­gy Shawna Levyho, zod­po­věd­né za aktu­ál­ní seri­á­lo­vý hit Stranger Things – hle­da­li něja­ký pro­jekt, na kte­rém by se moh­li spo­leč­ně podí­let. Ani po dvou hodi­nách dis­ku­sí nena­šli ten pra­vý. Když se Levine Heisserera zeptal, co ho v posled­ní době nej­ví­ce zau­ja­lo, podal mu Heisserer sbír­ku poví­dek Teda Chianga s názvem Příběhy vašich živo­tů.

            „Půjčil jsem si ji, pře­če­tl si ji, nara­zil v ní na povíd­ku Příběh tvé­ho živo­ta a když jsem dospěl k hlav­ní­mu zvra­tu, nemohl jsem tomu uvě­řit,“ vysvět­lu­je Levine. „Nechtělo se mi uvě­řit, jak skvě­lá ta povíd­ka je. V duchu jsem si pořád opa­ko­val, že je to ta nej­ú­žas­něj­ší povíd­ka, jakou jsem kdy četl, a mod­lil jsem se, aby byla k dis­po­zi­ci fil­mo­vá prá­va. S napě­tím jsem ji doče­tl a pak se oka­mži­tě vydal shá­nět Teda Chianga.

Více na Kritiky.cz
#1840: Pod dekou - 95 % Pod dekou (Blankets)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2018 (1. vydání vyš...
Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949) Austrálie je zemí, která je plná Australanů. To platilo v na počátku 19. století, kdy tam sp...
MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za z...
Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř. Jsou to milé potvůrky. Jedna kydá sliz, vrtí ocáskem a obnažuje svůj dokonale vybělený chru...
Masterchef CZ – největší přehmaty režie #4 - Makronky, část 2 ...

            Na Heisserera udě­lal Chiangův pří­běh obdob­ný dojem. „Tedova povíd­ka mě uchvá­ti­la způ­so­bem, jakým se to poda­ří jen vel­mi malé­mu množ­ství pří­bě­hů,“ hod­no­tí Heisserer. „Nešlo o to, že bych se domní­val, že se jed­ná o pří­běh, kte­rý je před­ur­če­ný pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní, ale nabí­dl mi něco, co jsem už dlou­ho neza­žil. Zaujal můj mozek i mé srd­ce. Přiměl mě se zamys­let a vyvo­lal ve mně emo­ce, a jed­nal se mnou s respek­tem jako s inte­li­gent­ním čte­ná­řem. Ve finá­le jsem měl pocit, že je jeho posel­ství o pova­ze lid­stva a potaž­mo tedy i o té mé opti­mis­tic­ké.“

            „Když scé­nář vzni­kal, tak jsme se o něm s Ericem neba­vi­li,“ vysvět­lu­je Chiang. „Svou před­sta­vu scé­ná­ře mi popsal veli­ce záhy, abych mu dal k vytvo­ře­ní fil­mo­vé adap­ta­ce svo­le­ní. Měl bych asi pozna­me­nat, že když jsem tu povíd­ku psal, roz­hod­ně jsem si nepřed­sta­vo­val, že by někdy moh­la být zfil­mo­vá­na a jen stě­ží jsem si pro­to doká­zal před­sta­vit, jak by se toho někdo mohl cho­pit. Když jsem sly­šel Ericův popis toho, jak by film měl vypa­dat, doká­zal jsem si tako­vý film před­sta­vit a ta před­sta­va se mi líbi­la, tak­že jsem svo­lil k tomu, aby se pus­til do psa­ní scé­ná­ře. Když ho dokon­čil, pře­če­tl jsem si ho a dal jsem mu k němu pár komen­tá­řů. V prů­bě­hu let pro­šel scé­nář jis­tý­mi změ­na­mi, ale ve vět­ši­ně ohle­dů se stá­le jed­ná o ten­týž pří­běh, kte­rý mi teh­dy Eric popsal.“

            „Do mých rukou a do rukou naší spo­leč­nos­ti FilmNation Entertainment se ten­to film dostal díky lidem ze spo­leč­nos­ti 21 Laps,“ říká pro­du­cent Aaron Ryder, kte­rý pro­hla­šu­je, že se FilmNation zamě­řu­je na tvor­bu fil­mů pro dospě­lé­ho divá­ka, napří­klad Pod kůží, Kód Enigmy, Králova řeč či Nebraska. „Jedná se o neob­vyk­lý film, pro­to­že Eric Heisserer ho napsal bez jis­to­ty, že někdy dojde k jeho rea­li­za­ci, a lidé z 21 Laps, Shawn Levy, Dan LevineDan Cohen ho spo­leč­ně s Ericem dotáh­li k doko­na­los­ti. Ten scé­nář má v sobě cosi, co mu dodá­vá na rea­lis­tič­nos­ti, a když tako­vou rea­lis­tič­nost uplat­ní­te ve sci­fi žán­ru, je výsle­dek poměr­ně fas­ci­nu­jí­cí.“

Více na Kritiky.cz
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - nové fotky Podívejte se na nové fotky k filmu Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama...
Amy Schumer Amy Beth Schumer (* 1. června 1981, Manhattan, New York, Spojené státy americké) je americká st...
Tenkrát na západě S.E. 6.10.2003 vychází na 2 DVD slavný film Sergia Leoneho....
VIN DIESEL VIN DIESEL  byl vloni poctěn hvězdou na hollywoodském chodníku a v současné době natáčí d...
Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě ...

            „Na původ­ní povíd­ce se mi líbí to, že má spous­tu úrov­ní,“ popi­su­je Villeneuve. „Jednou z nich, kte­rá mě vel­mi sil­ně oslo­vi­la, je před­sta­va toho, že je někdo v kon­tak­tu se smr­tí. Co by se sta­lo, kdy­bys­te vědě­li, jak zemře­te a kdy? Jaký by byl váš vztah k živo­tu, lás­ce, rodi­ně a přá­te­lům a ke spo­leč­nos­ti? Pokud bychom měli se smr­tí bliž­ší vztah a měli tak intim­něj­ší vztah k tomu, jaký život je a jaké jsou jeho spe­ci­fi­ka, byli bychom patr­ně pokor­něj­ší. Lidstvo by se prá­vě nyní mělo cho­vat pokor­ně­ji. Žijeme v době, kte­rá je pro­stou­pe­na vel­kým množ­stvím nar­ci­sis­mu. Nacházíme se v bodě, kdy se začí­ná­me nebez­peč­ně odpou­tá­vat od pří­ro­dy. A prá­vě tím pro mě tahle pře­krás­ná povíd­ka byla – způ­so­bem, jak zno­vu navá­zat vztah se smr­tí a pří­ro­dou a s tajem­ství­mi živo­ta.“

            „Na samém počát­ku jsem neměl k dis­po­zi­ci kame­ra­ma­na, pro­to­že Roger Deakins zrov­na pra­co­val na jiném fil­mu,“ říká Villeneuve, kte­rý musel při­jít s nápa­dem, koho jiné­ho za úče­lem rea­li­za­ce své vize oslo­vit. „Potřeboval jsem něko­ho, kdo má dob­ré oko, kdo bude scho­pen fil­mu dodat na smy­sl­nos­ti, kdo by doká­zal zachy­tit život. Film má dvě čás­ti: prv­ní z nich je Louisein vztah k její dce­ři, kte­rý tvo­ří pod­sta­tu celé­ho fil­mu, a pak tu máme onu vědec­ko­fan­tas­tic­kou část. Potřeboval jsem kame­ra­ma­na, kte­rý bude scho­pen cit­li­vě a jem­ně pojmout vztah mezi mat­kou a jejím dítě­tem tím způ­so­bem, jakým jsem k němu chtěl při­stu­po­vat, a sou­čas­ně by doká­zal sci­fi prv­kům fil­mu vdech­nout pat­řič­nou svě­žest. Bradford Young byl pro mě ohrom­ným obje­vem. Jakožto reži­sér jsem při spo­lu­prá­ci s ním měl pocit, že jsem pří­to­men zro­du génia.“

            „Byl jsem vel­kým fanouš­kem Denisova díla už od sním­ku Polytechnika z roku 2009,“ vysvět­lu­je Young. „Před pár měsí­ci se mě kdo­si ptal, s kým bych chtěl v budouc­nu spo­lu­pra­co­vat – Denis se nachá­zel na samém vrchol­ku mého pomy­sl­né­ho žeb­říč­ku. Máme pár spo­leč­ných zná­mých a ti mi říka­li, že bychom si veli­ce dob­ře rozu­mě­li. Když mi zavo­lal, bylo to pro mě vel­ké pře­kva­pe­ní, ale půso­bi­lo to jako osud. Přečetl jsem si scé­nář, film se mi líbil a pus­til jsem se do prá­ce.“

Více na Kritiky.cz
Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spoje...
Zombik – 25 ...
Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 1...
Masterchef CZ - největší přehmaty režie #1 První část přehmatů z 1. série Masterchef CZ....
Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo. Jahody jsou zdrojem vitamínu C, antioxidantů a minerálů. Když je sezóna, většina z nás n...

            „Je sku­teč­ně hyper­sen­zi­tiv­ní,“ říká o Youngovi Villeneuve. „Vytvořili jsme pří­stup, kte­ré­mu říká­me „drs­né sci­fi“ – což zna­me­ná, že se sna­ží­me navo­dit pocit, že se to, co sle­du­je­me, ode­hrá­vá ve čtvr­tek ráno za ošk­li­vé­ho dne. Chtěli jsme vytvo­řit sci­fi film, u kte­ré­ho bys­te si při­pa­da­li jako ško­lák, co jede ráno v deš­ti auto­bu­sem do ško­ly, dívá se oknem na mra­ky a sní u toho – prá­vě o tako­vou atmo­sfé­ru jsme usi­lo­va­li, o atmo­sfé­ru, kte­rá se nepo­do­bá výprav­ným fil­mům. Snažili jsme se vyhý­bat vel­ko­le­posti. Pokoušíme se tu nato­čit film, kte­rý je veli­ce jem­ný a svět­lý. Bradford fil­mu dodal vel­kou míru lid­skosti a krá­sy.“

            „Denisovy fil­my půso­bí veli­ce umír­ně­ně,“ míní Young. „Vždycky půso­bí veli­ce věc­ně, ale fil­mo­vě. Ačkoliv se jed­ná o inten­ziv­ní lid­ské dra­ma, vždy vzbu­zu­jí jis­tý dojem vel­ko­le­posti. To mě na jeho díle vždy při­ta­ho­va­lo. Snažil jsem se nachá­zet pří­le­ži­tos­ti, jak se zamě­řit na lid­ská dile­ma­ta, ale sou­čas­ně vždy pra­cu­ji s pře­svěd­če­ním, že fil­my by měly být do jis­té míry vel­ko­le­pé. Měly by obsa­ho­vat měřít­ko a per­spek­ti­vu. Jak se jako kame­ra­man roz­ví­jím, vyhle­dá­vám pří­le­ži­tos­ti k natá­če­ní fil­mů, kte­ré v sobě mají jis­tou eti­ku.“

            „Když jsme se s Denisem o fil­mu popr­vé zača­li bavit,“ vzpo­mí­ná kame­ra­man, „jed­nou z věcí, na kte­rých nám oprav­du veli­ce zále­že­lo bylo, že jakož­to fil­mo­ví tvůr­ci do svých pra­cov­ních postu­pů čas­to nevě­dom­ky zaná­ší­me své vlast­ní ste­re­o­typ­ní před­sta­vy o tom, jak by měl film dané­ho žán­ru vypa­dat. V tom­to pří­pa­dě se jed­na­lo o sci­fi, ale chtě­li jsme, abychom ve chví­li, kdy se mimo­zemš­ťa­né obje­ví, byli pře­kva­pe­ni úpl­ně stej­ně jako budou divá­ci či jako by byly posta­vy fil­mu. Chtěli jsme k pro­blé­mu inter­ak­ce s mimo­zem­skou civi­li­za­cí při­stu­po­vat se stej­nou nai­vi­tou, s jakou k ní při­stu­pu­jí naše posta­vy. To nám s Denisem umož­ni­lo od pro­ce­su vzni­ku fil­mu poně­kud ustou­pit a roz­hod­nout se, že musí­me nato­čit veli­ce syro­vý sní­mek. Muselo se jed­nat o upřím­ný film. Když se obje­ví mimo­zemš­ťa­né a jejich lodě, všich­ni jsme pře­kva­pe­ní a jsme tak vydě­še­ní a hná­ni prá­vě tako­vou tou­hou s nimi komu­ni­ko­vat, jako je tomu v pří­pa­dě postav fil­mu.“

Více na Kritiky.cz
10 minuta Jde o zajímavý námět k úvaze či chcete-li - úvahám. Tento krátkometrážní snímek si od n...
Komiks 20 ...
Nejčtenější články 9/2016 Nejčtenější články, které byly vydány v září 2016....
Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu. Ano, radši zamyslím na tím, proč vlastně existuje tento server, prostě se mi zdá, že potřeb...
Dnes neumírej na DVD Na našem DVD trhu se objevilo nové dobrodružství Jamese Bonda....

            Zachovat atmo­sfé­ru tajem­na, co se mimo­zemš­ťa­nů týče, a udr­žet jejich nepo­zem­skost, bylo pro film klí­čo­vé. „Ve vědec­ko­fan­tas­tic­kých fil­mech mají lidé veli­ce čas­to obrov­ský vliv na to, jak bychom pod­le nich měli mimo­zemš­ťa­ny chá­pat,“ vysvět­lu­je Young jejich sna­hu posu­nout se za hra­ni­ce běž­ných oče­ká­vá­ní. „My se tu něče­mu tako­vé­mu sna­ží­me vyhnout. Co když lid­stvo s mimo­zemš­ťa­ny nikdy nepři­šli do sty­ku? Měli by k dis­po­zi­ci sli­ti­ny kovů? Kovy jako tako­vé? Byli by vyba­ve­ni vším tím, čím se domní­vá­me, že by vyba­ve­ni byli, pro­to­že k daným věcem máme sami pří­stup? Jedná se o svě­ží pohled na to, jak pros­tý a syro­vý může život lidí na Zemi být a jak pros­tý a syro­vý může být pro mimo­zem­skou rasu. Chtěli jsme se vyhnout vel­ko­le­posti a pohy­bo­vat se ve vel­mi osob­ní rovi­ně – o to nám šlo od samé­ho počát­ku, abychom nato­či­li veli­ce nevin­ný a osob­ní film, ovšem o veli­ce zásad­ních udá­los­tech.“

            Při návr­hu a rea­li­za­ci vizu­ál­ní strán­ky fil­mu Villeneuve se svým kame­ra­ma­nem úzce spo­lu­pra­co­val během pří­prav­né fáze a během natá­če­ní a se stři­ha­čem Joem Walkerem během post­pro­duk­ce. Stejně inten­ziv­ně ale spo­lu­pra­co­val také s výtvar­ní­kem Patrice Vermettem, kte­rý pomohl navrh­nout kos­mic­kou loď mimo­zemš­ťa­nů, s odbor­ní­kem na vizu­ál­ní efek­ty Louisem Morinem, kte­rý návrhy lodí a mimo­zemš­ťa­nů zpra­co­val, s výtvar­ní­ky Carlosem Huantem, jenž pomá­hal navrh­nout mimo­zemš­ťa­ny samot­né, a Martine Bertrand, kte­rá vypra­co­va­la psa­nou podo­bu mimo­zem­ské­ho jazy­ka, se zvu­ko­vým desig­né­rem Dave Whiteheadem, jenž pomá­hal vytvo­řit cva­ká­ní a vrče­ní, repre­zen­tu­jí­cí „řeč“ mimo­zemš­ťa­nů, se zvu­ko­vým inže­ný­rem Sylvainem Bellemarem, jenž vytvo­řil zvuk, kte­rý mimo­zem­ské lodě za pohy­bu vydá­va­jí, a se skla­da­te­lem Jóhannem Jóhannsonem, auto­rem soun­d­trac­ku k fil­mu.

            „Na začát­ku vše­ho sto­jí Patrice Vermette, můj výtvar­ník a dra­hý pří­tel,“ říká Villeneuve. Natočili jsme spo­lu hod­ně fil­mů a Patrice byl jed­no­znač­ně mou prv­ní vol­bou, pro­to­že je skvě­lý. Je vzdě­la­ný, váš­ni­vý a ješ­tě nikdy nepra­co­val na sci­fi fil­mu. Splňoval všech­ny moje poža­dav­ky a domní­val jsem se, že fil­mu vdech­ne svě­žest. Lodě mimo­zemš­ťa­nů měly být původ­ně kulo­vi­té, ale mně při­šlo, že to už jsme vidě­li. Nepůsobilo to na mě dosta­teč­ně stra­ši­del­ně ani neob­vykle. Přišel jsem s nápa­dem, že by kos­mic­ká loď mimo­zemš­ťa­nů měla mít tvar obláz­ku, vej­či­tý tvar. Při své před­sta­vě jsem vychá­zel z tva­ru aste­ro­i­du Eunomia, kte­rý obí­há ve Sluneční sou­sta­vě. Má podiv­ný tvar, vypa­dá jako zvlášt­ní vej­ce.“ Villeneuve se až do chví­le, než se dosle­chl o Eunomii domní­val, že všech­na vesmír­ná těle­sa, ať už jde o aste­ro­id, pla­ne­tu či měsíc, mají kulo­vi­tý tvar. „Ten zvlášt­ní a doko­na­lý tvar na mě půso­bil hro­zi­vě, tajem­ně a stra­ši­del­ně.“

Více na Kritiky.cz
Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpom...
Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80% Dánský thriller Tísňové volání se celý odehrává výhradně v prostorách budovy, kde pr...
Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví? Gumoví medvídci jsou zdraví, prospívají kloubům. Tato představa je mezi lidmi poměrně roz...
Domestik – Recenze – 70% Snímek Domestik celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Sedláka, tvůrce popul...
Jestli si někdo myslí, že třináctka neni nešťastné číslo, ať to řekne zombíkovi :-) ...

            Morin, kte­rý s Villeneuvem spo­lu­pra­co­val na jeho před­cho­zím sním­ku Siccario: Nájemný vrah, říká, že se na vzni­ku výtvar­ných návrhů podí­lel mini­mál­ně. „Mým úko­lem je pře­de­vším zábě­ry vylep­šit a zkrášlit,“ říká Morin. „Denis k fil­mu při­stu­pu­je tak, aby vše půso­bi­lo tajem­ně. Mimozemšťané se vám nebu­dou pro­me­ná­do­vat před kame­ra­mi. Bude to trvat veli­ce dlou­ho – divá­ci uvi­dí část mimo­zemš­ťa­nů a v duchu si budou muset vytvo­řit vlast­ní ver­zi toho, jak by asi moh­li vypa­dat – a na samém kon­ci půjde o vel­ké pře­kva­pe­ní.“

            „Spielberg a Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu jsou prav­dě­po­dob­ně odpo­ví­da­jí­cí inspi­ra­cí toho, co se tu pokou­ší­me vytvo­řit,“ vysvět­lu­je Ryder, z čeho při prá­ci na fil­mu vychá­ze­li. „V prv­ní řadě se jed­ná o sci­fi film s názvem Příchozí, nejde o výpra­vu, kte­rá by se někam za mimo­zemš­ťa­ny vydá­va­la, oni při­šli k nám. Pak jde o to, že jsme měli šan­ci vytvo­řit něco, co popr­vé spat­ří­me až oči­ma postav, tak­že na nás ces­ta do nit­ra mimo­zem­ské lodi udě­lá také vel­ký dojem. PatriceDenis při­šli s nápa­dem, kte­rý byl veli­ce neob­vyk­lý.“

            Kosmická loď, kte­ré se ve scé­ná­ři říká „lastu­ra“, měla být také sym­bo­lem. „Máme tu vztah k živo­tu a naro­ze­ní, kte­rý se pro pod­sta­tu lodi veli­ce dob­ře hodil,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „S Patricem jsme si říka­li, že by ta loď měla být vytvo­ře­na z mate­ri­á­lu, kte­rý se na Zemi nevy­sky­tu­je. Nejedná se o malou loď. Není bílá či vytvo­ře­na z kovu nebo plas­tu, je ze zvlášt­ní­ho kame­ne. Nevíme přes­ně, z čeho je. Nejsme schop­ni to ani odhad­nout.“

Více na Kritiky.cz
Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobn...
Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lví...
Jaroslav Dušek Jeden z nejtalentovanějších herců své generace je doma jak před filmovými kamerami, tak na di...
Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manž...
Česká televize mění program, uctí Davida Bowieho Česká televize mění program. Dnešní večer bude na programu ČT art patřit britské hudební ...

            „Snažíme se k tomu­to žán­ru při­stu­po­vat s nai­vi­tou, kte­rou odrá­ží i styl sní­má­ní fil­mu,“ vysvět­lu­je Young. „Způsob, jakým jsme film nasní­ma­li, se dost při­bli­žu­je tomu, jak by byly nasní­má­ny někte­ré sci­fi fil­my. Hovořili jsme o tom, že by se mělo jed­nat o veli­ce syro­vý film, ale v pod­sta­tě je hlav­ně ohrom­ně natu­ra­lis­tic­ký a sna­ží se být co nej­při­ro­ze­něj­ší, a sou­čas­ně pro­zkou­má­vat kon­cept tem­no­ty. Nikoliv tem­no­ty jako něče­ho stra­ši­del­né­ho, ale tem­no­ty jako repre­zen­ta­ce nezná­ma. Když se vydá­me do nit­ra kos­mic­ké lodě, kte­rá je ve své pod­sta­tě chrá­mem, jed­ná se o mís­to, kde jsou lid­stvu odha­le­ny jis­té prav­dy. Nebojíme se do té lodi vstou­pit. Cítíme se obo­ha­ce­ni. V prů­bě­hu fil­mu pra­cu­je­me s tem­no­tou ve všech pro­sto­rách, kte­ré obý­va­jí lidé, ale když se vydá­me do míst obý­va­ných mimo­zemš­ťa­ny, pra­cu­je­me se svět­lem.“

            „Pokaždé, když posta­vy fil­mu do lodi vstou­pí,“ vysvět­lu­je Young, se tam jako divá­ci chce­te vrá­tit, pro­to­že se jed­ná o jedi­né mís­to v celém fil­mu, kde může­te něco sku­teč­ně vidět, kde chá­pe­te, jaké to je sle­do­vat lid­skou evo­lu­ci. To dru­hé mís­to je poně­kud tem­něj­ší – poně­kud syro­věj­ší, jak bychom s Denisem řek­li. Ocitáme se na vizu­ál­ní pou­ti, kte­rá začí­ná v tem­no­tě, před­sta­vu­jí­cí nezná­mo, a kon­čí­cí na mís­tě, kte­ré je poně­kud povzne­se­něj­ší, kde pod­stu­pu­je­me osví­ce­ní a uvě­do­mu­je­me si, kým jako lidé jsme.“

            „Příběh fil­mu Příchozí se zamě­řu­je na dok­tor­ku Louise Banksovou, lin­gvist­ku, kte­rá pra­cu­je na uni­ver­zi­tě na seve­ro­vý­cho­du Spojených stá­tů,“ popi­su­je Villeneuve. „Americká vlá­da ji pově­ři­la úko­lem navští­vit jed­nu z oněch kos­mic­kých lodí, aby navá­za­la kon­takt s mimo­zemš­ťa­ny a poku­si­la se poro­zu­mět jejich řeči a zámě­rům. Jde tu o vztah s jinou civi­li­za­cí.“

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Ranni info 27. května 2018 ...
Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 Podívejte se na trailer a screeny z nejnovějšího traileru Rogue One: A Star Wars Story....
Shingeki no Kyojin 1. díl Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část) Ocitáme se v okrajové oblasti Shiganshina za z...
ROZHOVOR Martin Dejdar jako major Strouhal Když vám byla role majora Strouhala nabídnuta, co jste si pomyslel? Rozhodoval jste se dlouho, je...
Květiny z papíru Máte rádi květiny a těšíte se na jaro, až si je znovu budete moct natrhat, dát do vázy a zk...

            „Postavu Louise pozná­vá­me pro­střed­nic­tvím pří­bě­ho­vé linie o její dce­ři, kte­rá je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších sou­čás­tí fil­mu,“ říká Villeneuve. „Amy Adams své posta­vě dala vel­kou dáv­ku lid­skosti, hloub­ky a krás­né zra­ni­tel­nos­ti, melan­cho­lii, po kte­ré jsem tou­žil. Vidíme tu ženu, kte­rá truch­lí nad ztrá­tou své dce­ry. Vnímáte, že se jed­ná o člo­vě­ka, kte­rý nemá co ztra­tit. Je veli­ce krás­né to sle­do­vat, smut­né a sou­čas­ně krás­né. Nemá co ztra­tit, tak­že je při­pra­ve­na na celé tohle dob­ro­druž­ství.“

            Ztráta Hannah, Louiseiny dce­ry, je klí­čem k pocho­pe­ní toho, kým Louise je, a je také zásad­ní slož­kou pří­bě­hu – celý pří­běh je nám vlast­ně před­klá­dán tak, jako by Louise Hannah popi­so­va­la své život­ní osu­dy. „Hannah je Louiseinou dce­rou a je pro Louise veli­ce výji­meč­ná,“ vysvět­lu­je Adams. „Když se divá­ci s Louise popr­vé setká­va­jí, vyrov­ná­vá se se ztrá­tou své dce­ry, tak­že prá­vě o to tu jde, když ji prv­ně spat­ří­me – o vztah k lás­ce a ztrá­tě a co pro nás zna­me­na­jí.“

            „Je to inte­lek­tu­ál­ka, kte­rá žije na uni­ver­zi­tě, nemá vůbec nic a není při­pra­ve­na na kon­takt s bytost­mi z jiné pla­ne­ty,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Nemá nejmen­ší tuše­ní, co ji čeká a jak se k tomu posta­vit, ale pouš­tí se do toho s vel­kou dáv­kou odva­hy. Je to veli­ce odváž­ná posta­va, kte­rá je při­pra­ve­na ris­ko­vat svůj život, pro­to­že se domní­vá, že exis­tu­je něco krás­něj­ší­ho a hlub­ší­ho, s čím by moh­la navá­zat vztah.“

Více na Kritiky.cz
Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a ...
Maléry pana účetního Pan účetní Fantozzi je smolař a nešika každým coulem. A z toho pramení veškerá komediálno...
Tom Hardy   Od drog a alkoholu ušel britský herec Tom Hardy velký kus cesty. Stal se jedním z nejž...
Ve středu 18.listopadu začíná v Praze již 18. ročník Festivalu francouzského filmu, který zavítá i do dalších českých měst, Brna, Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic. Na festivalu budou uvedeny filmy z francouzské produkce, rozdělené do několika sekcí. Diváci ...
Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70% Svatební fotografie je jedna z nejnáročnějších, už jen proto, že se jedná výjimečný okam...

            „Příběh se zabý­vá nej­růz­něj­ší­mi věc­mi, ale jed­nou z nich je cosi, co zná­me pod názvem Sapir-Whorfova hypo­té­za, tedy myš­len­ka, že jazyk, kte­rým hovo­ří­me, ovliv­ňu­je to, jak vní­má­me svět kolem sebe a dokon­ce i o čem pře­mýš­lí­me,“ vysvět­lu­je Chiang. „Hrdinka pří­bě­hu je lin­gvist­kou, kte­rá se zvol­na učí mimo­zem­skou řeč a to mění způ­sob, jakým vní­má svůj život.“

            „Právě ten­to pro­ces byl na původ­ní povíd­ce, na scé­ná­ři i na fil­mu tím nej­za­jí­ma­věj­ším,“ vysvět­lu­je Levine. „Doufáme, že se nám poda­ří v divá­ko­vi navo­dit poci­ty toho, jak se jí postup­ně daří onen jazyk vstře­bá­vat. Sapir-Whorfova teo­rie říká, že pokud se začne­te učit něja­ký jazyk, začnou se vám v něm zdát sny a začne­te v něm uva­žo­vat. Zhruba v polo­vi­ně fil­mu zjiš­ťu­je­me, že mimo­zemš­ťa­né píší věty sou­čas­ně obě­ma ruka­ma. Už když píší začá­tek věty, zna­jí její konec. Když se Louise začne pokou­šet tím­to způ­so­bem psát, začí­ná se tomu­to pro­ce­su její mozek při­způ­so­bo­vat a mění se způ­sob, jakým uva­žu­je. Čím lépe jazy­ku mimo­zemš­ťa­nů rozu­mí, tím zma­te­něj­ší jsou její vlast­ní myš­len­ky. Začíná pro­ží­vat něco, co nejsou ani tak záchva­ty, jako spí­še vel­mi inten­ziv­ní vzpo­mín­ky na vlast­ní minu­lost. Proč jí tenhle jazyk zno­vu evo­ku­je vzpo­mín­ky na dítě, o kte­ré při­šla?“

            Aby se Amy Adams na svou roli při­pra­vi­la a pocho­pi­la, co sku­teč­ně obná­ší prá­ce lin­gvis­tů, roz­hod­la se s jed­ním setkat. „Sešla jsem se s lin­gvis­tou a uvě­do­mi­la si, že je nemož­né nau­čit se vše, co zná lin­gvis­ta,“ říká Adams a dodá­vá, že sku­teč­nost, proč je lin­gvis­ti­ku tře­ba peč­li­vě a dlou­ho stu­do­vat, má své jed­no­znač­né důvo­dy. Zjistila, že prá­ce lin­gvis­ty se veli­ce zásad­ně liší od prá­ce pře­kla­da­te­le. „Pomohlo mi a osvo­bo­di­lo mě zjiš­tě­ní, že exis­tu­jí odliš­né dru­hy lin­gvis­tů. Ten, se kte­rým jsem mlu­vi­la, hovo­ří pou­ze dvě­ma jazy­ky, což mi dal jis­tou svo­bo­du.“

Více na Kritiky.cz
Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její j...
Oldřich Kaiser Divadelní, filmový, ale i rozhlasový a televizní herec a komik, je původem z Liberce a v roce 1...
Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo Když George Lucas natočil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se rozhodl i jeho kamarád Steven Spie...
Šestý smysl - Film na 100% Dělá se vám někdy vzadu na krku husí kůže a cítíte chlad? - Tak to jsou oni!...
Farma SK – 8. série – 67. díl ...

            „Ačkoliv moje posta­va hovo­ří jazy­ky něko­li­ka,“ pokra­ču­je Adams, stu­du­je antro­po­lo­gic­ký význam jazy­ka a kul­tu­ry, to, jak spo­lu lidé hovo­ří a jaké jsou půvo­dy vzni­ku jazy­ků. Přečetla jsem vel­kou spous­tu lite­ra­tu­ry a zjis­ti­la, že by ze mě neby­la dob­rá lin­gvist­ka, ale oprav­du mě to fas­ci­no­va­lo a tahle strán­ka věci mě veli­ce bavi­la. Ze soci­o­lo­gic­ké­ho pohle­du jsem pří­liš nechá­pa­la, co vlast­ně lin­gvis­té děla­jí a co je lin­gvis­ti­ka zač, tak­že bylo zají­ma­vé se o tom něco dozvě­dět. Teď už chá­pu mno­hem lépe, jak se jí moh­lo poda­řit onen jazyk dešif­ro­vat.“

            Dekódování mimo­zem­ské­ho jazy­ka je ovšem mno­hem nároč­něj­ší než v pří­pa­dě kte­ré­ho­ko­liv jazy­ka lid­ské­ho. Bez ohle­du na to, jak odliš­né je uva­žo­vá­ní a vyja­d­řo­vá­ní lid­ských kme­nů, stá­le se nejed­ná ani zda­le­ka o tak zásad­ní roz­dí­ly, jaké by do hry vstu­po­va­ly v pří­pa­dě sna­hy poro­zu­mět komu­ni­ka­ci zce­la odliš­né­ho dru­hu z jiné pla­ne­ty. Nebo co se týče odliš­nos­tí, jaké by mezi sebou moh­la mít mlu­ve­ná a psa­ná for­ma komu­ni­ka­ce tako­vé­ho cizí­ho dru­hu.

            „Louise chá­pe, že mezi tím, jak mimo­zemš­ťa­né hovo­ří a jak píší, nee­xis­tu­je žád­ný pří­mý vztah,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Po něko­li­ka poku­sech jí dochá­zí, že spo­lu ty dvě věci nijak nesou­vi­sí. Soustředí se na jejich psa­ný pro­jev, pro­to­že ten mlu­ve­ný je pro ni napros­to neu­cho­pi­tel­ný.“

            Villeneuve se domní­vá, že spo­lu mimo­zemš­ťa­né a Louise komu­ni­ku­jí ješ­tě i jiným způ­so­bem. „Mimozemšťané jí pomá­ha­jí tele­pa­tic­ky poro­zu­mět jejich řeči,“ vysvět­lu­je reži­sér, „pro­to­že si ji vybra­li. Lingvisté, kte­ří navští­vi­li lodě mimo­zemš­ťa­nů, s nimi navá­za­li jis­tý vztah, a ty, kte­ří se tomu pod­vě­do­mě nebrá­ní, mimo­zemš­ťa­né ovliv­ňu­jí a pomá­ha­jí jim s jejich prv­ní­mi krůč­ky na ces­tě k poro­zu­mě­ní a dešif­ro­vá­ní jejich řeči. V jejich pís­mu se obje­vu­jí jis­té vzor­ce a jako v pří­pa­dě kte­ré­ho­ko­liv jiné­ho jazy­ka se lin­gvis­té sna­ží tyto vzor­ce odha­lit a čas­to se samo­zřej­mě mýlí. Vlastně i část dra­ma­tic­ké­ho vývo­je toho­to fil­mu se od jed­no­ho tako­vé­ho omy­lu odví­jí.“

            Adams zjiš­ťu­je, že jí tato zku­še­nost pomoh­la lépe chá­pat svět kolem sebe a změ­ni­la způ­sob, jakým na komu­ni­ka­ci nahlí­ží. Říká, že se také pou­či­la při sle­do­vá­ní své dce­ry. „Přemýšlím o jazy­ce a o tom, jak spo­leč­nos­ti slou­ží,“ říká Adams. „Když sle­du­ji svou dce­ru s dal­ší­mi dět­mi – během prá­ce jsem s ní zaví­ta­la do něko­li­ka růz­ných zemí – kte­ří si navzá­jem nero­zu­mě­jí, ale přes­to jsou schop­ni komu­ni­ko­vat a zjis­tit, kte­rá slo­va mají spo­leč­ná, začí­nám si uvě­do­mo­vat, že komu­ni­ka­ce a jazyk vychá­ze­jí z mno­hem více věcí než z pou­hých slov, kte­rá říká­me. Začala jsem to tím­to pohle­dem vní­mat a je to skvě­lé.“

            „Jedná se o veli­ce osob­ní pří­běh, vyprá­vě­ný z pohle­du posta­vy Amy Adams, lin­gvist­ky, kte­rá je povo­lá­na, aby se poku­si­la navá­zat komu­ni­ka­ci s mimo­zemš­ťa­ny,“ míní Jeremy Renner, kte­rý před­sta­vu­je Iana Donnellyho. „Já do hry vstu­pu­ji jako dal­ší z čle­nů toho­to týmu jakož­to fyzik, kte­rý se sna­ží s komu­ni­ka­cí vypo­řá­dat pro­střed­nic­tvím mate­ma­ti­ky. Ta posta­va mě zčás­ti zau­ja­la tím, že je vel­mi vzdá­le­ná všem ostat­ním posta­vám, kte­ré jsem ve fil­mech kdy ztvár­nil. Jedná se o veli­ce inte­lek­tu­ál­ní posta­vu, kte­rá uva­žu­je veli­ce mate­ma­tic­ky a vědec­ky.“

Více na Kritiky.cz
REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké n...
Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Hraná rekonstrukce života maďarských okupantů v Československu 1968 na pomezí dokumentu a fik...
Terry Gilliam v TV - Brazil Podobně jako ve Dvanácti opicích, i zde Gilliam umístil svůj příběh do těžko definovateln...
Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastn...
Superhot Zdarma v Xbox Gold na Xbox One - Dostupné: 16/3 - 15/4...

            Renner pro­hla­šu­je, že mu při sna­ze ztvár­nit pře­svěd­či­vě posta­vu věd­ce pomá­ha­li odbor­ní­ci, ale že jeho pově­do­mí o pro­gra­mo­vá­ní, počí­ta­čo­vých jazy­cích a dvoj­ko­vé sou­sta­vě mu pomoh­ly v tom se s pro­ble­ma­ti­kou fyzi­ky vypo­řá­dat o něco lépe. Říká, že se Villeneuve tak­též sna­žil o to, aby vědec­ké infor­ma­ce ve fil­mu byly pří­stup­né širo­ké veřej­nos­ti a neby­ly pří­liš obskur­ní či pedant­ské.

            Společně s Villeneuvem o roli dis­ku­to­va­li. „Řekl mi, o co mu roz­hod­ně nejde,“ popi­su­je Renner. „Nechtěl, aby se jed­na­lo o nud­né­ho počí­ta­čo­vé­ho exper­ta, co trá­ví veš­ke­rý čas někde v kan­ce­lá­ři nad sto­hy papí­rů. Chtěl, aby půso­bil živě a odhod­la­ně a byl oso­bi­tý. Právě tak jsem tu posta­vu vní­mal i já. Okamžitě se mi v duchu vyba­vil Richard Dreyfuss z Čelistí.“

            „Vnesl do fil­mu spous­tu humo­ru, v tom pozi­tiv­ním smys­lu, a také úžas­nou ener­gii. Právě to náš film potře­bo­val,“ míní Villeneuve, pro­to­že Amy je spí­še melan­cho­lic­ká, jed­ná se o posta­vu, kte­rá pro­chá­zí pro­ce­sem, jež ji ovliv­ňu­je poně­kud nega­tiv­ně. Začíná se cho­vat zvlášt­ně, její kon­takt s mimo­zemš­ťa­ny mění způ­sob, jakým vní­má svět kolem sebe, a cítí se zma­te­ná a ztra­ce­ná. Potřeboval jsem něko­ho, kdo si bude udr­žo­vat pev­ný kon­takt s rea­li­tou a bude fil­mu dodá­vat dyna­mi­ku a humor. Jeremy odve­dl skvě­lou prá­ci.“

Více na Kritiky.cz
Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník Představitel prezidenta Edvarda Beneše s úsměvem tvrdí, že je úplně jedno, zda hrajete skute...
Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spo...
Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S....
Marvel’s Ant-Man - screeny z traileru ...
Zombik – 71 ...

            Vztah mezi Louise a Ianem se v prů­bě­hu fil­mu vyví­jí. „Jejich pří­stup k pro­blé­mům se veli­ce liší,“ říká Renner, ale postu­pem času se nau­čí jeden dru­hé­ho oce­ňo­vat, zejmé­na když jdou hovo­řit s Abbotem a Costellem (mimo­zemš­ťa­ny). Oba obje­vu­jí veli­ce krás­né věci.“

            „Náš vztah půso­bí veli­ce při­ro­ze­ně, pro­to­že jsme dob­rý­mi přá­te­li. Důvěřujeme si a máme se rádi,“ říká Renner o spo­lu­prá­ci s Adams. „Dokonce se klid­ně i pohá­dá­me, pokud si potře­bu­je­me něco vyjas­nit. Obvykle to je ku pro­spě­chu věci a vět­ši­nou se sna­ží­me při­jít na to, jak bychom vše moh­li co nej­vě­ro­hod­ně­ji vyře­šit. Když spo­lu­pra­cu­je­te s někým, kdo je ve své prá­ci sku­teč­ně dob­rý, je to vše mno­hem snaz­ší.“

            Mezi Rennerovy nej­ob­lí­be­něj­ší scé­ny fil­mu pat­ří prá­vě ty komor­něj­ší s Amy Adams. „Charakterní scé­ny, tře­ba jako ta s Amy v autě, to byla veli­ce krás­ná a intim­ní scé­na,“ říká Renner. „Jde tu spí­še o ně samot­né než o zma­tek kolem. Jedná se o klid před bou­ří.“

            Jejich vzá­jem­né pou­to je posí­le­no také tím, že spo­lu sdí­le­jí veli­ce netra­dič­ní záži­tek komu­ni­ka­ce s mimo­zemš­ťa­ny a své oje­di­ně­le osob­ní reak­ce na něco tak zvlášt­ní­ho. „Roli tu hra­je všech­no to vzru­še­ní a úžas a obrov­ská sti­mu­la­ce,“ popi­su­je Renner. „On se z toho nako­nec poz­vra­cí. Nedokáže zpra­co­vat to, co se před ním ode­hrá­vá. Těžko se to popi­su­je slo­vy.“

            „V prů­bě­hu pří­bě­hu sle­du­je­te, jak se jejich přá­tel­ské pou­to utu­žu­je a začí­na­jí si navzá­jem cenit pří­stu­pu toho dru­hé­ho,“ dodá­vá Levine. „Současně si uvě­do­mu­jí, že jsou v tom neu­vě­ři­tel­ném dob­ro­druž­ství spo­leč­ně. Jak se stup­ňu­je napě­tí po celém svě­tě, začí­na­jí se na sebe stá­le více spo­lé­hat, aby doká­za­li vyře­šit pro­blém, kte­rý sdí­le­jí.“

            „S Jeremym se spo­lu­pra­cu­je skvě­le,“ sou­dí Forest Whitaker. „Vyjadřuje se veli­ce jas­ně a je sebe­vě­do­mý. Jedná se o veli­ce zají­ma­vou posta­vu, pro­to­že ho dění kolem něj veli­ce vzru­šu­je a cho­vá se napros­to potrhle. Jeremy je něco tako­vé­ho scho­pen pojmout veli­ce umě­ře­ně. Nevím, jest­li by to doká­zal někdo jiný. Je scho­pen před­vést něco oprav­du veli­ce kom­pli­ko­va­né­ho – zahrát posta­vu plnou až dět­ské­ho nad­še­ní, ale sou­čas­ně tako­vou, kte­rá půso­bí jako dospě­lý člo­věk a pro­fe­si­o­nál. Přesto z něj jeho radost jas­ně cítí­te.“

Více na Kritiky.cz
Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedic...
Far Cry New Dawn Včera vyšla pro PC, XBox One a pro PS4 nová hra - Far Cry New Dawn. Je to post-apokalyptická st...
PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA) (Narozena 1975). Začínala v divadle v letech 1980-88 s bratrem Jakubem v Dětském studiu brněnsk...
Už jste jedli kukuřici vařenou v mléce? Měli byste ochutnat! Pravděpodobně neexistuje osoba, která v létě nesní alespoň jednu kukuřici! Je to také pov...
Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typicko...

            „Plukovník Weber je čle­nem vojen­ské roz­věd­ky a když se s ním popr­vé setká­vá­me, sna­ží se najít náhra­du za původ­ní­ho lin­gvis­tu, kte­rý se nedo­ká­zal vyrov­nat s tla­kem úko­lu, jímž byl pově­řen,“ vysvět­lu­je Forest Whitaker. „Zajde si pro­mlu­vit s Louise, aby zjis­til, zda by se s tako­vým úko­lem doká­za­la vypo­řá­dat. Takové je naše prv­ní setká­ní s ním. Dává dohro­ma­dy tým, sklá­da­jí­cí se z lin­gvis­ty, kte­rý by měl pro­lo­mit jazy­ko­vou bari­é­ru, a z fyzi­ka, kte­rý by měl zjis­tit, zda je mož­né komu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím čísel, tak­že má k dis­po­zi­ci odpo­ví­da­jí­cí pro­střed­ky, jak mimo­zemš­ťa­nům poro­zu­mět.“

            Renner už s Whitakerem v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val. „Známe se už del­ší dobu a měl jsem šan­ci s ním spo­lu­pra­co­vat v roce 2005,“ říká Renner. „Je to veli­ce tichý a jem­ný člo­věk. Jako herec je veli­ce štěd­rý. Vnesl lid­skost a inte­li­gen­ci do role, kte­rá moh­la veli­ce snad­no půso­bit vel­mi jed­no­stran­ně. Má na tohle sku­teč­ně vel­ký dar.“

            „Všichni víme, že se jed­ná o jed­no­ho z nej­lep­ších sou­čas­ných her­ců,“ chvá­lí ho Villeneuve. „Forest Whitaker je mis­trem a já se o tom mohl pře­svěd­čit, pro­to­že se ujal té nej­těž­ší role v celém fil­mu. Plukovník Weber je posta­va, kte­rou bylo veli­ce těž­ké napsat, pro­to­že ve svých scé­nách půso­bí jako anta­go­nis­ta, jako někdo, kdo je nám nepří­jem­ný. Ve scé­ná­ři nemě­la jeho posta­va pří­liš vel­kou hloub­ku a Forest jí doká­zal dodat půso­bi­vost, moud­rost a roz­mě­ry způ­so­bem, kte­rý na mne udě­lal veli­ce vel­ký dojem. Pro Foresta se nejed­na­lo o pří­liš snad­ný pro­ces, musel pra­co­vat veli­ce inten­ziv­ně a já jsem mu za to oprav­du vděč­ný. Byl veli­ce štěd­rý.“

Více na Kritiky.cz
Tiché místo - ABBOTOVI Hned na začátku Krasinski dal své ženě, Emily Blunt, velmi vyhledávané britské herečce, kte...
Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny. Vyhlašujeme vítěze o 3 plakáty seriálu Hra o trůny....
Soutěž o plakáty k filmu Liga spravedlnosti S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž ...
Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Dě...
Titulky k Blindspot S04E09 - Check Your Ed Pamatujete, jak se proti sobě na konci osmého dílu rozběhli Weller a Jane? No věřte, že si za...

            VilleneuveWhitaker spo­lu o této roli dis­ku­to­va­li. „Když Denis o posta­vě plu­kov­ní­ka Webera mlu­vil, veli­ce čas­to zdů­raz­ňo­val sku­teč­nost, že se v jis­tých ohle­dech jed­ná o něko­ho, koho dru­zí vní­ma­jí jako pomy­sl­né­ho otce,“ říká Whitaker. „Stará se o ně, dohlí­ží na ně a pobí­zí je, a pomá­há jim pře­ko­nat jejich strach a pocho­pit vlast­ní poten­ci­ál.“

            Whitakerovi při­šlo poměr­ně nároč­né ztvár­nit posta­vu, kte­rá pod­le jeho slov ztě­les­ňu­je „tichou auto­ri­ta­tiv­nost a sebe­jis­to­tu“. Jak dále roz­vá­dí, bylo pro něj „obtíž­né zahrát otcov­skou roli a muset dru­hé kri­ti­zo­vat a trestat, ale činit tak s nevy­slo­ve­nou auto­ri­tou.“

            „Michael Stuhlbarg je herec, kte­rý se mi moc líbil ve fil­mu brat­ří Coenových Seriozní muž,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Byl jsem ohrom­ně nad­še­ný z toho, že roli v našem fil­mu při­jal. Halpern, agent CIA, byl ve scé­ná­ři poně­kud jed­no­stran­ný – měl jen jed­nu podo­bu. Michael tuhle posta­vu obo­ha­til o více vrs­tev a o inte­li­gen­ci, o vtip a o auru nepro­stup­nos­ti, kte­ré ve scé­ná­ři vůbec neby­ly.“

Více na Kritiky.cz
Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018....
Top 2017 Nejčtenější články roku 2017...
Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržan...
Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Survival (HBO) ...
Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí Když jsem hledal nějaký film, který by za to jít se na něj podívat do kina stál, tak jsem č...

            „Součástí téhle role pro mě bylo také při­jít na to, kým tenhle poně­kud záhad­ný člo­věk je,“ říká Stuhlbarg. „Držel jsem se Denisova vede­ní. Přicházel jsem s nápa­dy – po fyzic­ké strán­ce, jak by mohl vypa­dat, kým bychom se moh­li inspi­ro­vat – ale ve finá­le jsme jeho posta­vu obje­vo­va­li scé­nu po scé­ně. Zajímalo by mě, jak to bude na divá­ky půso­bit, pro­to­že někdy v pří­pa­dě tako­vých rolí máte od začát­ku jas­nou před­sta­vu, jak bys­te ji chtě­li pojmout. Tohle byla pří­le­ži­tost, při kte­ré jsem chtěl s reži­sé­rem spo­lu­pra­co­vat a poku­sit se napl­nit jeho vizi toho, o čem by měl celý film být. A byla to ohrom­ná zába­va.“

            Na svou roli se také při­pra­vo­val. „Setkal jsem se s býva­lým pra­cov­ní­kem CIA a zeptal jsem se ho na řadu věcí stran toho, za co by moje posta­va byla zod­po­věd­ná,“ vysvět­lu­je Stuhlbarg. „Doporučil mi kni­hu Jamese Olsona Fair Play, kte­rá se zabý­vá morál­ní­mi dopa­dy špi­o­ná­že, což je zají­ma­vé po strán­ce toho, jak by se asi tako­vý člo­věk ve svém nit­ru cítil. Podařilo se jí vyvrá­tit někte­ré moje před­sta­vy o tom, jací lidé pro CIA pra­cu­jí. Jsou to napros­to růz­no­ro­dí lidé, nee­xis­tu­je žád­ný spe­ci­fic­ký typ pra­cov­ní­ka CIA. To mi při­pa­da­lo zají­ma­vé, sna­ha vyvrá­tit mýty a obje­vit lid­skost v někom, kdo poklá­dá spous­tu otá­zek a pře­de­vším se zají­má o vyře­še­ní toho, o co tu vlast­ně jde.“

            „Představuje vlá­du, tak­že je oči­ma a uši­ma pre­zi­den­ta a minis­ter­stva obra­ny,“ vysvět­lu­je Stuhlbarg. „Po strán­ce vní­má­ní dru­hých postav se pro ně stá­vá jakousi pře­káž­kou. Přišlo mi, že by tako­vá role moh­la být zábav­ná. Stejně jako všich­ni ostat­ní je zce­la zma­te­ný a netu­ší, co bude násle­do­vat, ale sou­čas­ně je jeho úko­lem shro­maž­ďo­vat infor­ma­ce a sna­žit se je zhod­no­tit. V tom­to pří­pa­dě se jed­ná o návštěv­ní­ky z vesmí­ru. Je zvyk­lý na prá­ci s vyso­kou mírou stre­su. Bez ohle­du na to, čemu je nucen čelit, si doká­že vše pře­fil­tro­vat a pod tla­kem dojít k veli­ce logic­kým roz­hod­nu­tím. Něco tako­vé­ho je pro něj den­ním chle­bem.“

Více na Kritiky.cz
Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz Tisková zpráva 1. 3 2017 Na portálu DAFilms.cz probíhá do 12. března tradiční streamován...
Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět c...
Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ...
Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky Nejnovějším přírůstkem v hotelu Marigold je svůdný a tajemný Američan, Guy Chambers, kter...
Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní m...

            „Já před­sta­vu­ji kapi­tá­na Markse,“ říká Mark O’Brien. „Poprvé se s ním setká­vá­me ve chví­li, kdy se sezna­mu­je s posta­va­mi Jeremyho a Amy. Musí je pro­vést spe­ci­fic­kým pro­ce­sem a dovést je k mimo­zemš­ťa­nům. Bere je s sebou do svě­ta, jaký dosud nepo­zna­li. Netuší, kam se vydá­va­jí, nikdy nic tako­vé­ho ješ­tě nevi­dě­li, a nepat­ří k armá­dě. Neznají ani jeden dru­hé­ho a muse­jí spo­leč­ně čelit této neob­vyk­lé situ­a­ci. Je to pro ně veli­ce matou­cí a všech­no je pro ně nové.“

            „Vždycky jsem hrál výraz­né posta­vy s vyhra­ně­ný­mi názo­ry,“ říká O’Brien. „Tahle posta­va je veli­ce jed­no­znač­ná, je to uza­vře­ný, ale veli­ce sil­ný člo­věk a to je pro mě něco doce­la nové­ho, je to zají­ma­vá výzva. V tomhle fil­mu najde­me spous­ty veli­ce sta­tic­kých oka­mži­ků, u kte­rých je pod­stat­né jen to, že jsem v dané chví­li pří­to­men, veli­ce čas­to posky­tu­ji ostat­ním posta­vám jakousi tichou pod­po­ru. Někdy ani nemu­sí­te nic říkat, sta­čí tam pros­tě být a pro­ží­vat vše s nimi.“

            O’Brien pro­hla­šu­je, že Villeneuve při­rov­ná­val kapi­tá­na Markse ke žra­lo­ko­vi v akvá­riu. „Obvykle rea­gu­je s odta­ži­tým kli­dem, ale ve svém nit­ru je při­pra­ven prak­tic­ky na coko­liv,“ sou­dí O’Brien. „Nevíme, co se tu vlast­ně ode­hra­je. Snažit se ten pocit udr­žet v sobě je mno­hem zají­ma­věj­ší než ho ote­vře­ně dávat naje­vo.“

Více na Kritiky.cz
Ethan Peck jako nový Spock v seriálu Star Trek: Discovery Po 52 letech je znám teprve 3. herec, který je obsazen do role Spocka seriálu Star Trek. Tím se ...
Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Ni...
Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze Vrátíte se s autorem o třicet let zpět. Poté, co se bezpochyby zázračně zotavil z vážné...
Henry Cavill jako Zaklínač ...
Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj ...

            V mno­ha ohle­dech kapi­tán Marks před­sta­vu­je strach, ačko­liv jeho posta­va zůstá­vá nave­nek veli­ce klid­ná. „Přirozenou reak­cí řady lidí po celém svě­tě včet­ně oby­čej­né veřej­nos­ti a médií je, že jsou pro nás mimo­zemš­ťa­né hroz­bou. Všichni se vždyc­ky bojí nezná­mých nových věcí,“ vysvět­lu­je O’Brien obec­nou reak­ci na to, když se na Zemi obje­ví mimo­zem­ské lodě. „Představa něče­ho z jiné­ho svě­ta a toho, co je to schop­no způ­so­bit, nás upo­zor­ňu­je na nedů­vě­ru, kte­rá ovlá­dá celý náš svět. Vidíte, jak se s tou situ­a­cí růz­né čás­ti svě­ta pokou­še­jí vyrov­nat, a pokud se s ní jed­na část vypo­řá­dá­vá jinak než dru­há, může je to od sebe odci­zit. Poukazuje to na všech­ny ty nej­růz­něj­ší kon­flik­ty, kte­ré jsou neu­vě­ři­tel­ně směš­né, když se nad tím doo­prav­dy zamys­lí­te.“

            Komunikace a mimo­zem­ský jazyk jsou klí­čo­vé jak pro pří­běh fil­mu, tak i jeho struk­tu­ru, a obo­jí pomá­há pod­po­řit i odha­lit struk­tu­ru jeho vyprá­vě­ní. „Krása původ­ní povíd­ky tkvě­la v tom, že šlo o jazyk,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Zamiloval jsem se do ní, pro­to­že pro­zkou­má­va­la jazyk, a čini­la tak veli­ce krás­ným, poe­tic­kým a sil­ným způ­so­bem. Problémem je, že inte­lek­tu­ál­ní pro­zkou­má­ní jazy­ka může být sice okouz­lu­jí­cí v kon­tex­tu krát­ké povíd­ky, romá­nu, pros­tě na papí­ře, ale ve fil­mu jsem potře­bo­val něco, co mi pomů­že vytvo­řit napě­tí. Přítomnost a dopad mimo­zemš­ťa­nů ve fil­mu hra­jí vět­ší roli než v povíd­ce. Přál bych si, abych měl ve fil­mu více pro­sto­ru ke zkou­má­ní jazy­ka, ale film něco tako­vé­ho neu­mož­ňu­je. Toho jedi­né­ho litu­ji, pře­ji si, abych se býval mohl před­lo­hy v tom­to ohle­du držet více.“

            Jak psa­ná, tak i „mlu­ve­ná“ podo­ba mimo­zem­ské­ho jazy­ka v sobě skrý­va­la spe­ci­fic­ké výzvy, stej­ně jako vytvo­ře­ní zvu­ku mimo­zem­ských lodí. „Výtvarník byl v pří­pa­dě toho­to fil­mu pově­řen obrov­sky nároč­ným úko­lem vytvo­řit inte­ri­é­ry kos­mic­ké lodě, ale pře­de­vším musel vypra­co­vat mimo­zem­ský jazyk samot­ný,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Patrice napadlo oslo­vit výtvar­ni­ci Martine Bertrand, kte­rou oba zbož­ňu­je­me. Ta při­šla s nápa­dem abs­trakt­ní­ho pří­stu­pu. Chtěl jsem, aby šlo o jazyk, kte­rý půso­bí téměř stra­ši­del­ně a je veli­ce půso­bi­vý – netou­žil jsem po ničem, co by se moh­lo vzta­ho­vat k jaké­mu­ko­liv lid­ské­mu jazy­ku – tou­žil jsem po jazy­ku, kte­rý vzni­kl na zce­la odliš­ných zákla­dech a vychá­zí ze zce­la odliš­né­ho způ­so­bu uva­žo­vá­ní. Martine při­šla s nápa­dem abs­trakt­ních kru­hů, kte­ré půso­bi­ly téměř dojmem skvrn, jaké vzni­ka­jí, když někam posta­ví­te mok­rý hrnek. Možná se jimi dokon­ce sku­teč­ně inspi­ro­va­la… Způsob vzni­ku naše­ho mimo­zem­ské­ho jazy­ka je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších věcí na celém fil­mu.“

Více na Kritiky.cz
Assassin’s Creed IV: Black Flag Hra je zdarma pro členy služby Uplay (11. PROSINEC 2017 15:00 - 18. PROSINEC 2017 11:00)....
Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky ...
Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod...
Komiks 3 ...
Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA. Približne pred dvomi týždňami sme vám priniesli,predpoveď 15 najväčších blockbusterov z tr...

            K tomu, aby vzni­kl uvě­ři­tel­ný jazyk, bylo tře­ba vel­ké množ­ství úsi­lí. „Patrice vytvo­řil slov­ník,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Navrhl struk­tu­ru, způ­sob, jakým vypra­co­vá­vat slo­va, jak jsou tato slo­va tvo­ře­na. Měl jsem k dis­po­zi­ci sto­hy papí­rů, plných pozná­mek a vysvět­le­ní o tom, jak ten jazyk fun­gu­je. Bylo neu­vě­ři­tel­ně krás­né sle­do­vat úro­veň detai­lů a váš­ně, se kte­rou Patrice ke své prá­ci při­stu­po­val, bylo to nepřed­sta­vi­tel­né.“

            Vytvoření mlu­ve­né řeči mimo­zemš­ťa­nů byla výzva, kte­rou musel Villeneuve vyře­šit až během post­pro­duk­ce. „Když jsem se věno­val post­pro­duk­ci, měl jsem před sebou dal­ší ohrom­ný úkol, a tím bylo vytvo­řit způ­sob, jakým mimo­zemš­ťa­né hovo­ří,“ popi­su­je Villeneuve. „Museli jsme vyvi­nout jejich písmo, ale pak tu byl ješ­tě zvuk. Joe Walker, náš stři­hač, se mi zmí­nil o muži jmé­nem Dave Whitehead, kte­rý žije na Novém Zélandu a je veli­ce zná­mý svou pra­cí na fil­mech Neila Blomkampa či na sérii Pán prs­te­nů. Je to zvu­ko­vý mis­tr, jeden z těch lidí, co se vyzna­jí ve zvu­ko­vých vlnách a kte­ří jsou schop­ni pro­zkou­mat a navrh­nout zvlášt­ní jazy­ky. Úkol, před kte­rý jsme ho posta­vi­li, ho zau­jal, pova­žo­val ho za úžas­nou výzvu, a začal spo­leč­ně s Joem Walkerem na zvu­ko­vé podo­bě mimo­zem­ské­ho jazy­ka pra­co­vat. Jednalo se o veli­ce dlou­hý pro­ces a byl k nám vel­mi štěd­rý. Jsem veli­ce hrdý na to, jak naši mimo­zemš­ťa­né ve fil­mu hovo­ří. Vlastně se ani nejed­ná o řeč, jde o vyja­d­řo­vá­ní emo­cí pro­střed­nic­tvím zvu­ku. Na Davidovi se mi líbi­lo, že to vše obsa­hu­je hlu­bo­kou logi­ku, kte­rá vychá­zí z toho, jak mimo­zemš­ťa­né vypa­da­li, z podo­by jejich těl.“

            „Jde tu o to, že nej­moc­něj­ším zvu­kem ze všech je napros­té ticho,“ vysvět­lu­je zvu­ko­vou strán­ku fil­mu Villeneuve. „Snažil jsem se, aby film půso­bil vzduš­ně. Přistupuji k němu poměr­ně mini­ma­lis­tic­ky. Sylvain Bellemare, zvu­ko­vý inže­nýr fil­mu, při­šel s někte­rý­mi veli­ce pozo­ru­hod­ný­mi zvu­ky. Mimozemšťané jsou takřka úpl­ně tiší, ale když se napří­klad pohy­bu­jí nebo děla­jí něco jiné­ho, je to dopro­vá­ze­no veli­ce půso­bi­vým zvu­kem.“

Více na Kritiky.cz
Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením vě...
#1875: Pochmurný kraj 2: Zrcadlení - 60 % Pochmurný kraj 2: Zrcadlení (Harrow County 2: Twice Told)Vydalo nakladatelství Comics Centru...
Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozch...
Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vy...
Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. V...

            „Potřeboval jsem něko­ho, kdo by k celé věci při­stu­po­val šíle­ným způ­so­bem, a poda­ři­lo se mi najít šíle­né­ho zvu­ko­vé­ho inže­ný­ra,“ vysvět­lu­je Villeneuve. „Jeden z mých přá­tel, Sylvain Bellemare, byl doko­na­lou vol­bou pro vytvo­ře­ní zvu­ko­vé strán­ky naše­ho fil­mu. Sylvain při­šel s šíle­ným nápa­dem, že by kos­mic­ké lodě během pohy­bu moh­ly vydá­vat zvuk podob­ný duně­ní zemětře­se­ní, a jed­ná se o jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších zvu­ků, jaké jsem kdy ve fil­mu sly­šel.“

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Příchozí


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […]
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %11. listopadu 2016 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidi jsou zvláštní stvoření. Umí se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může scházet schopnosti porozumění. Bylo by možné domluvit se s mimozemšťany? Jsou schopnosti dorozumívání […]
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […]
  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […]
  • Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý globus nominovanou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve filmu Jamese Marshe […]
  • Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) natočil kritický emoční thriller o pohraničních […]
  • Temné síly - 55 %9. srpna 2018 Temné síly - 55 % Když je člověk nemocný, není to nic příjemného. A to jak pro nemocného, tak i pro jeho okolí. Co když se ale objeví něco závažnějšího? V Americe se náhle objeví virus, který je nejen […]
  • Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cestování jižně od hranic běžné, toto téma vždy lákalo. Sheridan proslul jako herec, zejména svou […]
  • Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC „Už nikdy se mě nepokoušejte dostat do situace, kdy musím porušit zákon, abych zůstala naživu. Je to jasné?“ - Kate   Když Kate Macer překračuje hranice, zjišťuje, že je […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]