Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH

p056861

            JON FAVREAU (režie) svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako herec v půso­bi­vém spor­tov­ním fil­mu Bourák. Poté se začal věno­vat také sce­náris­ti­ce a napsal scé­nář k úspěš­né hips­ter­ské kome­dii Proutníci. Od té doby neu­stá­le hle­dá dal­ší a dal­ší zají­ma­vé pro­jek­ty, kte­rý­mi by svou boha­tou fil­mo­gra­fii obo­ha­til a roz­ší­řil.

            Favreau sehrál klí­čo­vou roli při tvor­bě a roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel jakož­to reži­sér fil­mo­vých hitů Iron ManIron Man 2, kte­ré dohro­ma­dy celo­svě­to­vě utr­ži­ly 1.3 mili­ar­dy dola­rů. Byl také vedou­cím výro­by fil­mů AvengersAvengers: Age of Ultron, jejichž celo­svě­to­vé trž­by se vyšpl­ha­ly na sumu 2.9 mili­ar­dy dola­rů a sta­ly se tak tře­tím a sed­mým finanč­ně nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii.

            Před nedáv­nem Favreau napsal, reží­ro­val a pro­du­ko­val nezá­vis­lý hit Šéf, ve kte­rém si také sám zahrál po boku Sofie Vergara, Scarlett JohanssonRoberta Downeyho Jr.

             JUSTIN MARKS (scé­nář) byl oslo­ven s nabíd­kou napsat scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Top Gun. Film opět pro­du­ku­je Jerry Bruckheimer a zno­vu se v něm obje­ví Tom Cruise. Režisér David Ayer v sou­čas­né době pra­cu­je na sním­ku Sebevražedný oddíl pod­le Marksova scé­ná­ře.

Více na Kritiky.cz
Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 % Ekopolis je společenská desková hra, koncipovaná převážně pro základní školy. To však ne...
Black Hawk Down DVD Čím jiným odzkoušet nové domácí kino, než pořádnou akční peckou, kde kulky sviští ze v...
Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z ...
Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 ...
Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - ...

            Marks byl také auto­rem scé­ná­ře fil­mo­vé adap­ta­ce comic­su spo­leč­nos­ti Vertigo Comics FBP: Federal Bureau of Physics, kte­rou by měl pro­du­ko­vat David Goyer. Společnost Paramount Pictures zís­ka­la Marksův pro­jekt Dogs of War, kte­rý by měl pro­du­ko­vat Jerry Bruckheimer a režie by se měl ujmout Fredrik Bond.

            Marks také pro spo­leč­nost Universal napsal scé­nář sním­ku The Raven, kte­rý pro­du­ku­je Mark Wahlberg, a pro spo­leč­nost Sony Pictures scé­nář fil­mu Shadow of the Colossus na moti­vy stej­no­jmen­né video­hry.

             RUDYARD KIPLING (autor před­lo­hy) je auto­rem Knihy džun­glí a dal­ších pří­bě­hů, ode­hrá­va­jí­cích se v Indii. Kniha džun­glí, kte­rá vyšla v roce 1894, byla sbír­kou fik­tiv­ních pří­bě­hů o indic­ké divo­či­ně, v řadě z nichž vystu­po­val Mauglí, chla­pec, kte­ré­ho v džun­g­li vycho­va­li vlci. Druhá kni­ha džun­glí násle­do­va­la v roce 1985 a sta­la se inspi­ra­cí pro vel­mi popu­lár­ní a půso­bi­vý ani­mo­va­ný film spo­leč­nos­ti Walt Disney z roku 1967.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o Audio knihu Příběhy zvířátek Audio knihu Příběhy zvířátek (http://audioteka.com/cz/audiobook/pribehy-zviratek) získá nejo...
Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jse...
Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i...
Charles Lindbergh: Transatlantický let Příběh neskutečné odvahy, odhodlání a sebezapření. Asi tak by se dalo shrnout hlavní téma...
Životy těch druhých - 80% Nemám moc v oblibě cokoli německého, to říkám hned na úvod. Většinou je to totiž ší...

            Kipling se naro­dil v roce 1865 v indic­ké Bombaji. Jeho otec byl ředi­te­lem umě­lec­ké­ho muzea a mat­ka byla pro­mi­nent­ní posta­vou tam­ní spo­leč­nos­ti. Ve svých pěti letech byl Kipling poslán zpát­ky do Británie, kde se váš­ni­vě věno­val umě­ní, filo­zo­fii a lite­ra­tu­ře. V péči náhrad­ní rodi­ny, kte­rá se sta­ra­la o děti Britů, slou­ží­cích v Indii, se ale cítil zane­dbá­va­ný a opuš­tě­ný. Brzy se mu pro­to sta­lo úni­kem psa­ní a pus­til se do psa­ní poví­dek.

            V roce 1882 se Kipling do Indie vrá­til a začal se věno­vat žur­na­lis­ti­ce a pub­li­ko­vá­ní poví­dek a bás­ní. Jeho obli­ba stou­pa­la a ve svém díle čas­to odha­lo­val kom­plex­nost a pro­ble­ma­tic­kou pova­hu brit­ské­ho impe­ri­a­lis­mu.

            Kipling veli­ce aktiv­ně ces­to­val a byl plod­ným auto­rem. Poté, co napsal stov­ky ese­jí, bás­ní a poví­dek byl v roce 1907 oce­něn Nobelovou cenou za lite­ra­tu­ru a v psa­ní pokra­čo­val až téměř do své smr­ti ve věku sedm­de­sá­ti let v roce 1936. Kiplingova auto­bi­o­gra­fie Something of Myself: And Other Autobiographical Writings byla vydá­na posmrt­ně v roce 1937.

Více na Kritiky.cz
Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc....
Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si j...
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeb...
Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že straše...
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - nové fotky Podívejte se na nové fotky k filmu Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama...

             ROBERT LEGATO (vizu­ál­ní efek­ty) se po dlou­hé kari­é­ře v rám­ci spo­leč­nos­ti Paramount Pictures při­po­jil k nově zalo­že­né spo­leč­nos­ti pro tvor­bu vizu­ál­ních efek­tů Digital Domain, kte­rou zalo­ži­li James Cameron, Stan WinstonScott Ross.

            Jeho prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem byl sní­mek Neila Jordana Interview s upí­rem, na kte­rém se podí­lel jako vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů, reži­sér pomoc­né­ho štá­bu a kame­ra­man vizu­ál­ních efek­tů. Práce na tom­to fil­mu mu umož­ni­la věno­vat se násled­ně sním­ku Rona Howarda Apollo 13, na kte­rém se podí­lel jako vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů a kame­ra­man vizu­ál­ních efek­tů. Legato si svý­mi efek­ty pro film Apollo 13 vyslou­žil svou prv­ní osca­ro­vou nomi­na­ci a zís­kal za ně cenu BAFTA.

            Jeho dal­ší pro­jekt, sní­mek Jamese Camerona Titanic, mu zabral něko­lik let a stal se ve výsled­ku jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů všech dob. Kromě toho, že za něj zís­kal své­ho prv­ní­ho Oscara sám Legato, byl ten­to sní­mek při udě­lo­vá­ní Oscarů veli­ce plod­ný a poda­ři­lo se mu zís­kat tuto pres­tiž­ní cenu cel­kem v jede­nác­ti kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film a Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty, a stal se nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem všech dob.

Více na Kritiky.cz
To nejlepší ze 4. festivalového dne I The Best of the fourth festival day ...
TO Kapitola 2 | Teaser | Reakce | Pennywise je zpět! ...
Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, ...
Premiéra Českého filmu : „Jménem krále“ Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II...
Pro fanoušky filmu a kritik - Česko-slovenské filmové kritiky - CSKR.cz Navštívil jsem několik kurzů věnovaných webové technologii a vymýšlím celý nový projekt,...

            Legato se podí­lel také na fil­mu Martina Scorseseho Kundun a na sním­ku Michaela Baye Armageddon.

            Po svém odcho­du ze spo­leč­nos­ti Digital Domain se Legato při­po­jil ke spo­leč­nos­ti Sony Pictures Imageworks, kde se jako vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů podí­lel na dvou sním­cích Roberta Zemeckise: na sním­ku Pod povr­chem a na fil­mu Trosečník.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Kniha džunglí


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […]
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Recenze: Iron Man 3 (85 %)23. ledna 2014 Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepší snímek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakladatelství Marvel udělalo první […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]