Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle

AndelPanePlakat

Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kos­tým­ní návr­hář­ku, drži­tel­ku Českého lva (Hořící keř) Katarínu Hollou. Producentky a reži­sér ji posta­vi­li do neleh­ké situ­a­ce, muse­la navá­zat na prá­ci zesnu­lé Jarmily Konečné v prv­ní fil­mu.

 „Najednou při­šla hroz­ná zod­po­věd­nost, jak napl­nit Jirkovu před­sta­vu a vlast­ně jít troš­ku po její ces­tě, pro­to­že to není jed­no­du­ché pře­brat po někom kon­cep­ci – nedá se změ­nit, musí se respek­to­vat, ale vzhle­dem k tomu, že to byla moje paní pro­fe­sor­ka, tak to byla pro mě i tako­vá výzva a záva­zek tomu dostát se ctí,“ říká Katarína Hollá.

Co z kos­tý­mů bylo původ­ní a co vymýš­le­la sama od začát­ku? „Jsou to jako­by dvě pohád­ky – v nebi a na Zemi. Nebe jsme po domluvě s panem reži­sé­rem zacho­va­li, a to je vlast­ně z vel­ké čás­ti prá­ce paní Konečné. Původní posta­vy jsme se roz­hod­li zacho­vat, aby divá­ci v tom nemě­li zma­tek. Samozřejmě v nebi i při­by­ly nové posta­vy, tak­že ty už jsou ode mě. V nebi je to sty­li­zo­va­né už jenom tím, že je to stu­dio, umě­lé pro­stře­dí. Příběh na Zemi se ode­hrá­vá zhru­ba mezi rokem 1850–1870 a tam nám jako inspi­ra­ce slou­ži­ly Schikanederovy obra­zy, i archi­tek­ti i kame­ra­man čer­pa­li z této infor­ma­ce. On má vel­mi spe­ci­fic­ké svět­lo a vel­mi auten­tic­ky zachy­tá­vá lidi, i chud­ší lidi a náš pří­běh na Zemi je vlast­ně o těch chud­ších.“

Katarína Hollá si muse­la pora­dit z řadou úska­lí, co do výbě­ru mate­ri­á­lů, pou­ži­té tech­no­lo­gie, tře­ba, jak uchy­tit anděl­ská kří­d­la a zacho­vat je krás­ně bílá. „Přeci jenom to je peří, kte­ré je nale­pe­né a je to mrt­vé peří a na ta kří­d­la sně­ži­lo a prše­lo, tak­že údrž­ba byla den­no­den­ní spe­ci­ál­ní péče.  Peří se objed­ná­va­lo z vel­koskla­du, není to lev­ná zále­ži­tost a není to ani úpl­ně jed­no­du­še dostup­né, pro­to­že peří musí být spe­ci­ál­ně upra­ve­né. Je to odmaš­tě­né peří, pro­to­že kdy­bych šku­ba­la husu, tak to nevy­pa­dá takhle,“ usmí­vá se Katarína.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o první dvě DVD Captain America Vyhlášení vítěze....
Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina Po americké hvězdě Benu Fosterovi odhalil režisér Petr Jákl další herecké eso, které se ob...
#1833: Amulet 1: Paní kamene - 80 % Amulet 1: Paní kamene (Amulet 1: The Stonekeeper)Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v ro...
Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston (9. srpna 1963 Newark, New Jersey – 11. února 2012 Beverly Hills, Kal...
Wonder Woman Přinášíme 13. minutový film o filmu....

Kolik kří­del bylo potře­ba pro hlav­ní­ho hrdi­nu andě­la Petronela? „V prv­ní pohád­ce byla kří­d­la jenom v abso­lut­ně čis­tém pro­stře­dí, v nebi, ale v dru­hé pohád­ce anděl při­chá­zí na Zem a pořád je sám za sebe. Pro Petronela jsme muse­li mít čtve­ry kří­d­la – kdy­by se coko­liv s nimi sta­lo, kdy­by upa­dl, spa­dl do lou­že, aby byla náhra­da, pro­to­že s nimi hrál celý film. Musela se udě­lat jiná tech­no­lo­gie opro­ti těm prv­ním, kte­rá se úpl­ně napev­no váza­la. Tato kří­d­la jsou sun­da­va­cí, když Ivan skon­čil jetí kame­ry, moh­li jsme mu kří­d­la dát dolů, pro­to­že při smě­nách, kdy se točí deset hodin, tak ta kří­d­la, nejsou tedy úpl­ně leh­ká.

Může mít výtvar­ník nej­ob­lí­be­něj­ší kos­tým? „Takový kos­tým vlast­ně není. Asi vět­ší vztah mám k těm, kte­ré jsem děla­la já, což je hlav­ně ta pozem­ská část, tak asi k těm si člo­věk při­ro­ze­ně vybu­du­je vět­ší vztah, pro­to­že k nim má zod­po­věd­nost. Ale nedá se říct, že bych měla k něče­mu vět­ší vztah nebo ne. Já to dělám tři­cet let, tak­že ono nejde mít k těm kos­týmům vztah. To by asi těch vzta­hů bylo moc,“ dodá­vá Katarína Hollá a také pro­zra­zu­je, zda moh­li her­ci obléct kos­týmy po těch letech?

„Ivan mohl, ale ani Jirka se nezmě­nil. Spíše jsme tam řeši­li jiný pro­blém -  tím, že pohád­ka byla tak straš­ně oblí­be­ná, tak kos­týmy se půj­čo­va­ly, tak­že spous­tu z nich jsme muse­li repli­ko­vat, vytvá­řet zno­vu. Podle návrhů paní Konečné je vlast­ně nano­vo šít, pro­to­že tře­ba u Uriáše se nedo­cho­va­la koši­le, nedo­cho­val se plášť a dělal se nano­vo klo­bouk, ale to je nor­mál­ní běh, je to deset let …“

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: