Temné kouty - O filmu / Tvůrci

TemneKouty

O FILMU:

Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jedi­ná pře­ži­la bru­tál­ní masa­kr své rodi­ny. Matka a sest­ry byly zavraž­dě­ny během ritu­ál­ní­ho satan­ské­ho obřa­du pří­mo před její­ma oči­ma. Za straš­li­vý zlo­čin byl na zákla­dě Libbyina svě­dec­tví odsou­zen na doži­vo­tí její bra­tr Ben.

O 30 let poz­dě­ji.

Na Libby se obrá­tí taj­ný spo­lek s názvem Kill Club, kte­rý pro­šet­řu­je zná­mé zlo­či­ny. Nutí ji pře­zkou­mat udá­los­ti oné noci a zno­vu otevřít kapi­to­lu živo­ta, ke kte­ré se již nikdy nechtě­la vra­cet. Na povrch vyplou­va­jí sku­teč­nos­ti, kte­ré vná­še­jí trh­li­ny do její­ho teh­dej­ší­ho svě­dec­tví.

Libby začí­ná pochy­bo­vat o prav­di­vos­ti věcí, kte­ré jako dítě vidě­la. Znovu ote­ví­rá hlu­bo­ko pohřbe­né vzpo­mín­ky na tra­gic­kou minu­lost.

Film se natá­čel ve stá­tě Louisiana ve Spojených stá­tech ame­ric­kých.

TVŮRCI:

Gillian Flynn (autor­ka romá­no­vé před­lo­hy)

Gillian Flynn se naro­di­la roku 1971 v Kansasu ve stá­tě Missouri do rodi­ny uni­ver­zit­ních pro­fe­so­rů. Velkou část své­ho dět­ství a mlá­dí strá­vi­la čet­bou           a sle­do­vá­ním fil­mů. Navštěvovala uni­ver­zi­tu v Kansasu, kde vystu­do­va­la obor ang­lič­ti­na a žur­na­lis­ti­ka. Dva roky psa­la pro obchod­ní časo­pis v Kalifornii a poté se pře­stě­ho­va­la do Chicaga. Tam zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru žur­na­lis­ti­ky a pře­stě­ho­va­la se do New Yorku, kde pra­co­va­la pro časo­pis Entertainment Weekly. Čtyři roky pra­co­va­la jako tele­viz­ní kri­tič­ka.

V roce 2006 debu­to­va­la mys­te­ri­óz­ním romá­nem Ostré před­mě­ty (Sharp Objects), kte­rý zís­kal cenu New Blood Dagger Award a byl nomi­no­ván na Edgar Award za nej­lep­ší debu­tu­jí­cí román. V New York Times byl román mezi best­selle­ry více než 40 týd­nů.

Gillianin dru­hý román Temné kou­ty (Dark Places, 2009) vyhlá­sil časo­pis Publishers Weekly nej­lep­ší kni­hou roku 2009. Román zís­kal mno­ho dal­ších nomi­na­cí a oce­ně­ní.

Třetí román, best­seller Zmizelá (Gone Girl) se již více než dva roky drží v žeb­říč­ku New York Times mezi tře­mi nej­pro­dá­va­něj­ší­mi kni­ha­mi. Celosvětově se ho pro­da­lo více než 15 mili­o­nů kusů. V roce 2014 se Zmizelá dočka­la fil­mo­vé adap­ta­ce. Režie se ujal David Fincher, v hlav­ních rolích zazá­řil Ben Affleck          a Rosamund Pike.

Romány Gillian Flynn byly dosud pub­li­ko­vá­ny ve 40 zemích svě­ta.

V sou­čas­né době Flynn spo­lu­pra­cu­je na adap­ta­ci brit­ské­ho seri­á­lu Utopia pro tele­viz­ní sta­ni­ci HBO v režii a pro­duk­ci Davida Finchera.

Jako výkon­ná pro­du­cent­ka při­pra­vu­je adap­ta­ci své prv­ní kni­hy Ostré před­mě­ty.

Gilles Paquet-Brenner (režie a scé­nář)

Gilles Paquet-Brenner pochá­zí z Paříže. V roce 2010 jako spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře reží­ro­va­la dra­ma Klíč k minu­los­ti (Sarah’s Key) s Kristin Scott Thomas, kte­ré zís­ka­lo Cenu divá­ků na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu. Gilles Paquet-Brenner si odnes­la také cenu za Nejlepší režii. Jako reži­sér­ka se vel­mi ráda podí­lí na vzni­ku své­ho díla také jako sce­nárist­ka. To pla­tí i pro její star­ší fil­my: kopro­dukč­ní thriller Zazděná (Walled In, 2009) s Mischou Barton, fran­couz­ské mys­te­ri­óz­ní dra­ma Oslněni slun­cem (UV, 2007), či akč­ní kri­mi kome­dii Gomez       a Tavaréz (Gomez & Tavaréz, 2003). Stejně tak, u mys­te­ri­óz­ní­ho thrille­ru Temné kou­ty, je nejen reži­sér­kou, ale také autor­kou scé­ná­ře.

Barry Ackroyd (kame­ra)

Zkušený kame­ra­man Barry Ackroyd se naro­dil v roce 1954 v Manchesteru v Anglii. Na svém kon­tě má nomi­na­ci na Oscara za film Smrt čeká všu­de (The Hurt Locker, 2008). Mezi jeho dal­ší slav­né fil­my pat­ří kri­mi­nál­ní dra­ma Let čís­lo 93 (United 93, 2006), váleč­ný thriller Zelená zóna (Green Zone, 2010) – oba v režii Paula Greengrasse. Diváky osl­nil také svou pra­cí na živo­to­pis­ném thrille­ru Kapitán Phillips (Captain Phillips, 2013) s Tomem Hanksem v hlav­ní roli, opět v režii Paula Greengrasse.

Laurence Bennett (výpra­va)

Laurence Bennett má na svém kon­tě nomi­na­ci na Oscara za skvě­le odve­de­nou prá­ci na fil­mu Umělec (The Artist), kte­rý v roce 2012 zís­kal 5 Oscarů včet­ně toho pro Nejlepší film.

April Napier (kos­týmy)

April Napier zís­ka­la uzná­ní a fil­mo­vou cenu OFTA za Nejlepší kos­týmy ve sci-fi horo­ru Cela (The Cell, 2000) s Jennifer Lopez v hlav­ní roli.

Billy Fox (střih)

Zkušený stři­hač Billy Fox pra­cu­je jak na tele­viz­ních seri­á­lo­vých pro­jek­tech, tak    i na celo­ve­čer­ních fil­mech. V roce 1997 zís­kal tele­viz­ní cenu Emmy za seri­ál Zákon a pořá­dek (Law & Order). Pracoval např. na fil­mech: Čtyři brat­ři (Four Brothers, 2005) – kri­mi­nál­ním thrille­ru s  Markem Wahlbergem v hlav­ní roli, V řetě­zech (Black Snake Moan, 2006) – thrille­ru se Samuel L. Jacksonem a Christinou Ricci, Zrádce (Traitor, 2008) – špi­o­náž­ním thrille­ru o ože­ha­vém téma­tu islám­ské­ho tero­ris­mu.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Temné kouty


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • Temné kouty - Herecké obsazení16. června 2015 Temné kouty - Herecké obsazení Charlize Theron (Libby) Jihoafričanka Charlize Theron je jednou z nejoblíbenějších hereček současnosti. Diváky si získává svou schopností ztvárnit zajímavé a nejednoznačné […]
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!17. května 2019 Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití! Má cenu na nového Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až tento rok sehnal režisér dostatek sponzorů na to, aby natočil pokračovaní kultovních filmů, které udělaly hvězdu […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […]
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]