Špión - O PRODUKCI

  •  
Spion

Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je prv­ní den natá­če­ní a her­ci i štáb se shro­máž­di­li v laby­rin­tu vápen­co­vých jes­ky­ní, kte­ré se táh­nou asi 37 km pod pivo­va­rem v Budě v Maďarsku. Judova posta­va, Bradley Fine, se pokou­ší unik­nout ozbro­je­ným nahá­ně­čům. Spoléhá se při­tom na intel, kte­rým jej přes slu­chát­ko navi­gu­je Susan Cooperová z Langley, 9 600 km dale­ko od jeho nepří­jem­nos­tí v Bulharsku. Fine je vyba­ve­ný spe­ci­ál­ní­mi kon­takt­ní­mi čočka­mi od CIA, kte­ré slou­ží jako kame­ra a posí­la­jí vizu­ál­ní obra­zy zpět Cooperové. (Kameraman Robert Yeoman pou­ží­vá malé GoPro kame­ry, kte­ré simu­lu­jí sním­ky posí­la­né kame­rou v čoč­kách, a nechá­vá divá­ky, aby vidě­li přes­ně to, co pozo­ru­je Susan na svém moni­to­ru.)

Law k tomu říká: „Když je Fine v akci, Cooperová mu říká, kam má jít, kdo je za ním a nej­bliž­ší úni­ko­vou ces­tu. Má jeho život ve svých rukách.”

Jeskyně byly původ­ně vyhlou­be­ny jako kame­no­lo­my na počát­ku 18. sto­le­tí a poz­dě­ji slou­ži­ly k usklad­ňo­vá­ní piva. V růz­ných dobách se také pou­ží­va­ly jako nou­zo­vé úkry­ty a dokon­ce jako taj­né han­gá­ry pro nacis­tic­ká leta­dla. I když je konec břez­na a ven­kov­ní tep­lo­ta už je jar­ní, v těch­to pod­zem­ních pro­sto­rách dech kon­den­zu­je a lidé jsou zaba­le­ní do zim­ních bund a čepic.

Role spor­tov­ně zalo­že­né­ho Lawa, kte­rý je ve výbor­né kon­di­ci, vyža­du­je dobrou fyzič­ku. Law musí běžet dlou­hý­mi tune­ly a potom se zapo­jit do zápa­su muže pro­ti muži. Koordinátor kaska­dé­rů J.J. Perry říká: „Jude má v oblas­ti kaska­dér­ských kous­ků vel­mi dobrou repu­ta­ci, ale je v něm dale­ko víc. Je to zví­ře. Tu scé­nu úpl­ně roz­dr­til.”

„Právě jsem dostal od pro­duk­ce na prdel.”

Daleko nezvyk­lej­ší kon­flikt se ode­hra­je poz­dě­ji v buda­pešťské restau­rač­ní kuchy­ni, kde se Susan pus­tí s vra­žed­ky­ní, kte­rou hra­je Nargis Fakhri, do koneč­né­ho boje, ve kte­rém najde svo­je uplat­ně­ní ovo­ce, zele­ni­na, kro­ca­ní steh­na i kuchyň­ské nástro­je. Perry se svým týmem kaska­dé­rů strá­vi­li týd­ny vymýš­le­ním cho­re­o­gra­fie, zkou­še­ním a pre­vi­zu­a­li­za­cí toho­to boje na počí­ta­či. Jídlo, hrn­ce a pán­ve léta­ly vzdu­chem a na tělech obou here­ček při­bý­va­lo mod­řin.

„Kdo věděl, že zbra­ní může být i salát?” říká Fakhri, dce­ra čes­kých a pakistán­ských rodi­čů z Queensu v New Yorku. „Melissa mě pěk­ně dosta­la něja­ký­mi bram­bo­ry, ale vrá­ti­la jsem jí to kusem tvr­dé­ho chle­ba. Je těž­ké točit tako­vý druh scé­ny, ale když je to Paul Feig, tak pro tým jed­nu dáte.”

Atmosféra bit­ky je směš­ná i nebez­peč­ná záro­veň, s děsi­vým závě­rem. Nemysli si, že tě touhle mrkví nemůžu zabít!

Perry říká: „Trvalo nám dva dny, než jsme ten kuchyň­ský sou­boj dali dohro­ma­dy a uká­za­li Paulovi, že jsme odhod­la­ní scé­nu nato­čit pod­le jeho před­stav. Je stej­ně jako já blá­zen do fil­mů Jackieho Chana z 80. let, tak­že jsem měl jas­nou před­sta­vu, co chce. Je to zábav­né, násil­né a má to spád.”

Následující týden se pro­duk­ce pře­su­nu­la zhru­ba půl hodi­ny od Budapešti k nád­her­né elek­trár­ně z 30. let, kte­rá před­sta­vo­va­la řídí­cí míst­nost, a kte­rou výtvar­ník Jefferson Sage při­rov­ná­vá k „fan­tas­tic­ké­mu veli­tel­ské­mu můst­ku vesmír­né lodi z ‘Flash Gordon’. S elip­tic­kým vit­rá­žo­vým stro­pem a řada­mi pane­lů vypa­dá sty­lo­vě i futu­ris­tic­ky.”

Neuvěřitelný vzhled cen­t­rál­ní míst­nos­ti elek­trár­ny vedl k význam­ným kre­a­tiv­ním dis­ku­zím mezi Feigem, Sagem a kame­ra­ma­nem Robertem Yeomanem o tom, jaký barev­ný nádech má film mít.

Sage říká: „Věděli jsme, že pokud pou­ži­je­me tuto loka­ci, zesí­lí to tón a styl celé­ho fil­mu a ovliv­ní to spous­tu dal­ších roz­hod­nu­tí ohled­ně dal­ších scén a loka­cí. Museli jsme se roz­hod­nout, jest­li to oprav­du chce­me. A Paul roz­ho­dl, že to chce vel­ko­le­pé.”

V jiné čás­ti elek­trár­ny, v malé a špi­na­vé požár­ní míst­nos­ti, jsou v zaje­tí Susan a Aldo, svá­za­ní lany, z kte­rých se muse­jí nějak dostat. Pro Serafinowicze to byl prv­ní den natá­če­ní, a strá­vil ho na a ved­le McCarthy, záběr po zábě­ru. „Prakticky jsem jí mával při­ro­ze­ním před obli­če­jem,” říká herec. „’Ahoj, jak se máš?’ Vlastně je to doce­la zají­ma­vý způ­sob sezná­me­ní.”

Další loka­cí fil­mu se sta­la nád­her­ně zchát­ra­lá sta­rá budo­va zná­má jako Express, kte­rou oddě­lu­je jen park od ame­ric­ké amba­sády. Vyřezávané lodě a námoř­ní emblémy na fasádě 130 let sta­ré budo­vy odha­lu­je její zašlý význam coby důle­ži­té­ho lod­ní­ho skla­du pro lod­ní dopra­vu na při­lehlém Dunaji.

Vypadá jako stra­ši­del­ný dům, ve kte­rém by se Dickensův Vánoční duch cítil jako doma, a prá­vě ta tajem­nost, hro­zi­vé oko­lí domu a elip­so­vi­té scho­diš­tě na pohled vzbu­zu­jí pocit nebez­peč­né­ho pra­hu, kte­rý se Susan chys­tá pře­kro­čit. Jak kame­ra sle­du­je jak Susan stou­pá po scho­dech, je tam pří­to­men nádech stra­chu, kte­rý Sage cha­rak­te­ri­zo­val jako „Susan, kam jdeš? Vypadni odtam­tud!’”

Po dvou dnech natá­če­ní pro­duk­ce toto mís­to opus­ti­la a posu­nu­la se do buda­pešťské legen­dár­ní restau­ra­ce Gundel, kte­rou už dese­ti­le­tí navště­vu­jí svě­to­ví stát­ní­ci, pape­ži a čle­no­vé krá­lov­ských rodin. S mra­mo­ro­vý­mi slou­py a smyč­co­vým orchestrem v poza­dí roz­vi­nu­li McCarthy a Law scé­nu, z kte­ré je bolest­ně zřej­mé, že Cooperová a Fine roz­hod­ně nejsou na stej­né vlně zájmu jeden o dru­hé­ho.

Následující den si ve scé­ně natá­če­né na buda­pešťské luxus­ní nákup­ní tří­dě kou­pi­la Susan dra­hé šaty, ve kte­rých moh­la sle­do­vat De Luccu v řím­ském nóbl kasi­nu. Oslňující čer­ná róba je razant­ní změ­nou po sta­ro­mód­ním oble­če­ní a nevkus­ných paru­kách, kte­ré měla na sobě ve svých dal­ších špi­ón­ských pře­vle­cích: jako Carol Jenkins, svo­bod­ná mat­ka, kte­rá volí odváž­né sve­t­ry. Penny Morgan, roz­ve­de­ná obchod­ni­ce z Iowy. Amber Valentine, spros­tá a útoč­ná žen­ská, o jejichž čer­ných šatech a pláš­ti se Rayna pohr­da­vě vyja­dřu­je jako o „had­rech zlo­dě­je koček”.

„Obrovským láka­dlem toho­to fil­mu pro mě byla mož­nost oblék­nout si růz­né paru­ky a kos­týmy,” líčí nad­še­ně McCarthy. „Ráda vytvá­řím posta­vy celé, od hla­vy k patě.” McCarthy se svým týmem mas­ké­rů, sty­lis­tů a kosty­mé­rů trá­vi­la kaž­dé ráno dvě hodi­ny vytvá­ře­ním vzhle­du své faleš­né iden­ti­ty kon­krét­ní­ho dne.

Nastrojená Susan Cooperová se sna­ží půso­bit sebe­jis­tě, když si vykra­ču­je do zmí­ně­né­ho nóbl kasi­na, aby měla De Lucu pod dohle­dem. Pro Bobbyho Cannavalea to je prv­ní den v prá­ci - má na sobě špič­ko­vý oblek a vla­sy ulíz­nu­té doza­du. V této scé­ně se obje­ví dal­ší z Feigových pra­vi­del­ných here­ček Jamie Denbo jako hos­teska v kasi­nu, kte­rá zma­ří pokus Cooperové zís­kat mís­to u sou­kro­mých karet­ních sto­lů.

Poté se pro­duk­ce pře­su­nu­la na význam­né buda­pešťské mís­to zná­mé jako Etnografické muze­um, kte­ré je pří­mo napro­ti Parlamentu. Nádherná stav­ba poslou­ži­la jak svý­mi inte­ri­é­ry, tak jako exte­ri­é­ro­vá loka­ce pro ‘Klub Nomád,’ taneč­ní hip hopo­vé mís­to pro míst­ní mla­dé a krás­né. Právě tady se posta­vy z pří­bě­hu při­mí­cha­jí mezi 500 návštěv­ní­ků klu­bu, kte­ří jsou nad­še­ní z kon­cer­tu Curtise ’50 Cent’ Jacksona.

Filmaři měli původ­ně v úmys­lu nato­čit tuto scé­nu v něja­kém pro­slu­lém zchát­ra­lém buda­pešťském baru: pro­vi­zor­ním loká­le dočas­ně zří­ze­ném na dvo­ře nebo v pat­ře roz­pa­da­jí­cích se budov, kte­ré čeka­jí na demo­li­ci nebo rekon­struk­ci. Ale žád­ný tako­vý pro­stor nebyl logis­tic­ky vhod­ný, tak­že změ­ni­li plán a vybra­li si vzne­še­nost muzea a jeho obrov­ské a ele­gant­ní inte­ri­é­ry.

Cooperová se muse­la infil­tro­vat do svě­ta zlých hochů a vlák­na pří­bě­hu se začí­na­jí splé­tat v klu­bu Nomád, kde musí zajis­tit, aby se jis­tí lidé vzá­jem­ně nepo­tka­li. V nej­vyš­ší nou­zi požá­dá Nancy, aby odved­la pozor­nost. A to Nancy také sku­teč­ně udě­lá.

Miranda Hart vysvět­lu­je: „Nancy potře­bu­je odvrá­tit pozor­nost od taneč­ní­ho par­ke­tu, tak­že vtrh­ne na pódi­um a napad­ne 50 Centa. Prostě ho pova­lí na zem.”

50 Cent sám potvr­zu­je, že na prv­ní záběr „Miranda do mě vra­zi­la jako bagr. Byl jsem při­pra­ve­ný na to, že „jako” spad­nu, až se mě dotkne, ale tady se nic nefin­go­va­lo. Najednou jsem zjis­til, že jsem na zemi.”

 

50 (Cent) Odstínů šedi…

Za obrov­ské pod­po­ry davu před­ve­de Jackson svou novou píseň „Twisted”, kte­rou popi­su­je jako „pří­pi­tek, osla­vu posu­nu v živo­tě”.

Na Jacksona oká­za­lé pro­sto­ry klu­bu Nomád vel­mi zapů­so­bi­ly. Klub pova­žu­je za skvě­lý pro­stor pro natá­če­ní hudeb­ní­ho videa. Stejně tak ho ohro­mil Feig. „Paul ví, co chce a oče­ká­vá, že to spl­ní­te. Jeho oble­če­ní mlu­ví o úspě­chu. Člověk s krás­ný­mi hodin­ka­mi oce­ňu­je hod­no­tu mého času.”

Miranda Hart také pro­hla­šu­je, že oce­ňu­je, že moh­la strá­vit dva dny roz­ta­že­ná jak dlou­há, tak širo­ká na „pohled­ném a sval­na­tém panu Centovi”. Poprvé se potka­li jen pár chvil před natá­če­ním.

Četné mod­ři­ny na jejím těle potom svěd­čí o hor­li­vos­ti, s jakou se Miranda do scé­ny vrh­la. „Docela agre­siv­ně jsem ho při­špen­d­li­la k zemi, kvů­li čemuž pak byl na mě člo­věk z ochran­ky hrubý. Leželi jsme na sobě během natá­če­ní hodi­ny, tak­že když jsme se dru­hý den potka­li, bylo to tako­vé poně­kud trap­né.”

V pon­dě­lí 28. dub­na se pro­duk­ce pře­stě­ho­va­la do podob­ně oká­za­lých inte­ri­é­rů buda­pešťské­ho Four Season Gresham Palace, vše­o­bec­ně pova­žo­va­né­ho za jeden z nej­e­le­gant­něj­ších hote­lů v Evropě. Palác, kte­rý byl vybu­do­ván v roce 1906 a zůstá­vá jed­ním z nej­krás­něj­ších budov ve sty­lu Art Nouveau/secese, sto­jí na východ­ním bře­hu Dunaje s výhle­dem na Řetězový most a Hradní vrch na stra­ně Budy. Palác byl zni­če­ný v roce 1944, když ustu­pu­jí­cí nacis­té vyho­di­li do povět­ří Řetězový most, a byl v hava­rij­ním sta­vu celá dese­ti­le­tí. Four Seasons s mra­ven­čím úsi­lím budo­vu obno­vil, a to včet­ně krás­ných mozaik, na kte­ré pou­žil stej­né benát­ské mate­ri­á­ly, z kte­rých byly vytvo­ře­ny ori­gi­ná­ly. V roce 2004 se ote­vřel jako vlaj­ko­vá loď luxus­ní­ho hote­lu.

ŠPIÓN je prv­ním fil­mem, kte­rý se mohl natá­čet uvnitř, a pro­duk­ce toho plně vyu­ži­la. V plné nád­he­ře uká­za­la křiš­ťá­lo­vé lust­ry a nád­her­nou lob­by, do kte­ré Rayna vkrá­čí ve vel­kém sty­lu, se Susan a body­gu­ar­dem v patách. V oko­lí hote­lu se také toči­la mimo jiné scé­na, ve kte­ré Susan hups­ne na moped a začne pro­ná­sle­do­vat mož­né­ho vra­ha uli­ce­mi Budapešti.

Podle McCarthy byla její role „díky jízdám na mope­dech, honě­ní zlo­dě­jů, visu z heli­kop­té­ry a účas­tí v boji zblíz­ka, tou fyzic­ky nej­ná­roč­něj­ší, kte­rou jsem kdy děla­la. Běh, sko­ky, pády. Rozbila jsem si hla­vu, mám mod­ři­ny a řez­né rány. Ve finá­le jsem vypa­da­la, jako bych pro­padla výta­ho­vou šach­tou. Ale nosím tahle zra­ně­ní s jis­tou dáv­kou hrdos­ti.”

A že si ji může sku­teč­ně dovo­lit, dosvěd­ču­je koor­di­ná­tor kaska­dé­rů J.J. Perry. „Měli jsme skvě­lou kaska­dér­ku, kte­rá Melissu dublo­va­la (Luci Ramberg), ale když jsme vidě­li, jak je Melissa dob­rá, chtě­li jsme toho po ní čím dál víc.” Perry také oce­ňu­je McCarthyinu schop­nost učit se a pama­to­vat si cho­re­o­gra­fii. „Měla kolem sebe pár sku­teč­ně tvr­dých akč­ních hvězd, což moh­lo nahá­nět strach, ale ona zůsta­la v kaž­dé chví­li svá. Její pra­cov­ní morál­ka je výji­meč­ná.”

Zhruba v polo­vi­ně 12týdenního natá­če­cí­ho roz­vr­hu se spo­leč­nost pře­su­nu­la k maleb­né­mu jeze­ru Balaton, nej­vět­ší­mu vni­t­ro­zem­ní­mu jeze­ru v Evropě, kte­ré leží hodi­nu a půl jízdy od Budapešti. Dvě pobřež­ní let­ní síd­la slou­ži­la fil­ma­řům jako prak­tic­ké loka­ce. První z nich stá­lo na sever­ním bře­hu jeze­ra, ve fil­mu před­sta­vu­je loka­ci u bul­har­ské­ho Černého moře, kde Fine uprch­ne ozbro­jen­cům na moto­ro­vém člu­nu. Druhá vila, kte­rá je ješ­tě luxus­něj­ší, hra­je – aby se tak řeklo - samu sebe, a leží asi 40 minut odtud, v blíz­kos­ti oblí­be­né turis­tic­ké ves­ni­ce Balatonfured.

Filmaři tuhle stav­bu obje­vi­li během letec­ké­ho prů­zku­mu, kte­rý udě­la­li kolem celé­ho jeze­ra. Vila z 19. sto­le­tí, kte­rá kdy­si býva­la hote­lem, sto­jí majestát­ně na roz­lehlém krás­ném tráv­ní­ku, kte­rý se sva­žu­je k pobře­ží. Přední vstup­ní dve­ře vedou k vel­ko­le­pé­mu scho­diš­ti, děla­né­mu pro sme­tán­ku a čle­ny krá­lov­ských rodin. Nebo, v tom­to pří­pa­dě, pro De Luccu, kte­rý zde byd­lí, když zrov­na netrá­ví čas v ital­ských kasi­nech.

Bobby Cannavale říká: „Ten dům mi pomohl dostat se líp do posta­vy. Říkal jsem si, že tohle je moje. Je to, jako kdy­by De Lucca našel tohle krás­né scho­diš­tě a roz­ho­dl se, že kolem něj vybu­du­je dům. Nikdy není spo­ko­je­ný. Nepůjčuje svo­je hrač­ky a chce pořád víc.”

Na tom­to vel­kém pozem­ku se také ode­hrá­lo plá­no­va­né při­stá­ní heli­kop­té­ry a začá­tek jed­né z vrchol­ných scén celé­ho fil­mu.

Na roz­lehlém tráv­ní­ku se popr­vé a napo­sle­dy sešli v jed­né scé­ně všich­ni před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí – Melissa, Miranda, Rose, Jude, Jason, Peter a 50 Cent. Úžasné jeze­ro, slu­neč­né poča­sí a radost z toho, že jsou všich­ni spo­lu, tomu vše­mu pro­půj­čo­va­lo atmo­sfé­ru let­ní­ho tábo­ra. Herci spo­leč­ně zapó­zo­va­li na fot­ky a uží­va­li si pří­le­ži­tos­ti spo­lu strá­vit pár chvil a popo­ví­dat si.

Jason Statham vzpo­mí­ná: „Poprvé jsem Judea potkal před něko­li­ka lety díky Guy Ritchiemu a je radost s ním sdí­let scé­nu. Lidé se mě pta­jí, jaké to je, pra­co­vat s ním – no, měl jsem na zjiš­tě­ní jen tenhle jeden den.”

50 Cent, kte­rý se Stathamem pra­co­val před něko­li­ka lety na fil­mu v New Yorku, ten den s ním a s ostat­ní­mi her­ci pózo­val na pla­ce před svou sou­kro­mou heli­kop­té­rou – a tak vznik­la jedi­ná sku­pi­no­vá foto­gra­fie všech před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí.

Posilnění zába­vou a slun­cem na Balatonu se her­ci a štáb vrá­ti­li do Budapešti, kde zača­li pra­co­vat na někte­rých slo­ži­těj­ších akč­ních scé­nách a gre­enscre­e­no­vých zábě­rech s heli­kop­té­rou v ate­li­é­rech a kuli­sách ve stu­di­ích Fot a Origo. Právě v Origu se Melissa McCarthy hou­pa­la 4,5 met­ru nad zemí, drže­la se za nohy Jasona Stathama, kte­rý se pro změ­nu držel pod­voz­ku vrtu­l­ní­ku, zatím­co jim obří vět­rák hnal vítr do tvá­ří. Na této prá­ci, kte­rá byla kaska­dér­sky nároč­ná, strá­vi­li McCarthy se Stathamem něko­lik hodin – při­tom dostá­va­li fil­mo­vý štáb do kolen svý­mi vtíp­ky a vzá­jem­ný­mi hláš­ka­mi. Scéna s vrtu­l­ní­kem je jed­nou z nej­sil­něj­ších v tom­to fil­mu, a pomoc­né jed­not­ce trva­lo dal­ší týden, než ji dali plně dohro­ma­dy.

Letecká dopra­va se změ­ni­la na mno­hem luxus­něj­ší, když McCarthy a Rose Byrne natá­če­ly zábě­ry z Raynina sou­kro­mé­ho tryská­če, kte­rý je věr­ným obra­zem její­ho neza­mě­ni­tel­né­ho sty­lu – což je křikla­vé čalou­ně­ní v leo­par­dím vzo­ru a Versaceho čer­ve­no­z­la­té tape­ty. Rayna znudě­ná Římem bles­ko­vě bere svou novou spo­leč­ni­ci „smut­né­ho bul­har­ské­ho klau­na” do Budapešti na pár drin­ků. Během letu vypuk­ne zma­tek a leta­dlo začne prud­ce kle­sat, díky čemuž ces­tu­jí­cí zaži­jí pocit bez­tí­že.

K nato­če­ní těch­to zábě­rů pou­žil tri­ko­vý super­vi­zor Yves De Bono 20stupňový držák kame­ry, kte­rý se otá­čel a naklá­něl vše­mi smě­ry. Pohyb byl hyd­rau­lic­ky kon­t­ro­lo­ván ze země a jak her­ci, tak kaska­dé­ři byli při­pou­tá­ni ke kabe­lům, aby moh­li simu­lo­vat nad­ná­še­ní ve sta­vu bez­tí­že. Rose Byrne strá­vi­la něja­kou dobu v bazé­nu, kde si cvi­či­la kon­t­ro­lu a ovlá­dá­ní svých fyzic­kých pohy­bů v pří­pra­vě na scé­nu, kte­rá vyža­do­va­la týden na dokon­če­ní.

Jak McCarthy, tak Byrne si tohle natá­če­ní oprav­du uži­ly. Když se leta­dlo hou­pa­lo naho­ru a dolů, vtip­ko­va­la Melissa smě­rem k Feigovi: „Když se éro hou­pe, pro­sím nevstu­puj­te“.

Koncem květ­na se pro­duk­ce pře­stě­ho­va­la do vněj­ší­ho náměs­tí pou­ta­vé­ho obchod­ní­ho cen­t­ra v Budapešti, zná­mé­ho jako „Velryba”, kte­ré své jmé­no zís­ka­lo díky pro­skle­né­mu tva­ru a blíz­kos­ti řeky. S více než 300 kom­par­zis­ty tady uměl­ky­ně Verka Serduchka se svou kape­lou hrá­la svůj mezi­ná­rod­ní hit „Dancing Lasha Tumbai” na vel­ké scé­ně na sever­ním kon­ci náměs­tí. Zatímco tem­pe­ra­ment­ní pub­li­kum tan­čí v nakaž­li­vém ryt­mu, Susan Cooperová, uvěz­ně­ná v davu, zou­fa­le zkou­ší najít a varo­vat Ricka Forda, že opět nevě­dom­ky dostal sebe i ostat­ní do nebez­pe­čí.

„Myslím, že to je jed­na z nej­zá­bav­něj­ších scén, kte­rou jsem kdy viděl Melissu hrát,” říká Jason Statham. Mezi hos­ty, kte­ří se během dvou­den­ní scé­ny u fil­ma­řů zasta­vi­li, byl brit­ský vel­vy­sla­nec v Maďarsku, kte­rý si se Stathamem a fil­ma­ři poví­dal, zatím­co sle­do­va­li Verčin mejdan opa­ku­jí­cích se zábě­rů „Lasha Tumbai.”

V červ­nu se celá spo­leč­nost vrá­ti­la na posled­ní dva natá­če­cí týd­ny do ate­li­é­rů. Tam se také toči­la scé­na ode­hrá­va­jí­cí se uvnitř hote­lo­vé­ho poko­je, kam Susan Cooperová při­je­de na začát­ku své mise. „Pokoj je pří­liš svět­lý a bar­vy jsou úmy­sl­ně křikla­vé,“ vysvět­lu­je výtvar­ník Jefferson Sage, „aby vynik­la Susanina nejis­to­ta a para­no­ia, když se tu obje­ví popr­vé. Jak se Susanin svět a život v Evropě ote­ví­rá, tak se ote­ví­ra­jí i jed­not­li­vé loka­ce.“

A sku­teč­ně – krá­sa a bar­vy Paříže jsou výraz­nou změ­nou opro­ti ošun­tě­lým mini­ma­lis­tic­kým krcál­kům ve sní­že­ném sute­ré­nu CIA, kde se lopo­tí Susan a Nancy. Jejich pra­cov­ní pro­stře­dí je z lité­ho beto­nu, jehož veš­ke­rá reno­va­ce pro­bí­ha­la desít­ky let znač­ně nesys­te­ma­tic­ky, tak­že ve zdech vznik­ly vrst­vy s duti­na­mi. A z těch­to dutin vylé­ta­jí – neto­pý­ři!

V jed­né scé­ně, z kte­ré divá­kům vsta­nou vla­sy hrů­zou na hla­vě, vylét­la tahle okříd­le­ná havěť náh­le ze stro­pu a pří­mo na Susaninu hla­vu. Tento záběr se nato­čil během dvou týd­nů v nej­vět­ší kuli­se, kte­rá se pro ten­to film posta­vi­la – komu­ni­kač­ní míst­nos­ti CIA, kde pro­běh­lo posled­ních deset natá­če­cích dnů. Sám Paul Feig se ukryl pod psa­cí stůl a pomo­cí mon­to­va­né tyče mecha­nic­ky neto­pý­ry, krou­ží­cí kolem Melissiny hla­vy, ovlá­dal.

„Já jsem Batman,” říká.

Pro her­ce a štáb je Feig víc než Batman. Je to vyrov­na­ný, las­ka­vý a vždyc­ky ele­gant­ně upra­ve­ný kou­zel­ník, kte­rý na scé­ně vytvá­ří kaž­do­den­ně malá kouz­la. Proslulý (a někdy obá­va­ný), pro­to­že své rych­lé nápa­dy alter­na­tiv­ních replik a nových dia­lo­gů hází na her­ce během zábě­rů, kte­ré tak může natáh­nout o 20 i více minut, jeho meto­da z her­ců dosta­ne spon­tán­ní reak­ce, a ti tak musí být neu­stá­le ve stře­hu.

Jason Statham říká: „Paul na scé­nu při­ná­ší kaž­dý den nové dia­lo­gy. Některé z nich má pozna­me­na­né na lepí­cích lís­teč­cích. Musíte být napros­to bdě­lí, pro­to­že řada těch­to replik nejsou ve scé­ná­ři; Paul hod­ně pod­po­ru­je impro­vi­za­ci. Nikdy před­tím jsem tím­to způ­so­bem nepra­co­val a měl jsem z toho tro­chu strach. Ale tak co, když už, tak ať, tak­že jsem se nechal krmit Paulovou kre­a­ti­vi­tou a bylo to fan­tas­tic­ké.”

Aby při­způ­so­bil dél­ku zábě­rů poža­dav­kům Feiga, sou­hla­sil kame­ra­man Robert Yeoman s tím, že popr­vé bude točit digi­tál­ně a oce­nil fle­xi­bi­li­tu, kte­rá je s tím­to for­má­tem neod­mys­li­tel­ně spo­je­ná.

„Vždycky budu vel­kým fil­mo­vým fan­dou, ale kame­ra Arriho Alexy je skvě­lá a nemu­se­li jsme díky ní měnit zásob­ní­ky fil­mu a pře­ru­šo­vat ryt­mus,” říká Yeoman. (A pozna­me­ná­vá, že jeden záběr trval 32 minut!) A pro­to­že kame­ra Yeomanovi posky­tu­je přes­ný obraz, umož­ňu­je mu být odváž­něj­ší a víc expe­ri­men­to­vat s osvět­le­ním.

Feig je díky tomu, že se může spo­leh­nout na obra­zy, kte­ré vidí na moni­to­ru, scho­pen se sou­stře­dit na výko­ny, tla­čit kaž­dé­ho až na hra­ni­ci mož­nos­tí, vrtat se a expe­ri­men­to­vat s kaž­dým řád­kem dia­lo­gu. To dalo spous­tu mate­ri­á­lu stři­ha­či Brentovi Whiteu, kte­rý s reži­sé­rem pra­co­val už čty­ři­krát.

„Spousta Paulových fil­mů se vytvá­ří ve střiž­ně. Máme spous­tu prv­ků a mož­nos­tí, a tato desti­la­ce je nezbyt­nou čás­tí celé prá­ce,” říká White. „Neříká her­cům text pře­dem, pro­to­že od nich potře­bu­je reak­ci v „reál­ném čase”, chce jim umož­nit, aby rea­go­va­li tak, jak by moh­li rea­go­vat divá­ci.

White také zmi­ňu­je, že Feig dává vždy peč­li­vý pozor na to, aby se kome­die pří­liš neroz­pliz­la a nena­táh­la se do absurd­na. „Hledá lid­skost, kte­rá vás v rám­ci kome­die spo­jí s posta­va­mi.”

Melissa McCarthy to shr­nu­je jed­no­du­še: „To celé je Paulova vize, od začát­ku do kon­ce. Dosáhnout toho lze vel­mi těž­ko, ale on to zvlá­dá pře­kva­pi­vě dob­ře.”

Hlavní natá­če­ní skon­či­lo v Budapešti, dal­ší scé­ny se toči­ly v Římě a v Paříži.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Špión


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]
  • Špión (Spy) – Recenze – 50%26. května 2015 Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničení, je zastřelen tajný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože protivník zná totožnosti i všech ostatních […]
  • Špión / Spy - 80%5. června 2015 Špión / Spy - 80% Název filmu zněl zprvu tajuplně, ale už po zhlédnutí filmové upoutávky jsme s holkami na film prostě musely jít. I když se film tváří zdánlivě jako akční bondovka, tohle od něj, ale […]
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […]
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ             Hlavní hrdinkou románu a filmu je ochránkyně podivínů slečna Peregrinová. Její zvláštností je, že je ymbrine, což znamená, že může manipulovat časem a brát na sebe podobu […]