Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů

RR7Spec

V Rychle a zbě­si­le 7 je gang vržen do nových situ­a­cí plných počet­ných nepřá­tel a čelí ros­tou­cím boles­tem a pří­zra­kům ze své minu­los­ti. Co se týká dal­ší kapi­to­ly Domovy a Brianovy ces­ty, cílem pro ně byl vždyc­ky návrat domů do Los Angeles jako svo­bod­ní lidé. Jenže akli­ma­ti­za­ce na novou exis­ten­ci je jak­si něco napros­to jiné­ho.

K dis­ku­zi o tom, co vše pro ně návrat domů zna­me­ná, se vra­cí Wan: „Poté, co tak tvr­dě bojo­va­li za to, aby se moh­li vrá­tit zpát­ky domů, se to našim hrdi­nům poda­ři­lo, ale potom zjiš­ťu­jí, že to pro ně mož­ná už není ten pra­vý život. Všechna ta dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­li, je for­mo­va­la a díky nim se sta­li těmi, kým jsou. Je tam vel­ký vnitř­ní kon­flikt, pro­to­že jsou najed­nou cizin­ci ve vlast­ním domě.”

Nově obno­ve­ná série Rychle a zbě­si­le 5 před­sta­vi­la nové posta­vy – na obou stra­nách prá­va – kte­ré daly Domovi a jeho týmu pořád­ně zabrat. Počínaje Johnsonovým elit­ním DDS agen­tem Hobbsem, přes Evansova hro­zi­vé­ho Owena Shawa bylo umě­ní par­ty zkou­še­no na kaž­dém kro­ku. Překvapivě je to prá­vě pra­vi­dla přís­ně dodr­žu­jí­cí Hobbs, kte­rý se po letech pro­ná­sle­do­vá­ní Doma a jeho par­ty neče­ka­ně ocit­ne plně na Domově stra­ně, když jsou živo­ty všech ohro­že­ny. Parta si zís­ka­la Hobbsovu důvě­ru a respekt a spo­lu s tím při­chá­zí jedi­neč­ná úro­veň ochra­ny a kama­rád­ství.

Johnson o Hobbsově vývo­ji v prů­bě­hu ságy říká: „Naším cílem bylo vytvo­řit posta­vu, kte­rá byla od prvo­po­čát­ku drs­ná a s cit­li­vos­tí kov­bo­je. V prů­bě­hu čtyř let se ale znač­ně změ­ní. Líbí se mi myš­len­ka vytvo­řit chla­pí­ka, kte­rý má sklo­ny a moc super­hr­di­ny, ale super­hr­di­nou není.”

Více na Kritiky.cz
Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o k...
Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podív...
Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval...
Shrek 2 - prvních pět minut Stahujte si prvních pět minut filmu Shrek 2...
Jak vycvičit draka 2 - 70 % Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověk...

V dis­ku­zi o jed­né klí­čo­vé bojo­vé scé­ně shr­nu­je Johnson poci­ty všech svých herec­kých kole­gů ohled­ně veli­te­le jejich lodi: Že Wan je a sérii Rychlých pros­tě dostal. „Byl jsem nad­še­ný z Jamese i z jeho myš­le­nek na to, jak bude vypa­dat úvod­ní bojo­vá scé­na s Jasonem a spo­leč­ně jsme vytvá­ře­li způ­sob, jakým se to bude točit. To, co jsme vymys­le­li, je skvě­lé. Je to něco úpl­ně jiné­ho.”

Hrát jed­nu posta­vu více než deset let je neob­vyk­lé pro vět­ši­nu her­ců, ale ten­to mul­ti­kul­tur­ní sou­bor to bere vel­mi váž­ně – ať už se jed­ná o dia­lo­gy, poin­ty, kos­týmy nebo výběr aut. Na tuto výdrž jsou všich­ni nále­ži­tě pyš­ní, nikdo ale není pyš­něj­ší než Michelle Rodriguez.

Uprostřed pří­bě­hu Rychle a zbě­si­le 7 plné­ho pomsty, rizik a zuři­vých akcí se ční Domova a Lettyina milost­ná roman­ce. Diesel a Rodriguez si uvě­do­mu­jí a tvr­dě pra­cu­jí na tom, aby ten­to romá­nek udr­že­li reál­ný. I když nará­ží na nebez­peč­né okol­nos­ti, amné­zii nebo nové vzta­hy, jejich lás­ka je zalo­že­na na spo­leč­né minu­los­ti a na napros­té vzá­jem­né důvě­ře.

Více na Kritiky.cz
LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005 Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu Tem...
PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ) Narozena 25. 7. 1982 Studium: 2001-2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor hist...
Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány vša...
LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO®...
Projekt 100 vstupuje do třetí dekády Velké filmy, na velkém plátně – slogan, kterému Projekt 100 dostojí i v letošním roce. Ne...

„Vztah Doma a Letty nevi­dí­te v této době a věku,” pře­mýš­lí hereč­ka. „Je to vzác­ná věr­nost, kte­rou uvi­dí­te už jen v man­žel­stvích ze sta­ré ško­ly. Je to ta samá kva­li­ta, jen s obra­ty ve sty­lu Bonnie a Clydea. Vidíte vývoj těch­to postav a vidí­te tu roman­tic­kou odda­nost. S Vinem si tyto momen­ty uvě­do­mu­je­me a říká­me si, jak je to krás­né. Je to něco, co si všich­ni pře­je­me mít.”

Přestože Mia před­sta­vu­je emo­ci­o­nál­ní spo­je­ní mezi Domem a Brianem, její star­ší bra­tr se ji vždy sna­žil chrá­nit. Nejdřív se ji sna­žil držet dál od Brianových flir­tů, teď je to dale­ko váž­něj­ší. Ať už řídí lou­pež­né ope­ra­ce v Riu nebo se obě­tu­je pro bez­pe­čí své­ho malé­ho syna Jacka, Mia je sta­bil­ním srd­cem Torettovy rodi­ny… stej­ně jako tím, kdo usi­lu­je o zdán­li­vý klid pro ně všech­ny.

Jako čer­stvá mat­ka Brewster napros­to rozu­mí Miině moti­va­ci chrá­nit své milo­va­né. „Jednou z věcí, na kte­rých jsem tvr­dě pra­co­va­la, byla Miina vyvá­že­nost mezi mateř­stvím a rodi­nou,” vzpo­mí­ná Brewster. „Mia svým šes­tým smys­lem ví, co se děje s muži v jejím živo­tě, i když nejsou zrov­na z nej­ko­mu­ni­ka­tiv­něj­ších. Baví mě krou­žit kolem toho­to kon­flik­tu a obdi­vu­ji ji za její spo­leh­li­vost upro­střed vše­ho toho zmat­ku.”

Více na Kritiky.cz
Filmy4you v Neviditelném psu Jední z mnoha čtenářů našeho magazínu Filmy4you.info je i novinář Ondřej Neff. Odkazujeme ...
Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a dalš...
Solo: Star Wars Story | Solo: A Star Wars Story Univerzum Star Wars se pomalu ale jistě rozrůstá. Poté co se po akvizici Disney rozhodli tvůrci...
Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je ...
Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha Jeden muž žil úplně obyčejný život. Chodil do práce, byl ženatý a tak to šlo každý den ...

A rodi­na se roz­růs­tá a k posád­ce Toretto/O’Conner/Ortiz se při­dá­vá Tyrese Gibson, kte­rý je zpět jako Roman Pearce, Brianův pří­tel z dět­ství. Roman se popr­vé obje­vil v Rychle a zbě­si­le 2, když se Brian na útě­ku setkal se svým dlou­ho­le­tým pří­te­lem v Miami.

V Rychle a zbě­si­le 7 zůstá­vá Roman dál suve­rén­ní a tla­čí se čím dál víc do vedou­cí pozi­ce. Když se ale roz­běh­ne jeho plán na záchra­nu elit­ní hac­ker­ky Ramsey, zjiš­ťu­je, že to pro něj je nako­nec pří­liš vel­ké sous­to. Gibson, potě­še­ný akce­mi, kte­ré sce­náris­ta Morgan pro jeho posta­vu naplá­no­val, zdů­raz­ňu­je, že Roman má srd­ce na správ­ném mís­tě: „Roman musí být noha­ma na zemi. Zatímco všich­ni děla­jí všech­no, co Dom řek­ne, Roman ne. Má věč­ný pro­blém s auto­ri­ta­mi, což bylo zřej­mé od prv­ní­ho dne dvoj­ky. Ale Roman nikdy nene­chá par­tu ve štychu, dokon­ce i přes své instink­ty. Líbí se mi, že svůj život žije na hra­ně sebez­ni­če­ní.”

            Chris „Ludacris” Bridges si zopa­ko­val roli Teje Parkera, auto­mo­bi­lo­vé­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho tak­ti­ka, kte­rý se ved­le Walkera a Gibsona popr­vé obje­vil v Rychle a zbě­si­le 2. Také Bridgese potě­ši­lo, když zjis­til, že si jeho posta­va ten­to­krát uži­je víc akce. Zábavná riva­li­ta mezi Tejem a Romanem zůstá­vá a sku­pi­na riva­lů se navíc roz­ros­te o bri­lant­ní Ramsey, kte­rá se oci­tá upro­střed jejich popi­cho­vá­ní. S Tejem vytvo­ří úžas­né pou­to díky sdí­le­né váš­ni k tech­no­lo­giím, a když pla­y­boy Roman neú­spěš­ně zkou­ší svo­je kouz­lo osob­nos­ti, zůstá­vá Ramsey ve stře­hu.

Více na Kritiky.cz
Mistr | The Master [75%] Paul Thomas Anderson je ukázkovým příkladem režiséra, který ať už točí co chce, vždycky ...
PAUL BETTANY PAUL BETTANY (Dryden Vos) je držitelem klasického hereckého vzdělání v rámci Drama Centre v L...
Filmová premiéra Ve čtvrtek 12.března proběhla ve velkém sále v Městské knihovně v Praze na Mariánském n...
12.12. ...
Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie První dvě mayovky z dílny producenta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, slavily ohromný...

„Je to úpl­ně jako kdy­by se Tej a Roman ocit­li zpát­ky na střed­ní,” smě­je se Bridges. „Nikdy si neod­pus­tí legrác­ky a zába­vu, zejmé­na když je v tom krás­ná žena. Takže jsou zpát­ky – bláz­ni­ví a dětin­ští a neu­stá­le sou­pe­ří­cí.”

Jedním z Domových kom­pli­ko­va­něj­ších vzta­hů je vztah s dal­ší býva­lou lás­kou, Elenou Neves, kte­rou opět hra­je Elsa Pataky. Španělská hereč­ka debu­to­va­la v Rychle a zbě­si­le 5 jako odváž­ná poli­cist­ka z Ria, kte­rou s odpad­lým ute­čen­cem spo­jí spo­leč­né ztrá­ty a kte­rá opus­tí domov a kari­é­ru a ode­jde s ním do exi­lu. Na Kanárských ost­ro­vech si vybu­du­jí spo­ko­je­ný život, ale když se Dom roz­hod­ne, že zjis­tí prav­du o Letty, je Eleně jas­né, že ho ztra­ti­la. I když se jí daří v prá­ci s Hobbsem v DDS a změ­ní svůj život, sto­py lás­ky k Domovi zůstá­va­jí.

Během čte­ní scé­ná­ře chtě­la Pataky nej­pr­ve, aby Elena bojo­va­la za spo­leč­ný život s Domem, ale brzy pocho­pi­la roz­hod­nu­tí své posta­vy, kte­ré uka­zu­je, jak hlu­bo­ce Doma milu­je. „Oběť, kte­rou Elena při­nes­la je úžas­ný způ­sob, jakým pro­je­vi­la svou lás­ku, což ale nezna­me­ná, že tím netr­pí,” říká hereč­ka. „Není moc lidí, kte­ří by toho byli schop­ní, a to je na tom to krás­né. Elena není vůbec sobec­ká a věřím, že divá­ci cítí, že to, co dělá, dělá pro něj. Zároveň je také dost sil­ná na to, aby si zno­vu vybu­do­va­la vlast­ní život, zejmé­na pro­fes­ní, což je to, oč bojo­va­la. Je hou­žev­na­tá.”

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD Blade Runner S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o DVD Blade Runner....
Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha Šarlota byla jeden den před letními prázdninami. Kdysi to pro ni byl impuls, že pojede s rodič...
Santa je úchyl Už název prozrazuje, že tady něco nehraje. Film Santa je úchyl rozhodně není vánoční komed...
Hráškový krém 1000x jinak Hráškový krém není ani tak polévka,  jako spíš výtečná omáčka. Pro tuto pocho...
ZLÍNFEST - Rozhovor se Zuzanou Švancarovou 26. května 2018 ...

V Rychle a zbě­si­le: Tokijská jíz­da se Lucas Black vra­cí v roli Seana Boswella, samo­tá­ře, kte­rý obje­ví své poslá­ní a rodi­nu v pro­stře­dí tokij­ské­ho svě­ta ile­gál­ních závo­dů. Blacka ohro­mi­lo, s jakou vyna­lé­za­vos­tí a s jakým emo­ci­o­nál­ním dopa­dem vrá­til scé­nář jeho posta­vu do hry. „Myslím, že to je geni­ál­ní myš­len­ka,” říká k tomu herec. „To jen uka­zu­je, jak hlu­bo­ké a sou­vis­lé to pou­to je; pra­vi­dlo, pod­le kte­ré­ho Dom žije, je v rodi­ně, kte­rou jsme stvo­ři­li, hlu­bo­ce zako­ře­ně­né. Dom je v pod­sta­tě Hanův vel­ký bra­tr a přes­to­že jsme se to v Tokijské jízdě nedo­zvě­dě­li, Han vez­me Seana pod svá kří­d­la a vště­pu­je mu ty samé základ­ní hod­no­ty. To je to, co divá­ci milu­jí – a co mám straš­ně rád. Tahle rodi­na jede nebo zemře spo­leč­ně.”

 

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]
  • Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou cestu touto sérií, začali se producenti Moritz a Diesel spolu se scenáristou Morganem poohlížet po […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera Během produkce Rychle a zběsile 7 zasáhla v listopadu 2013 tragédie a naše rodina ztratila milovaného otce, syna a bratra a svět ztratil skvělého přítele a kolegu – talentovaného […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *