Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná

Rychle a zbě­si­le 7 – Jedna posled­ní jíz­da: Výroba začí­ná
Ohodnoťte člá­nek

Když skon­či­lo natá­če­ní Rychle a zbě­si­le 6 a reži­sér Justin Lin ukon­čil svou čtyř­díl­nou ces­tu tou­to sérií, zača­li se pro­du­cen­ti Moritz a Diesel spo­lu se sce­náris­tou Morganem poo­hlí­žet po někom, kdo by se posta­vil za kame­ru. Potřebovali fil­ma­ře, kte­rý by byl ochot­ný vstou­pit do roz­je­té­ho vla­ku a dohléd­nout na pokra­čo­vá­ní ságy, kte­rá má své stá­lé mís­to mezi fanouš­ky, dis­po­nu­je pěk­ným roz­poč­tem, a záro­veň posu­nul pří­běh, posta­vy a samot­nou akci.

Tím pra­vým, kdo pře­vzal otě­že nad dal­ší kapi­to­lou, byl nako­nec aus­tral­ský reži­sér James Wan, kte­rý oži­vil napí­na­vý žánr tako­vý­mi hity jako Saw: Hra o pře­ži­tí, V zaje­tí démo­nů Insidious.

Wan byl nad­še­ný z mož­nos­ti zane­chat svůj otisk v žán­ru tak vyso­ce oce­ňo­va­ném fil­mu jakým je Rychle a zbě­si­le 7. „Jsem fanouš­kem série Rychle a zbě­si­le, to pře­de­vším, ale zají­ma­vá pro mě byla i mož­nost vyma­nit se z žán­ru, díky kte­ré­mu jsem se stal zná­mým a poprat se s tak vel­kou a oblí­be­nou sérií,” říká Wan. „Jedním z mých hlav­ních cílů v Rychle a zbě­si­le 7 bylo posu­nout své hra­ni­ce a uká­zat něco tro­chu jiné­ho. Myšlenka hrát na hřiš­ti tak vel­kém a uzná­va­ném jako je toto, je pros­tě neo­do­la­tel­ná.”

Vzhledem k pře­kva­pe­ní obsa­že­ném v závě­ru fil­mu Rychle a zbě­si­le 5, kte­rý odha­lil, že Letty Ortiz je stá­le naži­vu, čeka­li fanouš­ci netr­pě­li­vě na dal­ší závěr v Rychle a zbě­si­le 6, kte­rý popo­že­ne celou ságu novým a pře­kva­pi­vým smě­rem. A fil­ma­ři je nezkla­ma­li. Finále posled­ní­ho fil­mu napo­vě­dě­lo mno­hé o tom, jakým způ­so­bem Tokijská jíz­da a Sung Kangův chlad­no­krev­ný Han, kte­rý se v tom­to fil­mu obje­vil popr­vé, zapa­dá do časo­vé linie seri­á­lo­vé­ho vyprá­vě­ní.  

Odhalení dosud nezná­mé­ho řidi­če ztvár­ně­né­ho napros­to chlad­ným Jasonem Stathamem, kte­rý napá­lil Hanovo auto svým mer­ce­de­sem, je cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kem celé ságy, kte­rá se vyzna­ču­je chytrou pro­vá­za­nos­tí minu­los­ti postav a nový­mi záplet­ka­mi. Je potvr­ze­ním toho, co tvo­ří celou ságu už více než dese­ti­le­tí a co divá­ky baví.

Diesel oce­ňu­je fanouš­ky, kte­ří vlo­ži­li svou důvě­ru v tým, kte­rý je pro­vá­zel vše­mi sed­mi fil­my. „Skutečnost, že nám divá­ci umož­ni­li pře­ska­ko­vat v chro­no­lo­gii Rychle a jsou ochot­ní tuhle jízdu absol­vo­vat a zůstá­va­jí s námi, je sama o sobě výkon,” říká. „Jednou z pri­ma věcí, kte­ré jsme v sérii posled­ních 10 let dodr­žo­va­li, je, že nic není náho­da. V sed­mič­ce spo­lu všech­no sou­vi­sí. Otázky jsou zod­po­vě­ze­ny a obje­vi­la se nová téma­ta.”

Pro dlou­ho­le­té­ho sce­náris­tu a výkon­né­ho pro­du­cen­ta Morgana, kte­rý v sérii při­pra­vu­je už pátý film, to zna­me­ná neu­stá­le aktu­a­li­zo­vat svůj efek­tiv­ní sys­tém lepí­cích lís­teč­ků s barev­ný­mi kódy – sys­tém, kte­rý sle­du­je vše z minu­los­ti postav, aut a spe­ci­fic­ké dějo­vé linie a zvra­ty – kte­ré se váží k před­cho­zím fil­mům, stej­ně jako důle­ži­té talisma­ny, jakým je napří­klad Domův stří­br­ný pří­vě­sek. „V našem svě­tě má kaž­dý a všech­no svou hod­no­tu” dodá­vá Morgan. „Je to pocta tomu, čím tato sága je a záro­veň pocta fanouškům, kte­ří se vra­ce­jí, aby si uži­li kaž­dou dal­ší kapi­to­lu.”

Ukázkovým pří­kla­dem je Lettyina kli­ka­tá ces­ta zpět k Domovi, kte­rá se uká­že být téměř nemož­nou, když se Letty sna­ží posklá­dat dohro­ma­dy svou minu­lost a najít dušev­ní rov­no­váhu … aby měla mož­nost sdí­let svou budouc­nost se spří­z­ně­nou duší.

Strhující dějo­vé linie spo­lu s oblí­be­ný­mi posta­va­mi nejsou tím jedi­ným, co při­ta­hu­je fanouš­ky Rychle a zbě­si­le. Velmi inter­ak­tiv­ní život na soci­ál­ních sítích umož­nil všem fanouškům bez­pre­ce­dent­ní pří­stup k exklu­ziv­ním mate­ri­á­lům, a díky tomu si fil­mo­vý štáb a her­ci vypěs­to­va­li se svý­mi fanouš­ky pev­ný vztah, kte­rý se pro­hlu­bu­je s kaž­dým dal­ším úspěš­ným fil­mem. Rychlí fanouš­ci tak čas­to slou­ží jako baro­me­tr pří­bě­hu a hod­no­ti­te­lé loka­cí a aut.

Diesel, kte­rý život ságy na soci­ál­ních sítích úzce sle­du­je, této zpět­né vaz­by vyu­žil a pozor­nost věno­val zejmé­na nářkům nad Lettyinou smr­tí - a nechal fanouš­ky hla­so­vat, koho by rádi vidě­li zno­vu v sérii. Za to je odmě­ňu­je čer­s­tvý­mi infor­ma­ce­mi, kte­ré se fil­mů týka­jí.

Herec a pro­du­cent byl Wanovi cen­ným rád­cem ohled­ně Rychlé ságy, čehož si Wan vel­mi vážil. „Vin pro mě byl pro ten­to film zásad­ním part­ne­rem,” říká reži­sér. „Velmi brzy jsme mlu­vi­li o posta­vách a o celé sérii – kde se co sta­lo a jak by se to moh­lo do budouc­na ode­hrá­vat. Evidentně ví, co dál s posta­vou Doma, ale přes­to byl vel­mi ote­vře­ný vůči mému vede­ní a režii. Byl a jsem za to vel­mi vděč­ný.”


Části seriálu: Rychle a zběsile 7

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera Během produkce Rychle a zběsile 7 zasáhla v listopadu 2013 tragédie a naše rodina ztratila milovaného otce, syna a bratra a svět ztratil skvělého přítele a kolegu – talentovaného […]
  • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]
  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *