Pixely - Obsah/O filmu


            OBSAH

             Jako děti v osm­de­sá­tých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) zachrá­ni­li svět tisíc­krát – a stá­lo je to pokaž­dé 25 cen­tů ve video­her­ně. Teď budou ale nuce­ni ho zachrá­nit doo­prav­dy. Když si mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né chyb­ně vylo­ží video­zá­zna­my kla­sic­kých video­her jako vyhlá­še­ní vál­ky, zaú­to­čí na Zemi s armá­dou jed­no­tek, kte­rá je inspi­ro­va­ná objek­ty ze zmí­ně­ných video­her – a pre­zi­dent Cooper musí povo­lat své sta­ré kama­rá­dy z dět­ství, aby spo­leč­ný­mi sila­mi zachrá­ni­li svět před zká­zou v podo­bě PAC-MANa, Donkey Konga, Galagy, Centipede a Space Invaders. Připojuje se k nim také pod­plu­kov­ni­ce Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan), spe­ci­a­list­ka, kte­rá hrá­čům dodá­vá jedi­neč­né zbra­ně, urče­né k boji s mimo­zemš­ťa­ny.

            O FILMU

Na reži­sér­ské křes­lo sním­ku Pixely use­dl Chris Columbus, kte­rý pomá­hal defi­no­vat podo­bu fil­mů osm­de­sá­tých let. Nejprve se coby sce­náris­ta podí­lel na sním­cích Gremlins a Rošťáci, aby se násled­ně ujal režie oblí­be­ných a dnes již kla­sic­kých kome­dií jako Sám doma či Mrs. Doubtfire: Táta v suk­ních, a pomohl nastar­to­vat výprav­né hito­vé série, jaký­mi byly Harry Potter, Percy Jackson či Noc v muzeu. „Při čte­ní scé­ná­ře sním­ku Pixely jsem měl pocit, že mám co do čině­ní s něčím oprav­du veli­ce ori­gi­nál­ním a uni­kát­ním, že jsem se do toho pros­tě musel pus­tit,“ vysvět­lu­je Columbus, proč ho ten­to film zau­jal. „Líbila se mi ta kom­bi­na­ce kome­die a akce, kte­rá mi umož­ňo­va­la zku­sit si něco, čemu jsem se neměl mož­nost věno­vat od Harryho Pottera. Umožnila mi vystup­ňo­vat kome­di­ál­ní slož­ku, jak to jen bylo mož­né, ale sou­čas­ně nato­čit veli­ce napí­na­vý akč­ní dob­ro­druž­ný film. Z mého pohle­du se jed­ná o kom­bi­na­ci Gremlins, Rošťáků a Harryho Pottera – dostal jsem mož­nost vytvo­řit s pomo­cí nástro­jů, kte­ré jsem v prů­bě­hu let nasbí­ral, něco sku­teč­ně svě­ží­ho. Mělo by se jed­nat o nápa­di­tý let­ní film, kte­rý vás veli­ce evo­ka­tiv­ním a nos­tal­gic­kým způ­so­bem vrá­tí zpát­ky do osm­de­sá­tých let.“

Více na Kritiky.cz
Zoe Saldana Zoe Saldana (psáno též jako Zoë Saldaña, Zoë Saldana či Zoe Saldaña; * 19. června 1978 New ...
Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamar...
Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce z...
Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu....
Gosford Park Gosford Park je sídlo sira Williama a jeho rodiny, do kterého se sjede anglická smetánka na lov....

V jed­né z hlav­ních rolí fil­mu se obje­vu­je Adam Sandler, kte­rý se na fil­mu tak­též podí­lí jako pro­du­cent. Podle Columbuse je pro podob­né fil­my tako­vá­to vše­stran­nost pro­spěš­ná. „Adam má skvě­lý kome­di­ál­ní cit a je to veli­ce zdat­ný pro­du­cent,“ říká Columbus. „To je skvě­lá kom­bi­na­ce, pro­to­že – napří­klad – doko­na­le chá­pe, kdy něco fun­gu­je tak, jak má a může­me se pře­su­nout k něče­mu dal­ší­mu, nebo kdy něco nao­pak nefun­gu­je a vyžá­dá si to pro­to více času.“

Seznam pixe­lo­vých hrdi­nů fil­mu při­po­mí­ná obsa­ze­ní hvězd­né­ho týmu osm­de­sá­tých let: PAC-MAN, Donkey Kong, Centipede, Galaga, Frogger, Q*bert či Space Invaders, ale i řada dal­ších. „Tyhle kla­sic­ké posta­vy byly sou­čás­tí jádra celé­ho pro­jek­tu, tak­že bylo klí­čo­vé, abychom je spo­leč­ný­mi sila­mi do fil­mu sku­teč­ně dosta­li,“ vysvět­lu­je Allen Covert, jeden z pro­du­cen­tů sním­ku. „Naštěstí nám byli všich­ni oslo­ve­ní veli­ce naklo­ně­ni. Dokázali jsme jim, že jejich posta­vy máme oprav­du upřím­ně rádi a respek­tu­je­me to, čím jsou tak oje­di­ně­lé a iko­nic­ké, a spo­leč­ně jsme se pak tyto prv­ky sna­ži­li do fil­mu zapra­co­vat.“ Mezi part­ne­ry, kte­ří se na fil­mu podí­le­li, pat­ří spo­leč­nos­ti Atari Interactive, Inc. (Asteroids, Breakout, Centipede, Missile Command), Konami Digital Entertainment (Frogger), Bandai Namco Entertainment (PAC-MAN, Galaga, Dig Dug), Nintendo (Donkey Kong, Duck Hunt), Sony Computer Entertainment (Q*bert), TAITO CORPORATION (Arkanoid, Space Invaders) či Warner Bros. Interactive (Paperboy, Joust, Defender, Robotron), G-MODE (BurgerTime) a TETRIS (Tetris).

V žád­ném pří­pa­dě bychom tenhle film bez těch­to legen­dár­ních postav nedo­ká­za­li nato­čit,“ dodá­vá Columbus. Jsou pro film tak důle­ži­té jako role, kte­ré ztvár­ni­li sku­teč­ní her­ci. Bylo veli­ce vzru­šu­jí­cí sle­do­vat, jak do sebe vše zapa­dá přes­ně tak, jak jsme si to před­sta­vo­va­li.“

Vedoucí výro­by Michael Barnathan, kte­rý je sou­čas­ně také pre­zi­den­tem Columbusovy spo­leč­nos­ti 1492 Pictures, k tomu dodá­vá, že se tvůr­čí film osm­de­sá­tý­mi léty inspi­ro­val i jiným způ­so­bem. „Myslím, že všich­ni, kte­ří se na tom­to fil­mu podí­le­jí, mají veli­ce rádi skvě­lé let­ní akč­ní kome­die osm­de­sá­tých let,“ míní. „Rozhodně jsme chtě­li nato­čit film pro sou­čas­né­ho divá­ka, ale naším cílem bylo také zachy­tit část atmo­sfé­ry, díky kte­ré byly tyhle fil­my tak výji­meč­né – tu kom­bi­na­ci akce a kome­die, kte­rou fil­my v té době zvlá­da­ly tak napros­to oje­di­ně­le vystih­nout.“

Columbus říká, že jed­ním z důvo­dů, proč ho ten­to pro­jekt při­ta­ho­val, byla také mož­nost nato­čit film, kte­rý by sku­teč­ně oslo­vil divá­ky všech gene­ra­cí. „Samozřejmě, že rodi­čo­vé, kte­ří na tenhle film půjdou, si budou pama­to­vat, jak ty hry v her­ně hrá­li, a jejich děti budou nad těmi posta­vič­ka­mi žas­nout napros­to stej­ně – v tomhle fil­mu najde­te stov­ku vti­pů, kte­ré poba­ví jen rodi­če, a stov­ku, kte­ré zase poba­ví jen jejich děti,“ říká. „Ale nejde jen o tohle. Myslím, že tyhle hry a zejmé­na osm­de­sá­tá léta jsou vní­má­ny veli­ce nos­tal­gic­ky. Alespoň já to tak vní­mám – bavím se s vyso­ko­ško­lá­ky a jejich nej­ob­lí­be­něj­ším sním­kem jsou Rošťáci. Tohle obdo­bí se momen­tál­ně těší vel­ké obli­bě.“

Aby dostá­li kome­di­ál­ní­mu poten­ci­á­lu fil­mu, při­zva­li si tvůr­ci fil­mu na pomoc hvězd­ný herec­ký tým komi­ků. Svérázné hrdi­ny fil­mu, kte­ří mají zachrá­nit svět, ztvár­ni­li Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter DinklageJosh Gad.

Tahle pěti­ce je pros­tě skvě­lá,“ svě­řu­je se Columbus. „Kamarádský vztah a cha­risma, kte­ré vyza­řu­jí, nevznik­ly na fil­mo­vém plát­ně, jsou zce­la sku­teč­né. Je to sku­teč­ný tým.“

Adam Sandler před­sta­vu­je Sama Brennera – kdy­si pře­bor­ní­ka ve video­hrách, kte­rý nyní insta­lu­je domá­cí kina. „Během uply­nu­lých tři­ce­ti let se věci nevy­ví­je­ly tak doce­la pod­le jeho před­stav,“ říká Barnathan. Uvízl v živo­tě na mrt­vém bodě. Abych byl upřím­ný, začí­ná to vypa­dat, že oprav­du dob­rý je jen v jed­né jedi­né věci – ve hra­ní video­her. Naštěstí pro nás se prá­vě tahle doved­nost veli­ce dob­ře hodí.“

Kevin James – kte­rý se Sandlerem hrál v něko­li­ka fil­mech – byl povo­lán, aby ztvár­nil Sandlerova nej­lep­ší­ho pří­te­le a pre­zi­den­ta Spojených stá­tů.

V pří­pa­dě Kevina jsme se nesna­ži­li jít pro­ti jeho herec­ké­mu typu, ale pro­ti kome­di­ál­ní­mu ladě­ní,“ popi­su­je Columbus. „Kevin musel na plát­ně půso­bit veli­ce výraz­ně – musel půso­bit jako pre­zi­dent. A on se té role ujal skvě­le – když jsme doto­či­li prv­ní scé­nu s pre­zi­den­tem Cooperem, napros­to jsem mu jeho roli věřil. Je to výteč­ný herec a je scho­pen mno­hem hlub­ších výko­nů, než jaké v minu­los­ti před­ve­dl.“

Ve fil­mu se Jamesova posta­va Willa Coopera dosta­la na poli­tic­ké dno. Všichni si sice o poli­ti­cích mys­lí, že to jsou hlu­páci, ale ame­ric­ký lid se o tom mohl v pří­pa­dě Coopera veli­ce jed­no­znač­ně pře­svěd­čit. „Veřejnost není mojí posta­vě zrov­na naklo­ně­ná,“ vysvět­lu­je James. „Nesplnil moc z toho, co nasli­bo­val, a v pod­sta­tě je mu to jed­no. Když vidí, že se svět oci­tl v ohro­že­ní a to při­po­mí­ná video­hry, povo­lá své kama­rá­dy – kte­ří jsou sho­dou okol­nos­tí těmi nej­lep­ší­mi hrá­či video­her vůbec.“

Možná bys­te se domní­va­li, že hrát tvá­ří v tvář počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ným posta­vám by moh­lo být pro Jamese nároč­né, ale měl spous­tu tré­nin­ku. „Místo rodi­ny jsem měl doma teni­so­vé míč­ky, abych si na to zvy­kl,“ říká. „Na měsíc odje­li a já mís­to nich všu­de roz­mís­til teni­so­vé míč­ky – jeden byl Slazenger, jeden Wilson a jeden Penn. Jako rodič na děti pořád kvů­li něče­mu kři­čí­te – aby něco snědly nebo utře­ly nebo se umy­ly – tak­že jsem pros­tě kři­čel na teni­sá­ky. Šlo mi to veli­ce dob­ře a rych­le jsem si na to zvy­kl.“

Více na Kritiky.cz
STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází Kirk: Začátek filmu „Star Trek: Do temnoty” zastihne kapitána Jamese T. Kirka na křižovatc...
Mrazivý ostrov plný tučňáků: Náhle sami. Proti přírodě, i proti sobě... Představte si, že zůstanete na chladném, větrném ostrově náhle sami. Vhodný leda tak pro tu...
Poručík Backstrom Televizní krimi tvorba nás obdařila už mnoha asociály, jejichž mozek je dokonale uspůsoben na...
Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního oka...
ÁDÁM CSÁSZI, ANDRÁS SÜTŐ – LAND OF STORMS – Zlín Film Festival 2014 ...

Když pre­zi­dent Cooper povo­lá své­ho kama­rá­da Sama Brennera, dosta­ne ten­to za úkol dát dohro­ma­dy elit­ní tým hrá­čů video­her pro boj s mimo­zemš­ťa­ny. Brenner se pro­to vydá pát­rat po ostat­ních dět­ských šam­pi­o­nech, nyní dospě­lých mužích.

Josh Gad se k herec­ké­mu týmu při­po­ju­je v roli Ludlowa Lamonsoffa, nejmlad­ší­ho čle­na týmu. „Je o tro­chu mlad­ší než ostat­ní – byl to svým způ­so­bem dět­ský génius,“ říká Gad.

Muž, kte­rý byl kdy­si mezi hrá­či pova­žo­ván za zázrač­né dítě, je nyní spe­ci­a­lis­tou na kon­spi­rač­ní teo­rie, kte­rý se nikdy nedo­ká­zal tak doce­la zba­vit své dět­ské lás­ky k Lady Lise, hlav­ní hrdin­ce hry Dojo Quest, kte­rou měl nej­ra­dě­ji.

Tim Herlihy a Timothy Dowling napsa­li veli­ce excen­t­ric­kou posta­vu – a já jsem na excen­t­ric­ké posta­vy zvyk­lý,“ říká hvězda broadwa­yské­ho muzi­ká­lu The Book of Mormon a hlas sně­hu­lá­ka Olafa z fil­mu Ledové krá­lov­ství. „Tahle role byla šan­ce vyzkou­šet si roli sku­teč­né­ho podi­ví­na. Ale má v sobě sou­čas­ně něco pře­krás­ně zra­ni­tel­né­ho. Touží po své život­ní lás­ce, kte­rá je ale posta­vou z video­hry – zní to šíle­ně, ale on věří v exis­ten­ci svě­ta, ve kte­rém by mohl s Lady Lisou žít a utéct s ní před ostat­ní­mi.“

Gad byl z šan­ce se na tom­to pro­jek­tu podí­let nad­še­ný nejen pro­to, že mohl spo­lu­pra­co­vat s Columbusem a Sandlerem, ale také pro­to, že měl mož­nost zahrát si v ohro­mu­jí­cím měřít­ku iko­nic­ké hry své­ho dět­ství. „Narodil jsem se v roce 1981, prá­vě v době, kdy video­her­ní horeč­ka dostu­po­va­la vrcho­lu,“ říká. „Měl jsem dva star­ší bra­t­ry, tak­že si vzpo­mí­nám, jak jsme na jihu Floridy cho­di­li do míst­ní her­ny – jme­no­va­la se Grand Prix – a strá­vi­li tam celou sobo­tu nebo nedě­li. Šance zno­vu pro­hnat pří­še­ry, pro­ti kte­rým jsem hrál jako kluk, byla jako mož­nost vrá­tit se zno­vu do dět­ství.“

Ve sku­teč­nos­ti ale Gadovou nej­ob­lí­be­něj­ší hrou neby­la hra Dojo Quest. „Vždycky jsem byl závis­lý na hře Galaga,“ pokra­ču­je Gad. Byla to jed­na z těch her, ve kte­rých jsem nikdy nebyl kdo­ví­jak úžas­ný, ale z něja­ké­ho důvo­du jsem je zbož­ňo­val.“

Peter Dinklage coby Eddie Plant je posled­ním čle­nem původ­ní­ho týmu video­her­ních šam­pi­o­nů. Ačkoliv se pro­sla­vil svou dra­ma­tic­kou rolí v seri­á­lu Hra o trů­ny, je Dinklage nemé­ně zdat­ným komi­kem, jak doká­zal v prů­bě­hu let svý­mi role­mi ve fil­mech jako Život v oblouz­ně­ní či Horší než smrt.

Eddie byl pro­tiv­ní­kem ostat­ních tří,“ popi­su­je Dinklage. „Má poměr­ně vel­ké ego, co se šam­pi­o­ná­tů týče, a moc rád všem při­po­mí­ná, jak dob­rý je. Takovým způ­so­bem se ve fil­mu cho­vá při­nejmen­ším v dět­ství – a když se pře­su­ne­me v čase do sou­čas­nos­ti, zjis­tí­me, že se zase tak moc nezmě­nil.“

Eddie Plant ve fil­mu nosí veli­ce spe­ci­fic­ký sta­ro­mód­ní účes a u své uni­for­my si utr­hal ruká­vy. „Rozhodně se psy­chic­ky i vizu­ál­ně zase­kl v jis­tém kon­krét­ním obdo­bí,“ říká. „Vídám občas tako­vé lidi – neu­vě­do­mu­jí si, že jis­tý styl už vyšel z módy, ale to jim nebrá­ní v tom, aby byli šťast­ní. Eddie má pří­šer­ný účes, má teto­vá­ní – a ne ta hezká, jaká jsou v módě dnes – a má ve zvy­ku utrh­nout ruká­vy čemu­ko­liv, co si na sebe má obléct. Zřejmě není kdo­ví­jak sebe­vě­do­mý, ale roz­hod­ně to nepla­tí, přijde-li řeč na jeho hráč­ské doved­nos­ti.“

Více na Kritiky.cz
Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo. Jahody jsou zdrojem vitamínu C, antioxidantů a minerálů. Když je sezóna, většina z nás n...
Jakub Železný: Nabídneme originální pohled na dramatické dění dne 21. srpna Jak bude pořad Dnes před 50 lety koncipován? Stejně jako u minulého dílu, který jsme vysílal...
Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme! Malí milovníci bagrů, jeřábů, míchaček a stavebních strojů, aut, traktorů a vůbec všech...
Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 % Mladý Percy Jackson vypadá jako obyčejný náctiletý mladíček, ale zdání klame. Jako dítě ...
Mrazivý ostrov plný tučňáků: Náhle sami. Proti přírodě, i proti sobě... Představte si, že zůstanete na chladném, větrném ostrově náhle sami. Vhodný leda tak pro tu...

Stejně jako jeho hereč­tí kole­go­vé navště­vo­val i Dinklage v dět­ství her­ny. „Je mi líto dneš­ních dětí, kte­ré hra­jí na her­ních kon­zo­lích, pro­to­že návště­va video­her­ny byla veli­ce spo­le­čen­ská zále­ži­tost,“ míní. „Zajdete do her­ny, poba­ví­te se s kama­rá­dy, kou­ká­te po hol­kách – nebo po té jed­né, na kte­rou tam v té době bylo mož­né nara­zit. Hrála tam hud­ba. Bylo to jako jít si zabrus­lit, ale mno­hem zábav­něj­ší.“

Hráčský tým by se zce­la jis­tě oci­tl veli­ce rych­le v nesná­zích, nebýt pomo­ci pod­plu­kov­ni­ce Violet Van Pattenové, kte­rou ztvár­ni­la Michelle Monaghan. „Je to veli­ce sil­ná posta­va – inte­li­gent­ní a odváž­ná,“ říká Monaghan.

Rozhodně bych řek­la, že její vztah k Brennerovi je vel­mi vyhra­ně­ný,“ sou­dí Monaghan. „Je jejím napros­tým opa­kem – dost sil­ně ji odpu­zu­je. Až tepr­ve jeho sna­ha zachrá­nit svět doká­že změ­nit její názor a pře­svěd­čí ji o tom, že v Brennerovi je více, než by se moh­lo zdát na prv­ní pohled.“

Monaghan je mož­ná jedi­nou ženou mezi před­sta­vi­te­li hlav­ních rolí fil­mu, ale roz­hod­ně si to uží­va­la. „Děláte si legra­ci? Je skvě­lé být jedi­nou ženou,“ pro­hla­šu­je. „Kluci jsou hroz­ně milí, veli­ce vstříc­ní. Ano, vyslech­la jsem si na svou adre­su spous­tu jíz­li­vých pozná­mek, ale s těmi já doká­žu veli­ce dob­ře držet krok.“

Ashley Benson se uja­la role Lady Lisy, video­her­ní iko­ny fil­mu a hvězdy fik­tiv­ní video­hry Dojo Quest, kte­rá je sou­čas­ně také cílem Ludlowovy neo­pě­to­va­né lás­ky. „Měl jsme šan­ci zahrát si video­her­ní posta­vu – měla jsem dva meče a byla za obrov­skou drsňač­ku,“ vysvět­lu­je Benson. „Nikdy jsem před­tím s meči nepra­co­va­la, tak­že to bylo skvě­lé. A navíc bou­chat a kopat do Joshe se asi niko­mu nikdy neo­mr­zí.“

Chtěli jsme, aby se Ludlow (v podá­ní Joshe Gada) zami­lo­val do žen­ské video­her­ní posta­vy ze své­ho dět­ství. Připadalo nám to veli­ce roz­to­mi­lé, ale sou­čas­ně to nazna­čo­va­la, že je to tak tro­chu zou­fa­lec,“ říká Covert. „Nemohli jsme najít video­her­ní posta­vu, kte­rá by odpo­ví­da­la popi­su, tak­že jsme si vymys­le­li Dojo Quest a Lady Lisu. Nejlepší na tom bylo, že jsme měli šan­ci tuhle hru doo­prav­dy vytvo­řit, tak­že si ji může­te zahrát na svém tele­fo­nu.“

Více na Kritiky.cz
Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do...
Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a p...
Klasika: Escape from L.A. Asi některým z vás lezu už dost na nervy, neboť jsem ignorantem, který neviděl většinu "kla...
Novinka mezi seriály: Cleverman Každý měsíc vychází spoustu nových seriálů a mnohé z nich vypadají velmi zajímavě, prot...
Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce  Společně s postupujícím výzkumem dinosaurů, novými poznatky a teoriemi, si filmoví tvůrc...

Poté, co byly v pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Happy Madison polo­že­ny zákla­dy celé­ho fil­mu, bylo tře­ba najít reži­sé­ra, jenž by ho doká­zal pře­vést ze strá­nek scé­ná­ře na fil­mo­vé plát­no. „Říkali jsme si, že by pro tenhle film byl Chris skvě­lým reži­sé­rem,“ popi­su­je Covert. „Režíroval už fil­my s vel­ko­le­pý­mi efek­ty a také jed­ny z našich nej­ob­lí­be­něj­ších kome­dií, a ve fil­mu Pixely se obě tyto slož­ky kom­bi­nu­jí. Umí skvě­le spo­jit ohro­mu­jí­cí vizu­ál­ní strán­ku s neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný­mi her­ci, a při­tom zajis­tit, že výsle­dek půso­bí uvě­ři­tel­ně.“

Vedoucí výro­by Michael Barnathan sou­hla­sí a při­dá­vá dal­ší argu­men­ty: „Filmy ve své pod­sta­tě sto­jí na pří­bě­hu. Jednou z Chrisových skvě­lých reži­sér­ských schop­nos­tí je umě­ní zajis­tit, že všech­ny ostat­ní slož­ky – humor, efek­ty – pří­běh posou­va­jí uspo­ko­ji­vým a půso­bi­vým způ­so­bem kupře­du. Všichni jsme měli pocit, že Pixely jsou sním­kem, kte­rý doko­na­le vyho­vu­je vše­mu, v čem je Chris coby reži­sér výji­meč­ný.“

            Snímek Pixely nevy­bo­ču­je z řady let­ních fil­mů pou­ze oje­di­ně­lým námě­tem a skvě­lým humo­rem, ale také svou vizu­ál­ní podo­bou. „Většina fil­mů s vizu­ál­ní­mi efek­ty – včet­ně fil­mů, na kte­rých jsem se podí­lel – se sna­ží vizu­ál­ní efek­ty vytvo­řit sku­teč­ně výji­meč­ně rea­lis­tic­ké. Dokonce i když pra­cu­je­te s dra­kem nebo pří­še­rou, sna­ží­te se, aby po vizu­ál­ní strán­ce vypa­dal výsle­dek rea­lis­tic­ky,“ vysvět­lu­je Columbus. „V pří­pa­dě Pixelů jsme se sna­ži­li o něco, co dosud neby­lo k vidě­ní. Když oží­va­jí posta­vy z video­her, pře­bí­ra­jí na sebe svou původ­ní roz­pi­xe­lo­va­nou podo­bu, z jejich nit­ra se line záře a neu­stá­le se pohy­bu­jí. Jedná se sku­teč­ně doslo­va o troj­roz­měr­nou ver­zi osmi­bi­to­vých her, kte­ré jste moh­li vídat na obra­zov­kách her­ních auto­ma­tů.“

Více na Kritiky.cz
VOJTĚCH DYK (1985) Zpěvák, herec, dabér, textař Vojtěch Dyk pochází z Prahy a velkou část života prožil na L...
Všichni máme smůlu. Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky Evropský soud rozhodl, že státní příslušníci třetích zemí mají nárok na dávky sociá...
JITKA SEDLÁČKOVÁ Jitka Sedláčková (nar. 1961 v Praze). Základy herectví získala v době studia na gymnáziu ...
Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family Do sbírky rodinných seriálů na Prima Comedy Central přibude nový exemplář. Úspěšný brits...
Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980) Jsou filmy, které si sebou nesou nálepku "kontroverzní". Některé z nich ji mají čistě účel...

Výtvarník Peter Wenham, kte­rý byl zod­po­věd­ný za cel­ko­vou vizu­ál­ní podo­bu fil­mu, byl prv­ním z řady těch, kte­ří měli na sta­ros­ti pře­vod iko­nic­kých video­her­ních postav z jejich kla­sic­ké osmi­bi­to­vé podo­by do plné­ho 3D. „Pro zúčast­ně­né her­ní spo­leč­nos­ti – a pro nás samo­zřej­mě také – bylo důle­ži­té, aby si her­ní posta­vy byly co nej­ví­ce podob­né, dokon­ce i po pře­vo­du do tří roz­mě­rů,“ říká. „Tím pra­vým potě­še­ním je samo­zřej­mě před­vést divá­kům něco, co dosud nevi­dě­li – zpi­xe­lo­va­tě­ní nej­růz­něj­ších před­mě­tů z běž­né­ho živo­ta. Museli jsme určit, jak to bude fun­go­vat a jak to bude vypa­dat – když bom­ba, kte­rou vypus­ti­li Space Invaders, spad­ne na asfal­to­vou sil­ni­ci, vyro­bí v ní díru, ale asfalt se sou­čas­ně pře­mě­ní na pixe­ly. Museli jsme vymys­let, jak by něco tako­vé­ho mělo vypa­dat.“

Podle Wenhamových slov exis­to­va­lo vždy rizi­ko, že budou 3D ver­ze osmi­bi­to­vých posta­vi­ček vypa­dat pří­liš rozkos­tič­ko­va­ně nebo neza­jí­ma­vě. Právě teh­dy je napadlo, že by posta­vič­ky moh­ly zevnitř zářit – což byl nápad, kte­rý bylo mož­no repli­ko­vat i v pří­pa­dech, kdy se něja­ký sku­teč­ný objekt pro­mě­ňu­je v pixe­ly. Nejen, že by posta­vy samot­né záři­ly inter­ak­tiv­ním svět­lem, ale pixe­lo­vé ver­ze cílů jejich úto­ku by se cho­va­ly stej­ně. Výsledkem bylo vizu­ál­ně vel­mi pozo­ru­hod­né řeše­ní, kte­ré sou­čas­ně zdů­raz­ňo­va­lo způ­sob, jaký mimo­zemš­ťa­né vyu­ží­va­jí video­her k úto­ku na naši pla­ne­tu.

Jakmile byly návrhy postav hoto­vy, oslo­vil Columbus Matthewa Butlera, vedou­cí­ho týmu vizu­ál­ních efek­tů, s úko­lem vdech­nout těm­to návrhům život. „Matt Butler je jeden z těch pověst­ných šíle­ných géniů, kte­rý se neu­stá­le sna­ží posou­vat lať­ku o něco výše, aby se ujis­til, že budou výsled­ky jeho prá­ce nejen půso­bit dojmem, že sku­teč­ně exis­tu­jí, ale že také divá­ci spat­ří něco, co dosud ješ­tě nikdy nevi­dě­li. Snaží se svůj tým i nás samot­né stá­le posou­vat k lep­ším a lep­ším výsled­kům,“ míní Columbus.

Více na Kritiky.cz
PETER LORD PETER LORD (režie, produkce) je spolumajitelem a kreativním vedoucím společnosti Aardman, kterou...
Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým ná...
56th Zlin Film Festival Interview Alen Huseyin Gursoy, Baris Kaya - Rauf ...
David Ebershoff: Dánská dívka Proč se někdo namáhal a napsal knihu o dívce z Dánska? Určitě nebyla obyčejná a její živ...
Bígl Bertík a jeho další historky z psího života Jelikož vyprávění bígla Bertíka si čtenáři oblíbili, na trhu se objevilo pokračování s ...

Butler vysvět­lu­je, že stej­ně jako v pří­pa­dě samot­né podo­by video­her­ních posta­vi­ček, kte­ré měly vypa­dat co nej­vě­ro­hod­ně­ji, bylo i v pří­pad jejich pohy­bů a inter­ak­cí s okol­ním pro­stře­dím tře­ba zajis­tit, aby dosta­teč­ně odka­zo­va­ly na původ­ní před­lo­hy. „Bylo pro nás veli­ce důle­ži­té, abychom ty hry napo­do­bi­li co nej­věr­ně­ji,“ říká Butler. „Když se podí­vá­te na PAC-MANa, hýbe ústy v jis­tém tem­pu a pohy­bu­je se spe­ci­fic­kou rych­los­tí. I Donkey Kong má veli­ce spe­ci­fic­ké pohy­by, napří­klad jeho nakro­če­ní – vše jsme ani­mo­va­li sou­vis­le, ale sna­ži­li jsme se o zacho­vá­ní video­her­ní pod­sta­ty.“

Tvůrci fil­mu samo­zřej­mě k rea­li­tě při­stou­pi­li s jis­tou vol­nos­tí. Například fik­tiv­ní his­to­rie video­hry Galaga, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­je – a ve kte­ré hra­je klí­čo­vou roli jis­tá drob­ná chy­ba, kte­rou hra obsa­hu­je – je veskr­ze fik­tiv­ním prv­kem, vytvo­ře­ným čis­tě pro potře­by fil­mo­vé­ho pří­bě­hu.

Pokud bychom to vza­li z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka, pak byl náš film pojme­no­ván poně­kud chyb­ně,“ říká Butler. 3D pixel se ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je „voxel“, krych­lič­ka v troj­roz­měr­ném pro­sto­ru. Vyšli jsme z kon­cep­tu zjed­no­du­še­ných kos­ti­ček a ozvlášt­ni­li a moder­ni­zo­va­li ho dopl­ně­ním svě­tel­né ener­gie, napří­klad v pří­pa­dě PAC-MANa,“ vysvět­lu­je Butler. „Ve své 2D podo­bě je zce­la plo­chý, tak­že jsme ho pře­tvo­ři­li do podo­by kou­le, sklá­da­jí­cí se z voxe­lů. Každý voxel září samo­stat­ně v závis­los­ti na mimo­zem­ských geo­me­t­ric­kých vlák­nech, kte­rá je mož­né ovlá­dat samo­stat­ně, tak­že jsme vyu­ži­li umě­lec­ké licen­ce a po celé kou­li, kte­rá PAC-MANa tvo­ří, se pře­lé­vá svě­tel­ná ener­gie.“

Více na Kritiky.cz
Komiks 26 ...
Megan Fox Megan Denise Fox (* 16. května 1986 Rockwood, Tennessee) je americká herečka a modelka....
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40% Není od věci, že jsem se dostal na prozatím posledního Asterixe v rámci nedělní slevy, kdy m...
Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali j...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Kristýnou Koláčkovou 27. května 2018 ...

            V prv­ní vel­ké scé­ně fil­mu se tým hrá­čů setká­vá s Centipede. „Sekvence s Centipede v Hyde Parku je psy­che­de­lic­ká, děsi­vá a úžas­ně zábav­ná sou­čas­ně,“ míní Columbus.

Butler pro­hla­šu­je, že sek­ven­ce s Centipede je pří­kla­dem toho, jak se vypo­řá­da­li s nej­vět­ším pro­blé­mem vizu­ál­ních efek­tů – vystih­nout správ­ně jejich styl. Tvůrci fil­mu se veli­ce inten­ziv­ně sna­ži­li o to, aby fil­mem o hroz­bě v podo­bě video­her­ních postav pro­stu­po­val humor. „Padouchy jsou tu posta­vič­ky z video­her, tak­že muse­jí půso­bit hrů­zostraš­ně, ale sou­čas­ně jde o kome­dii, tak­že je tře­ba vše odleh­čit,“ říká Butler. „Například v pří­pa­dě Centipede bylo naší prv­ní reak­cí poku­sit se o vytvo­ře­ní děsi­vé­ho stvo­ře­ní, ale na zákla­dě Chrisova vede­ní jsme vše poja­li humor­ně­ji – napří­klad ve scé­ně, kdy tan­čí za zády sta­ré dámy, kte­rá sle­du­je tele­vi­zi. Pak pro­střed­nic­tvím jeho činů sku­teč­ně pocho­pí­me, jak děsi­vý je doo­prav­dy. Jeho masiv­ní tělo vyvo­lá­vá cha­os všu­de, kam­ko­liv se hne. K vaší pixe­li­za­ci dojde až v oka­mži­ku, kdy vás seže­re.“

Ve scé­ně s PAC-MANem řídí hrdi­no­vé barev­ná auta Mini Cooper - „duchy“ - kte­rá pro­ná­sle­du­jí deví­ti­me­t­ro­vé­ho PAC-MANa, pro­plé­ta­jí­cí­ho se blu­diš­těm ulic na Manhattanu. „Ve sku­teč­né hře je PAC-MAN hrdi­nou a ducho­vé jsou jeho nepřá­te­li, ale ve fil­mo­vé ver­zi létá PAC-MAN po Manhattanu a jedi­nou mož­nos­tí, jak ho video­her­ní tým může pora­zit, je ujmout se role duchů,“ popi­su­je Columbus. „Naše duchy ve fil­mu před­sta­vu­jí Mini Coopery, kte­ré nám vyho­vo­va­ly po strán­ce veli­kos­ti, rych­los­ti i barev. Společnost Mini Cooper se k nám zacho­va­la vel­ko­ry­se, přes­to­že jsme jejich vozy muse­li hod­ně modi­fi­ko­vat, abychom je vyba­vi­li zbra­ně­mi, ale pro svou roli se hodí doko­na­le.“

Více na Kritiky.cz
Jitka Petřeková: Mraveniště Podobě, jako Včelí úl, je sestavena i další kniha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, tentokr...
Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinspor...
Na Ferdinandově kolonádě je výstava plakátu v rámci akce Marienbad Film Festival [caption id="attachment_108310" align="alignleft" width="300"] Když má dobrý den, trvá mu jen p...
Titulky k Blindspot S04E09 - Check Your Ed Pamatujete, jak se proti sobě na konci osmého dílu rozběhli Weller a Jane? No věřte, že si za...
Škatuláci - první dojem ...

Prostřednictvím vizu­ál­ních efek­tů jsme do fil­mu dopl­ni­li celou řadu pozo­ru­hod­ných věcí z původ­ní video­hry, napří­klad situ­a­ci, kdy PAC-MAN sní bonu­so­vou kulič­ku, ale sou­čas­ně jsme se roz­hod­li mís­ty od hry odchý­lit a film obo­ha­tit o vzru­šu­jí­cí scé­ny, jako napří­klad když PAC-MAN poží­rá hasič­ské auto, kte­ré pixe­li­zu­je,“ říká Butler. V jed­nu chví­li se také Mini Cooper pohy­bu­je pou­ze po dvou před­ních kolech, což jsou zčás­ti vizu­ál­ní efek­ty a zčás­ti zábě­ry sku­teč­né­ho Mini Cooperu, kte­rý jsme rozříz­li.“

Aby tým hrá­čů pora­zil hroz­bu, kte­ré čelí, požá­dá o pomoc tvůr­ce PAC-MANa, pro­fe­so­ra Iwataniho. Ačkoliv jeho roli ve fil­mu ztvár­nil herec Denis Akiyama, sku­teč­ný pro­fe­sor Iwatani se ve fil­mu mih­ne v drob­né roli opra­vá­ře video­her ve scé­nách z roku 1982. „Zajímavé na tom bylo, že před­tím, než sku­teč­ný pro­fe­sor Iwatani vymys­lel PAC-MANa, tak se sku­teč­ně opra­vám video­her věno­val,“ vysvět­lu­je Columbus.

V rám­ci vrchol­né bitvy pro­ti mimo­zemš­ťa­nům se video­her­ní tým setká­vá tvá­ří v tvář s Donkey Kongem. „Postavili jsme obrov­skou kon­struk­ci – v pod­sta­tě jsme vybu­do­va­li repli­ku celé video­hry Donkey Kong,“ popi­su­je Columbus. „Naše hrdi­ny jsme roze­sta­vi­li na plo­šin­ky ve sku­teč­né veli­kos­ti a necha­li je, aby hra­ní Donkey Konga zaži­li doslo­va na vlast­ní kůži.“

            „Byly to obrov­ské deko­ra­ce, kte­ré jsme posta­vi­li v ate­li­é­ru Mega Stage v ate­li­é­rech Pinewood Toronto, nej­vět­ších ate­li­é­rech v Severní Americe,“ vysvět­lu­je Wenham. „Ve finá­le se jed­na­lo o více než dva­cet met­rů vyso­kou kon­struk­ci z tra­verz a výztu­ží – více­mé­ně celou hru Donkey Kong, pře­ve­de­nou do sku­teč­nos­ti.“

Donkey Konga jsem jako kluk znal veli­ce dob­ře – byla to jed­na z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her – tak­že tyhle deko­ra­ce pro mě byly sku­teč­nou lahůd­kou,“ říká Butler. „Díky kom­bi­na­ci kla­sic­kých spe­ci­ál­ních efek­tů a počí­ta­čo­vých vizu­ál­ních efek­tů jsme vytvo­ři­li oprav­du veli­ce zábav­nou bojo­vou sek­ven­ci. Je v ní zhru­ba 130 počí­ta­čo­vě vylep­še­ných zábě­rů. Současně jsme ve sna­ze navo­dit věro­hod­nou atmo­sfé­ru zob­ra­ze­ných her vel­mi sil­ně spo­lé­ha­li na zvu­ko­vou slož­ku.“

            „Natáčení téhle scé­ny bylo veli­ce nároč­né,“ vzpo­mí­ná Michelle Monaghan. „Vybudovali nám pro ni obří deko­ra­ce před zele­ným plát­nem, a Donkey Konga před­sta­vo­val pou­ze vel­ký kříž v rohu. Museli jsme na sobě mít postro­je, kte­rý­mi jsme byli upou­tá­ni k sys­té­mu kla­dek, a pak jsme muse­li běhat a ská­kat z plo­ši­nek a nechat sebou smý­kat na všech­ny stra­ny. Chris na nás pak volal instruk­ce, kdy máme sko­čit, a my ská­ka­li, ačko­liv se pro­ti nám žád­né sku­teč­né sudy neva­li­ly. Během tako­vé­ho natá­če­ní se cítí­te tro­chu hlou­pě, ale ve výsled­ku to fun­gu­je.“

Více na Kritiky.cz
Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KAR...
Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu ob...
King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ 40 písniček, 20 kapel z Československa i ze zahraničí, účet za milion a taky několikaměsí...
Top 9/2017 Nejnavštěvovanější články září 2017....
Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu Do fascinujícího světa pod hladinou vás vezme geniální režisér Jean-Jacques Mantello, který...

Převedení hry Q*bert do sku­teč­né podo­by neby­lo tak­též jed­no­du­ché. „Stejně jako ostat­ní posta­vič­ky je i on tvo­ře­ný ostře řeza­ný­mi krych­lič­ka­mi, ale musel sou­čas­ně půso­bit roz­to­mi­le,“ říká Butler. „Společnost Sony Picture Imageworks při­šla s řeše­ním v podo­bě spe­ci­ál­ní prů­hled­né ver­ze krych­li­ček, díky kte­rým vypa­dá téměř jako by měl srst a vy jste se s ním moh­li pomaz­lit, i když je stá­le tvo­řen obří­mi pixe­ly. Nemá ruce ani ústa, tak­že vdech­nout mu život čis­tě pro­střed­nic­tvím prá­ce s jeho póza­mi a oči­ma neby­lo vůbec snad­né.“

            Kromě návr­hu podo­by samot­ných postav byl Peter Wenham zod­po­věd­ný také za podo­bu deko­ra­cí a výběr natá­če­cích loka­cí – tedy za všech­ny prv­ky vizu­ál­ní podo­by fil­mu. „Náš film v nema­lé míře sta­ví na tom, že nám uka­zu­je sku­teč­né věci, obo­ha­ce­né o počí­ta­čo­vé prv­ky – kte­ré pochá­ze­jí z video­her – tak­že jsme se sna­ži­li ztvár­ně­ní sku­teč­nos­ti neza­ne­dbá­vat,“ říká.

Jedním z památ­ných úko­lů pro Wenhama bylo vytvo­ře­ní svě­tel­ných zbra­ní, kte­ré čle­no­vé video­her­ní­ho týmu pou­ží­va­jí pro boj s mimo­zem­ský­mi video­her­ní­mi hroz­ba­mi. „Vždycky je veli­ce pří­jem­né, když her­ci cítí ke svým rekvi­zi­tám něja­ké pou­to. Když Adam Sandler vzal do ruky svou zbraň, začal dělat zvu­ky, jako že z ní stří­lí. V kaž­dém, kdo je vzal do ruky, se pro­bu­dil kus dítě­te,“ říká Wenham. „Bylo pro nás důle­ži­té, aby se v pří­pa­dě zbra­ní jed­na­lo o něco, co půso­bí zábav­ně a humor­ně, ale sou­čas­ně to není kon­venč­ní. Když se na svě­tel­né zbra­ně podí­vá­te podrob­ně­ji, všim­ne­te si, že jsou úžas­ně detail­ní – najde­te na nich malé joystic­ky nebo trac­kbally, tako­vé, jaké byly k vidě­ní na sta­rých her­ních auto­ma­tech. Větší ze zbra­ní mají čer­ve­ná tla­čít­ka a LED dis­ple­je. Chtěli jsme, aby se jed­na­lo o jas­né pro­po­je­ní kla­sic­kých her­ních auto­ma­tů s moder­ní­mi špič­ko­vý­mi zbra­ně­mi.“

Více na Kritiky.cz
Ant-Man a Wasp Trailer na poslední film letošního roku od Marvelu....
Projekty České televize k srpnu 1968 - videa Videa z novinářské konference 14. 8. 2018....
Dobrovolníci na ZFF ...
Daniel Nekonečný Daniel Nekonečný (vlastním jménem Daniel Konečný; 29. června 1966 Boskovice – 26. b...
Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září Pětapadesátý ročník festivalu Zlatá Praha proběhne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě ...

Wenham byl také zod­po­věd­ný za tvor­bu ostat­ních deko­ra­cí fil­mu, včet­ně her­ny Electric Dreams Factory – dějiš­tě svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu, na kte­rém exce­lu­jí Sam Brenner, Ludlow Lamonsoff a Eddie Plant – a také are­á­lu výzkum­né­ho vojen­ské­ho cen­t­ra, v němž Violet Van Pattenová vytvá­ří spe­ci­ál­ní zbra­ně pro boj s mimo­zemš­ťa­ny.

V rám­ci tvor­by deko­ra­cí video­her­ny pro scé­ny ze šam­pi­o­ná­tu si výtvar­ný tým obsta­ral stov­ky původ­ních skří­ní video­her­ních auto­ma­tů z celé země. Každá skříň byla kom­plet­ně reno­vo­vá­na, pro­to­že někte­ré z nich byly pokry­té něko­li­ka vrst­va­mi potis­ku, kte­rý musel být odstra­něn. „Vypátrat tyhle auto­ma­ty bylo kolek­tiv­ní úsi­lí,“ vysvět­lu­je rekvi­zi­tář Timothy Wiles. „Potom jsme muse­li najít odpo­ví­da­jí­cí gra­fic­ký návrh, celou skříň zno­vu potisk­nout, a potom do skří­ní zamon­to­vat nové LCD dis­ple­je a hry. Každá z her a skří­ní muse­la vyho­vět pod­mín­kám odpo­ví­da­jí­cí her­ní spo­leč­nos­ti, tak­že se jed­na­lo o vel­ké úsi­lí, kte­ré ale bylo veli­ce zábav­né a výsled­ky byly ohro­mu­jí­cí.“

Kostymérka Christine Wada si dala veli­ce zále­žet na tom, aby všich­ni ze 785 her­ců, kte­ří se v těch­to scé­nách obje­vu­jí, vypa­da­li přes­ně tak, jak by v osm­de­sá­tých letech vypa­dat měli. „Obecně byla osm­de­sá­tá léta plná pes­t­rých barev,“ říká. „Některé mód­ní tren­dy byly teh­dy poně­kud absurd­ní, ale abychom se drže­li Chrisovy vize, sna­ži­li jsme se při výbě­ru kos­tý­mů držet spí­še při zemi.“

V pří­pa­dě uni­fo­rem video­her­ní­ho týmu čekal na Wadu dlou­hý pro­ces hle­dá­ní toho správ­né­ho sty­lu. „Chtěli jsme pro ně najít něco, v čem by se cíti­li drs­ně, ale sou­čas­ně to v pří­pa­dě kaž­dé­ho z nich pod­tr­há­va­lo jeho oso­bi­tost. Muselo se jed­nat o oble­če­ní, kte­ré by bylo uvě­ři­tel­né a snad­no zapa­ma­to­va­tel­né. Takže jsme se zača­li zají­mat o nej­růz­něj­ší ove­ra­ly, letec­ké kom­bi­né­zy a jed­no­díl­né i dvou­díl­né oble­če­ní.“

Chtěli jsme, aby půso­bi­li ori­gi­nál­ně a uni­kát­ně,“ říká Columbus. „Christine navrh­la stov­ky mož­nos­tí: prak­tic­ky všech­no mož­né od span­de­xu, kte­rý by na před­sta­vi­te­lích našich tří hlav­ních rolí půso­bil směš­ně, až po kla­sic­ké super­hr­din­ské oble­ky s umě­le zvý­raz­ně­ný­mi sva­ly. Nakonec jsme se roz­hod­li pro oble­če­ní, vychá­ze­jí­cí z oble­ků auto­mo­bi­lo­vých závod­ní­ků, kte­ré vyho­vo­va­lo všem. Zejména posta­vě Petera Dinklage – pořád nosí svůj sta­ro­mód­ní účes, budí dojem, že se zapo­mně­la v osm­de­sá­tých letech a něko­lik let byla ve věze­ní. Jeho uni­for­mě jsme ustřih­li ruká­vy, aby byla vidět teto­vá­ní, kte­rá má, a najed­nou před námi stál Eddie.“

Ale i když už bylo roz­hod­nu­to o podo­bě uni­fo­rem, Wadina prá­ce ješ­tě nekon­či­la. „Přijít s tím pra­vým týmo­vým logem mi trva­lo něko­lik týd­nů,“ vzpo­mí­ná. „Chtěla jsem, aby šlo o něco iko­nic­ké­ho, co by ale sou­čas­ně neroz­pty­lo­va­lo pozor­nost divá­ků.“

Závodní oble­ky měly z pohle­du natá­če­ní ve vlh­kém let­ním dus­nu jed­nu vel­kou výho­du. „Jedná se o jeden z nej­mo­der­něj­ších mate­ri­á­lů na svě­tě. Byl vyvi­nut pro potře­by závod­ní­ků Formule 1, jejichž vozy nema­jí žád­nou kli­ma­ti­za­ci, a pro­to je veli­ce důle­ži­té, aby se v nich závod­ní­ci cíti­li dob­ře,“ popi­su­je. „Příjemnější oble­če­ní jen těž­ko najde­te.“

Dalším vel­kým úko­lem, kte­rý před Wadou stál, bylo vytvo­řit podo­by Lady Lisy, hrdin­ky fik­tiv­ní video­hry Dojo Quest. „Nakonec jsme měli 222 návrhů její­ho kos­tý­mu a úče­su,“ vzpo­mí­ná Wada. Důvodem, proč se jed­na­lo o tak neleh­ký úkol, bylo to, že Lady Lisa muse­la vyho­vo­vat celé řadě pod­mí­nek. „Je to posta­va z osm­de­sá­tých let, tak­že její podo­ba muse­la půso­bit zasta­ra­le, ale sou­čas­ně fun­go­vat i v kon­tex­tu moder­ní doby. Musela vypa­dat iko­nic­ky, ale sou­čas­ně muse­la být schop­na zvlá­dat kaska­dér­ské kous­ky. A její návrh musel být ucho­pi­tel­ný v rám­ci vizu­ál­ních efek­tů, tak­že exis­to­va­la jis­tá ome­ze­ní, kte­rá nám sva­zo­va­la ruce.“

Wadin návrh v sobě kom­bi­nu­je bez­po­čet před­loh: vrstve­né návrhy pla­vek z osm­de­sá­tých let, kom­bi­no­va­né s asij­ský­mi vli­vy. „Jedná se o kos­tým, ve kte­rém se Ashley může pohy­bo­vat a bojo­vat v něm, ale sou­čas­ně je to kos­tým, ve kte­rém vypa­dá tak, aby se do ní zami­lo­val tee­nager,“ říká.

Ten kos­tým se mi moc líbí,“ říká Benson. „Bylo by skvě­lé, kdy­bychom na Halloween vída­li dív­ky v kos­tý­mu Lady Lisy.“

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […]
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […]
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […]
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […]
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […]
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […]