Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

nerzl

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní se natá­če­ly ve Werris Creek, neda­le­ko malé­ho měs­teč­ka Tamworth v Novém Jižním Walesu, kte­ré před­sta­vo­va­lo Torrance dva­cá­tých let.

Werris Creek také posky­tl fil­ma­řům vhod­nou želez­nič­ní sta­ni­ci a vla­ky, kte­ré šly snad­no upra­vit na vla­ky Southern Pacific z teh­dej­ší doby. Malé bun­ga­lo­vy se podo­ba­ly těm kali­forn­ským z dva­cá­tých let, a díky tomu štáb nale­zl dům odpo­ví­da­jí­cí domu Zamperiniových.

Na před­měs­tí Blacktownu se natá­če­ly běžec­ké scé­ny z ber­lín­ské olym­pi­á­dy v roce 1936, ve kte­ré Louie udě­lá obrov­ský dojem na divá­ky včet­ně Adolfa Hitlera, kte­rý žádá, aby mu před­sta­vi­li „toho chlap­ce s rych­lým fini­šem“.

Veškerá auten­tič­nost by neby­la úpl­ná bez odpo­ví­da­jí­cích kos­tý­mů, o kte­ré se posta­ra­la Louise Frogley. „Oblečení bylo v tlu­me­ných bar­vách, ble­dé žlu­té, béžo­vé a okro­vé, což navo­zu­je dojem teh­dej­ší doby,“ říká Frogley. „Něco podob­né­ho jsme chtě­li i pro ber­lín­ské olym­pij­ské hry, jen byly oděvy více vzo­ro­va­né a sty­li­zo­va­né. Při navr­ho­vá­ní a vytvá­ře­ní oble­če­ní pro rodi­nu Zamperiniových musí­te pou­žít svou před­sta­vi­vost, pře­mýš­let o tom, jak ti lidé žili, co jed­li, jest­li měli auto a tak dále. Chcete, jejich oble­če­ní kore­spon­do­va­lo s posta­va­mi i jejich živo­tem.“

Více na Kritiky.cz
Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.  Také pro film Kapitán Phillips předchozí věta platí a inspirace skutečným příběhem kapi...
Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až...
Zápisník jedné lásky Film natočený podle stejnojmenného bestselleru Nicholase Sparkse, rozhodně není bezduchou roman...
Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta ...
 404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou ...

CJ Valleroye, kte­rý hra­je mla­dé­ho Louieho, také zau­ja­ly dobo­vé kos­týmy. „Tehdejší šaty jsou oprav­du jiné“, říká. „Děti si vyta­ho­va­ly kalho­ty vyso­ko, zapí­na­ly si v nich pásek. Nosily šort­ky a šně­ro­va­cí boty. Musel jsem to oble­če­ní nosit dlou­ho, abych si na ně vůbec zvy­kl.“

Podobně to bylo s navr­ho­vá­ním vojen­ských uni­fo­rem pro natá­če­ní. Louise Frogley spo­lu­pra­co­va­la s JOEM HOBBSEM, exper­tem na vojen­ské uni­for­my, kte­rý bohu­žel během natá­če­ní neče­ka­ně zemřel. S jeho pomo­cí vytvo­ři­la sou­do­bé vojen­ské oble­če­ní. „Viděli jsme aus­tral­ské jed­not­ky, ame­ric­ké vojá­ky a let­ce, japon­ské jed­not­ky a váleč­né zajat­ce“, říká Frogley. „Joe doká­zal najít tolik původ­ních kusů oděvů, že jsme je moh­li pou­žít při natá­če­ní. Některé uni­for­my jsme uši­li, vždy jsme muse­li brát v potaz i posta­vu, kte­rá bude uni­for­mu nosit.“

Běžecké scé­ny v Blacktownu byly pro her­ce nesmír­ně nároč­né, nejen pro svou fyzic­kou namá­ha­vost, ale také pro­to, že běžec­ká obuv, kte­rou nosi­li atle­ti ve 20. a 30. letech, měla jen vel­mi málo spo­leč­né­ho se sofis­ti­ko­va­nou, ergo­no­mic­kou běžec­kou obuví, jakou zná­me dnes. „Chvíli mi trva­lo, než jsem si zvy­kl na běhá­ní v teh­dej­ších tretrách“, říká Valleroy. „Jsem ve škol­ním běžec­kém týmu a věnu­ji se i přespol­ní­mu běhu. Ale tohle bylo nároč­něj­ší. Musel jsem se nau­čit běhat s rov­ný­mi zády a správ­ně držet ruce a taky jak zrych­lit na sprint.“

Více na Kritiky.cz
Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romány ze života? Hledáte poutavé čtení se zajímavou z...
Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s ni...
Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský ...
Tiché místo - DOMOV Důvody, díky kterým byli Abbottovi schopni přežít nebezpečí, které rychle zdevastovalo vět...
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích Tak je to tu. Bridget opět rozesmává diváky českých kin. Hlavní postavy zůstaly stejné, ste...

GREG SMITH, běžec­ký tre­nér, kte­rý tré­no­val her­ce pro scé­ny s během, byl na tyto těž­kos­ti při­pra­ven. „Atleti ve dva­cá­tých a tři­cá­tých letech měli sil­něj­ší spod­ní část těla, než je tomu dnes. Byli to obchod­ní­ci, děl­ní­ci, kte­ří měli veli­kou sílu, a jejich těla byla jinak sta­vě­ná. Běhávali ve vzpří­me­né pozi­ci. V sou­čas­né době jsou běž­ci mno­hem vyš­ší a je tu mno­hem víc pohy­bu vpřed, téměř náklo­nu. Po dni běhu v těch­to botách byli někte­ří klu­ci doce­la roz­lá­ma­ní.“

 


Super ManZelený sršeň:

Let a pád B-24

 

„Nikdy se nevzdá­vej, ať se děje coko­liv. Dokonce, i když už není kudy kam.”

 

 • Louie Zamperini

 

Když byly běžec­ké scé­ny nato­če­né, štáb odces­to­val zpět na sever na Gold Coast v Queenslandu, a v ate­li­é­rech Warner Australia Studio pro­bí­ha­la zuři­vá letec­ká bitva mezi ame­ric­kým bojo­vým leta­dlem B-24 Super Man a japon­ským leta­dlem Zero, což je úvod­ní scé­na fil­mu. Další scé­nou bylo letec­ké neštěs­tí Zeleného srš­ně, kte­ré pře­ži­li pou­ze Louie, Phil a Mac.

Letoun Super Man byl vyro­ben v Mexiku a násled­ně ode­slán do Austrálie, kde mu byla dopl­ně­na otoč­ná stře­lec­ká věž a bom­bar­do­va­cí zamě­řo­vač Norden. Letadlo pak bylo při­po­je­no na gyrosta­tic­ké zaří­ze­ní, kte­ré simu­lo­va­lo sku­teč­né pohy­by při pádu, zejmé­na když se dosta­lo pod pal­bu.

Posádku Super Mana tvo­ři­li dva pilo­ti, navi­gá­tor, bom­bo­metčík, radis­ta a něko­lik střel­ců. Mezi posád­kou byli Hugh „Cup“ Cuppernell, Philův dru­hý pilot, a Clarence Douglas, leto­vý inže­nýr, do jehož role byl obsa­zen Stephen J. DOUGLAS, sku­teč­ný vnuk Clarence Douglase. „Když se můj otec dosle­chl, že se při­pra­vu­je kni­ha, posky­tl vyda­va­te­lům fot­ky mého dědeč­ka“, říká Douglas. „Já nejsem herec. Pracuji pro nájem­ní domy v New Yorku. Ale když jsem sly­šel o fil­mu, chtěl jsem se při­dat a nabí­dl jsem se. Byl jsem nad­še­ný, když mě obsa­di­li do role mého dědy. Bylo to víc než jen vzru­še­ní; byla to čest.“

Více na Kritiky.cz
Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou...
Nejvyšší nabídka - 70 % Místnost plnou obrazů krásných žen si zařídil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uznávaný znal...
Křižovatka osudu Křižovatka osudu je road movie tak trochu ve stylu českého Výletu od Alice Nelis. Podobně jako...
Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea? Byl poslední den vysvědčení a děti šly vstříc prázdninovým zážitkům. Jen Maruška si po...
#1892: Alpha 3: Výplata vlků - 60 % Alpha 3: Výplata vlků (Alpha: Le salaire des loups)Vydalo nakladatelství BB/art v ...

Když se doto­či­ly zábě­ry Super Mana, zača­lo se pra­co­vat na scé­nách havá­rie Zeleného srš­ně. Štáb taky natá­čel prv­ní dny Louieho, Phila a Maca v záchran­ném člu­nu ve stu­di­o­vých vod­ních nádr­žích. Když byly tyto scé­ny dokon­če­ny, štáb odjel do tro­pic­ké­ho ráje v Airlie Beach v sever­ním Queenslandu, kde vzni­ka­ly scé­ny Louieho pří­prav na olym­pi­á­du v Tokiu v roce 1940 (kte­rá se nikdy neko­na­la), zatím­co jeho kama­rá­di let­ci ve chví­lích vol­na odpo­čí­va­jí… a nikdo neví, co je čeká.

 

****

Natáčení fil­mu Nezlomný trva­lo 14 týd­nů a skon­či­lo 4. úno­ra 2014.

Do prá­ce se nyní pus­ti­li vyni­ka­jí­cí stři­hač Tim Squyers a William Goldenberg, zatím­co her­ci a štáb měli chvil­ku, aby se zamys­le­li nad Louieho odka­zem… a co vše pro ně tato prá­ce zna­me­na­la. O’Connell shr­nul dojmy: „Louie byl oprav­do­vý ame­ric­ký hrdi­na s vlast­nost­mi, kte­ré zapů­so­bí na kaž­dé­ho. Název fil­mu je Nezlomný, ale byly urči­tě oka­mži­ky, kdy jsem se cítil přes­ně opač­ně. Byl jsem tla­čen za hra­ni­ce svých mož­nos­tí. To vyža­du­je hod­ně tvr­dé prá­ce a vytr­va­los­ti.“

„Natáčení bylo nesmír­ně slo­ži­té, a pro­to jsem vděč­ná za lidi jako je Roger Deakins a Joe Reidy. Celý štáb je mimo­řád­ný tým, kte­rý mi pomohl s kaž­dým aspek­tem natá­če­ní, ať se jed­na­lo o kaska­dér­ské kous­ky, žra­lo­ky, záchran­ný člun, letou­ny, vizu­ál­ní efek­ty, pros­tě všech­no. Byla to výzva, ale mys­lím pře­de­vším na Louieho. Jeho pří­běh uka­zu­je, že kaž­dý může ze sebe vydat to nej­lep­ší. Bylo to těž­ké, ale bylo to skvě­lé“, shr­nu­je reži­sér­ka.

Více na Kritiky.cz
Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 48 Podle režiséra Jiřího Stracha Oni ti kluci si musí taky občas něco užít.  My máme takov...
Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí...
Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a úč...
Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohád...
ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR ...

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Nezlomný

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - PŘED PRODUKCÍ Cesta k vykoupení: Stručná historie Louieho cesty   „Dotáhl jsem to takhle daleko a odmítl se vzdát, protože, a bylo tomu tak po celý můj život, jsem vždycky dokončil […]
 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse Rukopisem kameramana Rogera Deakinse je bez diskuse dotčeno každé filmové dílo velkých režisérů, se kterými spolupracoval. Jeho úspěch je nezpochybnitelný a není žádný filmový žánr, který […]
 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství   „Svět, který jsme objevili, vás nemiluje tak, jako vás miluje vaše rodina.“ Louie Zamperini   Film „V zemi […]
 • Nezlomný - 55 %19. ledna 2015 Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto […]
 • Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE2. července 2015 Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE Producent David Ellison říká: “Toto je nejvelkolepější Terminátor, který kdy vznikl. Akční scény jsou v Genisys větší než v jakémkoliv předchozím Terminátorovi. Uvidíte válku z […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase […]
 • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *