Nezlomný - O PRODUKCI

nerzl

Louie se setká s „Jolly“:

Zrodilo se přá­tel­ství

 

„Svět, kte­rý jsme obje­vi­li, vás nemi­lu­je tak, jako vás milu­je vaše rodi­na.“

 • Louie Zamperini

 

Film „V zemi krve a medu“ z roku 2011 je režij­ním i scé­náris­tic­kým debu­tem Angeliny Jolie a vzni­kl jako ved­lej­ší pro­dukt její huma­ni­tár­ní prá­ce. Motivem fil­mu je milost­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí kon­flik­tu deva­de­sá­tých let v Bosně. Film pou­ka­zu­je na nási­lí pácha­né na ženách a pro Angelinu to bylo nato­lik cit­li­vé téma, že režii nedo­ká­za­la svě­řit niko­mu jiné­mu.

„Vůbec jsem nemě­la v plá­nu věno­vat se režii“, říká Angelina. „Představovala jsem si, že jed­no­ho dne skon­čím s fil­mo­vá­ním a budu doma se svý­mi dět­mi. U reží­ro­vá­ní jsem skon­či­la pro­to, že jsem nemě­la odva­hu oslo­vit něko­ho jiné­ho.“

Angelina si byla jis­tá, že chce reží­ro­vat film zno­vu, ale vůbec neby­la jis­tá, jaký film by to měl být. „Chtěla jsem, aby to bylo něco, co mám ráda a na čem mi zále­ží, pro­to­že režie vyža­du­je, abys­te se jí plně odda­li, musí­te trá­vit mno­ho času bez své rodi­ny a věno­vat jí mno­hem více úsi­lí než hra­ní. Věděla jsem, že to nebu­de dob­ré, pokud by mě ten pří­běh nepo­hl­til a necí­ti­la jsem jeho důle­ži­tost“, říká.

Když roku 2012 pro­du­cent Matthew Baer uká­zal Angelině pra­cov­ní scé­nář k fil­mu Nezlomný, Zamperiniho pří­běh ji ihned uchvá­til. „Byla jsem pře­kva­pe­ná návrhem scé­ná­ře, kte­rý jsem čet­la, ale až poté, co jsem pře­čet­la Lauřinu kni­hu, jsem si vědě­la, že ten film chci reží­ro­vat,“ říká Angelina. „Stejně jako mili­o­ny čte­ná­řů, kte­ří nejsou schop­ni odlo­žit kni­hu poté, co se do ní začet­ly, byla jsem i já pohl­ce­na neu­vě­ři­tel­ným pří­bě­hem Louieho ces­ty a Lauřinou bri­lant­ní schop­nos­ti popsat udá­los­ti, kte­ré for­mo­va­ly minu­lé sto­le­tí. Louieho gene­ra­ce vze­šla z obdo­bí Deprese“, pokra­ču­je Jolie. „Byli to drs­ní, sil­ní, tvr­dě pra­cu­jí­cí lidé se smys­lem pro rodi­nu a komu­ni­tu, ve kte­ré se i přes obrov­skou nepří­zeň osu­du vzá­jem­ně pod­po­ro­va­li. Když byli vyzvá­ni, aby slou­ži­li své vlas­ti, byli ješ­tě chlap­ci, ale i přes­to tak uči­ni­li. Udělali to pro nás bez ohle­du na to, jaký měli strach, bez ohle­du na to, jak dale­ko byli od domo­va.“

Během zpra­co­vá­ní Louieho pří­bě­hu zjis­ti­la Angelina díky Baerovi, že Louie je její sou­sed. „Louie z oken své­ho obý­vá­ku viděl na stře­chu mého domu“, smě­je se.

Téma fil­mu i sou­hra všech těch­to udá­los­tí uchvá­ti­la Angelinu nato­lik, že pocí­ti­la, že se musí ujmout režie Nezlomného. Ale brzy zjis­ti­la, že režie toho­to fil­mu nebu­de tak snad­ný úkol. „Musela jsem o tu prá­ci bojo­vat“, říká. „Musela jsem oprav­du vel­mi tvr­dě bojo­vat, abych doká­za­la ostat­ním, že na to mám, a poz­dě­ji také, abych to doká­za­la sobě samot­né. A samo­zřej­mě abych to doká­za­la i Louiemu, což taky něja­kou dobu trva­lo.“

Když se Louie dozvě­děl, že film bude reží­ro­vat zná­má hereč­ka, chví­li mu trva­lo, než té myš­len­ce při­vy­kl. Nebylo to ale dlou­ho a on jí při­ví­tal do své roz­vět­ve­né rodi­ny. „Angie mi zavo­la­la a řek­la, že bude reží­ro­vat film“, řekl. „Znal jsem jí jen z tele­vi­ze, pro­to­že do kina už necho­dím. Ale vím, že o ní říka­jí, že je to nej­krás­něj­ší dív­ka na svě­tě. A pak při­šla ke mně domů. Taková panen­ka! Zlatíčko! Ihned jsem viděl, že není jen krás­ná, ale i chyt­rá. Je vel­mi uváž­li­vá a má las­ka­vé srd­ce. Pomyslel jsem si, co můžu chtít víc?“

Inspirována vyprá­vě­ním své­ho dra­hé­ho pří­te­le (Louie jí nazý­val „Jolly“) se Angelina pus­ti­la se do prá­ce. „Rozpracovala jsem scé­nář, vybra­la z inter­ne­tu obráz­ky, růz­ně je k tomu při­le­pi­la a při­špen­d­li­la, nacpa­la jsem to všech­no do pyt­le na odpad­ky a odvlá­če­la do Universalu, kde jsem děla­la psí kusy, abych pře­svěd­či­la stu­dio, že na tu prá­ci mám.“

Více na Kritiky.cz
Prokletý ostrov Jestli se vám někdy stalo, že jste se těšili na dovolenou a pak v euforii a spěchu zapomněli...
Dny evropského filmu - recenze Ze Dnů evropského filmu se hlásí náš zvláštní zpravodaj, který se pro vás snaží vybrat ...
Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar s...
Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nov...
Nejčtenější články 9/2016 Nejčtenější články, které byly vydány v září 2016....

Studio sou­hla­si­lo a schvá­li­lo film k rea­li­za­ci. Angelina byla nesmír­ně šťast­ná. Avšak její prá­ce tepr­ve začí­na­la. Ona a Baer strá­vi­li něko­lik dal­ších měsí­ců zpra­co­vá­vá­ním scé­ná­ře, pří­pra­vou roz­počtu, výbě­rem vhod­ných her­ců a loka­cí, a Angelina víc a víc pozná­va­la Louieho a jeho rodi­nu.

 

 

Vyvěste vlaj­ku:

Nezlomný má zele­nou

 

„Vždycky mi říka­li ʽšťast­ný Louieʼ. A není žád­ným tajem­stvím proč.

 

 • Louie Zamperini

 

Jelikož Louieho pří­běh je plný udá­los­tí, kte­ré se udá­ly v prů­bě­hu téměř celé­ho sto­le­tí, bylo nut­né roz­hod­nout nejen to, jak vyprá­vět celý pří­běh, ale také co všech­no z pří­bě­hu vyprá­vět.

Režisérka zasla­la pra­cov­ní ver­zi scé­ná­ře Joelu a Ethanu Coenovým, se kte­rý­mi se zna­la, a také měli spo­leč­né­ho agen­ta, aby jí řek­li, zda mají zájem spo­lu­pra­co­vat. Bratři Coenové, drži­te­lé Oscara®, mají vel­mi spe­ci­fic­ké poje­tí téma­tu a jen vel­mi zříd­ka píší scé­ná­ře pro jiné. Avšak brat­ři sou­hla­si­li s tím, že jde o dob­rý pří­běh, kte­rý je zau­jal. Jeden z Ethanových synů byl fanouš­kem kni­hy a Joel byl pros­tě zvě­da­vý. Také nača­so­vá­ní bylo tak ako­rát. Právě dokon­či­li film V nit­ru Llewyna Davise a měli čas pra­co­vat na scé­ná­ři.

Angelina se domní­va­la, že film by měl kon­čit Louieho návra­tem z vál­ky, ačko­liv jeho život v Kalifornii, poté, co skon­či­la vál­ka, byl nemé­ně fas­ci­nu­jí­cí a vydal by na dal­ší film. Bratři Coenové sou­hla­si­li.

Angelina, Baer, Stoff i stu­dio byli nad­še­ni scé­ná­řem brat­ří Coenů. „To, co jsem se nau­či­la od brat­ří Coenů“, říká Angelina, „bylo, že to, co cítí­te, když jste odlo­ži­li Lauřinu kni­hu, je to, co musí­te cítit, když odchá­zí­te z kina.“

V den, kdy stu­dio odsou­hla­si­lo defi­ni­tiv­ní ver­zi scé­ná­ře, a roz­běh­la se pro­duk­ce, byl nej­šťast­něj­ším Matthew Baer, kte­rý strá­vil desít­ky let sna­hou o nato­če­ní fil­mu. A tepr­ve když film byl ofi­ci­ál­ně schvá­len stu­di­em, Baer mohl koneč­ně Louiemu říct, že po 57 letech čeká­ní bude jeho pří­běh koneč­ně nato­čen.

„Když jsem se dozvě­dě­la, že stu­dio film koneč­ně schvá­li­lo, byla jsem tak roz­ru­še­ná, že jsem se nemoh­la dočkat, až dora­zím domů a povím to Louiemu“, říká Angelina. „Volala jsem Bradovi, řek­la jsem mu, co se sta­lo, a doda­la: „musíš jít na stře­chu a vyvě­sit vlaj­ku USC [Louieho alma mater]!“ Tak to udě­lal. Když jsem dora­zi­la domů, vola­li jsme Louiemu a on se podí­val z okna. Pak mi zavo­lal zpát­ky a zeptal se „to je pro mě?“, a tak jsem řek­la, že ano, že jsme to doká­za­li.“

Více na Kritiky.cz
Poslední Samuraj Víte, co znamená Samuraj? Víte, co znamená sloužit? Víte, co znamená zemřít?...
Richard Branson: Byznys v plné nahotě „Pokud vstupujete do odvětví později než ostatní, musíte k němu přistoupit tak, jako nikdo...
Bunkr smrti (Outpost) Psí vojáci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkratce charakterizovat nový britský film, o ...
Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví...
PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejn...

Režisérka při­zna­la, že pře­vy­prá­vět Louieho pří­běh zna­me­na­lo vel­kou zod­po­věd­nost: „Občas jsem z toho v noci nemoh­la spát. Ale chtě­la jsem nato­čit ten film, pro­to­že Louieho posel­ství je to, co oprav­du potře­bu­je­me, teď víc než kdy jin­dy. Louie není doko­na­lý člo­věk, ale přes­to k němu může­me my i naše děti vzhlí­žet. Byl tím, kdo nám při­po­me­ne, co může doká­zat kaž­dý z nás: nekle­sat na mys­li, čer­pat sílu ze své rodi­ny, odli­šit strach od boles­ti, defi­no­vat sílu přá­tel­ství, čelit tem­no­tě a přes­to se nikdy nevzdat.“

Při natá­če­ní se Angelina kro­mě Louieho, coby své­ho zdro­je inspi­ra­ce, obra­ce­la pro radu a pod­po­ru i na autor­ku kni­hy „Nezlomený“, Lauru Hillenbrand. „Žádný fil­mař nemů­že mít lep­ší zdroj infor­ma­cí a inspi­ra­ci než je kni­ha Laury Hillenbrand“, říká Angelina. „Laura vše peč­li­vě stu­du­je a věnu­je pozor­nost detai­lům, a díky tomu to tak vní­ma­jí i čte­ná­ři. Píše pře­svěd­či­vě, doká­že zachy­tit význam­né his­to­ric­ké oka­mži­ky stej­ně jako důvěr­né podrob­nos­ti jed­not­li­vých postav.“

 

Olympionici a bom­bar­dé­ry:

Herecké obsa­ze­ní

„Ta „nej­lep­ší“ gene­ra­ce byla ta nej­o­dol­něj­ší.

Byli jsme hou­žev­na­tí, pro­to­že jsme byli všich­ni na stej­né lodi.

Pomáhali jsme jeden dru­hé­mu.“

 

 • Louie Zamperini

 

První a nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­kou při obsa­zo­vá­ní fil­mu bylo, kdo doká­že vhod­ně ztvár­nit posta­vu Louieho, kte­rý mla­dý herec může hrát roli toho­to neo­by­čej­né­ho muže? „Byl to nesmír­ně nároč­ný úkol“, popi­su­je Angelina. „Museli jsme najít něko­ho, kdo bude vyka­zo­vat nejen jis­tou fyzic­kou podob­nost s Louiem, ale také něko­ho, s kým budou divá­ci chtít sdí­let celý pří­běh… něko­ho, kdo by vypa­dal z teh­dej­ší doby, ne pří­liš moder­ně. Musí to také být někdo, komu uvě­ří­te, že je olym­pij­ský atlet, někdo, kdo doká­že pře­žít zří­ce­ní leta­dla, 47 dnů na moři v záchran­ném člu­nu, veš­ke­ré strá­dá­ní a samo­zřej­mě také vydr­žet fyzic­ké a dušev­ní útra­py ve vojen­ském zaja­tec­kém tábo­ru. Museli jsme najít něko­ho, kdo fyzic­ky zvlád­ne všech­ny tyto věci a má osob­nost.“

„Byl to nároč­ný pro­ces“, při­zná­vá reži­sér­ka. Jack O’Connell, 23letý brit­ský herec však doká­zal hlu­bo­ce zapů­so­bit. O’Connell debu­to­val v nezá­vis­lém fes­ti­va­lo­vém fil­mu Taková je Anglie, a násled­ně se obje­vil v něko­li­ka dal­ších níz­ko­roz­počto­vých sním­cích. Významněji na sebe upo­zor­nil v brit­ském tele­viz­ním dra­ma­tu Skins a napo­sle­dy se uká­zal v dra­ma­tu z vězeň­ské­ho pro­stře­dí Hvězda kri­mi­ná­lu.

Více na Kritiky.cz
Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“. Veroniko, za sebou máte natáčení komedie Babovřesky, aneb z dopisu venkovské drbny. Jaké jso...
Ospalá díra Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno ...
Videonovinky na říjen Slzy slunce, Krásná pokojská a další...
Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z o...
Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 % Jako kdyby se mnoha fanouškům splnil se. A možná je to slovíčko "jako" nadbytečné. Fanoušk...

„Ke kon­ci kon­kur­zu, když jsem ho sly­še­la, mě upou­tal jeho sku­teč­ný pří­zvuk“, říká Angelina. „Pak jsem vidě­la zábě­ry někte­rých z jeho fil­mů, kte­ré v nedáv­né době nato­čil a všimla jsem si jeho zau­je­tí, poro­zu­mě­ní hlub­ší­mu obsa­hu fil­mu. A když jsem ho koneč­ně potka­la, nemoh­la jsem se neu­smí­vat, pro­to­že na něm bylo něco zvlášt­ní­ho, na tom, jak se cho­val, jak mlu­vil o svém živo­tě a své rodi­ně, a to se poji­lo i s Louiem a jeho pří­bě­hem. Viděla jsem, že je bojov­ník. Věděla jsem, že ve tři­a­dva­ce­ti může nesnad­né pocho­pit a před­vést základ­ní body pří­bě­hu – poro­zu­mě­ní lás­ce, loa­ja­li­tě, víře a odpuš­tě­ní, to není všem bojov­ní­kům vlast­ní. Ale čím víc jsme mlu­vi­li, tak jsem vidě­la, že Jack toto chá­pe a zvlád­ne to.“

Co se týče O’Connella, byl si jis­tý, že je pro roli tím pra­vým. „Byl jsem nad­še­ný a cítil jsem se poctě­ný, když mě pozva­li na kon­kurz“, vzpo­mí­ná O’Connell. „Byl jsem napros­to ohro­me­ný, když jsem se dozvě­děl, že jsem roli zís­kal. Je to zce­la urči­tě ta nej­vět­ší pocta v mém živo­tě ztvár­nit tako­vou legen­du. Bez všech pochyb­nos­tí to byl oprav­du nároč­ný úkol. Není snad­né poro­zu­mět fyzic­ké i dušev­ní odol­nos­ti toho­to muže, natož ji ztvár­nit.“

A tak zatím­co role Louieho byla obsa­ze­na, byla zde ješ­tě nemé­ně důle­ži­tá role Louieho noč­ní můry a hlav­ní­ho muči­te­le, Mutsuhiro Watanabe, japon­ské­ho vězeň­ské­ho dozor­ce zná­mé­ho pod pře­zdív­kou „The Bird“ (Pták), jehož život­ním poslá­ní bylo, pod­le Laury Hilenbrand, „při­nu­tit muže napros­to se podro­bit“. „Nechtěla jsem, aby Watanabe byl něja­kou kari­ka­tu­rou Japonce, kte­rý se mra­čí a mlu­ví láma­nou ang­lič­ti­nou. Skutečnou posta­vou Watanabeho byl inte­li­gent­ní a vzdě­la­ný člo­věk, kte­rý však byl po lid­ské strán­ce nevy­rov­na­ný. Byl silou, kte­rou není rad­no opo­mí­jet, a Laura Hillenbrand ho popi­su­je jako „úžas­ně vytvo­ře­né mon­strum“.

Více na Kritiky.cz
RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simu...
XXXTentacion Jahseh Dwayne Onfroy, vystupující hlavně jako XXXTentacion (23. ledna 1998, Plantation, Florida -...
Jako nikdy - galerie fotek z Novinářské projekce ...
Další zápisky starého prasáka „Zjistil jsem, že když už se nedá utrpení vydržet, dají se dělat jen tři věci – opít ...
Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě ...

Obsadit her­ce, kte­rý by mohl hrát tako­vou roli, bylo pro reži­sér­ku zásad­ní. „Byla jsem pře­svěd­če­na, že když hle­dá­te her­ce, kte­rý má hrát něko­ho nála­do­vé­ho a nemi­lo­srd­né­ho, musí­te najít něko­ho úpl­ně opač­né­ho, něja­ké­ho pri­ma chla­pí­ka“, říká. „Hledali jsme her­ce, kte­rý by doká­zal před­vést mno­hem hlub­ší strán­ku špat­nos­ti. Neměli jsme ale vybra­né­ho niko­ho kon­krét­ní­ho a mě pak napadlo „co zku­sit rocko­vou hvězdu? Někoho, kdo jen tak cho­dí po jeviš­ti, nemu­sí nic říkat a přes­to je pánem? To vět­ši­na her­ců neu­mí.“

Angelina pro­zkou­ma­la sou­čas­nou japon­skou rocko­vou scé­nu, pát­ra­la po někom, kdo by se mohl té role ujmout. Objevilo se jmé­no Miyavi. Problém však byl v tom, že ten­to pohled­ný, mla­dý rocko­vý muzi­kant neměl o prá­ci ve fil­mu zájem. Režisérku přes­to zau­jal. Učinila pro­to dal­ší pokus, a to pro­střed­nic­tvím Yoko Narahashi, respek­to­va­né ředi­tel­ky japon­ské cas­tingo­vé agen­tu­ry. Yoko Narahashi ho oslo­vi­la, ale Miyavi jí vysvět­lil, že nikdy neu­va­žo­val o tom, že by se obje­vil ve fil­mu a ani nemys­lí, že by o tom mohl kdy uva­žo­vat. Angelina i přes­to odje­la do Japonska, aby se podí­va­la na jed­no z jeho vystou­pe­ní, po kte­rém měli dohod­nu­tou schůzku. „Byl jako mag­net, str­hu­jí­cí, a když jsme spo­lu hovo­ři­li, pomys­le­la jsem si, že je sku­teč­ně odu­šev­ně­lý, jeden z nej­pří­jem­něj­ších lidí, jaké jsem kdy potka­la.“

Angelina si byla jis­tá, že obje­vi­la pro roli toho nej­lep­ší­ho člo­vě­ka a nabíd­la tuto roli Miyavi. „Když jsem popr­vé sly­šel o tom fil­mu, nevě­děl jsem vůbec nic, o čem film je a dokon­ce ani kdo je reži­sé­rem a vůbec jsem si nebyl jis­tý, jest­li se do toho pus­tím nebo ne“, říká Miyavi. „Poté, co jsem se setkal s Angie, a ona mi vysvět­li­la, co má film pub­li­ku pří­bě­hem pře­dat, změ­nil jsem názor. Zdálo se mi, že ten pro­jekt má smy­sl.“

Více na Kritiky.cz
Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová V dnešní době je mnoho lidí, ať už mužů či žen, single, a přesto se již tento způsob ...
Jeden kluk z milionu – Monika Woodová Stařenka ve věku 104 let, kluk se zálibou v Guinessových rekordech a otec muzikant se setkávaj...
Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů. Festival zahájilo hudebním vystoupením smyčcového kvarteta, jehož melodie se linuly velkým s...
Martin Hatala a jeho návšteva zubára ...
S11E02: The Ghost Monument Titulky k druhé epizodě 11. sezóny seriálu Doctor Who! (Pán času)....

Dalšími důle­ži­tý­mi role­mi byla posta­va Louieho nej­lep­ší­ho pří­te­le, kapi­tá­na Russella Allena „Phil“ Phillipse, duše leta­del B-24 Super ManZelený sršeň, a Francise „Mac“ McNamary, střel­ce ze Zeleného srš­ně, se kte­rý­mi Louie pře­žil pád leta­dla a poté i útra­py na záchran­ném člu­nu na moři. Pro tyto role vybra­li pro­du­cen­ti Domhnalla Gleesona, mla­dou hvězdu z fil­mů Anna KareninaLásky čas, coby Phila, a Finna Wittrocka z fil­mu Noe Darrena Aronofsky nebo z Broadwaye Smrt obchod­ní­ho ces­tu­jí­cí­ho, coby Maca.

Garrett Hedlund z fil­mu V nit­ru Llewyna Davise a Na ces­tě zís­kal roli komo­do­ra Johna Fitzgeralda, jed­no­ho z Louieho kra­ja­nů v zaja­tec­kém tábo­ře. Australský herec Jai Courtney z fil­mu Divergence hra­je Philova dru­hé­ho pilo­ta Hugha „Cup” Cuppernella, John Magaro z fil­mu Vem si mou duši je ame­ric­ký pilot střemhla­vé­ho bom­bar­dé­ru, v civil­ním živo­tě oper­ní zpě­vák Frank Tinker. A nako­nec drži­tel ceny Olivier Luke Treadaway z fil­mu Podivný pří­pad se psem hra­je Millera, jed­no­ho z brit­ských váleč­ných zajat­ců.

Ztvárnění čle­nů Louieho rodi­ny se uja­li ital­ští her­ci VINCENZO AMATO (seri­ál z pro­duk­ce HBO Impérium – Mafie v Atlantic City) v roli Anthonyho, Louieho otce, a MADDALENA ISCHIALE (při­pra­vo­va­ný Sharkskin) v roli Louise, Louieho mat­ky. Australský herec ALEX RUSSELL (Kronika) ztvár­ňu­je roli Petea, Louieho star­ší­ho bra­t­ra, a role sester Sylvie a Virginie hra­jí nové tvá­ře TALIA MANO coby malá Sylvie a SAVANNAH LAMBLE coby tee­nager­ka Sylvie, a ALICE ROBERTS coby mla­dá Virginie a SOPHIE DALAH coby tee­nager­ka Virginie.

Více na Kritiky.cz
Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Jo...
11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 věcí ...
Dům voskových figurín - recenze - Autor nemá žádné personální problémy s Paris Hilton... To, že levné vyvražďovací horory na sebe zase začínají vydělávat, je všeobecně známý f...
„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští ro...
Tajemné okno Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou z...

Nováček CJ VALLEROY a JOHN D’LEO z fil­mu Mafiánovi hra­jí role mla­dé­ho Louieho a mla­dé­ho Petea. Další obsa­ze­ní tvo­ří her­ci z mezi­ná­rod­ní­ho pro­stře­dí v rolích role let­ců, váleč­ných zajat­ců, japon­ských hlí­da­čů vojen­ských tábo­rů, oby­va­tel Torrance, his­to­ric­kých osob­nos­tí či olym­pij­ských běž­ců.

 

Z Torrance do oblas­ti Tichomoří:

Návrh, loka­li­ta a natá­če­ní

 

„Myslím, že nej­těž­ší věcí v živo­tě je odpouš­tět. Nenávist vás zni­čí.

Jestliže něko­ho nená­vi­dí­te, vaše nená­vist neu­bli­žu­je jemu, ale vám samot­ným.

Skutečné odpuš­tě­ní je úpl­né a koneč­né.“

 

 • Louie Zamperini

 

Jakmile byl Nezlomný stu­di­em schvá­len, roz­běh­ly se plá­ny pro­duk­ce a Angelina sesta­vi­la fil­mo­vý štáb. Štáb zahr­no­val zku­še­né­ho pro­du­cen­ta Claytona Townsenda, kame­ra­ma­na Rogera Deakinse, jede­náct­krát nomi­no­va­ný na cenu Akademie, jehož str­hu­jí­cí zábě­ry se obje­vi­ly v tako­vých dílech jako Tahle země není pro sta­rý, Opravdová kuráž, nebo Čistá dušeSkyfall. Mezi dal­ší­mi byl i Jon Hutman, kte­rý s Angelinou spo­lu­pra­co­val na fil­mu V zemi krve a meduCizinec a figu­ro­val jako fil­mo­vý archi­tekt ve fil­mech Nancy Meyers Lepší poz­dě než poz­dě­ji nebo Nějak se to kom­pli­ku­je, nebo Louise Frogley, kos­tým­ní výtvar­ni­ce, mezi jejíž úspěch pat­ří napří­klad spo­lu­prá­ce Georgem Clooneym na pro­jek­tech jako je Dannyho par­ťá­ci 3Památkáři, nebo film Iron Man 3. Tim Squyres, dva­krát nomi­no­va­ný na cenu Akademie za svou prá­ci na Pí a jeho životTygr a drak, dohlí­žel na střih spo­lu s Williamem Goldenbergem, kte­rý uchvá­til divá­ky fil­mem 30 minut po půl­no­ci a za svou prá­ci na Argo si odne­sl Oscara®. Hudbu k fil­mu slo­žil na cenu Akademie šest­krát nomi­no­va­ný Alexandre Desplat, kte­rý hudeb­ně spo­lu­pra­co­val i na fil­mech jako je Harry Potter a Relikvie smr­ti – část 1 a 2, Králova řeč nebo Philomena.

Filmaři se zabý­va­li tím, kde se film bude natá­čet. Scénář vyža­do­val krom jiné­ho i natá­če­ní ve vzdu­chu a na moři. Co se loka­lit týče, bylo nut­né najít malé ame­ric­ké měs­teč­ko pozd­ních dva­cá­tých let, vhod­né mís­to pro Berlín roku 1936, Havaj, Pacifik a dva japon­ské zaja­tec­ké tábo­ry.

Více na Kritiky.cz
Stříbrná zátoka „Než jsem tě poznala“, bestsellerovou knihu, která dojala tisíce čtenářek po celém svět...
#1958: DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk - 80 % DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk (The Golden Age)Vydalo Eaglemoss Collections v...
RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba! Nakládané tvarůžky – 1. varianta Olomoucké tvarůžky – kousky s česnekem • chilli pap...
V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu Už tradičně na konci října se filmoví diváci dočkají dalších novinek jihoamerické proven...
Swing Kids (1993) Swing Kids je americký film odehrávající se v roce 1939 v nacistickém Německu. Matně si pamat...

„Těžko jsme moh­li do těch­to všech míst vyces­to­vat, aniž bychom pře­kro­či­li roz­po­čet“, říká Townsend. „Takže jsme dali hla­vy dohro­ma­dy, abychom něco vymys­le­li. Zvažovali jsme něko­lik míst včet­ně Havaje a Severní Karolíny. A nako­nec se logic­kým výbě­rem zdá­la Austrálie. Terén je tam geo­gra­fic­ky vel­mi růz­no­ro­dý a vyho­vo­val našim potře­bám, také tam byla vel­mi dob­rá fil­mař­ská základ­na s mno­ha zku­še­nost­mi a po daňo­vé strán­ce to bylo také výhod­né. A navíc jsme moh­li hned začít natá­čet ve dvou taměj­ších stu­di­ích.“

Austrálie byla jed­no­my­sl­ně odsou­hla­se­na k natá­če­ní Nezlomného. Přes veš­ke­rou nároč­nost před­pro­dukč­ních pra­cí byla Angelina a Matthew Baer v úzkém kon­tak­tu s Louiem. A samo­zřej­mě hlav­ní hrdi­no­vé fil­mu Louieho navští­vi­li v Los Angeles ješ­tě před odjez­dem do Austrálie. O’Connell byl nad­še­ný, když se dozvě­děl, že bude mít pří­le­ži­tost setkat se s Louiem, od kte­ré­ho zís­kal neo­ce­ni­tel­né infor­ma­ce o jeho život­ních zku­še­nos­tech. Během jed­né z O’Connellových návštěv si herec povši­ml Louieho letec­ké bun­dy. Jako mno­ho jiných pamá­tek i bun­da byla něco nesmír­ně ceně­né­ho. Louie nechal her­ce, aby si bun­du vyzkou­šel. Padla mu per­fekt­ně.

A pak, s Louieho požeh­ná­ním se všich­ni her­ci i tech­nic­ký štáb a pro­duk­ce pře­su­nu­li do Austrálie.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Nezlomný

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Přes Torrance a Berlín Po skončení natáčení v Naoetsu se společnost přemístila do Camdenu, města nedaleko Sydney, kde se natáčely scény z Louieho mládí. Interiéry domova Zamperiniových byly točeny ve Fox Studios […]
 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse Rukopisem kameramana Rogera Deakinse je bez diskuse dotčeno každé filmové dílo velkých režisérů, se kterými spolupracoval. Jeho úspěch je nezpochybnitelný a není žádný filmový žánr, který […]
 • nerzl8. března 2015 Nezlomný - PŘED PRODUKCÍ Cesta k vykoupení: Stručná historie Louieho cesty   „Dotáhl jsem to takhle daleko a odmítl se vzdát, protože, a bylo tomu tak po celý můj život, jsem vždycky dokončil […]
 • Nezlomný - 55 %19. ledna 2015 Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda, který se v letošním roce objevil ve snímku Brooklyn, přijal roli kapitána Andrewa Henryho, […]
 • Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE2. července 2015 Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE Producent David Ellison říká: “Toto je nejvelkolepější Terminátor, který kdy vznikl. Akční scény jsou v Genisys větší než v jakémkoliv předchozím Terminátorovi. Uvidíte válku z […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto […]
 • REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *