Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA


Tvarování fil­mu o odváž­ných činech oby­čej­né­ho muže rodin­né­ho typu, kte­rý se pro­mě­nil ve vyjed­na­va­če během stu­de­né vál­ky, před­sta­vo­va­lo pro stři­ha­če Michaela Kahna jedi­neč­nou výzvu. “Je to vel­ký film se spous­tou dia­lo­gů,” vysvět­lu­je Kahn. “Je nato­če­ný spí­še tra­dič­ním způ­so­bem, kdy se dia­log stá­vá klí­čem. Steven chtěl, aby se divá­ci oprav­du dosta­li do dia­lo­gů a pře­mýš­le­li o věcech, tak­že jsme to nemoh­li stří­hat jako akč­ní film. Navíc herec­ké výko­ny Toma Hankse a Marka Rylance byly v někte­rých momen­tech tak fas­ci­nu­jí­cí, že bylo těž­ké do nich stříh­nout.”

Pro Spielberga bylo důle­ži­té, že James Donovan zůstal ústřed­ním bodem pří­bě­hu a fakt, že na začát­ku fil­mu neby­la žád­ná hud­ba, pomohl k posí­le­ní děje a zdů­raz­ně­ní dia­lo­gu. Kahn vysvět­lu­je: “Díky tomu, že jsme na začát­ku nemě­li hud­bu, jsme oprav­du měli pří­le­ži­tost poznat, jaký život Donovan žije a rych­le jsme pozna­li jeho cha­rak­ter, pro­to­že jsme sly­še­li všech­ny dia­lo­gy tak jas­ně.”

Kahn je jed­ním z dlou­ho­le­tých spo­lu­pra­cov­ní­ků Spielberga. Jejich vztah se datu­je do roku 1977, kdy spo­lu­pra­co­va­li na Blízkých setká­ních tře­tí­ho dru­hu. Podle Hankse: “Matt Charman si uvě­do­mil, že na tom­to pří­bě­hu bylo něco fan­tas­tic­ké­ho a napsal scé­nář. A pak se při­da­li brat­ři Coenové.”

Spielberg si s Kahnem a jeho týmem pouš­těl den­ní prá­ce a vybí­ral scé­ny, kte­ré nako­nec skon­či­ly ve fil­mu. A pro­to­že rád stří­há, ješ­tě během samot­né­ho natá­če­ní, Kahn byl scho­pen sesta­vit prv­ní ver­zi poměr­ně rych­le. “Je skvě­lé mít mož­nost uká­zat mu sestřih, když ješ­tě točí a zís­kat jeho zpět­nou vazbu,” říká Kahn.

Další výzvou pro Kahna bylo sta­no­vit nej­lep­ší způ­sob, jak efek­tiv­ně zkom­bi­no­vat pří­běhy čtyř růz­ných postav: Jamese Donovana, Francise Gary Powerse, Rudolfa Abela a Frederica Pryora a záro­veň uká­zat, jak byli všich­ni pro­po­je­ni, i když byl kaž­dý úpl­ně jiný. “To je sou­část magic­ké spo­lu­prá­ce Michaela Kahna se Stevenem…, jsou schop­ni dát ty věci dohro­ma­dy tak, že půso­bí jed­no­li­tě a beze švů,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ3. prosince 2015 Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ Válečné filmy, které Steven Spielberg jako malý kluk natáčel na 8mm film na zahradě svých rodičů, se často odehrávaly během druhé světové války. Jedná se o opakující se téma v celé řadě […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]
  • Most špionů - 65 %29. listopadu 2015 Most špionů - 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Most špionů, který zachycuje sestřelení amerického průzkumného letounu U-2  nad územím bývalého Svazu […]
  • MostSpionu3. prosince 2015 Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému […]
  • Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je […]
  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]