Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ


Válečné fil­my, kte­ré Steven Spielberg jako malý kluk natá­čel na 8mm film na zahra­dě svých rodi­čů, se čas­to ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Jedná se o opa­ku­jí­cí se téma v celé řadě jeho fil­mů (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana, Říše slun­ce nebo 1941 a Indiana Jones). Ale až nyní se jed­ná o pří­běh zasa­ze­ný do svě­ta mezi­ná­rod­ní špi­o­ná­že. “Miluji špi­o­náž­ní fil­my,” říká Spielberg. “Miluji Johna le Carré, fil­my s Jamesem Bondem, časo­pis Mad a jeho pro­slu­lý kres­le­ný komiks ‘Spy vs. Spy’, na kte­rém jsem vyros­tl. Špionáž byla vždy v mé mys­li.”

Mostu špi­o­nů sto­jí na sil­ných cha­rak­te­rech. James Donovan, práv­ník spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pojiš­ťo­va­cí prá­vo, je vlá­kán do sple­ti­tých cho­deb FBI a CIA a stá­vá se srd­cem pří­bě­hu. Když došlo na herec­ké obsa­ze­ní - vol­ba byla jas­ná: jeden z nej­věhlas­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, Tom Hanks.

“Není nikdo, kdo by se pro tuto roli hodil víc než Tom Hanks,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová. “James Donovan je jen oby­čej­ný chla­pík. Člověk, kte­rý pou­ze dělal svou prá­ci a pak se zni­če­ho­nic stal hrá­čem v tom­to neu­vě­ři­tel­ném mezi­ná­rod­ním pří­bě­hu. To se pros­tě nestá­vá jen tak. Lidé vní­ma­jí Toma Hankse jako oby­čej­né­ho člo­vě­ka, jako jed­no­ho z nich a to je důvod, proč je v roli Jamese Donovana tak skvě­lý.”

Hanks a Spielberg sdí­lí jedi­neč­ný, kre­a­tiv­ní vztah, kte­rý povy­šu­je jaký­ko­liv film, do kte­ré­ho se spo­lu pus­tí. Předchozí spo­lu­prá­ce zahr­nu­jí Zachraňte vojí­na Ryana, Chyť mě, když to doká­žešTerminál, stej­ně jako Emmy a Zlatým gló­bem oce­ně­nou mini­sé­rii sta­ni­ce HBO Bratrstvo neo­hro­že­ných pod­le kni­hy Stephena Ambrose a Emmy oce­ně­ný Pacifik, kte­ré spo­leč­ně pro­du­ko­va­li.

Spielberg říká: “James Donovan byl někým, kdo si pev­ně stál za tím, v co věřil - v jeho pří­pa­dě, že spra­ve­dl­nost pla­tí pro všech­ny stej­ně, bez ohle­du na to, na kte­ré stra­ně želez­né opo­ny sto­jí­te. Tomova zása­do­vost, jeho smy­sl pro rov­nost a spra­ve­dl­nost a sku­teč­nost, že vyu­ží­vá své popu­la­ri­ty, aby rea­li­zo­val pro­spěš­né věci, z něj udě­la­ly zce­la jas­né­ho kan­di­dá­ta.“

“Tom je vel­kým fanouš­kem his­to­rie,” dodá­vá pro­du­cent Marc Platt. “To se dá vyvo­dit z někte­rých vel­kých seri­álů a fil­mů, kte­ré pro­du­ko­val, a ve kte­rých i hrál. Avšak on má spe­ci­ál­ně zájem o toto his­to­ric­ké obdo­bí. O stu­de­né vál­ce a poli­ti­ce východního/západního Berlína hod­ně ví.”

Hanks, kte­rý hrál v tak růz­no­ro­dých fil­mech jako Philadelphia, Forrest Gump, TrosečníkToy Story, roli ve fil­mu při­jal, aniž by si pře­če­tl scé­nář, jen na zákla­dě kalib­ru fil­ma­řů, kte­ří na pro­jekt již kývli. Jakmile to udě­lal, věděl, že sto­jí před jed­ním z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích pro­jek­tů své zář­né kari­é­ry. “Toto téma mě vždyc­ky fas­ci­no­va­lo, díky své­mu mís­tu a době,” říká Hanks. “Věděl jsem, že Francis Gary Powers byl pilo­tem U-2, kte­rý byl sestře­len nad Sovětským sva­zem, že to byl obrov­ský mezi­ná­rod­ní inci­dent, a že muse­lo dojít k výmě­ně, aby ho dosta­li zpát­ky. Ale neznal jsem někte­ré z detai­lů, nebo kdo byl napří­klad samot­ný James Donovan.”

Více na Kritiky.cz
Teorie: přivede Adam Warlock mrtvé ze Soul Worldu? RDJ jedná o nové smlouvě s Marvelem! ...
Manželé nechali kamaráda hlídat dcerku (1). Když se vrátili dříve z nákupu, čekal je otřesný pohled! Manželé potřebovali nutně zajít nakoupit a svou malou dcerku svěřili na hlídání dobrém...
Terapie III. - EPIZODA 4: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana ...
Zlodějka knih - 75% Jestli si myslíte, že lásku k četbě a knížkám rozdávají nadšení učitelé ve škole, ta...
Farma SK – 9. série – 13. díl (duel) ...

Pokračuje: “Rád si čtu o his­to­rii a rád se dozví­dám zce­la nová fak­ta, zejmé­na o téma­tech, ve kte­rých se ori­en­tu­ji. A když k tomu dojde, je to jako vyhrát v lote­rii.”

Hanks byl vaz­bou, kte­rá se mezi Donovanem a Rudolfem Abelem vyvi­ne, fas­ci­no­ván. Vysvětluje: “Nejdříve měl s Rudolfem Abelem zce­la pro­fe­si­o­nál­ní vztah jako jeho obháj­ce. Dokonce říká ‘Jsem váš obháj­ce, mým úko­lem je zastu­po­vat vás a poskyt­nout vám nej­lep­ší ver­zi ame­ric­ké­ho prá­va, jak mu rozu­mím. Tady je to, co si mys­lím, že spra­ve­dl­nost před­sta­vu­je.’ Avšak mezi Donovanem a Abelem se vyvi­nul i vel­mi osob­ní vztah. Donovan měl pocit, že boju­je za dob­ré­ho člo­vě­ka a to jak osob­ně, tak z hle­dis­ka toho, za čím si stál.“

Pro Spielberga Donovan repre­zen­tu­je ide­ál sku­teč­ně altru­is­tic­ké­ho člo­vě­ka, něko­ho, kdo byl dosta­teč­ně hou­žev­na­tý, aby Abela obha­jo­val a posta­vil toto roz­hod­nu­tí před své vlast­ní pohod­lí a bez­pe­čí, pro­to­že oprav­du věřil, že se prá­vo musí respek­to­vat. “To vyvo­la­lo napě­tí v Donovanově rodi­ně. Stejný druh napě­tí musel zaží­vat můj vlast­ní otec, když se před ostat­ní­mi zmí­nil, že strá­vil tři týd­ny v Sovětském sva­zu. Bylo to doba, kdy jste jen zmí­ni­li Sovětský svaz nevhod­ným způ­so­bem a už vás obvi­ni­li ze spo­lu­vi­ny,” říká Spielberg.

Více na Kritiky.cz
Robert Redford už nenatočí žádný film Robert Redford oficiálně ukončil svojí hereckou práci. Ve svých 81 letech nenatočí žádný ...
Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70% Beze stop je drama americké nezávislé režisérky a scenáristky Debry Granik, která vešla ve ...
Komiks 60 ...
Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn... Rebel bez příčiny, idol mladých dívek, nenapravitelný sukničkář a především herec s veli...
Výzkum roku! Čím více souložíme, tím jsme prý chytřejší A nejen to! Vědci z university z Marylandu zjistili, že je také přínosný na náš mozek. Př...

“Tom je doko­na­lý spo­lu­pra­cov­ník,” dodá­vá Spielberg. “Zkusí coko­liv a má tisíc nápa­dů a je ote­vřen tisí­cům nápa­dů ostat­ních lidí. Je to neu­vě­ři­tel­ně kre­a­tiv­ní člo­věk, kte­rý pros­tě chce při­jít věcem na kloub a to veli­ce ori­gi­nál­ním způ­so­bem.”

Macosko Kriegerová dodá­vá: “Sledovat Toma a Stevena při prá­ce je radost. Oba jsou mistři v tom, co děla­jí, a vy máte mož­nost je pozo­ro­vat. Jejich spo­lu­prá­ci cha­rak­te­ri­zu­je leh­kost a lad­nost, kte­rá pro­bou­zí to nej­lep­ší v nich.”

Stejně důle­ži­té bylo najít her­ce, kte­rý by doká­zal ztě­les­nit zaja­té­ho sovět­ské­ho špi­o­na s pře­kva­pu­jí­cí hloub­kou cha­rak­te­ru. Měl být nato­lik zají­ma­vý, aby z něj divá­ci cíti­li jeho lid­skost a ohle­du­pl­nost… někdo, kdo by byl rov­no­cen­ným part­ne­rem Hanksovi.

Spielberg si vždy vážil her­ců, jejichž výko­ny jsou upřím­né a oprav­do­vé, a pro­to ho láka­lo spo­lu­pra­co­vat s Markem Rylancem. Po celá léta sle­do­val kari­é­ru toho­to brit­ské­ho her­ce a hor­li­vě s ním tou­žil spo­lu­pra­co­vat. Jen pro něj hle­dal tu pra­vou roli. “Mark je jed­ním z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších her­ců, ať pra­cu­je kde­ko­li,” říká Spielberg. “Viděl jsem ho v diva­del­ním před­sta­ve­ní Večer tříkrá­lo­vý a to roz­hod­lo.”

Rylance je dob­ře zná­mý pro svou jevišt­ní tvor­bu v diva­del­ních hrách jako Jeruzalém a Boeing-Boeing nebo v nedáv­ném mini­se­ri­á­lu sta­ni­ce PBS Wolf Hall.  Příležitost pra­co­vat se Spielbergem ho při­mě­la k poko­ře. Zatímco Rudolf Abel byl kon­tro­verz­ní posta­vou, jeho nezišt­né vlas­te­nec­tví vyvo­lá­vá v Donovanovi respekt a obdiv. Rylanceovi se ten­to aspekt líbil.

Rylance také pova­žo­val ten­to pří­běh za dojem­ný a záro­veň neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný. Ocenil sku­teč­nost, že měl poten­ci­ál zapů­so­bit na lidi, aby se zamys­le­li. “Je to film o muži, kte­rý dělá správ­nou věc ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a je to důle­ži­tý pří­běh.”

Abel, jehož sku­teč­né jmé­no bylo Vilyam Fisher, zemřel v roce 1971 a byl za své­ho živo­ta zříd­ka foto­gra­fo­ván nebo požá­dán o roz­ho­vor. Podle Rylance: “Opravdu toho o něm moc neví­me, jen to, že na růz­ných mís­tech v New Yorku pře­bí­ral a pře­dá­val zprá­vy pro­střed­nic­tvím duté min­ce. Byl to tzv. špeh - spáč. Abel žil ve Spojených stá­tech již něko­lik let, než začal tuto nezá­kon­nou čin­nost vyko­ná­vat. Nebyl hlav­ním orga­ni­zá­to­rem špi­o­náž­ní­ho okru­hu, jen pro­vá­děl misi. Když byl ale chy­cen, ame­ric­ká vlá­da ho před veřej­nos­tí uči­ni­la tro­chu důle­ži­těj­ším, než ve sku­teč­nos­ti byl.”

Abel žil skrom­ně jako malíř v Brooklynu. Když je v našem fil­mu zajat, nesna­ží se skrý­vat svou minu­lost. Zachovává mlče­ní, neod­ha­lu­je žád­né infor­ma­ce o své čin­nos­ti v USA nebo napo­je­ní na koho­ko­liv v Moskvě, což je pro FBI nesmír­ně frustru­jí­cí. Hanks říká: “Abel je jen chla­pík, kte­rý dělá svou prá­ci. Je to špi­ón a my máme své lidi, kte­ří tam děla­jí totéž pro naši zemi. Domnívám se, že byl Abel pře­kva­pen, když sly­šel ten­to argu­ment od muže, kte­rý byl jeho obháj­cem… nebyl to z jeho stra­ny jen něja­ký druh lega­lis­tic­ké­ho mané­v­ru, oprav­du v to věřil.”

Abel byl ve sku­teč­nos­ti vel­mi kva­li­fi­ko­va­ným uměl­cem a Spielberg se na to roz­ho­dl zamě­řit hned v úvod­ní fil­mo­vé scé­ně. Vysvětluje: “Jak sami sebe vidí­me a jak nás vidí lidi kolem, co skrý­vá­me… to vše bylo sou­čás­tí mé myš­len­ky. Musel jsem začít film na tvá­ři Marka Rylance v roli Rudolfa Abela a pak se s kame­rou vzdá­lit, aby divák zjis­til, že Abel stu­du­je svou vlast­ní tvář, pro­to­že malu­je auto­por­trét.”

Spielberg pokra­ču­je: “To mi umož­ni­lo zamys­let se nad tím, jak sami sebe vní­má­me… jsme to ve sku­teč­nos­ti my, když si nama­lu­je­me auto­por­trét nebo je to naše před­sta­va, jak chce­me, aby nás ostat­ní vidě­li, což je to, co děla­jí špi­ó­ni. Musí se přestro­jit, sply­nout a vlast­ně zmi­zet, aby byli úspěš­ní. Domnívám se, že to byl dob­rý způ­sob, jak pří­běh správ­ně tema­tic­ky roze­hrát.”

Rylance pěl na Hankse nic než chvá­lu. “Tom mě viděl v před­sta­ve­ní ‘Večer tříkrá­lo­vý’ v Los Angeles v roce 2003, ješ­tě před tím, než se před­sta­ve­ní pro­sla­vi­lo. Byl dokon­ce jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří se na nás při­šli podí­vat do záku­li­sí. Mluvil s her­ci, což bylo pro všech­ny vel­mi vzru­šu­jí­cí,” říká. “Nejvíc mě pře­kva­pi­lo, že Tom lidi rád roze­smě­je. Má smy­sl pro humor, díky kte­ré­mu se lidé oka­mži­tě uvol­ní.”

Herečka Amy Ryanová, kte­rá zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za svou roli ostří­le­né mat­ky v Gone, Baby, Gone a napo­sle­dy se obje­vi­la Birdmanovi, při­ja­la roli Donovanovy pod­po­ru­jí­cí, ale neú­stup­né ženy, Mary. V roz­ho­vo­ru o tom, co ji na pro­jek­tu při­ta­ho­va­lo, říká: “U vět­ši­ny scé­ná­řů to trvá 10 nebo 15 stran, než pocho­pí­te, kým posta­vy ve sku­teč­nos­ti jsou. Ale tady zjis­tí­te, kým je James Donovan hned během prv­ních něko­li­ka stran. Navíc jsem ráda, že jeho žena, Mary Donovanová, neby­la jen samé ‘Ano, dra­houš­ku, samo­zřej­mě dra­houš­ku’. Měla dob­ré, smys­lu­pl­né názo­ry na svět, do kte­ré­ho její man­žel vkro­čil, a to mě oprav­du při­ta­ho­va­lo.“

Více na Kritiky.cz
George Gaynes George Gaynes se narodil 16.5.1917 v Helsinkách. V té době patřilo Finsko pod ruské impérium...
Simpsonovi – S30E13: I’m Dancing as Fat as I Can České titulky pro 13. epizodu 30. sezóny....
ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT) „Hledali jsme klíč – jak dosáhnout toho, aby byl prostor pohádkový a zároveň reálný.“...
Lída Baarová Na tiskové konferenci se představili hlavní tvůrci filmu Lída Baarová....
Výměna manželek – 8.3.2017 ...

Před samot­ným začát­kem natá­če­ní měla hereč­ka mož­nost setkat se s vnuč­kou Mary Donovanové. “Viděla jsem jejich sva­teb­ní alba, fot­ky z dovo­le­ných a sly­še­la pří­běhy z prv­ní ruky. Zjistila jsem, že se Mary naro­di­la v Bay Ridge. Vyrůstala v irské kato­lic­ké rodi­ně. Vystudovala Marymount College a nako­nec se usa­di­la v Park Slope,” vysvět­lu­je Ryanová. “Mary byla hrdá na to, co její man­žel dělá, ale nelí­bi­la se jí pozor­nost, kte­rou její rodi­na při­ta­ho­va­la. Měla strach, že mohou být jejich děti v nebez­pe­čí.”

Největší výzvou pro Ryanovou bylo ztě­les­nit ženu, kte­rá se ocit­la v mimo­řád­ně nároč­né situ­a­ci tak, aby jí divá­ci uvě­ři­li. Platt říká: “Mary, v podá­ní Amy, musí­te fan­dit. Zároveň v ní cítí­te i roz­por, pro­to­že chce chrá­nit svou rodi­nu. Zapojení její­ho man­že­la do toho­to pří­pa­du uvrh­lo rodi­nu do nebez­pe­čí a má to za důsle­dek, že se od nich někte­ří přátelé odvrá­ti­li. Vidíte, že chce chrá­nit a milo­vat své­ho man­že­la a dělat to, co on pova­žu­je za správ­né a záro­veň chce chrá­nit svou rodi­nu a vy ji za to máte rádi.”

Ryanová byla obzvláš­tě nad­še­ná, že měla mož­nost pra­co­vat s Hanksem. Považuje ho za vel­ko­ry­sé­ho a to jak duchem, tak ener­gií. “Nesmírně na mě zapů­so­bi­lo nad­še­ní, kte­ré vklá­dal do kaž­dé scé­ny. Má jako herec tolik zku­še­nos­tí. Snažila jsem se ho poslou­chat a sle­do­vat ho, jak to jen šlo,” říká. “Kromě všech tech­nic­kých aspek­tů fil­mo­vé­ho herec­tví jako pově­do­mí, kde je kame­ra a kde jsou svět­la, je ješ­tě navíc schop­ný zce­la a prav­di­vě ovlád­nout scé­nu… to je úžas­ná schop­nost.”

Více na Kritiky.cz
Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou Ve čtvrtek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavárně Academia křest nové knihy Jiř...
#1897: Alpha 4: Seznam - 40 % Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003...
Tatínek Jan Svěrák sice nedávno odmítl natočit film podle scénáře svého otce, ale to neznamená, ž...
Pád do ticha Pád do ticha je filmem natočeným podle skutečné události, která se stala dvěma horolezcům v...
S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort Den před svou svatbou nabourá Luise auto svého snoubence Howarda. Ten ale na svatbu nedorazí. Ne...

Hanks vní­mal Ryanovou obdob­ně. “Pracovat s Amy bylo úžas­né… Vždy jsem měl pocit, že se vůbec nemu­sí sna­žit a přes­to dělá vše s vel­kou přes­nos­tí.”

Poté, co fil­ma­ři obsa­di­li hlav­ní role, pus­ti­li se do hle­dá­ní adep­tů do rolí ved­lej­ších, kte­ré jsou stej­nou nedíl­nou sou­čás­tí Donovanova pří­bě­hu. Proto oslo­vi­li cas­tingo­vou reži­sér­ku Ellen Lewisovou, kte­rá žije v New Yorku. Spielberg říká: “Tolikrát jsem chtěl oslo­vit Ellen, ale vždy byla zane­prázd­ně­ná pra­cí pro Scorseseho. A teď se nasky­tl oka­mžik, kdy Marty zrov­na neto­čil, tak­že jsem měl Ellen k dis­po­zi­ci, což bylo skvě­lé, pro­to­že jsem chtěl pře­váž­ně obsa­dit diva­del­ní her­ce.”

Divadelní herec Scott Shepherd, kte­rý obdr­žel cenu Obie za své výko­ny v Gatz a v Poor Theater a také se obje­vil ve sním­ku Vedlejší účin­ky, se ujal role Hoffmana, agen­ta CIA. CIA hle­da­la sou­kro­mou oso­bu, jakou byl Donovan, aby vyjed­nal výmě­nu špi­o­nů ve východ­ním Berlíně bez účas­ti vlád. A je to prá­vě Hoffman, kte­rý zajiš­ťu­je Donovanovu účast na nebez­peč­né misi. Oba muži se však brzy dosta­nou do kříž­ku, Shepherd totiž od Donovana oče­ká­vá, že bude upřed­nost­ňo­vat národ­ní bez­peč­nost před zájmy kli­en­ta.

Více na Kritiky.cz
Praxe ...
Osamělý svobodný muž – 6 ...
Srdce Aporveru – David Šenk Na knižním trhu se objevila nová knížka z říše fantasy pro mladé čtenáře zhruba od 12 l...
Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray V pátek 7. září 2012 to začne: na DVD i Blu-ray vychází populární komedie Okresní přebor:...
RECENZE: Overlord    J.J. Abrams rozhodně nepatří v Hollywoodu mezi žádné zahálky. Nejznámější značky, k...

Když Donovan úkol při­jme, Hoffman zdů­raz­ní, že se vydá­vá do Evropy na vlast­ní pěst. Ani ame­ric­ká, ani sovět­ská vlá­da se nebu­de na ope­ra­ci nijak podí­let… Německá demo­kra­tic­ká repub­li­ka bude zpro­střed­ko­vá­vat výmě­nu pří­mo s ním. Hanks dodá­vá: “Donovan před­ne­se auten­tic­kou a váš­ni­vou obha­jo­bu na obra­nu toho­to sovět­ské­ho špi­o­na, což násled­ně pomů­že umož­nit a usnad­nit výmě­nu špi­o­nů a návrat Powerse zpět do USA.”

Donovan je pře­svěd­če­ný, že Abel jed­nal čest­ně, když ale nara­zí na někte­rá for­mál­ní pochy­be­ní během ohle­dá­ní a zaba­ve­ní Abelova ate­li­é­ru a bytu, začí­ná pochy­bo­vat o tom, že mělo jeho zatče­ní řád­ný prů­běh. Platt vysvět­lu­je: “Hoffman je člo­věk ze CIA, kte­rý se domní­vá, že bez­peč­nost stá­tu je za všech okol­nos­tí nej­dů­le­ži­těj­ší. Avšak Donovan má jiné zása­dy zako­ře­ně­né v ústa­vě… tak­že tu máte ved­le sebe ústav­ní ver­sus národně-bezpečnostní hle­dis­ko.”

Alan Alda při­jal roli Thomase Watterse, part­ne­ra advo­kát­ní fir­my Watters, Cowan & Donovan. “Moje posta­va vystr­na­dí Donovana z jeho postu za cílem ochrá­nit fir­mu,” říká Alda. “Watters jen chce chrá­nit fir­mu a zabrá­nit tomu, aby se Donovan stal pří­liš ide­a­lis­tic­kým. Což byl ze stra­ny scé­náris­tů chyt­rý způ­sob, jak uká­zat, čemu musel Donovan čelit, když sou­hla­sil a ujal se pří­pa­du.”

Nadějný mla­dý ame­ric­ký herec Austin Stowell, kte­rý se obje­vil v úspěš­ném sním­ku Whiplash, ztvár­nil posta­vu Francise Gary Powerse, mla­dé­ho pilo­ta, kte­rý se stal čle­nem CIA a létal taj­né mise v prů­zkum­ném letou­nu U-2 a byl násled­ně sestře­len nad Sovětským sva­zem. Rusové ho uvěz­ní, umís­tí na samot­ku a podro­bí spán­ko­vé depri­va­ci. Nakonec musí zaku­sit poní­že­ní ve vel­mi veřej­ném mos­kev­ském mon­str­pro­ce­su. Spielberg se pro toho­to her­ce roz­ho­dl poté, co shlé­dl jeho den­ní prá­ce v Public Morals, tele­viz­ním detek­tiv­ním dra­ma­tu, jehož byl výkon­ným pro­du­cen­tem, a ve kte­rém Stowell ztvár­nil hlav­ní roli.

Nutnost shro­máž­dit stra­te­gic­ké vojen­ské infor­ma­ce o našich pro­tiv­ní­cích během stu­de­né vál­ky ved­la k vývo­ji U-2 prů­zkum­né­ho letou­nu, kte­rý doká­zal létat ve výš­ce 70.000 stop, což je dvoj­ná­so­bek výš­ky doprav­ní­ho leta­dla. Pohyb toho­to letou­nu Sověti nedo­ká­za­li zachy­tit. Powers zemřel v roce 1977, ale jeho syn, Francis Gary Powers, Jr., má ve fil­mu epi­zod­ní roli jako agent CIA zapo­je­ný do výcvi­ku pilo­tů U-2, nebo­li tzv. “řidi­čů”, jak se jim teh­dy pře­zdí­va­lo.

Německý herec Sebastian Koch, kte­rý hrál v Oscarem oce­ně­ném sním­ku Životy těch dru­hých a v akč­ním thrille­ru Smrtonosná past: Opět v akci, byl obsa­zen do role nedů­tkli­vé­ho, nevy­zpy­ta­tel­né­ho výcho­do­ně­mec­ké­ho “advo­ká­ta” Wolfganga Vogela, kte­rý zastu­pu­je Abelovu tak­zva­nou rodi­nu, a se kte­rým musí Donovan vyjed­nat Abelovu výmě­nu. Vogel pra­cu­je pro komu­nis­tic­kou vlá­du Německé demo­kra­tic­ké repub­li­ky (NDR), kte­rá neby­la uzná­na ame­ric­kou vlá­dou, ale zou­fa­le se sna­ži­la stát se auto­nomní zemí.

Více na Kritiky.cz
Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct... Po tříleté odmlce se Křižovatka smrti navrací na plátna kin. Nejedná se samozřejmě o vzk...
O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera mil...
Soutěž o 2x DVD Trainspotting Vyhlašujeme vítěze únorové soutěže....
Hladová noc Vynikající upírská road-movie.Recenze snímku a DVD info......
Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka Benedict Cumberbatch už mnohokrát potvrdil, že je jako herec neuvěřitelně adaptabilní. Zahrá...

Spielberg vysvět­lu­je: “Nacionalistické východ­ní Německo se Sovětům vzpou­ze­lo ve smys­lu ‘Víme, že nás živí­te a oblé­ká­te, zajiš­ťu­je­te nás, ale my nejsme vaše lout­ky.” Donovan nako­nec pro­ve­de Abelovu výmě­nu se dvě­ma růz­ný­mi stra­na­mi: s Vogelem a NDR na Checkpointu Charlie, kde dojde k výmě­ně Frederica Pryora a s Ivanem Schischkinem a Rusy na Glienickém mos­tě, kde dojde k výmě­ně Powerse.

Ruský herec Michail Gorevoy, divá­kům nej­lé­pe zná­mý jako dare­bák Vladimir Popov v bon­dov­ce Dnes neu­mí­rej, se ujal role tajem­né­ho Ivana Schischkina, sovět­ské­ho úřed­ní­ka, kte­rý o sobě říká, že je zástup­cem tajem­ní­ka na Sovětském vel­vy­sla­nec­tví ve východ­ním Berlíně, ale kte­rý je ve sku­teč­nos­ti vyso­ce posta­ve­ným agen­tem KGB s nímž musí Donovan jed­nat. Mladý ame­ric­ký herec Will Rogers, kte­rý se obje­vil ve fil­mu A Good Marriage při­jal roli Frederica Pryora, ame­ric­ké­ho stu­den­ta zatče­né­ho ve východ­ním Berlíně. Donovan se o něm dozví, jakmi­le při­ces­tu­je do východ­ní­ho Berlína za úče­lem Powersova pro­puš­tě­ní a trvá na tom, že se mla­dý stu­dent musí také stát sou­čás­tí výmě­ny.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA3. prosince 2015 Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA Tvarování filmu o odvážných činech obyčejného muže rodinného typu, který se proměnil ve vyjednavače během studené války, představovalo pro střihače Michaela Kahna jedinečnou výzvu. “Je to […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • MostSpionu3. prosince 2015 Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému […]
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […]
  • Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je […]
  • Most špionů - 65 %29. listopadu 2015 Most špionů - 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Most špionů, který zachycuje sestřelení amerického průzkumného letounu U-2  nad územím bývalého Svazu […]
  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]