Králova zahradnice - Móda u dvora

KralovaZahradnice

Jedna z míst­nos­tí, kte­ré se na plát­ně nikdy neob­je­vi­ly, byla ta, v níž se skla­do­va­ly kos­týmy a paru­ky.

“Nejde jen o to, že ty kos­týmy a paru­ku byly obrov­ské,” říká Joan Bergin. “Stejně jako loka­ce při­spí­va­jí k téma­tu a nála­dě celé­ho fil­mu. Pomáhají her­cům i reži­sé­ro­vi vyprá­vět pří­běh. ”

Gail Egan pozna­me­ná­vá: “Joaniny kos­týmy byly fan­tas­tic­ké. Ivana Primorac, jejíž vla­sy a make-up jsou vždyc­ky úžas­né, spo­lu­pra­co­va­la s Peterem Owenem na desig­nu paruk. Dobové detai­ly byly oprav­du dechbe­rou­cí. Joan pro­ces­to­va­la celý svět, aby sehna­la auten­tic­ké prv­ky, napří­klad hed­vá­bí jsme měli z Itálie.”

U obou hlav­ních hrdi­nů se Joan Bergin s pomo­cí kos­tý­mu sna­ži­la vyjá­d­řit roz­dí­ly jejich povah. “Snažila jsem se uká­zat Sabininu svo­bo­do­my­sl­nost. Jedním z důle­ži­tých momen­tů naše­ho pří­bě­hu je fakt, že to je žena, kte­rá si ve své době muse­la sama vydě­lá­vat na živo­by­tí. Myslím, že i v živo­tě je to čas­to tak, že vel­mi talen­to­va­ní lidé v sobě záro­veň mají zvlášt­ní pro­s­to­tu, prav­di­vost, mož­ná pro­to, že se nene­cha­jí tolik sva­zo­vat pra­vi­dly a ome­ze­ní­mi. To urču­je i výběr Sabininých šatů.”

Její kos­týmy ovšem moh­ly být poho­dl­né jenom do urči­té míry: “Žena v 17. sto­le­tí samo­zřej­mě nemoh­la nosit dží­ny a trič­ko. Na její šaty jsme pou­ži­li len a mate­ri­á­ly s výraz­nou tex­tu­rou – divák musí uvě­řit, že k její prá­ci pat­ří tře­ba i káce­ní stro­mů. To na ní zbož­ňu­ji: je fyzic­ky sil­ná, žád­ná sle­čin­ka.”

S postu­pem pří­bě­hu se mění i Sabinin šat­ník. “Když jde ke dvo­ru, je oble­če­ná ele­gant­ně­ji a zce­la odliš­ně od načan­ča­ných dvor­ních dam, pros­tě pro­to, že uva­žu­je jed­no­du­še­ji a prak­tič­tě­ji. Ostatní se sta­čí oble­če­ním zaujmout krá­le a zajis­tit si pozi­ci u dvo­ra, ona to nemá zapo­tře­bí.”

Egan dodá­vá: “Kate Winslet se účast­ni­la pro­ce­su výbě­ru Sabininých kos­tý­mů. Některé dobo­vé silu­e­ty jsou od těch sou­čas­ných tak odliš­né, že občas bylo nut­né dobo­vou módu inter­pre­to­vat po svém. Kate má skvě­lý smy­sl pro bar­vy i pro to, co by kte­rá posta­va ve sku­teč­nos­ti nosi­la.”

Pro posta­vu archi­tek­ta Le Notrea byla barev­ná pale­ta zvo­le­na v sou­la­du s archi­tek­tu­rou té doby. Jistá for­mál­nost a zdr­žen­li­vost nám říká hod­ně o jeho posta­vě. “Má uspo­řá­da­nou, vědec­kou mysl,” říká Joan Bergin. “Muži v jeho době muse­li brát v úva­hu image, kte­rou repre­zen­tu­jí, ve vel­mi strikt­ně roz­vrstve­né spo­leč­nos­ti, ale Le Notre se zamě­řu­je i na svůj vlast­ní vnitř­ní svět. Cítí souzně­ní se stro­my, kra­ji­na­mi, designem.”

Ivana Primorac říká: “Le Notre se od všech ostat­ních mužů u dvo­ra odli­šu­je tím, že je to wor­ko­ho­lik, kte­rý tolik neře­ší svůj vzhled. Móda obřích paruk, po kte­rých v té době lidé šíle­li, není nic pro něj. Ten trend odstar­to­val Ludvík XIV. v době, kdy začal pleša­tět. A pro muže u dvo­ra se pak paru­ky sta­ly doslo­va povin­nos­tí a zača­ly být vět­ší a vět­ší.”

“S Peterem Owenem se mi na paru­kách skvě­le spo­lu­pra­co­va­lo,” dodá­vá. “Jsou tro­chu směš­né, ale člo­věk si na jejich opu­len­ci zvyk­ne. Potom jsem doká­za­la i s nimi udě­lat posta­vy pří­stup­něj­ší, aby vypa­da­li jako sku­teč­ní lidé, ne jako his­to­ric­ké por­tréty.”

Králův bra­tr Filip je Le Notreovým opa­kem. “Ztělesňuje mód­ní sou­tě­ži­vost mužů té doby, tak­že Stanley Tucci nosí v kaž­dé scé­ně jinou paru­ku,” říká Primorac.

Když Primorac zjis­ti­la, že na někte­ré akti­vi­ty, jako napří­klad lov, muži paru­ky neno­si­li, utvr­di­la se v názo­ru, že Le Notre ji nepo­tře­bu­je. “Přesto jsme muse­li zajis­tit, aby jeho vla­sy byly dobo­vě věro­hod­né. Jenom odliš­né od ostat­ních, kte­ří otroc­ky napo­do­bu­jí krá­le.”

Pokud jde o kos­me­tic­ké pro­duk­ty, Primorac dohlí­že­la na výro­bu make-upu pod­le dobo­vých recep­tů: “Ukázalo se, že na obli­čej pou­ží­va­li ty samé pig­men­ty, jako jsou na dobo­vých mal­bách. Žlutý okr, čer­ve­ný kar­mín, dokon­ce rtuť, kte­rá je jedo­va­tá. Tu jsme tedy vyne­cha­li,” smě­je se.

Pro posta­vu Sabine ovšem mno­ho inspi­ra­ce nena­šli, pro­to­že por­tréty pra­cu­jí­cích lidí v té době nevzni­ka­ly. Na vět­ši­ně maleb jsou vidět boha­tí aris­to­kra­té. “Použili jsme atri­bu­ty sku­teč­né dámy a tro­chu si s nimi pohrá­li, pocu­cha­li je. Její pleť je tro­chu hrub­ší a zdra­věj­ší než ble­dá napudro­va­ná kůže dam u dvo­ra.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
  • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […]
  • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […]
  • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […]
  • Králova zahradnice16. dubna 2015 Králova zahradnice Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná19. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice15. ledna 2019 Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až do včerejšího dne). Všechny předešlé části jsem shlédl na svém dvd přehrávači. Atmosféra kina má však […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít25. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji12. února 2015 Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji Jedna z nejvíce očekávaných věcí ve filmu je ‚červený pokoj‘, kde Christian praktikuje své nejextrémnější sexuální touhy. Předtím, než Ana poprvé přejde jeho práh, o tom pokoji jenom četla […]