Hledání Christiana a Any: Obsazování

Padeset

Každý, kdo se podí­lel na fil­mu Padesát odstí­nů šedi o těch nove­lách urči­tě sly­šel – někte­ří z nich byli zarpu­ti­lí fanouš­ci už dáv­no před­tím, než se dozvě­dě­li, že budou hrát roli v pro­ce­su pře­ne­se­ní kniž­ní­ho pří­bě­hu na fil­mo­vé plát­no.

Vedoucí cas­tingu FRANCINE MAISLEROVÁ a její tým vybí­ra­li her­ce v New Yorku, v Los Angeles a v Londýně, kde se o roli Christiana Greye uchá­zel i Jamie Dornan. Irský umě­lec zná­mý cenou BAFTA za tele­viz­ní seri­ál The Fall a svou pra­cí na Once Upon a Time nahrál svůj kon­kurz na video. Ti, kte­ří byli pozvá­ni ke kon­kur­zu, byli kvů­li ochra­ně scé­ná­ře požá­dá­ni, aby si při­pra­vi­li scé­nu z jiné­ho fil­mu [Dornan si vybral scé­nu z fil­mu Pravdivá roman­ce]. K všu­dypří­tom­nos­ti této tri­lo­gie Dornan dodá­vá: „Samozřejmě, že jsem ty kni­hy znal. Museli bys­te být mrt­ví, abys­te o nich nevě­dě­li.“

Vzhledem k vel­mi naděj­né nahráv­ce si herec nej­pr­ve pro­mlu­vil s Taylor-Johnson na Skypu a poté se setkal s De Lucou, James a Brunettim v Londýně. Na Dornanovu žádost se kona­la vel­mi dlou­há schůz­ka.

James vědě­la, že i když je v jejích kni­hách vel­ký počet postav, dvě z nich musí být napros­to per­fekt­ní. K tomu, co ji při­mě­lo vybrat si Jamieho pro posta­vu Christiana Greye, vysvět­lu­je: „Musíte pros­tě vidět Jamieho na plát­ně, abys­te vědě­li, jak na tuto otáz­ku odpo­vě­dět. Je neu­vě­ři­tel­ně inten­ziv­ní a pří­tom­ný. A skvě­le se na něj dívá, což výsled­né­mu dojmu pomá­há.“

Více na Kritiky.cz
Luc Besson Luc Paul Maurice Besson (* 18. března 1959 v Paříži, Francie) je francouzský filmař, scenáris...
Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví...
Zombik – 24 ...
Česká televize uctí nedožité jubileum Miroslava Horníčka dokumentem s dosud nezveřejněnými záběry Miroslav Horníček, legenda českého humoru, by letos oslavil 100 let. ČT2 uvede v úterý 6. l...
Nezvratný osud 4 Várování: Článek obsahuje obrázky některých smrtí z filmu! Začalo to letadle...

Dornan se nebrá­nil vel­ké­mu množ­ství výzev a oce­ňo­val, že se Christian Grey cho­vá k růz­ným lidem odliš­ně. Říká: „Zvenku je Christian vel­mi fas­ci­nu­jí­cí a moc­ný, impo­zant­ní, a obchod­ník v růz­ných oblas­tech pod­ni­ká­ní. Má růz­né spo­leč­nos­ti na tele­ko­mu­ni­kač­ní a země­děl­ské tech­no­lo­gie. Jeho pod­nik má růz­né strán­ky a on je na svou pozi­ci neu­vě­ři­tel­ně mla­dý. Má obrov­skou spous­tu moci i peněz. Ale jak se noří­me hlou­bě­ji, uvě­do­mu­je­me si, že toho má v sobě dale­ko víc, než jen tohle.“

Po vře­lém při­je­tí v Anglii Dornan letěl do Los Angeles k samot­né Taylor-Johnson na kon­kurz, při kte­rém potkal i již obsa­ze­nou Dakotu Johnson, aby při čte­cí zkouš­ce moh­li vyzkou­šet spo­leč­nou ‚che­mii‘. Obvykle pla­chý herec při­zná­vá, „Dakota se mi hned zalí­bi­la. Má v sobě tako­vý odstup a byla vel­mi svě­do­mi­tá a pros­tě váž­ně dob­rá. Vlastně mi jí bylo během kon­kur­zu líto. Musela ty scé­ny dělat zno­vu a zno­vu s růz­ný­mi chla­py a nako­nec jsem při­šel já, až na kon­ci dne a vlast­ně jsem se zeptal, ‚Podívej, můžeš kvů­li mně ze sebe ješ­tě jed­nou vydat to nej­lep­ší?‘ A ona to zvlád­la.“

Dornan svůj úkol popi­su­je struč­ně: „Jako herec vyhle­dá­vá­te tako­vé role, kte­ré budou jiné a budou pro vás výzvou. Nikdy před­tím jsem nehrál niko­ho jako je Christian. Je to tajem­ná posta­va, kte­rá má spous­tu vrs­tev, je hod­ně hlu­bo­ká a to, co chce­te, je pře­svěd­či­vě ho ztvár­nit na plát­ně.“

Více na Kritiky.cz
Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem hav...
Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničen...
Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomoci knížky Veselé schovávačky s kouzelnou bate...
Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden v...
Tajný život mazlíčků - 55 % Max je ten nejšťastnější pes na světě. Žije se svojí paničkou Katie v malém bytě v New...

Taylor-Johnsonová byla cel­kem doja­tá, když vidě­la spo­je­ní obou uměl­ců a vědě­la, že našla per­fekt­ní­ho Christiana pro svou Anu [Johnson byla původ­ně spo­je­na s Charliem Hunnamem, ale herec z fil­mu ode­šel ješ­tě před jeho začát­kem]. Režisérka říká: „Jamie Dornan je úžas­ný, per­fekt­ně se hodí pro Christiana Greye. Přináší této roli hod­ně – má to, čím Christian je, tu jeho ele­gan­ci, což zleh­ka odha­lu­je jeho tajem­ství. S tím se musí­te naro­dit. Je to mimo­řád­ný herec a hra­je Christiana Greye přes­ně tak, jak by měl být zahrán.“

Johnson, kte­rá zvlád­la svůj kon­kurz už měsí­ce před­tím, vzpo­mí­ná na ten den se svým typic­kým smí­chem: „Čtecí zkouš­ky kvů­li ‚che­mii‘ jsou tou nejdiv­něj­ší věcí. Neznáte se, tak­že neví­te, jak na to, ale sna­ží­te se, aby to fun­go­va­lo. Pokoušíte se najít něco, co se vám líbí na člo­vě­ku, se kte­rým čte­te scé­nář a to ve vel­mi krát­kém čase a před vel­kým množ­stvím lidí. Takže je to zvlášt­ní a vůbec to není nor­mál­ní situ­a­ce… ale Jamie tam při­šel a dělal jeden vtí­pek za dru­hým.“

Ale i kro­mě vtíp­ků ho Johnsonová oprav­du chvá­lí, „Přináší do scén inten­zi­tu díky tomu jeho obli­če­ji, kte­rý doká­že vypa­dat vel­mi tem­ně a tak nějak uza­vře­ně a vy pře­mýš­lí­te, na co tak pro­bo­ha může mys­let – což je pro roli Christiana per­fekt­ní. Jamie také Christianovi dodá­vá nezbyt­né mlá­dí. V kni­ze jsou scé­ny, kdy ho Ana vidí roz­zá­řit se, a kdy se namís­to jeho vyspě­lé­ho já sta­ne mla­dým mužem. Spatřuje v něm malé­ho klu­ka a Jamie tohle má, a to je oprav­du vzác­né.“

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale ...
Dvanáct do tuctu V poslední době je to již podruhé, co jsem si při sledování nějakého filmu vzpomněla na ko...
ZLÍNFEST - Slavnostní zahájení festivalu 25. května 2018 ...
Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% To, že "nás" v prvním Jurském Světě dinosauři porazili a lidé prchli ještě neznamená kone...
Jim Stopanni: Velká kniha posilování Pokud si tuto knihu kupujete znamená to že buď chcete začít s posilováním nebo nějak chcete ...

Tato hereč­ka byla posta­vou Anastasie uchvá­ce­na ješ­tě před­tím, než pro­jekt vůbec začal. Johnson vysvět­lu­je svůj zájem tak­to: „Cítím, že se svět tak rych­le mění a věci se děla­jí v tak krát­kém časo­vém sle­du, že sex v té kni­ze – jak živě a umě­lec­ky je popsán – byl pro ty posta­vy vel­mi osvo­bo­zu­jí­cí.“

Přiznává, že když zjis­ti­la, kdo sto­jí za pro­duk­cí toho fil­mu, byla nad­še­ná. „Přečetla jsem si ty kni­hy, abych vědě­la, jest­li je to něco, v co bych moh­la věřit, a jest­li bych se s tím pří­bě­hem moh­la spo­jit. Potom, asi o rok poz­dě­ji, když nastal čas na kon­kur­zy, jsem zva­žo­va­la, jest­li to mám vyzkou­šet. Po mém prv­ním kon­kur­zu jsem zku­si­la ješ­tě něko­li­krát čte­cí zkouš­ku a nako­nec mi nabíd­li roli Anastasie. Hledali něko­ho, kdo do tak dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu při­ne­se tro­chu vese­los­ti a humo­ru. Myslím, že to je ten důvod, proč mi to sed­lo.“

Režisérka vysvět­lu­je, proč je Dakota pro tu roli jako děla­ná: „V ten moment, co jsme potka­li Dakotu, jsem vědě­la, že jsme našli naši Anastasii. Poskytla nám skvě­lou vyvá­že­nost zra­ni­tel­nos­ti, nesty­da­tos­ti, krá­sy a odva­hy. Dakota na čte­nou zkouš­ku při­šla vel­mi brzy, a když zača­la číst, zaži­la jsem oka­mžik, kdy jsem vědě­la, že ta role je její. Museli jsme ale vyzkou­šet stov­ky dal­ších here­ček, jen abychom si byli jis­ti, že nic neo­po­mí­jí­me. Ani ne tak v kout­ku duše, ale cel­kem jas­ně jsem vědě­la ‚Ta posta­va je Dakota. Ta posta­va je Dakota.‘ Má důvtip a kouz­lo a Aninu inte­li­gen­ci a při­ná­ší tu posta­vu k živo­tu tak, jak si nedo­ká­žu před­sta­vit, že by někdo jiný doká­zal. Je feno­me­nál­ní hereč­ka a měla jsem pocit, jako by to byl dar, že jsem měla mož­nost ji před­sta­vit svě­tu.“

Více na Kritiky.cz
Michael Douglas – 70 let Známý americký herec, producent a režisér se narodil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec ...
Rudá mašina - Obsah/Vyjádření režiséra ...
Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy” Úkol vytvořit mimozemské světy filmu Star Trek: Do neznáma připadl návrháři Thomasi Sanders...
Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to d...
Scary Movie 3 I s Pamelou Anderson! ...

James sou­hla­sí s tím, že Johnson je její Anstasia Steele. Říká: „Dakota je tak fan­tas­tic­ká hereč­ka! Podařilo se jí zachy­tit Aninu kom­bi­na­ci nevin­nos­ti, tou­hy a vzpur­nos­ti. Rozzáří kaž­dou scé­nu, ve kte­ré se obje­ví.“

Pochopitelně posta­va, kte­rou James napsa­la, byla abso­lut­ně stě­žej­ní. Brunetti to komen­tu­je: „Viděla Anu tak, jak jsme si ji před­sta­vo­va­li; ona je ta, kte­rá divá­ky dosta­ne do toho pří­bě­hu a doká­že jim otevřít dve­ře do odliš­né­ho svě­ta. Dakota má ten stej­ný nevin­ný pohled a vze­zře­ní jako Ana. Je vel­mi při­taž­li­vá, ale svým způ­so­bem je i podob­ná spous­tě žen, kte­ré se s ní budou sna­žit zto­tož­nit. Je půso­bi­vé pozo­ro­vat Dakotu v roli Any, jak se mění na nád­her­nou ženu. Z nevin­né vyso­ko­škol­ské stu­dent­ky se stá­vá někým s nevšed­ním život­ním sty­lem ve výji­meč­ném svě­tě.“

Producenti cíti­li, že jedi­neč­nost Johnson a její oka­mži­té pro­po­je­ní s hlav­ní posta­vou udě­la­ly z hereč­ky per­fekt­ní Anu pro Dornanova Christiana. Brunetti říká: „Museli jsme si být jis­ti, že Dakota a Jamie mají tu správ­nou che­mii. Protože hereč­ka, kte­rá hra­je Anu, by moh­la být ta nej­lep­ší hereč­ka na svě­tě a herec, kte­rý hra­je Christiana, by mohl být tím nej­lep­ším her­cem – a oba by byli krás­ní a cíti­li by se dob­ře nazí – ale ta che­mie, kte­rou zachy­cu­je kame­ra, ta nemů­že být faleš­ná.“

Více na Kritiky.cz
Chris Columbus CHRIS COLUMBUS  je na Oscara nominovaným umělcem, který za více než pětadvacet let napsal, re...
PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ) Narozena 25. 7. 1982 Studium: 2001-2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor hist...
Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené ...
Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako z...
Samba (2014) Režisérský tandem Toledano - Nakache se po velkém úspěchu filmu Nedotknutelní znovu vrhl do s...

Druhý pro­du­cent sou­hla­sí s tím, že sdí­le­ní té extrém­ně hlu­bo­ké váš­ně mezi obě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi bylo nesmír­ně důle­ži­té. Jamesová tvr­dí, že je to vlast­ně doce­la pros­té: „Jak defi­nu­je­te che­mii, nebo jak ji odhad­ne­te? Buď tam je, nebo není. Když vidím Dakotu a Jamieho spo­leč­ně na plát­ně, tak vím, že jsme udě­la­li správ­nou vol­bu.“

Johnson a Dornan muse­li být při­pra­ve­ni na ztvár­ně­ní tako­vé­ho typu vzta­hu, jaký se od nich vyža­du­je. O závaz­ku, kte­rý Christian obvykle vyhle­dá­vá, Dornan říká: „Jediný druh vzta­hu, kte­rý kdy měl, je domi­nant­ně sub­mi­siv­ní vztah, kdy jeho part­ner­ka pode­pí­še smlou­vu, tak­že se k ní může cho­vat tak, jak se oba dohod­li. Vždycky tu byla něja­ká jas­ně daná pra­vi­dla, vyjed­na­ná a pode­psa­ná, ješ­tě před­tím, než začal jaký­ko­liv fyzic­ký vztah. Ale to se mění, když potká Anu.“

Ana je typic­kou a záro­veň nevšed­ní vyso­ko­škol­skou stu­dent­kou: Je pil­ná stu­dent­ka ang­lic­ké lite­ra­tu­ry, kte­rá záro­veň vyme­tá večír­ky a je fyzic­ky nezku­še­ná, pro­to­že stá­le nena­šla toho správ­né­ho part­ne­ra. Johnson v tom vidí Aniny jed­not­li­vé roz­ví­je­jí­cí se tou­hy: „Její reak­ce, když Christian při­zná, o jaký vztah sto­jí, je vel­mi pře­kva­pi­vá. Normálně bys­te si mys­le­li, že tako­vá dív­ka, kte­rá nikdy neby­la tako­vé­mu vzta­hu vysta­ve­na, by utek­la pryč a mys­le­la by si o něm, že je to ten nej­ší­le­něj­ší člo­věk, jaké­ho kdy potka­la. Ale Ana to neu­dě­lá. Namísto toho to chce vyzkou­šet a poro­zu­mět tomu.“

Více na Kritiky.cz
Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čte...
#1848: Třicetiletá válka - 50 % Třicetiletá válkaVydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 104...
Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 19...
Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotn...
Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe Autorka tohoto speciálu časopisu ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je publicistkou, lektorkou a oso...

Když se Ana s Christianem popr­vé setká, aby mís­to své nemoc­né spo­lubyd­lí­cí s Christianem udě­la­la roz­ho­vor do škol­ních novin, vzbu­dí v něm růz­né myš­len­ky. Není vůbec při­pra­ve­ná, ani na ten roz­ho­vor, ani na ty reak­ce, kte­ré dosta­ne od tak půso­bi­vé­ho mili­ar­dá­ře. Dornan to vidí takhle: „Aně to není pří­jem­né a půso­bí neo­hra­ba­ně. On se skvě­le kon­t­ro­lu­je a je pre­ciz­ní, ale ona je nejis­tá a zbrk­lá. Přitahuje ho, ale půso­bí na něj dale­ko hlub­ším dojmem, než dosud zažil. V pod­sta­tě je to pří­běh o dvou lidech, kte­ří se do sebe zami­lu­jí, ale čelí obrov­ským pře­káž­kám, kte­ré jim nedo­vo­lu­jí mít ‚nor­mál­ní‘ vztah.“

Johnson mlu­ví o tom, co pohl­ti­lo mili­o­ny čte­ná­řů: „To nebez­pe­čí. Je to vzru­šu­jí­cí, pro­to­že tenhle pří­běh má všech­ny prv­ky thrille­ru; neví­te, co se sta­ne. Bude nako­nec sou­hla­sit s něčím tak nesnad­ným? Bude schop­ná se s tím vším kvů­li Christianovi smí­řit? Bude schop­ná se tolik změ­nit a navzdo­ry vše­mu ho milo­vat? Bude on schop­ný udě­lat to stej­né pro ni?“

Taylor-Johnson pokra­ču­je: „Ten vývoj je vel­mi dob­ře vyba­lan­co­va­ný a muse­li jsme ho v prů­bě­hu celé­ho fil­mu držet pod kon­t­ro­lou. Nějaké scé­ny z kon­ce fil­mu jsme toči­li hned zkra­je, kdy se ten vztah ješ­tě nezfor­mo­val. Snažili jsme se, aby kaž­dá scé­na měla tu správ­nou ‚emo­ci­o­nál­ní tep­lo­tu‘. Ale to je to, co mě baví nej­víc – pra­co­vat s her­ci a hrát a posu­zo­vat všech­ny scé­ny a nako­nec roz­hod­nout, co je až moc a co nesta­čí.“

Více na Kritiky.cz
KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a...
Kapka Naděje: rozhovor s ředitelkou Elen Švarcovou ...
Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou ...
Sexuální praktiky pozemšťanů V nekonečném vesmíru žije mnoho obyvatel, leč nikdo z nich neprožívá rozmnožovací proces t...
POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém ok...

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *