Historie novely: Padesát odstínů začíná

Padeset

To, co zača­lo šuš­kan­dou v létě 2011, se brzy sta­lo feno­mé­nem, kte­rý zásad­ně zasá­hl sou­čas­nou lite­ra­tu­ru. Rozhovory lidí zača­ly stá­le čas­tě­ji zahr­no­vat vari­a­ce na tu samou otáz­ku: „Už jsi to četl…?“

V pop kul­tu­ře se brzy zved­la bou­ře vzru­še­ní, zvě­da­vos­ti a dosa­ži­tel­nos­ti. Kniha od E L James „Padesát odstí­nů šedi“ byla nej­pr­ve dostup­ná jako e-kniha s výtis­kem na objed­ná­ní a umož­ňo­va­la zvě­da­vým čte­ná­řům pro­bá­dat ero­tic­kou love sto­ry kdy­ko­liv a kde­ko­liv se jim zachtě­lo.

Na prv­ní pohled to vypa­dá, že „Padesát odstí­nů šedi“ popi­su­je pro­hlu­bu­jí­cí se vztah mezi záhad­ným 27letým mili­ar­dá­řem Christianem Greyem a sexu­ál­ně neza­svě­ce­nou stu­dent­kou vyso­ké ško­ly Anastasiou Steelovou. Ale když zaris­ku­je­te jít dál, „Padesát odstí­nů“ vás zave­de na míle dale­ko od vět­ši­ny slav­ných milost­ných pří­bě­hů a od roman­tic­ké fik­ce.

Je to milost­ný pří­běh, ale vel­mi pro­vo­ka­tiv­ní, kte­rý se zabý­vá limi­ty, a to zejmé­na sexu­ál­ní­mi – nasta­vu­je je, respek­tu­je je, pře­kra­ču­je je – a celý ten­to „prů­zkum“ se ode­hrá­vá uvnitř kni­hy. Je to o důvě­ře ke správ­né­mu člo­vě­ku a o odda­nos­ti vzá­jem­ně odsou­hla­se­ným pra­vi­dlům.

Více na Kritiky.cz
Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinskýc...
ONDŘEJ SOKOL rodinný přítel Jiří Jak byste popsal vaši postavu Jiřího v trilogii Zahradnictví? Ten příběh se odehrává ve ve...
Shingeki no Kyojin 23. díl Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojenské základně ve městě Stohess za zdí Sina se pr...
Můj auťák Brouk Můj auťák Brouk je příběhem ze života. Ze života jednoho ne zcela standardního Volkswagena ...
Lesní ateliér Kuba - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka Díky našemu partnerovi MujTip.Info jsme navštívili Lesní ateliér Kuba  - vystoupení Tomá...

Samozřejmě, že jed­ním z hlav­ních důvo­dů k pře­čte­ní kni­hy je zvě­da­vost, jak vypa­dá tem­ná strán­ka novo­do­bé pohád­ky. Ale kdy­by to byl jedi­ný důvod a sexu­ál­ní pod­text by bylo to jedi­né, co by lidi při­mě­lo k náku­pu kni­hy, tak by pro­dej kle­sl hned, jak by čte­ná­ře zau­ja­lo něco jiné­ho. Co James vepsa­la do této kníž­ky, je boha­tá fan­ta­zie postav, kte­rou čte­ná­ři po celé pla­ne­tě při­ja­li za svou a kte­rá je nuti­la násle­do­vat Christiana a Anu na jejich ces­tě dvě­ma dal­ší­mi úspěš­ný­mi nove­la­mi („Padesát odstí­nů tem­no­ty“ v roce 2011 a „Padesát odstí­nů svo­bo­dy“ v roce 2012). Chtěli zjis­tit, jak se to celé vyvi­ne: „Udělala by to? Udělal by to? Udělali by to?“

Jamesová říká, co bylo „to ono“, co zasáh­lo tolik mili­o­nů čte­ná­řů: „V pod­sta­tě je to pros­tý milost­ný pří­běh o nezku­še­né mla­dé dív­ce, kte­rá je sil­něj­ší, než si mys­lí, o tom, jak potká muže zra­ně­né­ho boles­ti­vou minu­los­tí a o léči­vé schop­nos­ti bez­pod­mí­neč­né lás­ky. Sexuální scé­ny sice obsa­di­ly titul­ky, ale co se líbi­lo čte­ná­řům této tri­lo­gie, byl prá­vě ten milost­ný pří­běh.“

V břez­nu 2012, po týd­nu jed­ná­ní mezi autor­kou knih a vět­ši­nou holly­wo­od­ských stu­dií, zís­ka­la fil­mo­vá prá­va ke třem kni­hám pub­li­ko­va­ným nakla­da­tel­stvím Random House jako tri­lo­gii „Padesát odstí­nů šedi“ stu­dia Universal Pictures a Focus Features.

Autorka cíti­la, že Universal bylo správ­nou vol­bou. Pochvalně říká: „Potkala jsem spous­tu skvě­lých fil­ma­řů z růz­ných stu­dií Hollywoodu a vůbec to neby­lo leh­ké roz­hod­nu­tí. Ale nako­nec jsem si vybra­la Universal, pro­to­že jsem vědě­la, že [šéf­ka] Donna Langleyová a její tým by zvládly vytvo­řit film tak věr­ný té kníž­ce, jak ho fanouš­ci oče­ká­va­jí a jak si ho zaslou­ží. A vybra­la jsem si Focus, pro­to­že jsou vel­mi úspěš­ní v pře­no­su vel­mi nároč­né­ho obsa­hu na fil­mo­vé plát­no.“ A po chví­li ticha dodá­vá: „A taky pro­to, že mě [výkon­ný pro­du­cent] Jeb Brody uměl roze­smát.“

Když prá­va na tuto tri­lo­gii při­stá­la na sto­lech v Universal/Focus, pro­du­cen­ti Michael De Luca a Dana Brunetti, oba něko­li­krát nomi­no­va­ní na Cenu Akademie, vědě­li, že je tu dlou­hý seznam fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří by se na této prá­ci rádi podí­le­li, přes­to ale hodi­li ruč­ník do rin­gu. Brzy poté se oba potka­li v Londýně při prá­ci na jiném fil­mu a oba si uvě­do­mi­li, jaké kine­ma­to­gra­fic­ké mož­nos­ti ten­to fas­ci­nu­jí­cí pro­jekt nabí­zí a jak inten­ziv­ní milost­ný pří­běh v sobě skrý­vá.

Domluvili si schůzku s agen­ty James, po kte­ré násle­do­va­la řada dis­ku­zí s autor­kou samot­nou. Nedlouho potom, během prá­ce na fil­mu Kapitán Phillips reží­ro­va­ný Paulem Greengrassem, se De Luca a Brunetti dozvě­dě­li, že byli vybrá­ni k pro­du­ko­vá­ní fil­mu Padesát odstí­nů šedi.

Více na Kritiky.cz
Bazén Poněkud upjatá Angličanka Sára (Charlotte Rampling), spisovatelka detektivek ve středních lete...
13 děsivých těstovin Pokud máte rádi strašidelné příběhy, možná znáte pojem "creepypasta" (doslovní překlad: ...
Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!   Tentokrát se tvůrcům podařilo to, co nikdo nečekal, opravdu velké objevení a vyřešení př...
Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologic...
Československo – Český film: ...

James pro­zra­zu­je, co ji na jejích hlav­ních pro­du­cen­tech zau­ja­lo: „Michael mlu­vil během naší schůz­ky o mla­dist­vé lás­ce a o prv­ní lás­ce. Byl z toho pro­jek­tu nad­še­ný a byl zapá­le­ný pro to, aby mohl pře­nést na plát­no zrov­na ten­to milost­ný pří­běh. Dana jsem potka­la až poz­dě­ji, a musím říct, že jsme si úžas­ně pad­li do oka. Skrze všech­no to šílen­ství jsme spo­lu strá­vi­li skvě­lé chví­le.“

Brunetti při­zná­vá, že byl nad­še­ný. „S Mikem jsme spo­leč­ně pra­co­va­li na něko­li­ka fil­mech. 21 byl náš prv­ní, kte­rý jsme toči­li pod­le kni­hy. Potom jsme děla­li The Social Network – Sociální Síť, což bylo taky pod­le kniž­ní před­lo­hy. A posle­dy to byl Kapitán Phillips, taky pod­le kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní. Ale i v osob­ní rovi­ně jsme si všich­ni od začát­ku vel­mi dob­ře rozu­mě­li.“

Producent také říká, že co ho pola­pi­lo, bylo vlast­ní tajem­no toho mate­ri­á­lu: „Podřídí se Ana Christianovi a dá mu všech­no, co od ní žádá, to všech­no, co dostal od ostat­ních? Dá mu ten pocit, že opět domi­nu­je? Podepíše Ana tu smlou­vu, nebo ode­jde a už se nevrá­tí? To je ta otáz­ka, kte­rá drží napě­tí skr­ze celou kni­hu, a kte­ré my chce­me, aby pub­li­kum pocí­ti­lo skr­ze film.“

Více na Kritiky.cz
Komiks 12 ...
Komiks 64 ...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Vajovou 25. května 2018 ...
Potrava pro duši. Kniha, která vám srovná člověka... Tak, o téhle knize lze říci, že by asi měla být zakázaná. Protože příliš odhaluje lidsko...
Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem ...

Tým si vel­mi rych­le naplá­no­val spo­leč­ná setká­ní a vypra­co­val krát­ký seznam poten­ci­o­nál­ních sce­náris­tů, kte­ré potom pozva­li do stu­dia. Výsledný seznam obsa­hu­jí­cí dale­ko méně jmen byl násled­ně před­sta­ven Jamesové a poté se pro­du­cen­ti (spo­leč­ně s autor­kou) shod­li na talen­to­va­né Kelly Marcel, kte­rá pra­co­va­la na vychva­lo­va­ném sním­ku Zachraňte pana Bankse, a kte­rý jí zís­kal něko­lik nomi­na­cí, včet­ně nomi­na­ce na BAFTA Award.

„Věděli jsme, že najít tako­vé­ho sce­náris­tu, kte­rý vzdá všech­nu čest posta­vám, kte­ré Erika vytvo­ři­la a záro­veň jim dá jejich vlast­ní hlas, bude her­ku­lov­ským úko­lem,“ říká De Luca. „Kelly zkrát­ka zachy­ti­la „tóno­vá­ní“ Eričiných „Padesáti odstí­nů šedi“ a doda­la chyt­rý, dráž­di­vý scé­nář, kte­rý sama napsa­la. Žasli jsme nad obrat­nos­tí, se kte­rou svůj úkol zvlád­la.“

James cíti­la, že sce­nárist­ka její dílo skvě­le ucho­pi­la a pří­jem­ně ji pře­kva­pi­lo i fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. „‘Padesát odstí­nů‘ je dlou­há kni­ha a já jsem byla ohro­me­na tím, jak ji Kelly zvlád­la zestruč­nit do ome­ze­né­ho scé­ná­ře, kte­rý ale stej­ně zachy­co­val pod­sta­tu samot­né nove­ly. Práce s ní byla mou nej­ob­lí­be­něj­ší čás­tí pro­ce­su. Musely jsme se roz­hod­nout, kte­ré scé­ny zacho­vá­me, a kte­rých se vzdá­me.“

Více na Kritiky.cz
Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně ...
Výherci soutěže o 2. díl Hunger games (kniha a DVD) ...
PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama....
Tupíři (Vampires Suck) Tato parodie od tvůrců Scary movie a dalších parodií s tendencí až příliš tlačit na p...
Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda ...

Zatímco se Marcel zaměst­na­ně adap­to­va­la, hle­dá­ní reži­sé­ra zin­ten­zív­ni­lo. Když své pro­mo video před­ved­la Sam Taylor-Johnson, brit­ská reži­sér­ka něko­li­ka uzná­va­ných krát­kých fil­mů – spo­leč­ně s dílem o raných dnech Johna Lennona nazva­ným Nowhere Boy –, dou­fa­la, že to uká­že její před­sta­vu o vizu­ál­ních efek­tech a ener­gii její tvor­by. Celý tým hned instink­tiv­ně pocho­pil, že našli ide­ál­ní reži­sér­ku, něko­ho, kdo má hlu­bo­ké pocho­pe­ní pro smy­sl­nost toho­to pří­bě­hu… stej­ně tak jako vášeň, se kte­rou ostat­ní tvůr­ci k tomu­to fil­mu při­stu­po­va­li.

Brunetti při­zná­vá, že víra v Taylor-Johnson byla neo­chvěj­ná. „Hledání reži­sé­ra bylo poměr­ně stre­su­jí­cí a najmu­tí Sam vyža­do­va­lo důvě­ru hlav­ně od stu­dia. Očekávalo se, že bude­me spo­lu­pra­co­vat s někým, kdo má za sebou spous­tu fil­mů, ale my jsme chtě­li Sam.“

Taylor-Johnson vysvět­lu­je, co ji na této tri­lo­gii zau­ja­lo a proč se roz­hod­la být sou­čás­tí fil­mu: „Základním důvo­dem proč jsem chtě­la pra­co­vat na tomhle fil­mu, je, že je to jako pohád­ka, se vše­mi těmi záplet­ka­mi, na kte­rých jsme vyrost­li, nicmé­ně ve vel­mi dospě­lé ver­zi: Mladá dív­ka potká své­ho prin­ce. Ale on je nedo­stup­ný. Je úspěš­ný, báječ­ný, boha­tý, ale to se změ­ní a roz­ví­jí a stá­vá se z toho něco zce­la jiné­ho. Zároveň je to pří­běh dív­ky, kte­rá pro­zkou­má­vá sexu­a­li­tu na své ces­tě k dospě­los­ti.“

Více na Kritiky.cz
Silné reči stand up comedy show - Jaro Abaffy ...
Komiks 10 ...
Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními...
Marguerite - 70 % Záliba a nadšení pro určitou věc nebo činnost může mít různé formy. Někdo sbírá známk...
„ROCKY V.“ Žánr: Akční, drama Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sy...

„V mno­ha ohle­dech je milost­ný pří­běh Christiana a Any vel­mi pří­mo­ča­rý,“ pokra­ču­je. „Je to o dvou lidech, kte­ří se do sebe zami­lu­jí a vyjed­ná­va­jí, co pro sebe jsou a nejsou ochot­ni dělat, čeho se mohou vzdát a čeho už ne a jakou ces­tou se spo­leč­ně vyda­jí. Ale je v tom dale­ko více extré­mů než v jiných vzta­zích. Ana se zami­lo­vá­vá do vel­mi kom­pli­ko­va­né osob­nos­ti a pro­ží­vá prv­ní roman­ci a prv­ní sexu­ál­ní obje­vo­vá­ní. Pro Christiana je to taky začá­tek – cítí, dýchá a učí se, jak milo­vat.“

Taylor-Johnson uzná­vá, že její pří­stup k pří­bě­hu byl „cho­vat se k tomu jako k výji­meč­né­mu milost­né­mu pří­bě­hu, mimo­řád­ně neob­vyk­lé­mu a jedi­neč­né­mu.“ „Když do toho vstu­pu­je­te, sna­ží­te se být vel­mi ohle­du­pl­ní a najít deli­kát­ní a jem­né momen­ty, kdy se ti dva začí­na­jí měnit. Je to něco, co musí být bez­chyb­ně vyvá­že­no skr­ze celý film, aby to všech­no dáva­lo smy­sl, a aby to bylo v sou­la­du s tím, co děla­jí.“

De Luca mlu­ví za celý tým, když mlu­ví o hle­dá­ní těch správ­ných kre­a­tiv­ních sil potřeb­ných k tomu, aby stvo­ři­li prv­ní kapi­to­lu této ságy: „Udělali jsme roz­ho­vo­ry se spous­tou lidí – s muži i se žena­mi – ale nako­nec jsme se řídi­li pod­le sce­nárist­ky a reži­sér­ky, pro­to­že jsme si mys­le­li, že na to mají ten nej­lep­ší pohled. Mohlo to jít úpl­ně jiným smě­rem, ale skon­či­li jsme se dvě­ma žena­mi v čele. Možná je to o tom, že mají lep­ší vhled do toho pří­bě­hu. Skončili jsme obklo­pe­ni vel­kou spous­tou žen, což bylo pro ten­to film skvě­lé.“

Více na Kritiky.cz
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká srand...
Tiskovka: Kovář z Podlesí - na facebooku ...
#1922: Nejmocnější hrdinové Marvelu 65: Runaways - 80 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 65: Runaways (Runaways)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazb...
Westworld - úvodní titulky Podívejte se na úvodní titulky 2. sezóny....
Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ...

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *