Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA


Bathsheba Everdenová je výji­meč­ným dru­hem stat­kář­ky ve vik­to­ri­án­ských časech. Poté, co neče­ka­ně zdě­dí rodin­nou far­mu, se sta­ne finanč­ně i duchem nezá­vis­lou, což z ní para­dox­ně dělá láka­vou par­tii pro to, čemu se sna­ží vyhnout - man­žel­ství.

Scenárista David Nicholls popi­su­je jedi­neč­nost této posta­vy: “Bathsheba je jed­nou z nej­vět­ších postav v lite­ra­tu­ře. Ve své době měla šoko­vat a pro­vo­ko­vat čte­ná­ře. Jedná se o ženu, kte­rá dove­de být nála­do­vá, sobec­ká a domýš­li­vá, ale také neu­vě­ři­tel­ně sil­ná, atrak­tiv­ní a fas­ci­nu­jí­cí. Je to posta­va, kte­rá doká­že zastí­nit mno­ho žen­ských hrdi­nek v lite­ra­tu­ře a fil­mu, od Scarlett O’Hary dál.“

Filmaři byli nad­še­ni, že se jim do role poda­ři­lo obsa­dit jejich prv­ní herec­kou vol­bu: Carey Mulliganovou, kte­rá již dří­ve spo­lu­pra­co­va­la s pro­du­cen­ty Macdonaldem a Reichem na sním­ku spo­leč­nos­ti Fox Searchlight Neopouštěj mě. Mulliganová zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za sní­mek Škola živo­ta a je ceně­ná pro růz­no­ro­dost své prá­ce v tako­vých fil­mech jako Stud, Drive a Velký Gatsby.

“Carey je jed­nou z nej­vět­ších brit­ských here­ček své gene­ra­ce,” říká Macdonald. “Probudí emo­ce a věro­hod­nost v kaž­dé posta­vě, kte­rou ztvár­ní.”

“Všichni jsme se shod­li, že je pro tuto roli ide­ál­ní. Carey je cha­me­le­on. Vžije se do svých postav, do kaž­dič­ké­ho póru jejich kůže,” dodá­vá Reich.

Podle Vinterberga se jí poda­ři­lo ztvár­nit duši této ženy, kte­rá před­běh­la svou dobu. “Teď je pro mě téměř nemož­né oddě­lit Carey Mulliganovou od Bathsheby Everdenové,” říká reži­sér. “Carey je Bathsheba - kom­bi­na­ce neob­lom­né, inte­li­gent­ní ženy a krás­né kvě­ti­ny, kte­rou je někdy tře­ba ovlád­nout. Je v této roli oprav­do­vá. Je neu­vě­ři­tel­ně vní­ma­vá a při­šla s vět­ší zna­los­tí toho­to romá­nu než já. V našem pohle­du na Bathshebu jsme se shod­li, což ved­lo ke skvě­lé spo­lu­prá­ci.“

Mulliganovou oka­mži­tě zau­ja­la dosti neprav­dě­po­dob­ná kom­bi­na­ce Vinterberg/Hardy. “Představa, že Thomas bude točit ten­to film, byla tak jiná a vzru­šu­jí­cí. Byla jsem zvě­da­vá, jak s tím nalo­ží,” říká hereč­ka. “Po našem prv­ním setká­ní jsem odchá­ze­la s vědo­mím, že to bude můj dal­ší film, i když to bylo ješ­tě dal­ších deset měsí­ců, než jsme vlast­ně zača­li točit.”

I když Mulliganová v momen­tě, kdy ji oslo­vi­li, kni­hu ješ­tě nečet­la, sta­la se brzy jejím vel­kým fanouš­kem a vzá­pě­tí ji nosi­la kaž­dý den opo­znám­ko­va­nou na natá­če­ní. “Když jsem dosta­la do ruky scé­nář, nemoh­la jsem uvě­řit, že jsem kni­hu nikdy před­tím nečet­la. A pak, když jsem si ji pře­čet­la, bylo to troj­ná­sob­ně vzru­šu­jí­cí. Měla jsem obrov­ské štěs­tí, že jsem se moh­la odka­zo­vat na ten­to úžas­ný zdro­jo­vý mate­ri­ál,” vysvět­lu­je. “Spolu s Thomasem jsme se do kni­hy díva­li kaž­dý den. Pokaždé, když jsme pra­co­va­li na urči­té scé­ně, tak jsme v ní hle­da­li, co nám moh­la nabíd­nout. Často se tam našly jen drob­né zmín­ky nebo popi­sy, kte­ré nám poskyt­ly doko­na­lou inspi­ra­ci.“

“V kni­ze se najde jed­na fan­tas­tic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka, ve kte­ré Hardy popi­su­je Batshebu ‘je plná vzru­še­ní, je divo­ká a upřím­ná jako den’. Považovala jsem ji za doce­la dob­rý výcho­zí bod,” vzpo­mí­ná. “Myslím, že to je někdo, kdo má více revo­luč­ní názo­ry než vět­ši­na žen té doby. Má své vlast­ní ambi­ce, kte­ré nejsou vázá­ny na něko­ho jiné­ho a stá­le více a více se dostá­vá do roz­po­ru - nako­lik bude nut­né se při­způ­so­bit?”

Mulliganová spat­ři­la svět­lo v trh­li­nách Bathshebiny obran­né mas­ky. “Je někým, kdo dělá váž­né chy­by, ale nikdy není faleš­ná,” podo­tý­ká. “Viděla jsem ji jako ženu, kte­rá žije pod­le svých instink­tů, což může být nebez­peč­né - její nedo­stat­ky a pří­mo­ča­rost mě veli­ce zau­ja­ly. V romá­nu se kaž­dý druh její­ho poci­tu pro­je­vu­je zčer­ve­ná­ním jejích tvá­ří. Existuje tolik krás­ných momen­tů vykres­lu­jí­cích, jak nedo­ká­že nic skrýt. To ji dělá krás­nou a tuto rovi­nu jsem v ní chtě­la obje­vo­vat.”

Mulliganová byla také uchvá­ce­na Bathshebinou ros­tou­cí lás­kou ke Gabrielovi. Počáteční pře­kva­pi­vá kom­bi­na­ce přá­tel­ství a zdr­žen­li­vos­ti Bathshebu poz­dě­ji ovlád­ne způ­so­bem, jaký neče­ka­la. “Myslím, že Gabriel je jedi­ný člo­věk v jejím živo­tě, kte­rý jí doká­že nasta­vit zrca­dlo a být k ní zce­la upřím­ný. Jsem ráda, že si nako­nec uvě­do­mí, že jsou jejich přá­tel­ství a při­ro­ze­ná inti­mi­ta, kte­rou sdí­lí, něčím, na čem mohou sta­vět dál.“

V prů­bě­hu natá­če­ní byla Mulliganová inspi­ro­vá­na tím, co jí nabí­zel Vinterberg. “Thomas je pří­mý a bez­pro­střed­ní, říká přes­ně to, co má na mys­li. Je to roman­tik. Byl oprav­du doja­tý milost­ným pří­bě­hem toho­to fil­mu a zce­la ho při­jal… a já jsem jím byla uchvá­ce­na spo­lu s ním.”


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […]
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […]
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […]
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […]
  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy (55 %)30. června 2015 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy (55 %) Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […]
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […]
  • Pasažéři - O TVŮRCÍCH30. prosince 2016 Pasažéři - O TVŮRCÍCH             JENNIFER LAWRENCE (Aurora) je talentovaná herečka s působivým projevem a nepopiratelnou dávkou energie a držitelka Oscara, která je jednou z nejnadanějších hereček v současném […]
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]
  • Pasažéři - Obsah/O filmu30. prosince 2016 Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními představiteli napínavého akčního thrilleru o dvou členech posádky kosmické lodi na 120 let dlouhé cestě k […]