Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu

Padeset

Pro Taylor-Johnson byla har­mo­nie fil­mu a fil­mo­vé hud­by pro Padesát odstí­nů šedi stej­ně důle­ži­tá jako samot­ný vzhled fil­mu. Říká: „Není to něco, co do fil­mu na kon­ci jen tak vlo­žím. Výběr pís­ní je stej­ně důle­ži­tý jako všech­ny scé­ny a to, jak jsou emo­ci­o­nál­ně zahrá­ny. Je to jako v oprav­do­vém živo­tě: Sedíte, pije­te čaj a coko­liv, co zrov­na hra­je v rádiu, vás může pře­nést na jiné mís­to. Hudba je pro mě a pro ten­to film ele­men­tár­ně důle­ži­tá. Je to vel­ká věc, vybrat ji správ­ně tak, aby ladi­la s nála­dou jed­not­li­vých čás­tí fil­mu.“

Aby bylo mož­né usku­teč­nit její hudeb­ní a lyric­ké cíle, obrá­ti­la se reži­sér­ka na skla­da­te­le Dannyho Elfmana, kte­rý byl čty­ři­krát nomi­no­ván na Oscara a jehož růz­no­ro­dé kom­po­zi­ce zahr­nu­jí tolik zná­mou zněl­ku k tele­viz­ní­mu seri­á­lu Simpsonovi, ale i sklad­by k fil­mům Tima Burtona, se kte­rým spo­lu­pra­cu­je již vel­mi dlou­hou dobu. Jeho tvor­ba je bez­po­chy­by zaslou­že­ně sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta zábav­ní­ho prů­mys­lu. Ve sku­teč­nos­ti to byla prá­vě lás­ka k Burtonovým fil­mům, co při­mě­lo Taylor-Johnson obrá­tit se na Elfmana. „Danny je feno­me­nál­ní skla­da­tel. Jeho hud­ba je tem­ná, vtip­ná a obsa­hu­je všech­ny dal­ší prv­ky, kte­ré jsou potřeb­né pro ten­to film. Práce s ním byla sen. Bylo abso­lut­ně sen­zač­ní mít tu mož­nost za ním zajít a poslech­nout si, jak sklá­dá hud­bu k jed­not­li­vým scé­nám.“

Elfman vysvět­lu­je, co ho zau­ja­lo nato­lik, že se při­dal k prá­ci na fil­mu Padesát odstí­nů šedi: „Byly to dvě věci – prv­ní, byl to žánr, kte­rý zatím nee­xis­to­val a potom urči­tě to, že jsem poznal Sam. Hned se mi zalí­bi­la a cítil jsem, že to bude zábav­ná prá­ce.“ K výsled­ku své prá­ce při­zná­vá, že „je vel­mi jed­no­du­chá, téma­tic­ky, pro­to­že můj úkol pro ten film byl jas­ný. Chtěl jsem, aby si ta hud­ba usta­vič­ně hrá­la s Anastasií a Christianem. Je to o tom, jak jsou oni dva spo­lu – roman­tic­ky i nero­man­tic­ky – a o jejich sexu­ál­ním napě­tí.“

Skladatel říká, že ve výsled­ku je spous­ta momen­tů, kte­ré jsou odleh­če­né a nechá­va­jí pro­stor pro jem­ný humor a milé vti­py, kte­ré se urči­tě budou líbit fanouškům postav. Mimo tuhle leh­ko­my­sl­něj­ší část při­zná­vá, že je zby­tek fil­mu poně­kud tem­něj­ší, ale pořád roman­tic­ký. Tu tem­nost nachá­zí v někte­rých čás­tech vzta­hu Christiana a Any a v jeho neschop­nos­ti se k ní občas při­blí­žit. Elfman říká: „V co dou­fám, když tvo­řím pomo­cí hud­by nála­du k tako­vé­mu fil­mu je to, aby bylo poznat, že ty posta­vy tou­ží si být blíz­ko, ať už o tom vědí, nebo ne. Hudba a nála­da vyko­ná­vá stej­nou prá­ci jako v kni­ze vypra­věč. V kni­ze si Ana mys­lí, ‚Proboha, tenhle muž je úžas­ný!‘. A tohle musí ve fil­mu zaří­dit hud­ba. Například nám říká, že za pros­tou kon­ver­za­cí, kte­rou mají, když se set­ka­jí, se skrý­vá dale­ko víc.“

Více na Kritiky.cz
Joan Rivers Joan Rivers, rodným jménem Joan Alexandra Molinsky (8. června 1933 Brooklyn, New York City, New Y...
Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek Alena Thomas má na svém kontě už dvě knížky věnující se výrobě domácí kosmetiky, droge...
Jaro Abaffy o práci IT admina (18. 2. 2015) ...
Domino - „My name is Domino Harvey. I am a bounty hunter.“ Tony Scott se nám ukázal jako režisér s obrovskou vizuální představivostí. Po klipově stři...
Bnei Aruba (2013), tv seriál Izraelský seriál - to už je v posledních letech mezi televizními diváky docela slušný ...

Díky skladbám zahr­nu­jí­cím ‚Ana and Christian‘ (Ana a Christian) a ‚Did that Hurt?‘ (Bolelo to?) byl Elfman schop­ný pro­zkou­mat odliš­nou strán­ku své osob­nos­ti. Nabízí nám vhled do své­ho kre­a­tiv­ní­ho pro­ce­su:  „Pokaždé když dělá­te něco ryt­mic­ké­ho a jed­no­du­ché­ho, vytvá­ří­te puls; což je pro spi­so­va­te­le uvol­ňu­jí­cí. Je to o tom hrát ryt­mus, kte­rý je neměn­ný. Žiju v inten­ziv­ním svě­tě a dělat něco pří­jem­né­ho je hyp­no­tic­ké. Nemám šan­ci to dělat tak čas­to, tak­že si toho vel­mi vážím.“

Soundtrack, kte­rý dopl­ňu­je Elfmanovu hud­bu, nás bere na bouř­li­vou ces­tu od prv­ní­ho setká­ní Any a Christiana až po jejich pří­tom­nost v čer­ve­ném poko­ji. Hudební super­vi­zor­ka DANA SAN vybra­la na album 16 skla­deb od hudeb­ních super­star a hudeb­ních legend jako je Frank Sinatra („Witchcraft“), The Rolling Stones (“Beast of Burden”), a Annie Lennox (“I Put a Spell on You (Fifty Shades of Grey) (Padesát odstí­nů šedi)),” stej­ně jako novou a dosud nezve­řej­ně­nou hud­bu od Ellie Goulding (“Love Me Like You Do”). Na albu se dál obje­vu­jí Sia (“Salted Wound”), Skylar Grey (“I Know You”), Jessie Ware (“Meet Me In The Middle”), Laura Welsh (“Undiscovered”), Vaults (“One Last Night”), AWOLNATION (“I’m on Fire”) a dvě nové pís­ně od The Weeknd (“Where You Belong” a “Earned It (Fifty Shades Of Grey)”). Taylor-Johnson se dokon­ce i podí­le­la na reží­ro­vá­ní video­kli­pu k pís­ni od The Weekend. Setkala se při tom opět s hvězdou Johnson a kine­ma­to­gra­fem McGarveym.

Na soun­d­trac­ku se podí­le­la i celo­svě­to­vá super­star Beyoncé. Stvořila exklu­ziv­ní novou píseň „Crazy in Love (2014 Remix)“, kte­rá byla zhu­deb­ně­na Bootsem, aby dopl­ni­la fil­mo­vý trai­ler, stej­ně jako její zre­mi­xo­va­ná „Haunted (Michael Diamond Remix)“ z roku 2013.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji12. února 2015 Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji Jedna z nejvíce očekávaných věcí ve filmu je ‚červený pokoj‘, kde Christian praktikuje své nejextrémnější sexuální touhy. Předtím, než Ana poprvé přejde jeho práh, o tom pokoji jenom četla […]
  • Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno12. února 2015 Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno Taylor-Johnson věděla, že natočení knihy „Padesát odstínů šedi“ pro ni bude velkou výzvou. „Musím přiznat, že jsem do toho skočila rovnýma nohama. Pomyslela jsem si: ‚Super. Přečetla jsem […]
  • Historie novely: Padesát odstínů začíná12. února 2015 Historie novely: Padesát odstínů začíná To, co začalo šuškandou v létě 2011, se brzy stalo fenoménem, který zásadně zasáhl současnou literaturu. Rozhovory lidí začaly stále častěji zahrnovat variace na tu samou otázku: „Už jsi […]
  • Hledání Christiana a Any: Obsazování12. února 2015 Hledání Christiana a Any: Obsazování Každý, kdo se podílel na filmu Padesát odstínů šedi o těch novelách určitě slyšel – někteří z nich byli zarputilí fanoušci už dávno předtím, než se dozvěděli, že budou hrát roli v procesu […]
  • Padesát odstínů šedi12. února 2015 Padesát odstínů šedi Tu a tam se znenadání objeví dílo, které lidi zasáhne jako blesk, svou oblíbeností překlene různé kultury a stane se všeobecně slavným už jen díky svému jménu. Takovým fenoménem je i […]
  • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%18. srpna 2015 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30% Padesát odstínů šedi asi není třeba sáhodlouze představovat. Knižní trilogie se stala fenoménem a jedním z nejdiskutovanějších bestsellerů posledních let a nemenší ohlas nyní budí i […]
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […]
  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […]
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […]
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu Představa o Azerothu Azeroth je země pokojných městeček, monumentálních staveb a rozličných krajin. A zároveň je domovem mnoha ras. Mezi ně patří například lidé, elfové, trpaslíci a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *