Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno

Padeset

Taylor-Johnson vědě­la, že nato­če­ní kni­hy „Padesát odstí­nů šedi“ pro ni bude vel­kou výzvou. „Musím při­znat, že jsem do toho sko­či­la rov­ný­ma noha­ma. Pomyslela jsem si: ‚Super. Přečetla jsem si tu kni­hu. Cítím, že je na tom pří­bě­hu něco vel­mi jedi­neč­né­ho, čemu rozu­mím.‘ Najednou jsem se ocit­la v roz­je­tém vla­ku a ta zod­po­věd­nost se zdá­la obrov­ská. Chtěla jsem se zavdě­čit fanouškům, aby pocí­ti­li, že jim dávám to, co jim dala kni­ha.“

„Ten film mě vzal na neo­če­ká­va­nou výpra­vu,“ pokra­ču­je reži­sér­ka. „Měla jsem vel­mi jas­né před­sta­vy o tom, jaký film chci nato­čit. Ale když jsem se do toho pus­ti­la, uvě­do­mi­la jsem si, že se moje nápa­dy pře­tvá­ře­jí a že se mění způ­sob, jakým to celé chci podat. To bylo zají­ma­vé, pro­to­že jako reži­sér máte ten mate­ri­ál vy a vy mu dává­te tvar. Byla to obou­směr­ná ces­ta a mate­ri­ál byl vel­mi sil­ný. Chtěla jsem, aby to tu sílu neztra­ti­lo, a dou­fám, že je to vyvá­že­né.“

De Luca vysvět­lu­je, co je důle­ži­té při pře­dě­lá­vá­ní kni­hy do fil­mo­vé ver­ze: „Způsob, jakým je kni­ha napsa­ná – spous­ta scén a to, jak jsou popsá­ny – je vel­mi vizu­ál­ní. Měl jsem oba­vu, jak může­me Anin myš­len­ko­vý vývoj, kte­rý je v kni­ze zachy­cen díky niter­ním mono­lo­gům, dostat na plát­no. Ale jako s kaž­dou jinou kni­hou, je to výzva. Stručně je to takhle: Je to vel­mi dob­rý pří­běh. Potom při­chá­zí na řadu scé­nář, režie, herec­ké výko­ny a kine­ma­to­gra­fic­ké úpra­vy – jen tohle spo­leč­ně může z kniž­ní­ho pří­bě­hu udě­lat film.“

Brunetti byl nad­še­ný, že jeho tým je schop­ný dosáh­nout cíle. Režisérku vychva­lu­je, „Sam je fil­mař­ka, foto­gra­f­ka a vizu­ál­ní uměl­ky­ně, a v tom fil­mu se obje­vu­je tolik iko­nic­kých prv­ků: kra­va­ta, auta, čer­ve­ný pokoj, ale i svět, ve kte­rém Christian žije. Potřebovali jsme zachy­tit věci, kte­ré jsou pro tenhle pří­běh spe­ci­fic­ké. Nešlo o to, udě­lat z nich kuli­sy, ale uká­zat je ele­gant­ním způ­so­bem, kte­rý se hodí k pří­bě­hu. Sam vybra­la Seamuse McGarveyho jako hlav­ní­ho kame­ra­ma­na a on sám je oprav­du úžas­ný umě­lec. Společně stvo­ři­li úchvat­ný vzhled fil­mu a sen­zač­ní film sám o sobě.“

Více na Kritiky.cz
Obhájce (The Lincoln Lawyer) Michael Connelly, autor bestsellerů z oblasti mystérií je i autorem novely, která se stala před...
Divočina - “Co když správná odpověď není ne, ale ano? Co když mě to, co mě přimělo udělat všechno, co mi ostatní zazlívali, zároveň přivedlo sem? Co když to nikdy neodčiním? Co když už je to odčiněné? -- Cheryl Strayedová Jean-Marc Vallée si nedokázal v roli Cheryl představit nikoho jiného než Reese Witherspoonovou....
Nezvratný osud 4 Várování: Článek obsahuje obrázky některých smrtí z filmu! Začalo to letadle...
Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické ...
Kdysi dávno v Mexiku "Všichni jsou už v Mexiku..."...

Vzhledem k tomu, jak výmluv­ná je sexu­ál­ní strán­ka kni­hy a jak je upřím­ná, Johnsonová tuši­la, že je tře­ba ji na plát­no pře­nést bez­chyb­ně. „Tihle dva se potka­li náho­dou a oba dva si jsou navzá­jem svou Achillovou patou,“ říká. „Nemůžou se od sebe nijak odtrh­nout a to na tom fanouš­ci milu­jí.“

„Zbožňuju na tom tu pohád­ko­vou strán­ku,“ sou­hla­sí Ehle. „Erika mezi nimi zachy­ti­la i ten typic­ký pří­běh a to mi při­jde vel­mi půso­bi­vé. Ta tem­no­ta, krás­ka a zví­ře, Popelka; má to všech­no z toho a to vás pros­tě nene­chá chlad­ným.“

Všichni obsa­ze­ní tu vášeň pocí­ti­li. „Erice na tom vel­mi zále­že­lo,“ při­zvu­ku­je Gay Harden. „Má neu­vě­ři­tel­nou základ­nu fanouš­ků a chce je uspo­ko­jit. Ale jak jsme se posou­va­li dál, byla tu nut­nost, aby to zleh­ka pře­ne­cha­la v našich rukách. To, co napsa­la ona, zůsta­lo v kni­ze a pře­šlo to do svě­ta fil­mu a už to není výsad­ně její. Je dost chyt­rá na to, aby vědě­la, že se toho nemů­že držet navždy, záro­veň je ale důle­ži­té, že to, co se z toho sta­lo, repre­zen­tu­je pod­sta­tu jejích postav a svě­ta, kte­rý stvo­ři­la.“

Více na Kritiky.cz
PHILIPPE MUYL – THE NIGHTINGALE - Zlín Film Festival 2014 ...
Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informa...
Super náhradník - She’s the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pa...
Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc....
Expendables: Postradatelní 3 - Režie Stallone dokonce chvíli uvažoval, že se vrátí za kameru jako režisér. „První film byl pros...

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Historie novely: Padesát odstínů začíná12. února 2015 Historie novely: Padesát odstínů začíná To, co začalo šuškandou v létě 2011, se brzy stalo fenoménem, který zásadně zasáhl současnou literaturu. Rozhovory lidí začaly stále častěji zahrnovat variace na tu samou otázku: „Už jsi […]
  • Padesát odstínů šedi12. února 2015 Padesát odstínů šedi Tu a tam se znenadání objeví dílo, které lidi zasáhne jako blesk, svou oblíbeností překlene různé kultury a stane se všeobecně slavným už jen díky svému jménu. Takovým fenoménem je i […]
  • Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu12. února 2015 Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu Pro Taylor-Johnson byla harmonie filmu a filmové hudby pro Padesát odstínů šedi stejně důležitá jako samotný vzhled filmu. Říká: „Není to něco, co do filmu na konci jen tak vložím. Výběr […]
  • Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji12. února 2015 Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji Jedna z nejvíce očekávaných věcí ve filmu je ‚červený pokoj‘, kde Christian praktikuje své nejextrémnější sexuální touhy. Předtím, než Ana poprvé přejde jeho práh, o tom pokoji jenom četla […]
  • Hledání Christiana a Any: Obsazování12. února 2015 Hledání Christiana a Any: Obsazování Každý, kdo se podílel na filmu Padesát odstínů šedi o těch novelách určitě slyšel – někteří z nich byli zarputilí fanoušci už dávno předtím, než se dozvěděli, že budou hrát roli v procesu […]
  • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%18. srpna 2015 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30% Padesát odstínů šedi asi není třeba sáhodlouze představovat. Knižní trilogie se stala fenoménem a jedním z nejdiskutovanějších bestsellerů posledních let a nemenší ohlas nyní budí i […]
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […]
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu Roven se uvolil povyprávět nám o tom, jak probíhalo shánění těch nejvhodnějších herců: „Warcraft je příběh, který vás ve filmové podobě naprosto pohltí. Vezme vás na místo, kam se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *