Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

  •  

JAN „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK (1976)

Původním povo­lá­ním geo­det, v sou­čas­né době kro­mě horo­le­zec­tví půso­bí zejmé­na jako peda­gog, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Škoda Bike Marathonu a správ­ce lezec­ké stě­ny v Plzni (TJ – Loko). Příležitostný atlet, cyk­lis­ta a běžec na lyžích. Vyznavač zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu a vege­ta­ri­án. Ve čtyřech poku­sech zdo­lal čty­ři osmi­ti­sí­cov­ky. V letech 2009 a 2011 spo­lu s Jakubem Vaňkem vystou­pi­li na Gašerbrum a Manáslu. Poté roku 2012 s Radkem Jarošem úspěš­ně zdo­la­li vrchol desá­té nej­vyš­ší hory svě­ta Annapurny. V čer­ven­ci roku 2014 pod­ni­kl s Radkem Jarošem expe­di­ci na K2. Tato expe­di­ce byla úspěš­ná a Jaroš s Trávníčkem se sta­li tepr­ve čtvr­tým a pátým Čechem, kte­ří doká­za­li na K2 vystou­pit a navíc bez pou­ži­tí kys­lí­ko­vých pří­stro­jů.

PETR „MISKA“ MAŠEK (1970)

V šest­nác­ti letech skon­čil s led­ním hoke­jem a začal lézt. A tato vášeň trvá už devě­ta­dva­cet let. „Miska“ je vše­stran­ný lezec, vyhlá­še­ný pís­kař, věnu­je se i vyso­ko­hor­ské­mu leze­ní. O svých výstu­pech si vede peč­li­vé sta­tis­tic­ké úda­je, kte­ré zahr­nu­jí: skal­ní leze­ní cca 3 500 cest, leze­ní v Tatrách: léto 35 cest, zima 15 cest, v Alpách: léto 25 cest, zima 18 cest. Ve vele­ho­rách vystou­pil na čty­ři pěti­ti­sí­cov­ky, osm šes­ti­ti­sí­co­vek, jed­nu sed­mi­ti­sí­cov­ku a tři osmi­ti­sí­cov­ky. Nejvíce si cení ang­lic­ké ces­ty v JZ stě­ně Shisha Pangmi (8046m) alp­ským sty­lem a prvo­vý­stu­pu v indic­kém Himálaji na panen­ský vrchol Garudu (6504m).

MARTIN HAVLENA (1963)

Martin J. Havlena vystu­do­val Fakultu zahra­nič­ní­ho obcho­du na Vysoké ško­le eko­no­mic­ké v Praze a na Filozofické fakul­tě Univerzity Karlovy obo­ry ori­en­ta­lis­ti­ka a ara­bis­ti­ka. Po stu­di­ích nastou­pil v roce 1987 do Motokovu do oddě­le­ní jízd­ních kol. V roce 1990 zaklá­dá spo­leč­nost Universe Agency, s.r.o., po roce vstu­pu­je do spo­leč­nos­ti i jeho bra­tr Ondřej Havlena. Firma začí­ná vyrá­bět jízd­ní kola pod znač­kou Author, násled­ně v roce 2000 při­dá­vá do své­ho port­fo­lia i pří­slu­šen­ství a oble­če­ní. Martin Havlena před pár lety pro­pa­dl vyso­ko­hor­ské­mu leze­ní a extrém­ní turis­ti­ce. Má za sebou pře­cho­dy na Aljašce, Namibii a v Himalájích. Účastnil se expe­dic na Gasherbrumy a K2, vyle­zl Aconcaquu. Jeho váš­ní je i vaře­ní, pro­to je oblí­be­ným par­ťá­kem pro hla­do­vé spo­lu­lez­ce.

LUCIE VÝBORNÁ (1969)

Moderátorka a novi­nář­ka Českého roz­hla­su 1 sta­ni­ce Radiožurnál. V letech 1994 – 2000 uvá­dě­la pořad Snídaně s Novou, dále půso­bi­la v České tele­vi­zi (pořa­dy Když se řek­ne pro­fe­se a Český dob­ro­druh). Na čes­kých roz­hla­so­vých sta­ni­cích mode­ru­je od začát­ku 90. let (např. Frekvence 1). Od roku 2008 její hlas může­me sly­šet na Radiožurnálu kaž­dý všed­ní den dopo­led­ne, v tele­vi­zi rov­něž pro­vá­zí akce­mi jako: Sportovec roku​, Český lev nebo cha­ri­ta­tiv­ní kon­cer­ty. Její vel­kou váš­ní jsou hory a oce­án. Na K2 se jí poved­lo jako prv­ní repor­té­r­ce v ději­nách čes­kých médií vysí­lat den­ně zprá­vy z expe­di­ce pro Český roz­hlas. Motto Lucie Výborné zní: „Máš všech­no, až na to, co chceš. Za to ale musíš dát všech­no.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Cesta vzhůru - 65 %26. srpna 2015 Cesta vzhůru - 65 % Radek Jaroš je horolezec, který od roku 1998 zdolává osmitisícové vrcholy hor. Natáčet se začalo ale již v roce 2012, kdy Jaroš zdolával Annapurnu, předposlední osmu. Tato hora ale byla […]
  • Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference24. srpna 2015 Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference V pondělí 24.srpna proběhla v kině Atlas projekce filmu Cesta vzhůru. Film je o Radkovi Jarošovi, který jako první Čech a jako patnáctý člověk na světě vystoupil na poslední z nejvyšších […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989) Dcera Radka Jaroše, jejíž kniha Hory, má panenko byla inspirací pro vznik dokumentu Cesta vzhůru Narozena v Novém Městě na Moravě. Hlavní inspirací pro její psaní byl její otec […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964) Nejúspěšnější český vysokohorský lezec patřící mezi světovou špičku Patnáctý horolezec na světě a první Čech, který vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku, […]
  • Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera21. srpna 2015 Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera Narozen v Praze. Kameraman, režisér a dokumentarista David Čálek studoval dva obory na pražské FAMU (Katedra kamery a Katedra dokumentární tvorby), kde jako kameraman absolvoval […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Přichází nezapomenutelný filmový zážitek od vizionářského režiséra Tima Burtona, založený na bestselleru. Když Jake objeví klíče k záhadě, která se prolíná do alternativních realit a časů, […]