STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě

StarTrek1

Po čtyřech tele­viz­ních seri­á­lech, 11 fil­mech a bez­počtu vesmír­ných snů, zaži­jí divá­ci popr­vé Star Trek troj­roz­měr­ný. Ve fil­mu „Star Trek” z roku 2009 vyra­zi­la sku­pi­na kaž­do­pád­ně slib­ných, ale tro­chu samo­rost­lých vesmír­ných ces­to­va­te­lů s čer­s­tvě ukon­če­nou Akademií na svou prv­ní fas­ci­nu­jí­cí pouť ke hvězdám. Byl to prv­ní vel­ký test jejich bys­tros­ti, doved­nos­tí a věr­nos­ti – vlast­nos­tí leží­cích těs­ně ved­le jejich kon­flikt­ních povah - , ale to byl pou­ze začá­tek. Nyní musí tato posád­ka vesmír­né lodi Enterprise zamí­řit ješ­tě dál, do roz­sáh­lé tem­no­ty a zpět, do pozem­ské­ho 23. sto­le­tí, když zlo­věst­né váleč­né síly ohro­žu­jí posvát­nost jejich domo­va i svě­tů ješ­tě nepo­zna­ných.

Filmem „Star Trek: Do tem­no­ty” se J. J. Abrams vra­cí ke své lid­ské před­sta­vě o svě­tě Star Treku, před­sta­vě, kte­rá vzdá­vá lás­ky­pl­nou poctu kul­tov­ní sou­čás­ti pop kul­tu­ry a záro­veň se žene vstříc nepro­zkou­ma­né­mu úze­mí.

První film zís­kal oce­ně­ní za spo­je­ní neu­cti­vé­ho humo­ru, cha­risma­tic­kých postav a bez­mez­né před­sta­vi­vos­ti tele­viz­ní­ho seri­á­lu z 60. let s tem­pem a akcí 21. sto­le­tí a za čer­s­tvý ori­gi­nál­ní pří­běh. Abramsův „Star Trek“ vychá­zí z posel­ství díla Genea Roddenberryho, oslo­vu­je ast­ro­nau­ta v kaž­dém z nás a dělá z neko­neč­ných mož­nos­tí něco hma­ta­tel­ně sku­teč­né­ho.

Navzdory úspě­chu, kte­ré­ho prv­ní film dosá­hl, nehod­lal Abrams usnout na vav­ří­nech. V sou­la­du s dik­cí Star Treku věděl, že jejich dru­há ces­ta musí jít v kaž­dém ohle­du hlou­bě­ji a odváž­ně­ji, musí zkou­mat to, co dělá posta­vy i misi Star Treku tak pře­svěd­či­vý­mi. To pro fil­ma­ře zna­me­na­lo širo­kou šká­lu nových výzev. Museli vymys­let a poté vybu­do­vat zce­la nové svě­ty. Aby se pří­běh posu­nul za dal­ší hra­ni­ci, roz­ho­dl se Abrams nato­čit film čás­teč­ně pomo­cí IMAX kamer a uvést jej ve 3D.

Více na Kritiky.cz
Shrek 2 Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo. A co si budeme namlouvat, vět...
Láska nebeská (Love actually) Láska nebeská ja fantastická komedie pro všechny lidi, kteří mají rádi nespoutaný a intelig...
VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu Začíná nový rok, a to je nejlepší doba na předsevzetí. Jistě mi dáte za pravdu, že větš...
Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatý...
Adam West Adam West (19.9.1928 – 9. 6. 2017), vlastním jménem , William West Anderson, se narodil v Seatt...

Největší změ­ny jsou ale ty, kte­rým čelí Kirk, Spock, Uhura, Kostra, Scotty, Sulu a Čechov. Když obrov­ský útok roz­bi­je Hvězdnou flo­ti­lu, nesto­jí tvá­ří v tvář pou­ze tem­né stra­ně flo­ti­ly a nové­mu děsi­vě geni­ál­ní­mu nepří­te­li, ale začnou pochy­bo­vat o jedi­né věci, na kte­rou se v nepřed­ví­da­tel­ném vesmí­ru moh­li kdy spo­leh­nout: jeden o dru­hém.

„Tento film jde ve všech smě­rech dál než ten prv­ní – máme tady vul­ka­nic­ké pla­ne­ty, divo­ké honič­ky rake­to­plá­nů a mon­stróz­ní spe­ci­ál­ní efek­ty, ale roz­pra­co­va­něj­ší je i pří­běh,” říká Abrams. „Posádka Enterprise ten­to­krát řeší dale­ko váž­něj­ší věci, pokud jde o jejich osob­ní a morál­ní dile­ma­ta. Její čle­no­vé jsou posta­ve­ni před otáz­ky důvě­ry, věr­nos­ti a toho, co se sta­ne s lid­ský­mi zása­da­mi, když jsou podro­be­ny těm nej­ex­trém­něj­ším tes­tům. Cílem bylo udr­žet všech­nu tu kome­di­ál­nost, lid­skost a opti­mis­mus a záro­veň je pře­nést do slo­ži­těj­ších a tem­něj­ších situ­a­cí. To, co pro kapi­tá­na Kirka zača­lo jako mise pomsty, se stá­vá hle­dá­ním toho, co sku­teč­ně zna­me­ná zaslou­žit si pozi­ci kapi­tá­na.”

Abrams pokra­ču­je: „Aby se pří­běh posu­nul, musel film být ambi­ci­óz­něj­ší než ten prv­ní. Akce a roz­sah jsou o svě­tel­né roky dál. S IMAX a 3D tech­no­lo­gi­e­mi může­me nabíd­nout pub­li­ku ješ­tě vyš­ší úro­veň vzru­še­ní a zába­vy. Zároveň ale bez ohle­du na for­mát nebo roz­sah, tou nej­dů­le­ži­těj­ší věcí je při­nést co nej­víc vzru­šu­jí­cí a emoč­ní pří­běh.”

Více na Kritiky.cz
Demonstrátor ...
Baahubali 2: The Conclusion - 80 % V tomto dobrodružném muzikálu se nám naskýtá pohled do poměrů uvnitř indické královské r...
RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku ...
Výsledky soutěže o 3 DVD (Jurský park, Ztracený svět: Jurský park a Jurský park 3). ...
Soutěž o 2x DVD Trainspotting Vyhlašujeme vítěze únorové soutěže....

Příběh si vza­li opět do pará­dy scé­náris­té a pro­du­cen­ti Robert Orci a Alex Kurtzman, spo­lu s Damonem Lindelofem, kte­rý celý tvůr­čí pro­ces pře­mě­nil v téměř nepře­tr­ži­tý bra­in­stor­ming. „Nejsem scho­pen spo­čí­tat, koli­krát jsme se nad tím pří­bě­hem sešli,” pře­mýš­lí Abrams. „Pořád jsme něco řeši­li, upra­vo­va­li, při­způ­so­bo­va­li a dola­ďo­va­li. Bylo skvě­lé pra­co­vat zno­vu s Bobem, Alexem a Damonem. Neznali úna­vu a vytvo­ři­li pří­běh, ve kte­rém má kaž­dá hlav­ní posta­va ve všech ohle­dech jas­ně daný svůj život a ide­á­ly.”

Producent a spo­luza­kla­da­tel Bad Robot Bryan Burk pozna­me­ná­vá, že dal­ším zákla­dem scé­ná­ře byla myš­len­ka, že se z posád­ky Star Treku sta­ne neroz­luč­ná, i když občas divo­ká a nepod­daj­ná, par­ta přá­tel. Vysvětluje to tak­to: „Scénář ‚Do tem­no­ty’ začal otáz­kou: jak může­me dostat posád­ku Enterprise do nej­hor­ší­ho nebez­pe­čí a kon­flik­tu? Cítili jsme, že pokud byl prv­ní film o tom, jak se dala posád­ka dohro­ma­dy, pak ten­to pří­běh musí být o tom, jak se vyví­je­jí a jak spo­leč­ně dospě­jí. Tato myš­len­ka má obrov­skou ener­gii a mož­nos­ti.”

Abrams se roz­ho­dl fil­mu dodat dra­ma­tič­těj­ší ener­gii a posu­nout ho na vyš­ší vizu­ál­ní úro­veň pou­ži­tím IMAX a pře­peč­li­vou post­pro­dukč­ní kon­ver­zí na 3D. Pro reži­sé­ra to neby­lo leh­ké roz­ho­do­vá­ní, pro­to­že chtěl zacho­vat co nej­vět­ší auten­ti­ci­tu i v tom nej­fan­tas­tič­těj­ším pří­bě­hu. Ale po podrob­něj­ším sle­do­vá­ní nej­mo­der­něj­ších 3D a IMAX® fil­mů posled­ních něko­li­ka let a po spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Bradem Birdem, kte­rý pou­žil IMAX® v „Mission: Impossible - Ghost Protocol” nabyl Abrams pře­svěd­če­ní, že nastal pra­vý čas spo­jit mož­nos­ti moder­ních tech­no­lo­gií s vypra­věč­sky sil­ným pří­bě­hem Star Treku.

Více na Kritiky.cz
SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí v...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video Druhé video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....
Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou c...
Celý svět v obrázcích Velkoformátová kniha vlámského ilustrátora Toma Schampa Celý svět v obrázcích je podle úd...
Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle j...

„Pokud je film nato­če­ný v IMAX, nee­xis­tu­je kro­mě něj nic jiné­ho,” říká reži­sér. „Výsledek je šíle­ný, ten film vás pros­tě pohl­tí. Ale chtěl jsem ješ­tě vidět tím­to způ­so­bem před­sta­ve­né vesmír­né dob­ro­druž­ství. Christopher Nolan byl tak las­ka­vý a pro­mí­tl mi v IMAX část fil­mu ‚Temný rytíř povstal’. Když jsem viděl ten neu­vě­ři­tel­ný záznam, uvě­do­mil jsem si, že pokud máme mož­nost nato­čit něco z toho­to fil­mu v IMAX®, byli bychom bláz­ni, kdy­bychom toho nevy­u­ži­li. Jsme teď schop­ní vyjá­d­řit celý širo­ký roz­měr pří­bě­hu nejen ve vesmí­ru, ale i na Zemi a v rake­to­plá­nech. Myslím, že to bude úžas­ně vzru­šu­jí­cí podí­va­ná.”

Jak dodá­vá Roger Guyett, tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta spo­leč­nos­ti Industrial Light & Magic, kte­rý se do týmu také vrá­til: „S poje­tím, kte­ré je něčím jako ‚Lawrence z Arábie ve vesmí­ru´, byl IMAX® pro reži­sé­ra skvě­lou mož­nos­tí jak uká­zat vel­ko­le­pé výhle­dy, kte­ré se Enterprise naský­ta­jí.”

Použití for­má­tu IMAX na část fil­mu poslou­ži­lo i dal­ším úče­lům. „Mnoho našich scén je spíš ver­ti­kál­ních než hori­zon­tál­ních a IMAX umož­ňu­je pocit ješ­tě vět­ší­ho roz­sa­hu,” vysvět­lu­je Abrams. „Použili jsme to pro vul­ka­nic­kou pla­ne­tu Nibiru na začát­ku fil­mu, pro Kronos, pla­ne­tu Klingonů a zejmé­na na kon­ci, kde se ode­hrá­vá šíle­ná honič­ka San Franciscem. Stalo se pra­vi­dlem, že pokud se toči­lo v exte­ri­é­rech, pou­ži­li jsme IMAX kame­ry, v inte­ri­é­rech se natá­če­lo kla­sic­ky.”

Více na Kritiky.cz
Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh Kdo by neznal legendární pohádku, Kráska a zvíře! Po celém světě se natočilo mnoho různý...
Lujza ...
Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM Filmy které byli s úspěchem představeny na filmových festivalech jako Pula Film Festival v Ch...
Road to Perdition Michael Sullivan (Hanks) je oblíbencem Johna Rooneyho (Newman), místního kmotra. Rooney junior to...
Hezky česky aneb Češtinářské vychytávky Možná máte načtená Pravidla českého pravopisu, možná se pokládáte za dobrého češtiná...

Když nastal čas, aby se 3D pou­ži­la k vytvo­ře­ní jis­kry a bez­pro­střed­nos­ti svě­ta Star Treku, zašel Abrams se svým týmem ješ­tě dál. Filmaři se zpo­čát­ku zdrá­ha­li ten­to for­mát pou­žít, to však trva­lo jen do chví­le, kdy si uvě­do­mi­li, že jej mohou pou­žít způ­so­bem, kte­rý napl­ní jejich vizu­ál­ní ambi­ce. „Žádný náš film jsme nikdy před­tím ve 3D nedě­la­li,” pozna­me­ná­vá Burk. „Ale když jsme vidě­li, o čem je celý ‚Star Trek’ - epic­ké bitvy, pohle­dy na obrov­ské pla­ne­ty a napí­na­vé akce – řek­li jsme si, že pokud není pro 3D dost dob­rý ‚Star Trek’, pak tedy kte­rý film je? Zásadním pro nás bylo to, že když už popr­vé pou­ži­je­me 3D, potom to chce­me udě­lat jinak, chce­me výji­meč­nou podí­va­nou.”

Tento pro­ces začal před­po­kla­dem, že pros­té při­dá­ní 3D samo o sobě nesta­čí – jeho pou­ži­tí musí pomo­ci vyprá­vět pří­běh hlub­ším způ­so­bem a v pří­pa­dě „Star Treku” musí oži­vit dosud nikdy nespat­ře­né svě­ty. „James Cameron svým ‚Avatarem’ nasta­vil lať­ku sku­teč­ně vel­mi vyso­ko a uká­zal nám něco, co jsme nikdy před­tím nevi­dě­li. Ale pou­hým nato­če­ním fil­mu ve 3D z něj neu­dě­lá­te ‚Avatar’, jak jsme měli mož­nost se pře­svěd­čit v mno­ha jiných poku­sech, kte­ré při­šly po něm,” pokra­ču­je Burk. „Věděli jsme, že pokud to chce­me udě­lat, musí­me do toho jít napl­no.”

Aby fil­ma­ři spl­ni­li svůj cíl, při­ved­li do své­ho týmu 3D odbor­ní­ka Coreyho Turnera, kte­rý v uply­nu­lých letech pra­co­val na někte­rých nej­vět­ších 3D fil­mech … a poté ho povzbu­zo­va­li, aby svý­mi tech­ni­ka­mi při­dal hloub­ku a pohl­cu­jí­cí detai­ly těm úze­mím, kam divá­ko­vo oko ješ­tě neza­ví­ta­lo. „Celý pro­ces byl dale­ko prac­něj­ší a pre­ciz­něj­ší, než jsme si doká­za­li před­sta­vit,” říká Burk. „S Coreyem jsme film pro­chá­ze­li doslo­va ráme­ček po rámeč­ku a sna­ži­li jsme se pro­tla­čit 3D všu­de tam, kde to bylo mož­né – chtě­li jsme docí­lit toho, aby věci z plát­na sku­teč­ně vystu­po­va­ly. Snažili jsme se posou­vat své mož­nos­ti dál a dál, a poda­ři­lo se. Doufáme, že se kom­bi­na­ce IMAX a 3D nebu­de podo­bat niče­mu, co divá­ci zatím měli mož­nost vidět.”

Více na Kritiky.cz
NABÍDKA DVD leden 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, ...
Michael Douglas – 70 let Známý americký herec, producent a režisér se narodil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec ...
Čtení budoucnosti | Ester Kočičková ...
Diplomacie [80 %] Náročnější diváci zpozorněte, opouštíme mainstreamový proud. Do kin přichází francouzsk...
Robinsonův ostrov - 1. 5. 2017 31. díl Robinsonova ostrova....

Vizuální kouz­la zajis­ti­la také Abramsova spo­lu­prá­ce s kame­ra­ma­nem Danem Mindelem, jehož nová­tor­ské pou­ži­tí objek­ti­vů, svět­le­né­ho desig­nu a úhlů uda­lo tón fil­mu „Star Trek” z roku 2009 Mindela Abrams vel­mi chvá­lí: „Je to jeden z nej­lep­ších kame­ra­ma­nů a tenhle film nato­čil způ­so­bem, kte­rý dává hma­ta­tel­ný emoč­ní náboj kaž­dé scé­ně. Danovo pou­ži­tí kame­ry dává pří­bě­hu cito­vost a sku­teč­nost, posta­vy dělá dosa­ži­tel­ný­mi a svě­tu umož­ňu­je dýchat.”

Ale přes veš­ke­rou před­sta­vi­vost a vizu­ál­ní fan­ta­zii fil­mu dává Abrams před­nost tomu, aby vše, co je mož­né, bylo bez tri­ků. Greenscreen a počí­ta­čo­vou ani­ma­ci pou­žil jen tam, kde bylo nezbyt­né zavést divá­ky doprostřed dosud nespat­ře­ných gala­xií. „Samozřejmě nemů­že­te dělat film s názvem ‚Star Trek’ a nemít tam scé­ny toče­né před gre­enscre­e­nem,” objas­ňu­je reži­sér, „ale jed­nou z věcí, ve kte­rých s ‚Temnotou’ pokra­ču­je­me z prv­ní­ho fil­mu, je, že se sna­ží­me najít loka­ci nebo stav­by, kde bychom moh­li vytvo­řit svět, kte­rý není umě­lý nebo ste­ril­ní, ale kte­rý půso­bí vel­mi, vel­mi reál­ně.”

Výkonný pro­du­cent Jeffrey Chernov pozna­me­ná­vá: „Přestože vás tenhle film zave­de hlu­bo­ko do vesmí­ru, v Abramsově vyprá­vě­ní je pořád pří­tomno něco ze Země. Protože ví, že pokud jsou vaše akce a pro­ží­vá­ní říze­ny emo­ce­mi, stá­vá se osob­ním i vel­ký pří­běh.”

Abrams pozna­me­ná­vá, že při pře­vá­dě­ní Star Treku na nové vizu­ál­ní a emoč­ní úze­mí se cítil tro­chu jako kapi­tán Kirk míří­cí do vesmí­ru, kde nikdy neví­te, co při­jde příš­tě ... a pro­to je lep­ší být na to při­pra­ven. „Ve fil­mu jako je ten­to, jste kaž­dý den na všech úrov­ních kon­fron­to­vá­ni s tím, jak to, co jste udě­la­li, udě­lat ješ­tě lépe,” vysvět­lu­je. „Ale stej­ně jako Kirk v tom­to pří­bě­hu, i já jsem za tuto pří­le­ži­tost vděč­ný.”

Burk dodá­vá: „Naším prv­ním fil­mem jsme se chtě­li posta­vit všem oče­ká­vá­ním, jaký by Star Trek mohl být. Myslím, že teď udě­lal J. J. dal­ší krok , tak­že lidé mohou opouš­tět kino s otáz­kou: ‚páni, tohle byl Star Trek?’”

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • STAR TREK: DO TEMNOTY20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický příběh mladých důstojníků z vesmírné lodi Enterprise. Abrams dal opět dohromady tým, který pokračuje v […]
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […]
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise” “Práce na Star Treku pro mě byla jednou z nejšťastnějších zkušeností,” řekl producent J.J. Abrams, muž zodpovědný za to, že přivedl k novému životu fenomén, který letos slaví 50. výročí. […]
  • Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka” Scénáristy, kteří byli zodpovědní za to, že vezmou posádku tam, kam se dosud nikdo nevydal, jsou startrekový nováček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spoluscenárista Simon […]
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za zničení Enterprise. “Nechtěl jsem hrát archetypálního padoucha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude […]
  • Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských druhů pro tento film. “Máme víc mimozemšťanů v tomto filmu, než měly ty dva předchozí dohromady,” […]
  • Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy” Úkol vytvořit mimozemské světy filmu Star Trek: Do neznáma připadl návrháři Thomasi Sandersovi. Pro natáčení v lokacích a ateliérech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvořil Tom Sanders […]
  • Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 %10. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 % Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *