G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

Logo

Z prv­ní­ho dílu se vra­cí posta­va DUKEA, mla­dé­ho ame­ric­ké­ho vlas­ten­ce, vojá­ka, kte­rý sebe­vě­do­mě, s pre­ciz­nos­tí a pat­řič­nou hrdos­tí vede svůj tým. DUKE, odda­ný a loa­jál­ní, udě­lá coko­li, aby své vojá­ky chrá­nil, a sna­ží se z kaž­dé­ho vykře­sat to nej­lep­ší v něm.

V roli se opět obje­ví herec Channing Tatum, kte­rý posta­vu ztvár­nil s leh­kos­tí a jehož si oblí­bí roz­ma­ni­té pub­li­kum. „Channing je oby­čej­ný kluk a díky tomu, že vyvo­lá­vá dojem oprav­do­vos­ti, se s DUKEM může­me o to víc zto­tož­nit. Má také nesku­teč­nou schop­nost půso­bit na divá­ka pově­do­mě,“ říká Chu.

„Bavilo mě si zno­vu zahrát nej­lep­ší hru na hrdi­ny, co kdy exis­to­va­la,“ říká Channing.

Vedle DUKEA jako šéfa elit­ní jed­not­ky je páte­ří a opo­rou týmu ROADBLOCK, zástup­ce veli­te­le. ROADBLOCK je chlap jako hora, kte­rý pomá­há vést tým s vyu­ži­tím svých boha­tých zku­še­nos­tí, se ctí a nezlomnou odda­nos­tí jed­not­ce i vlas­ti. „Je to jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších postav svě­ta G.I. JOE, a tak jsme vědě­li, že ROADBLOCK nesmí ve fil­mu chy­bět,“ vysvět­lu­je Chu.

Více na Kritiky.cz
Město 44 - Synopse Město 44 je příběhem mladých Varšavanů plných života a vášně. Žijí své životy jako b...
Joan Rivers Joan Rivers, rodným jménem Joan Alexandra Molinsky (8. června 1933 Brooklyn, New York City, New Y...
Farma SK – 8. série – 22. díl (duel) ...
Jiří Ornest Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dubna 2017 Praha) byl český herec, režisér a překl...
Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš. Je jedna hodina ráno, ruce se mi třesou, jako kdybych měl absťák, a tvář mám bělejší než...

Když se obsa­zu­je posta­va, kte­rá vyni­ká extrém­ní fyzic­kou silou a impo­zant­ním vzrůs­tem, čeká fil­ma­ře neleh­ký úkol najít her­ce, kte­rý by se posta­vě vyrov­nal fyzic­ky a záro­veň vyza­řo­val i její vnitř­ní sílu a nezlom­nost.

„Na celém svě­tě mě napa­dá jeden jedi­ný člo­věk, kte­rý by doká­zal tuhle posta­vu ztě­les­nit, a tím člo­vě­kem je Dwayne Johnson,“ říká Chu. „Kromě zjev­ných fyzic­kých dis­po­zi­cí má Dwayne i pocho­pe­ní pro to, co zna­me­ná být vojá­kem a vůd­cem. Do role vne­sl lid­skost a smy­sl pro čest.“

Chu pokra­ču­je: „Dwayne je svou pod­sta­tou G.I. JOE, a to je něco, co neza­hra­je­te ani nena­pí­še­te. Má to pros­tě zapsa­né ve své DNA. Když bude­te pře­mýš­let, kdo by mohl mít blíz­ko ke sku­teč­né­mu akč­ní­mu hrdi­no­vi, napad­ne vás Dwayne.“

„Dwayne je oprav­do­vý akč­ní hrdi­na,“ říká Tatum. „Pokaždé, když se na něj na pla­ce podí­vám, říkám si, ‚To je The Rock!‘ Má biceps bez nad­sáz­ky šir­ší než jsem já v pase.“

I Dwayne Johnson rád vzpo­mí­ná, jak si jako dítě hrál s posta­vič­ka­mi G.I. JOE. „Jako malý jsem akč­ní figur­ky G.I. JOE zbož­ňo­val. Když jsem se zapo­jil do toho­hle pro­jek­tu, pono­řil jsem se do celé té myto­lo­gie a ohro­mi­lo mě, jak je pro­pra­co­va­ná a jak hlu­bo­ko sahá,“ říká Johnson.

„ROADBLOCK je pova­žo­va­ný za tmel, kte­rý drží tým G.I. JOE pohro­ma­dě, a mně se na něm líbí, že se nehr­ne do popře­dí, do záře reflek­to­rů,“ říká Johnson. „Dělá to z lás­ky k vlas­ti a k služ­bě, a to na něm obdi­vu­ji.“

Vztah mezi ROADBLOCKEM a DUKEM je part­ner­ství zalo­že­né na vzá­jem­né úctě a zku­še­nos­tech. „DUKE je hla­vou týmu G.I. JOE a ROADBLOCK je jeho páte­ří, a dohro­ma­dy fun­gu­jí doko­na­le,“ vysvět­lu­je Chu. „Zatímco DUKE dává pove­ly a půso­bí jako roze­hrá­vač, spo­lé­há na ROADBLOCKOVY zku­še­nos­ti a sil­né strán­ky, o kte­ré se může opřít. Jsou si vel­mi blíz­cí.“

Další oblí­be­nou posta­vou myto­lo­gie G.I. JOE, kte­rá se obje­vu­je i ve fil­mu, je FLINT, dob­rý a cíle­vě­do­mý voják s občas­ný­mi sklo­ny k rebel­ství. „FLINT je týpek, kte­rý dělá dob­ře svou prá­ci, ale je to tak tro­chu rene­gát,“ vysvět­lu­je di Bonaventura. „Nechce se mu držet krok, což v orga­ni­za­ci typu G.I. JOE nebý­vá vždy při­jí­má­no s pocho­pe­ním.“

Pro obsa­ze­ní této role bylo hlav­ní najít her­ce, kte­rý obsto­jí ved­le svých hvězd­ných herec­kých part­ne­rů, Dwaynea Johnsona a Channinga Tatuma, a bude vyza­řo­vat dosta­teč­nou sebe­jis­to­tu nejít ces­tou, kte­rá mu byla vyty­če­na. Filmaři své­ho FLINTA našli v nováč­ko­vi D.J. Cotronovi, kte­rý měl tu správ­nou kom­bi­na­ci síly, šar­mu a při­drz­los­ti.

Více na Kritiky.cz
Svatební přípravy mohou být docela fuška :-) ...
Denisa Pfauserová - princezna Markétka  Jaká je princezna, kterou hrajete v pohádce Řachanda?   Rozmazlená. Rozmazlený fakan. To ml...
Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly ...
Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí ...
Farma SK – 8. série – 17. díl ...

„D.J., to je tako­vá klid­ná síla a dob­rý kon­trast k Dwaynovi a Channingovi. Channing má v sobě nápad­nou vlíd­nost, Dwayne zase sílu a D.J. je dopl­ňu­je, ale je sil­nou a odhod­la­nou osob­nos­tí i sám o sobě,“ říká di Bonaventura.

Cotrona, kte­ré­ho s tou­to akč­ní myto­lo­gií pojí osob­ní vzpo­mín­ky, byl nad­še­ný, když dostal pří­le­ži­tost si pro­žít své před­sta­vy z dět­ství. „Na hrách s akč­ní­mi figur­ka­mi G.I. JOE jsem vyrůs­tal, tak­že jsem se na tu roli při­pra­vo­val od šes­ti let,“ říká. „G.I. JOE byla moje prv­ní hrač­ko­vá mánie, tak­že má v mém srd­ci zvlášt­ní mís­to.“

Každý člen týmu G.I. JOE má jedi­neč­né schop­nos­ti a oblas­ti, v nichž vyni­ká, a ani FLINT není výjim­kou. Jeho zvlášt­ní schop­nos­tí je Parkour, spor­tov­ně nároč­ná a nebez­peč­ná meto­da vyu­ži­tí pohy­bu a oheb­nos­ti těla pro pře­sun z bodu A do bodu B. Při pří­pra­vě na roli Cotrona celé měsí­ce tré­no­val se spe­ci­a­lis­ty na Parkour ze stu­dia Tempest v Los Angeles. „Nebudu se ani pokou­šet před­stí­rat, že na to mám talent,“ smě­je se Cotrona. „Přišel jsem tam se srd­cem až v žalud­ku, ale klu­ci z Tempestu doká­za­li kaž­dou scé­nu rozfá­zo­vat tak, že to hned vypa­da­lo o něco méně hro­zi­vě.“ Jako jeden z nověj­ších čle­nů elit­ní­ho týmu se FLINT sna­ží vyvá­žit tou­hu být „plno­práv­ným“ hrdi­nou a záro­veň fun­go­vat jako pod­půr­ný člen týmu. „FLINT má vro­ze­né vlo­hy, ale je dost unáh­le­ný a mys­lí si, že jeho řeše­ní je vždy to nej­lep­ší,“ pokra­ču­je Cotrona.

Více na Kritiky.cz
Fifa 17 - režim „Cesta“ V nové Fifě 17 si budete moci vytvořit nového hráče a s ním prožít příběhový režim "Ce...
HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let. Stoupá se svým objemným zavazadlem na Kopec, který ční nad městečkem a připomíná mu jeho ...
Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
Brigitte Bardot Brigitte Bardot, celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie)...
Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natoči...

Další novou posta­vou ve fil­mu je LADY JAYE, jedi­ná žena v týmu, kte­rá však nikdy necouv­ne a nedá se zastra­šit. Elitní střel­ky­ně a také expert­ka na zpra­vo­daj­skou čin­nost, LADY JAYE je nepo­stra­da­tel­nou člen­kou jed­not­ky, boju­jí­cí po boku svých muž­ských kole­gů se stej­ným odhod­lá­ním a silou.

Hledání hereč­ky, jež by byla schop­na ztě­les­nit posta­vu vyzna­ču­jí­cí se krá­sou i sílou, nebyl jed­no­du­chý úkol a nikdo jej také nebral na leh­kou váhu. Producenti a reži­sér nako­nec LADY JAYE našli v hereč­ce Adrianne Palicki, zná­mé z fil­mu RED DAWN a tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Friday Night Lights“. Také byla obsa­ze­na do titul­ní role tele­viz­ní­ho fil­mu „Wonder Woman“.

„Potřebovali jsme sil­nou ženu, kte­rá v pří­bě­hu obsto­jí, a Adrianne je poho­to­vá, krás­ná a fyzic­ky nesmír­ně zdat­ná, díky čemuž ji pub­li­kum bere jako oprav­do­vou člen­ku týmu G.I. JOE,“ říká di Bonaventura.

Adrianne Palicki byla nad­še­ná, že se může poprat s tak sil­nou posta­vou jako je LADY JAYE. „Má v sobě tro­chu drzos­ti a je sil­ná, pro­to­že musí neu­stá­le doka­zo­vat své schop­nos­ti,“ říká Palicki. „Je spe­ci­a­list­ka na zbra­ně a špi­o­náž a má celou řadu kva­lit, kte­ré tým potře­bu­je.“

„Adrianne je tvr­dá hol­ka, roz­hod­ně to není ničí lout­ka,“ říká Dwayne Johnson. „Pochází z rodi­ny s vojen­skou minu­los­tí přes něko­lik gene­ra­cí a umí vyprá­vět spros­té vti­py, tak­že pro mě je Adrianne fakt špič­ka.“

Ačkoli kvů­li vyso­kým náro­kům na roli muse­la Palicki absol­vo­vat výcvik s vojen­ský­mi a fit­ness porad­ci, díky před­cho­zí prá­ci ve sfé­ře akč­ních fil­mů už jis­té zku­še­nos­ti měla. „Naštěstí jsem před­tím toči­la RED DAWN a byla jsem čer­s­tvě po dokon­če­ní ‚Wonder Woman‘. Díky těm­to zku­še­nos­tem jsem se moh­la zamě­řit na jem­něj­ší nuan­ce, jako napří­klad jak zbraň správ­ně vrá­tit do pouz­d­ra a zase ji správ­ně vyn­dat, aby si chla­pi, co to děla­jí roky, neří­ka­li, na co si to hra­je­me,“ smě­je se Palicki.

Více na Kritiky.cz
VÍTĚZSLAV JANDÁK (Bosák. Místní boss, hoteliér, milionář, politik. Snad i budoucí prezident) Čím Vás příběh zaujal? Přání k mání mně svou pohádkovostí a líbezností připomněl...
Nesmrtelní ...
Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ...
Nasi o tom, keď má žena pravdu v Iráne ...
Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný česk...

„Adrianne byla při­pra­ve­ná naslou­chat a chtě­la se od zákla­du obe­zná­mit s mani­pu­la­cí se zbra­ně­mi a tak­tic­ký­mi mané­v­ry, tak­že jsem ji ve výsled­ku na pla­ce nemu­sel vůbec kou­čo­vat,“ říká tech­nic­ký porad­ce Harry Humphries.

Z jed­nič­ky se vra­cí i SNAKE EYES, favo­rit fanouš­ků a jed­na z neji­ko­nič­těj­ších postav celé myto­lo­gie G.I. JOE. „Věděli jsme, že SNAKE EYES se musí vrá­tit,“ říká Chu. „V prů­bě­hu fil­mu se toho hod­ně dozví o sobě a o své minu­los­ti.“

Jako smr­tí­cí nin­dža se v sérii podru­hé obje­ví herec a mis­tr bojo­vých umě­ní Ray Park. Dynamický, vel­mi fyzic­ký umě­lec, opě­vo­va­ný za své ztvár­ně­ní Darthe Maula v STAR WARS: EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA a Toada z X-MEN, je pověst­ný svou schop­nos­tí vdech­nout posta­vám život téměř nebo úpl­ně bez nut­nos­ti dia­lo­gu.

Více na Kritiky.cz
Jeg er din / Jsem tvá Mina žije sama s malým synkem a svůj život rozděluje mezi konkurzy na vysněnou roli a hledán...
Novinářská projekce filmu Hoteliér Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Hoteliér. Přinášíme Vám unik...
Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života Vladimír Kafka patřil meze nezapomenutelné terapeuty lidských duší a spisovatele, jejichž tvo...
Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie. 06.07.2012 prebehla v USA novinárska projekcia Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises,prvé ...
Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové Glycerinová mýdla je doslova voňavá kniha pro všechny tvořivé duše, ale i pro ty, kteří mi...

„Ray doká­že vyjá­d­řit mno­hé pou­hým pohle­dem nebo kýv­nu­tím a SNAKE EYESOVI vde­chl život bez jedi­né repli­ky,“ pou­ka­zu­je di Bonaventura.

„Rayovy pohy­by jsou samy o sobě jazy­kem, ať už je to pokles ramen, náklon hla­vy nebo pou­hé pozved­nu­tí bra­dy,“ dodá­vá Chu. „Je neu­vě­ři­tel­né, jak má kaž­dý svou vel­mi kon­krét­ní před­sta­vu o osob­nos­ti SNAKE EYESE, a za to vdě­čí­me prá­vě Rayi Parkovi.“

Po úvod­ním setká­ní, kde pro­bí­ra­li Chuovu vizi a nápa­dy, kam by se posta­va moh­la ubí­rat, Park věděl, že je v dob­rých rukou. „Opravdu jsme si sed­li a Jon toho o posta­vách hod­ně věděl. Uvědomoval si, jak je důle­ži­té zůstat věr­ný původ­ním posta­vám, a měl pro svůj film sil­nou vizi.“

Více na Kritiky.cz
Sex, lži a video Celovečerní debut režiséra Stevena Soderbergha je psychologickou studií svérázných vztahů m...
Burnout Paradise Hra zdarma v rámci Xbox live Gold - 16/12 - 31/12....
Terapie - Epizoda 7 (S03E07) Ta na co nám přišel Jarda, co měl před rokem autonehodu? No že byl prostě „kanec“ a těch...
Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%) Dnes v noci sa na televízne obrazovky (aspoň v Amerike) vrátil komiksový seriál The Flash. Poď...
Zombík hájí zombíka Třetí  příběh Zombíka....

Jednou z výhod, kte­rá ply­ne z obsa­ze­ní zku­še­né­ho mis­tra bojo­vých umě­ní jako je Park, je mož­nost posou­vat hra­ni­ce bojo­vých scén, aniž bys­te muse­li pod­vá­dět pomo­cí pro­stři­hů a tra­dič­ních fil­mo­vých kou­zel. „Díky tomu, že je Ray tak dob­rý v tom, co dělá, může­me mít ve fil­mu rvač­ky bez mar­ký­ro­vá­ní,“ říká di Bonaventura.

Hlavní dějo­vá linie G.I. JOE 2: ODVETA se sou­stře­dí na vztah mezi SNAKE EYESEM a jeho úhlav­ním nepří­te­lem STORM SHADOWEM, o němž se na kon­ci před­cho­zí­ho fil­mu série, G.I. JOE, před­po­klá­da­lo, že je mrt­vý. Když se v novém fil­mu setká­vá­me se SNAKE EYESEM popr­vé, hle­dá v sobě vnitř­ní klid a mír poté, co ode­šel k Arashikage, aby se učil u BLIND MASTERA. Právě tady SNAKE EYES zjis­tí, že STORM SHADOW je stá­le naži­vu. „SNAKE EYES je odhod­la­ný STORM SHADOWA najít a při­vést ho k Blind Masterovi, kde by byl pohnán k zod­po­věd­nos­ti za své činy,“ vysvět­lu­je Park.

Režisér Jon M. Chu chtěl hlou­bě­ji pro­bá­dat emo­ci­o­nál­ní rovi­nu pří­bě­hu nin­džů a nepřá­tel­ství panu­jí­cí mezi obě­ma muži, kte­ří byli vycho­vá­ni bok po boku jako brat­ři. „Chtěli jsme se zamě­řit na moment, kde se stře­tá­vá nin­dža s člo­vě­kem, kde zlo­ba a žár­li­vost nabý­va­jí vrchu. Oba hrdi­ny nachá­zí­me prá­vě v oka­mži­ku toho­to stře­tu.“

Více na Kritiky.cz
Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), da...
Sólokapr (Scoop) Woody Allen, Scarlett Johansson a k tomu do třetice všeho dobrého charismatický Hugh Jackman. Co...
Film Lab 2015 Michal Damian - prezentace diplomové práce na UTB ...
Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a úč...
Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jense...

Byung-hun Lee, korej­ská super­hvězda, kte­rá se vra­cí v roli STORM SHADOWA, byl nad­šen mož­nos­tí lépe pro­bá­dat vnitř­ní strán­ky své posta­vy. „Jsem oprav­du moc rád, že se k této roli vra­cím, a těším se, že budu mít pří­le­ži­tost uká­zat dal­ší strán­ky STORM SHADOWA,“ říká Byung-hun Lee.

Připraven pono­řit se do emo­ci­o­nál­ních zákrut posta­vy, Lee při­stu­po­val ke své roli s oprav­do­vou váš­ní i fyzic­kým nasa­ze­ním. „Byung-hun při­šel s důle­ži­tý­mi myš­len­ka­mi o pod­sta­tě své posta­vy a všech­ny je doká­zal pře­vést na plát­no,“ říká Chu.

„Byung-hun je impo­zant­ní posta­va,“ říká di Bonaventura. „Všechny ty sou­bo­je ode­hrál sám, ale je to také osob­nost, kte­rá doká­za­la STORM SHADOWOVI vtisk­nout nále­ži­tou důstoj­nost.“

Lee, kte­rý je rov­něž vel­mi schop­ný mis­tr bojo­vých umě­ní a spor­to­vec, absol­vo­val před novým vstu­pem do role inten­ziv­ní tré­nink a těšil se, že bude k akč­ním scé­nám při­stu­po­vat z mno­hem prak­tič­těj­ší­ho hle­dis­ka. „Jon říkal, že by si přál, aby film půso­bil víc rea­lis­tic­ky, a tak jsem hod­ně tré­no­val, abych měl vět­ší a pro­kres­le­něj­ší tělo.“

„Vzhledem k tomu, že jsme měli her­ce, kte­ří oprav­du ovlá­da­jí bojo­vé tech­ni­ky, chtěl jsem uká­zat bru­ta­li­tu jejich sou­bo­jů a upus­tit od kře­čo­vi­tých nin­džů, kte­ré jsme všich­ni ve fil­mech vída­li dřív,“ vzpo­mí­ná Chu. „Když STORM SHADOW dosta­ne ránu do obli­če­je, chtěl jsem, aby bylo vidět, jak mu krev pro­sa­ku­je skrz bílou mas­ku.“

Novým prv­kem ve scé­nách s bojo­vý­mi umě­ní­mi, kte­rý jis­tě nadchne pub­li­kum, je uve­de­ní zbra­ní zva­ných sai, vra­žed­ně ost­rých vid­lic, kte­ré čas­to vídá­me v komik­sech G.I. JOE. „Nadchl mě nápad pou­žít sai jako pro­dlou­že­ní kla­sic­ké­ho úde­ru, jako bru­tál­ní mosaz­ný boxer s hro­tem ost­rým jako břitva,“ říká Chu. „Zasadili jsme posta­vy do úzké­ho pro­sto­ru, kde divá­ci oprav­du pocí­tí, jak nebez­peč­né to je.“

Více na Kritiky.cz
Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru!...
LOVECKÁ SEZÓNA 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti doImaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že...
Ukradená vzducholoď Zemanovský dobrodružný film na motivy Julesa Verna o ukradené vzducholodi, nehořlavém plynu, t...
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI BÁRA ...
Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím....

Novou tvá­ří ve fil­mo­vé sérii, ale zave­de­nou posta­vou ve svě­tě G.I. JOE je JINX, žena-nindža a také sestře­ni­ce STORM SHADOWA. „JINX je jed­nou z postav, kte­ré jsem vždy chtěl vidět na plát­ně,“ vzpo­mí­ná Chu. „Je to tako­vá prin­cez­na svě­ta Arashikage, kte­rá ovšem o šlech­tic­ký titul nesto­jí. Nesnáší ho a chce bojo­vat, být jako SNAKE EYES, ale vždy se cíti­la být odstr­ko­va­ná.“

Pro roli JINX našli fil­ma­ři prv­ní žen­skou bojov­ni­ci nin­dža v hereč­ce Elodie Yung, kte­rá se obje­vi­la ve fran­couz­ském par­kou­ro­vém fil­mu OKRSEK 13: ULTIMÁTUM a nedáv­no také ve sním­ku Davida Finchera MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY. „Elodie na nás udě­la­la ohrom­ný dojem a pros­tě jsme vědě­li, že pro roli JINX bude doko­na­lá,“ vzpo­mí­ná Chu. „Když vešla, vyza­řo­va­lo z ní něco tak sil­né­ho, že nám bylo napros­to jas­né, že JINX prá­vě oži­la pro­střed­nic­tvím Elodie.“

Říká se, že co je malé, to je hez­ké – v pří­pa­dě Elodie Yung navíc také nebez­peč­né. Herečka se do role pus­ti­la s obrov­skou ver­vou a nad­še­ním. „Elodie kla­me tělem, pro­to­že je drob­ná a vel­mi ele­gant­ní, ale doká­že vám nako­pat zadek,“ říká di Bonaventura. „Na prv­ní pohled bys­te si o ni moh­li dělat sta­ros­ti, ale vel­mi rych­le si uvě­do­mí­te, že ona je zabi­ják – což je zábav­né, pro­to­že se v ní bijí oba pro­ti­pó­ly.“

Více na Kritiky.cz
#1937: Persepolis 2 - 90 % Persepolis 2 (Persepolis 2)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2007. Původně...
Petrolejový princ - Natáčení v okolí Dubrovníku Přípravy k natáčení Petrolejového prince se rozběhly počátkem roku 1965. Mezi Berlínem, ...
Osamělý svobodný muž – 26 ...
Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, proto...
Co čekat od nové Mafie? Už při odhalení prvních snímků z třetího pokračování počítačové hry Mafia, si tento ...

Přestože už má čer­ný pásek v kara­te, pro­šla Yung kvů­li roli fyzic­ky nároč­ným tré­nin­kem. „Pracovali jsme na tom asi měsíc, než se zača­lo natá­čet, a zamě­ři­li jsme se na kar­di­o­tré­nink, bylo to nesmír­ně nároč­né,“ vzpo­mí­ná Yung.

Velkou část pří­pra­vy tvo­řil tré­nink v čín­ském bojo­vém umě­ní wushu, jehož význam­nou sou­čás­tí je boj s meči. „Několik akč­ních fil­mů jsem už nato­či­la, tak­že jsem jis­tou před­sta­vu měla, ale tady jsem si vel­mi rych­le uvě­do­mi­la, že boj se dvě­ma meči je něco úpl­ně jiné­ho,“ smě­je se Yung.

„Nikdy jsem u niko­ho neza­žil tako­vý skok: na začát­ku nevě­dě­la o mečích nic a na kon­ci kolem sebe švi­ha­la s doko­na­lou přes­nos­tí. Bylo to fan­tas­tic­ké. Vidíte, jak jako bojov­ni­ce ros­te i za hra­ni­ce své posta­vy, a mys­lím, že divá­ci si tuhle ces­tu oprav­du uži­jí,“ říká Chu.

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #016 ...
Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího tře...
Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South...
Zubní hygiena | Pavel Tomeš ...
Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komi...

Jedna z klí­čo­vých záple­tek fil­mu se točí kolem osu­du pre­zi­den­ta Spojených stá­tů a obsa­ze­ní Oválné pra­cov­ny. Fanoušci jed­nič­ky si jis­tě pama­tu­jí, že na kon­ci G.I. JOE si pre­zi­dent pode­zře­le hvízdá ZARTANOVU typic­kou melo­dii. V novém pokra­čo­vá­ní se potvr­dí, že Bílý dům ovládly síly zla a dosta­ly se pod kůži i pre­zi­den­to­vi samot­né­mu. A to doslo­va.

V roli ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta se vra­cí uzná­va­ný herec Jonathan Pryce, kte­rý se ujal neleh­ké dvou­ro­le a ztvár­nil dvě posta­vy na opač­ných kon­cích spek­tra dob­ro (sku­teč­ný ame­ric­ký pre­zi­dent) ver­sus zlo (padouch před­stí­ra­jí­cí, že je ame­ric­ký pre­zi­dent).

Pryce při­jal pří­le­ži­tost zahrát si pro­ti­klad­né strán­ky stej­né posta­vy s vel­kým nad­še­ním a tuto výzvu si vychut­nal. „Lidé se mě čas­to pta­jí, jest­li pro mě bylo zábav­něj­ší hrát tu klad­nou nebo tu zápor­nou posta­vu. Bylo zábav­né hrát něko­ho, kdo je záro­veň utla­čo­va­tel i oběť,“ kon­sta­tu­je Pryce.

Více na Kritiky.cz
Toy Story 3: Příběh hraček 3D Premiéra tohoto filmu byla 17.6.2010, hlavní postavy v této animované dobrodružné komedii jsou...
Post Mortem - zpátky do minulosti Francouzsko-kanadská společnost Microids nejednou prokázala, že umí. Z rodiny kvalitních adven...
Sherlock - 2. série - ukončena Po půlroční odmlce znovu vyhlašujeme soutěž. Tentokrát o DVD Sherlock - 2. série. Soutě...
Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále ma...
#1951: Dveře chaosu 2 - 35 % Dveře chaosu 2 (グレンツェン・テューア)Vydalo nakladatelství ZonerPress v bro...

Role ovšem s sebou při­nes­la více výzev. Dualita posta­vy vyža­do­va­la zvý­še­nou pozor­nost, aby zábě­ry byly kon­zis­tent­ní, ale Pryce ani jed­nou neza­vá­hal. Navíc musel Pryce zvlád­nout i tech­nic­ké aspek­ty natá­če­ní scén, kde hrál v zása­dě sám na sebe. „Nebyl jsem úpl­ně při­pra­ve­ný na to, jak tech­nic­ky nároč­né je mlu­vit sám se sebou,“ smě­je se Pryce. „Mluvit ke kous­ku zele­né­ho papí­ru na tyči bylo beze­spo­ru zají­ma­vé, ale úžas­né bylo, že jsme si scé­nu moh­li sko­ro oka­mži­tě pře­hrát s nakom­bi­no­va­ný­mi zábě­ry s obě­ma mými ‚ver­ze­mi‘. To mi při­šlo neu­vě­ři­tel­né, že je něco tako­vé­ho mož­né.“

Di Bonaventura si opa­ko­va­nou spo­lu­prá­ci s Prycem chvá­lí: „Bez Jonathana Pryce ten film pros­tě nefun­gu­je. Jsme nesmír­ně rádi, že ho ve fil­mu máme, pro­to­že jsme potře­bo­va­li jeho smy­sl pro humor i důstoj­ný výraz, aby obě strán­ky fil­mu drže­ly pohro­ma­dě. Umí ovlád­nout scé­nu a má úžas­ný smy­sl pro nača­so­vá­ní. Dokáže najít tu správ­nou míru a doko­na­le vystih­nout posta­vu, kte­rá je tak kom­pli­ko­va­ná.“

Na nové­ho miláč­ka fanouš­ků má nakro­če­no nový výbuš­ný padouch FIREFLY, jehož COBRA rekru­to­va­la, aby dostal z věze­ní VELITELE COBRY a pomohl COBŘE na ces­tě k ovlád­nu­tí svě­ta. FIREFLY je jed­nou z těch pod­lej­ších postav v myto­lo­gii G.I. JOE, kte­rá se vyží­vá ve vytvá­ře­ní cha­o­su a destruk­ci pova­žu­je za for­mu umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní. Stručně řeče­no, jeho vlast­ní­mi slo­vy, FIREFLY milu­je, když to dělá „BUM!“.

Více na Kritiky.cz
Ghost Nation Krátký dokument o tom, jak se natáčela 8. epizoda seriálu Westworld....
56th Zlin Film Festival Interview - Daphne Patakia ...
Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní? Sex má svou předehru, ale také dohru. A na tu leckdy lidé zapomínají, i když to, co ná...
„ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publi...
Champion Jockey (Kinect ready) ...

„Firefly vidí krá­su v pře­roz­dě­lo­vá­ní ener­gie: ačko­li my pova­žu­je­me výbuchy za destruk­ci, on věří, že vytvá­ří něco nové­ho,“ vysvět­lu­je Chu. „Díky této téměř umě­lec­ké filo­so­fii je pro mě FIREFLY oprav­du zají­ma­vá posta­va, kte­rá zda­le­ka pře­sa­hu­je oby­čej­né­ho chlad­no­krev­né­ho zabi­já­ka.“

„Když jsme popr­vé čet­li scé­nář, měl tam FIREFLY asi jen šest replik, ale rych­le jsme si uvě­do­mi­li, jak per­fekt­ní je to posta­va,“ vzpo­mí­ná di Bonaventura. „Je v něm něco esen­ci­ál­ně padouš­ské­ho.“

Pro ztvár­ně­ní role excen­t­ric­ké­ho šílen­ce vyu­ži­li fil­ma­ři talen­tu brit­ské­ho her­ce Raye Stevensona, kte­rý v posled­ní době divá­ky uchvá­til ve fil­mech THOR a KNIHA PŘEŽITÍ. Stevenson k roli při­stou­pil s náru­ži­vos­tí a inven­cí, jež pře­ko­na­ly všech­na oče­ká­vá­ní. „Ray je vir­tu­óz­ní herec a FIREFLYOVI dodal tako­vou hloub­ku, navíc tak tem­ným a sadis­tic­kým způ­so­bem,“ říká di Bonaventura. „Dodává roli urči­tou váž­nost, kte­rá tuhle šíle­nou psy­cho­tic­kou posta­vu ukot­vu­je.“

Více na Kritiky.cz
Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,...
Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul S...
Matthew Perry Matthew Perry se narodil 19.srpna 1969 ve Williamstown, stát Massachusetts, USA. Jeho rodiče se ro...
Katja Riemannová Katja Riemannová vyrostla v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odmaturovala v Leeste, vystudovala tanec...
Far Cry 5 - další zajímavosti Dalších 12 zajímavostí ze hry Far Cry 5....

„Ray oprav­du tu posta­vu vysta­věl od zákla­dů, dal jí její jižan­ské nabubře­lé maný­ry a vlast­ní žar­gon. Zajímaly ho veš­ke­ré detai­ly od typu kůže na jeho bun­dě přes prs­ten COBRA, kte­rý posta­va nosí, až po jizvy v její tvá­ři. Na finál­ní podo­bě FIREFLYE má obrov­ský podíl,“ říká Chu.

Obsazení této role neby­la ani zda­le­ka hrač­ka. Bylo důle­ži­té vybrat her­ce, kte­rý by byl pro ROADBLOCKA Dwaynea Johnsona věro­hod­nou hroz­bou. „Když šlo o to, nalézt k mé posta­vě její neme­sis, bylo zásad­ní, aby to byl pro­tiv­ník, kte­rý by mě mohl reál­ně pora­zit – a to není vůbec leh­ké!“ smě­je se Johnson.

„Cíleně jsme naplá­no­va­li sou­bo­je tak, aby z nich bylo cítit, že FIREFLY má sku­teč­nou šan­ci ROADBLOCKA pora­zit, což se mu v někte­rých čás­tech fil­mu i daří,“ říká di Bonaventura. „Jsou to dva chla­pi jako hora, kte­ří sto­jí pro­ti sobě a mezi nimiž panu­je zdra­vá kon­ku­ren­ce.“

Více na Kritiky.cz
Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu             OBSAH              Ve zbrusu novém dobrodružném filmu Jumanji...
ROMing - Bohuš je zpět. Je sprostější, zarostlejší a taky snědší. Český film se dlouho svíjel na smrtelné posteli. Zatažená mračna, stojatý vzduch a do toho k...
Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 % Tato audiokniha spadá do kategorie herci a jejich zábavné historky ze života. Hlavním vypravě...
Herec Jeremy Renner uvede film Wind River 7.7 ve Velkém sále hotelu Thermal https://www.youtube.com/watch?v=Z49yobH_cV4...
Šarlatový a černý Druhá světová válka z trochu jiného úhlu....

Oba her­ci se s vel­ký­mi úsi­lím a nasa­ze­ním při­pra­vo­va­li na bru­tál­ní bojo­vé scé­ny, po nichž čas­to byli samá mod­ři­na a nechy­bě­la ani krev. „Postavit ty dva pro­ti sobě je úžas­né. Souboje byly tak inten­ziv­ní, že když dal jeden dru­hé­mu ránu, cíti­li jste, jak se stě­ny otřá­sa­jí,“ vzpo­mí­ná Stevenson. „Když se pere­te s Dwaynem a on zasta­ví váš úder, je to jako když praští­te do oce­lo­vé tra­ver­zy. Ten chlap je oprav­du jako ská­la. Nemůžete vyváz­nout bez zra­ně­ní. Já jsem si teda pat­řič­nou dáv­ku mod­řin a ran odne­sl.“

Momentem, kte­rý pra­vo­věr­né fanouš­ky G.I. JOE jis­tě nadchne, je hold vzda­ný samot­né­mu jádru znač­ky G.I. JOE, a sice uve­de­ní původ­ní­ho Joea Coltona do fil­mo­vé série. „Chtěli jsme pro­po­jit všech­ny ty růz­né inkar­na­ce tím, že se vrá­tí­me k pra­po­čát­ku, a sice k původ­ní tři­ce­ti­cen­ti­me­t­ro­vé akč­ní figur­ce, Joeovi,“ vysvět­lu­je Jon M. Chu. „Návrat Joea Coltona nám při­pa­dal jako něco oprav­du vzru­šu­jí­cí­ho.“

Světová super­hvězda a kasov­ní mag­net Bruce Willis se ve fil­mu obje­ví jako nikdo men­ší než sám původ­ní G.I. JOE, Joe Colton. Producent di Bonaventura měl pocit, že pro tuto roli není vhod­něj­ší­ho her­ce. „Původní G.I. JOE byl iko­nic­ký pojem, a Bruce sám je také iko­nou, tak­že jejich spo­je­ní vyvo­lá­vá u lidí mé gene­ra­ce a star­ších oprav­do­vé nad­še­ní. Jako malý byl Bruce vel­kým fanouš­kem G.I. JOE a rád si s akč­ní­mi figur­ka­mi hrál, tak­že to celé do sebe per­fekt­ně zapa­dá.“

Více na Kritiky.cz
Poslední Samuraj Víte, co znamená Samuraj? Víte, co znamená sloužit? Víte, co znamená zemřít?...
Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým ...
Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postu...
Throne of the North | Quest #ForTheThrone - Day ...
Solaris Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jdete, ale o tom to vůbec není tento film.......

„Kdo jiný by doká­zal vystih­nout ducha původ­ní­ho G.I. JOE než Bruce Willis?“ ptá se Chu. „Joe Colton je tajem­ná posta­va, o kte­ré se mlu­ví v někte­rých dílech komik­su, ale nikdy se s ní nese­tká­me pří­mo. Takže když se obje­ví Bruce Willis a zapl­ní všech­na bílá mís­ta, je hned jas­né, že Joe Colton je pro ducha G.I. JOE napros­to zásad­ní.“

Se stej­ným nad­še­ním při­jal zprá­vu o obsa­ze­ní Bruce Willise do role původ­ní­ho G.I. JOE Dwayne Johnson. „Bruce Willis je syno­ny­mum pro oprav­do­vé­ho chla­pa. Nikdo lep­ší pro tuhle roli není.“

Pro milov­ní­ky fil­mu – a pro fanouš­ky akč­ní­ho žán­ru dvoj­ná­sob – bude lahůd­kou vidět bojo­vat bok po boku hned dvě ostří­le­né akč­ní iko­ny. Když byl reži­sér Jon M. Chu svěd­kem spo­leč­né scé­ny obou zku­še­ných her­ců, byl napros­to ohro­men. „Ve fil­mu bylo jen pár momen­tů, kdy jsem se zasta­vil a pomys­lel si, ‚Nemůžu uvě­řit, že se tohle oprav­du děje‘. A když jste v míst­nos­ti s Dwaynem Johnsonem, Brucem Willisem a SNAKE EYESEM, vyra­zí vám to dech.“

Více na Kritiky.cz
Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli Gastronomická show Ano, šéfe!, která se za dobu svého vysílání stala skutečně kultovní, s...
Farma SK – 8. série – 33. díl ...
Altaïr komiks – #004 ...
Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září Dnes představili tvůrci další řadu cyklu Tajemství rodu, který bude začínat na  ČT1 v ú...
MARTIN HOFMANN (1978), role Macha Filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Českých Budějovicích. Po studiích na pražs...

Johnson byl vděč­ný za pří­le­ži­tost koneč­ně si moct zahrát s Willisem, s nímž ho pojí dlou­ho­le­té přá­tel­ství. „S Brucem se kama­rá­dí­me dlou­ho, a když jsem zjis­til, že bude ve fil­mu hrát, ská­kal jsem do stro­pu,“ vzpo­mí­ná Johnson. „Jsem sám fanouš­kem akč­ních fil­mů, a tak mě dost baví kou­kat na plát­ně na sebe a na Bruce, jak se kope­me do zad­ku.“

Ohodnoťte článekČásti seriálu: G.I. JOE 2: ODVETA

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU Producent Lorenzo di Bonaventura, který se podílel na některých z dosud nejúspěšnějších filmových sérií včetně TRANSFORMERS s tržbami dosahujícími miliardy dolarů, měl pocit, že závěr […]
  • G.I. Joe 2: Odveta - 40%31. března 2013 G.I. Joe 2: Odveta - 40% Jsou tomu 4 roky, co šel první film, který je dělán dle hraček G.I. Joe. Tento rok do kin přišel díl druhý, který je bohatší na herecké hvězdy větší velikosti. Byl jsem docela rád, že […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina29. září 2018 Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Osm hrozných / The Hateful Eight13. srpna 2015 Osm hrozných / The Hateful Eight Screeny z prvního traileru nového filmu Quentina Tarantina.
  • Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.11. dubna 2019 Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“. Mladí novomanželé Paige (Rachel McAdams) a Leo (Channing Tatum) jsou jak párek zamilovaných hrdliček . Samé sladké pohledy, souznění a lehké náznaky erotiky. Láska umělecky založených […]
  • Speciál NEVĚDOMÍ - díl 19. dubna 2013 Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1 „Je možné, aby se vám stýskalo po místě, kde jste nikdy nebyli? Je možné truchlit nad dobou, kterou jste nezažili?“ velitel Jack Harper   TOM CRUISE je hvězdou filmu Nevědomí, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *