Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Speciál:Pán prstenů

Speciál:Pán prstenů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 16.1. vyra­zí Dvě věže svou pouť čes­ký­mi kiny. Pozastavme se na chví­li nad kou­zel­ným svě­tem, s nímž máme co do čině­ní.


Tři prs­te­ny pro krá­le elfů pod nebem,
Sedm vlád­cům trpas­lí­ků v síních z kame­ne,
Devět mužům: kaž­dý je k smr­ti odsou­zen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trů­ně
v zemi Mordor, kde snou­bí se šero se šerem.
Jeden prs­ten vlád­ne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty svá­že
V zemi Mordor, kde snou­bí se šero se šerem.

Profesor John Ronald Reuel Tolkien


Narodil se roku 1892 v jiho­af­ric­kém Bloemfonteinu, dět­ství však strá­vil v Anglii, kde rov­něž absol­vo­val stře­do­škol­ská a uni­ver­zit­ní stu­dia. V roce 1919 zís­kal v Oxfordu diplom v obo­ru sta­ro­an­glic­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a po pěti letech se ve stej­ném obo­ru stal pro­fe­so­rem. Prvními Tolkienovými pub­li­ka­ce­mi byly ve 20.letech Slovník střed­ní ang­lič­ti­ny(A Middle English Vocabulary, 1922) a kri­tic­ké vydá­ní stře­do­vě­ké roman­ce Sir Gawain a Zelený rytíř(Sir Gawain and the Green Knight, 1925), čte­nář­ský úspěch mu však při­ne­sl až pohád­ko­vý pří­běh z fik­tiv­ní dáv­né Středozemě Hobit(The Hobbit, 1937, čes­ky 1979). Po čtr­nác­ti­le­té prá­ci, zapo­ča­té již před vydá­ním Hobita, dokon­čil kon­cem 40.let roz­sáh­lé, v dějo­vé a myš­len­ko­vé slo­ži­tos­ti i jazy­ko­vé inven­ci nesrov­na­tel­ně bohat­ší pokra­čo­vá­ní v tri­lo­gii Pán prs­te­nů(The Lord of the Rings, 1954 – 5, čes­ky popr­vé 1990 – 2), jež vzbu­di­la mohut­nou vlnu zájmu zejmé­na mezi západ­ní mlá­de­ží ve dru­hé polo­vi­ně 60.let a dočka­la se nesčet­ných vydá­ní v mili­ó­no­vých nákla­dech. Epos Silmarillion(The Silmarillion, 1977) shr­nu­je do roz­sáh­lé myto­lo­gic­ké his­to­rie Středozemě původ­ně samo­stat­né tex­ty, jež vzni­ka­ly s pře­stáv­ka­mi v prů­bě­hu více než pade­sá­ti let, a k vydá­ní jej čty­ři roky po auto­ro­vě smr­ti při­pra­vil jeho syn Christopher. Tolkienův lite­rár­ní odkaz dopl­ňu­je řada odbor­ných literárně-historických stu­dií a série drob­něj­ších pohád­ko­vých pří­bě­hů.

Svět JRRT

Je napros­to jas­né, že pro­fe­sor JRRT udal směr, kte­rým se v budouc­nu měla fan­ta­sy lite­ra­tu­ra vydat. Své “kni­hy o hobi­tech” zasa­dil do ima­gi­nár­ní Středozemě, jež je čás­tí svě­ta, zva­né­ho Arda. Tento svět má vlast­ní oby­va­te­le, zvy­ky i his­to­rii. Ve svých kni­hách Tolkien udal defi­ni­tiv­ní podo­bu elfům, trpas­lí­kům a dokon­ce si vytvo­řil vlast­ní národ – hobi­ty. Hráči fan­ta­sy her typu Dračího dou­pě­te apod. si jis­tě také uvě­do­mu­jí, že nebýt pro­fe­so­ra, žánr by byl ochu­zen i o hra­ni­čá­ře a jejich vyš­ší stu­peň, tzv. Chodce. Jeho odkaz je, mys­lím, zřej­mý a neod­mys­li­tel­ný.

Rasy a národy Středozemě

Silmarillion, str.11: „Byl Eru, Jediný. Který se v Ardě nazý­vá Ilúvatar; a nejdří­ve udě­lal Ainur, Svaté, kte­ří byli potom­kem jeho myš­len­ky, a byli s ním dří­ve, něz bylo vytvo­ře­no coko­li jiné­ho.“
Ainur jsou ducho­vé, díky kte­rým byla Arda stvo­ře­na. Dělí se na ValarMaiar, tedy na Ainur vyš­ší­ho a niž­ší­ho řádu. Jednou Ilúvatar svo­lal všech­ny Ainur a zadal jim téma, na kte­ré poslé­ze v souzvu­ku hrá­li tzv. Velkou hud­bu. Toto byla Hudba Ainur, Ainulindalë – počá­tek Ardy.
Elfové se na svě­tě obje­vi­li jako prv­ní. Proto jsou nazý­vá­ni Prvorozenými. Naprostá vět­ši­na elfů je zosob­ně­ním dob­ra a moud­ros­ti. Neumírají, avšak mohou se „una­vit svě­tem.“ Doba Pána prs­te­nů je dobou jejich úpad­ku, dobou odplou­vá­ním na Západ.
Lidé býva­jí nazý­vá­ni Druhorozenými, nebo také Nástupci. Procitli při prv­ním výcho­du slun­ce. Zdaleka nejsou tak moud­ří a odol­ní pro­ti zlu jako elfo­vé. Jejich „darem“ je smrt.
Trpaslíci jsou nepo­vo­le­ným výtvo­rem Valy Aulëho, vel­ké­ho ková­ře a řeme­sl­ní­ka. Ten si, ješ­tě v dobách před Prvorozenými, vytvo­řil sedm hlí­ně­ných učňů. Ti však byli bez vůle. Když to uvi­děl Ilúvatar, byl poně­kud roz­hoř­čen a Aulëmu „vyhu­bo­val.“ Tu Aulë v zápa­lu lítos­ti popa­dl kla­di­vo a chtěl figurí­ny roz­bít. Ovšem ty, když to spat­ři­ly, zača­li se krčit a pro­sit jej o milost – Ilúvatar je obda­ro­val vlast­ní vůlí. Trpaslíci jsou malí, ale robust­ní. Jedinou jejich tou­hou jsou vzác­né kovy, ostat­ní je neza­jí­má.
Skřeti jsou půvo­dem elfo­vé. Vala Morgoth(Melkor), prv­ní Temný pán, v dáv­ných dobách pola­pil elfy a dlou­hým věz­ně­ním a muče­ním z nich vše dob­ré dostal ven. Skřeti jsou tedy veskr­ze zlí. Ovšem deba­tu­je se o tom, že elfo­vé sami pomoh­li Morgothovi, když neby­li schop­ni, při­jmout tyto trosky zpět a poskyt­nout jim úto­čiš­tě. Skřeti jsou malí a ne zrov­na hez­cí na pohled. Jednou z mno­ha věcí, kte­ré na svě­tě nema­jí v lás­ce je slu­neč­ní svět­lo. Sídlí hlu­bo­ko v horách.
Hobiti jsou nej­spí­še odrů­dou Velkých lidí(jak nás nazý­va­jí). Jsou malí, cho­di­dla mají obrost­lá hus­tou srs­tí. Jejich pěk­ně zaku­la­ce­ná bříš­ka svěd­čí o jejich poho­dl­nos­ti. Sídlí v norách a jejich hlav­ním síd­lem je Kraj, je ovšem mož­né, že se i v oko­lí vysky­tu­jí růz­né divo­ké hobi­tí kme­ny.
Jedním z nej­za­jí­ma­věj­ších náro­dů jsou Enti, pas­tý­ři stro­mů. Jsou to mohut­né stvo­ře­ní, ne nepo­dob­né stro­mům. Jejich pří­buz­ný­mi jsou huor­ni

Postavy Dvou věží

Frodo
Elijah Wood

Je stá­le víc a víc ovliv­ňo­ván mocí prs­te­nu. Dokonce se poku­sí zabít Sama.

Sam
Sean Astin

Stále zůstá­vá Frodovým věr­ným slu­hou a pří­te­lem, ochot­ným polo­žit za své­ho pána i život. Nebýt jeho, Frodo by prs­ten ode­vzdal Nazgůlovi.

Smíšek a Pipin
Dominic Monaghan a Billy Boyd

Oba jsou méně zbrklí, „dozrá­va­jí.“ Díky Pipinově lsti zni­čí Enti Sarumanův Železný pas.

Gimli
John Rhys-Davies

Ve Dvou věžích pře­vez­me Gimli žezlo bavi­če. Hodně čas­to se setká­vá­me s vtip­ný­mi hláš­ka­mi pro odleh­če­ní děje. Žel, někdy i na mís­tech, kde se to moc neho­dí.

Legolas
Orlando Bloom

Stále ten hrdý elf, tak jak ho zná­me ze Společenstva. Opět před­ve­de pár kaska­dér­ských kous­ků.

Aragorn
Viggo Mortensen

Konečně má mož­nost před­vést své hra­ni­čář­ské i vůd­cov­ské schop­nos­ti.

Gandalf
Ian McKellen

Po sou­bo­ji s Balrogem se vra­cí v podo­bě Bílého jezd­ce. Už to není ten ušpi­ně­ný čaro­děj, věč­ně se opí­ra­jí­cí o hůl. Přichází nový, moc­něj­ší čaro­děj, na pohled mlad­ší a auto­ri­ta­tiv­něj­ší.

Théoden
Bernard Hill
Dříve moc­ný král Rohanu, nyní ubo­há troska. Díky našep­tá­vá­ní Grímy Červivce upa­dá pod moc Sarumanova kouz­la. Z úst už nevy­pus­tí jedi­né slo­vo bez Grímova sou­hla­su. Až Gandalf z něj Sarumana dosta­ne a vrá­tí mu zpět hrdost.

Éowyn
Miranda Otto

Théodenova neteř, sest­ra hrdé­ho Éomera. Vadí ji, že se nemů­že účast­nit bojů.

Éomer
Karl Urban

Théodenův syno­vec, bra­tr Éowyn. Otevřeně se pro­je­vu­je pro­ti Grímovy a díky tomu je poslán do vyhnan­ství.

Gríma Červivec
Brad Dourif

Odporný Théodenův rád­ce, záro­veň ovšem Sarumanův poslu­ho­vač. Nadbíhá Éowyn.

Glum
Andy Serkis

Dříve býval hobit, jme­no­val se Sméagol. Po dobu 500 let mu prs­ten otra­vo­val mysl a poma­lu se z něj stá­val slíz­ký a lsti­vý tvor.

Stromovous
John Rhys-Davies(pouze hlas)

Ent, síd­lí­cí ve Fangornu. Pod jeho ochra­nu se dostá­va­jí Smíšek s Pipinem. Později vede útok na Železný pas.

Faramir
David Wenham

Boromirův bra­tr, veli­tel Ithilienských hra­ni­čá­řů. Zajme Froda se Samem a chce je poslat do Gondoru.

Rozloučím se s vámi s pří­sli­bem brz­ké­ho zve­řej­ně­ní recen­ze na samot­né Dvě věže.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53147 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58157 KB. | 16.08.2022 - 01:02:28