Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Speciál o Útěk z vězení

Speciál o Útěk z vězení

Speciál o Útěk z věze­ní
2.3.2007

seri­a­ly

Přečteno: 474 krát

A pak se i tady mož­ná roz­ho­ří váš­ni­vý boj o to, kte­rá z těch­to dvou sérií je lep­ší a kva­lit­něj­ší.
Seriál Prison Break se začal vysí­lat v srpnu 2005 na tele­vi­zi Fox, na sto­lič­ce reži­sé­ra seděl a dodnes sedí Brett Ratner (např. režie fil­mů X-Men: Poslední vzdor nebo Křižovatka smr­ti) a před kame­rou se před­sta­vi­la sku­pi­na vět­ši­nou nezná­mých, ale kva­lit­ních her­ců. Prison Break si hned zís­kal řadu fanouš­ků a seri­á­lo­vé pub­li­kum se zača­lo ště­pit na dvě sku­pi­ny, jed­ni vyzdvi­ho­va­li jako doko­na­lý dra­ma­tic­ký seri­ál Lost, dru­zí prá­vě Prison Break.

Který z těch­to seri­á­lů je ale sku­teč­ně lep­ší není vůbec jed­no­du­ché roz­hod­nout, pomineme-li fakt, že kaž­dý je tro­chu o něčem jiném a tudíž kaž­dý napl­ňu­je indi­vi­du­ál­ní vkus jiné­ho divá­ka, mají oba dost podob­ný osud a nej­spíš čas pro­ká­že kte­rý z nich je kva­lit­něj­ší. Lost i Prison Break mají podob­nou sklad­bu epi­zod (to zna­me­ná, že obvykle kon­čí v nej­dra­ma­tič­těj­ším oka­mži­ku, čímž své divá­ky pod­ně­cu­jí k neu­stá­lé­mu zájmu a zvě­da­vos­ti), oba ale také mají kle­sa­jí­cí sle­do­va­nost a pře­de­vším není ješ­tě ani jeden z nich ukon­čen. Právě zde může být kámen úra­zu, tvůr­ci totiž po neče­ka­ném úspě­chu nechtě­jí zla­tý důl jen tak opus­tit a tak seri­á­ly pro­dlu­žu­jí a pro­dlu­žu­jí. Teď už zále­ží jen na tom, kte­rý z nich bude mít schop­něj­ší scé­náris­ty, jež si s neu­stá­le pro­ta­ho­va­ný­mi tajem­ství­mi a záha­da­mi pora­dí lépe a bez nesmy­sl­né pře­kom­bi­no­va­nos­ti, a také soud­né tvůr­ce a pro­du­cen­ty, kte­ří si včas uvě­do­mí, že je mož­ná lep­ší skon­čit v nej­lep­ším než dotáh­nout svůj výtvor až do bah­na seri­á­lo­vé­ho odpa­du. To vše ale zatím zůstá­vá ote­vře­né.
Prison Break je, jak už název (do češ­ti­ny pře­klá­da­ný jako Útěk z věze­ní) napo­ví­dá, seri­ál těží­cí z atrak­tiv­ní­ho vězeň­ské­ho pro­stře­dí, na kte­ré se od začát­ku poved­lo narou­bo­vat zají­ma­vý a dra­ma­tic­ký pří­běh. Dějová linie se odví­jí od dvou bra­trů – Lincoln Burrows je odsou­zen za vraž­du a má brzy zemřít na elek­tric­kém křes­le, jeho mlad­ší bra­tr Michael Scofield věří v jeho nevi­nu a roz­hod­ne se s tím něco dělat. Michael je sta­veb­ní inže­nýr, kte­rý vše, co v živo­tě dělá, smě­řu­je k jedi­né­mu cíli – osvo­bo­ze­ní své­ho bra­t­ra. Vše, co se Michael nau­čil, vše, co vypo­zo­ro­val, vše, co zjis­til, spo­ju­je v doko­na­lý plán útě­ku. Poté, co se nechá chy­tit při ozbro­je­né lou­pe­ži, smě­řu­je do věz­ni­ce Fox River s plá­ny vyte­to­va­ný­mi na těle a roz­jíž­dí důmy­sl­nou úni­ko­vou akci. Vedle toho je tu ješ­tě práv­nič­ka Veronica Donovan sna­ží­cí se o Lincolnovo osvo­bo­ze­ní legál­ní ces­tou, ale zdá se, že tu jde o něco víc než jen o pou­hý jus­tič­ní omyl, spí­še to vypa­dá na vype­če­né vlád­ní spik­nu­tí.

Děj seri­á­lu je tedy dosta­teč­ně atrak­tiv­ní a taky se nále­ži­tě roz­ví­jí, tvůr­ci Prison Breaku nasa­di­li ďábel­ské tem­po, kte­ré­mu jen málo­kte­rý divák odo­lá. Pokud seri­ál začne­te sle­do­vat, vel­mi akut­ně hro­zí, že se od něj neod­trh­ne­te, dokud bude­te mít ješ­tě něja­ké díly k dis­po­zi­ci (jako se to sta­lo mně). Příběh se sku­teč­ně roz­jíž­dí per­fekt­ně, linie Michaelova doko­na­lé­ho plá­nu je navý­sost vyda­ře­ná a atrak­tiv­ní a ani podruž­ná lin­ka s práv­nič­kou a jejím bojem za prav­du nijak nepo­kul­há­vá. Zajisté vás uchvá­tí výbor­né cha­rak­te­ry i odpo­ví­da­jí­cí herec­ké výko­ny (zmí­ním mj. Petera Stormarea, jehož vrah a mafi­án John Abruzzi je napros­to vyni­ka­jí­cí, nebo Roberta Kneepera, jenž svou posta­vu T-Baga obda­řil tak doko­na­lou smě­si­cí slizkos­ti, odpu­di­vos­ti a vypo­čí­ta­vos­ti, že jej přes nespor­né poci­ty nená­vis­ti musí­te záro­veň milo­vat).
První pochyb­nos­ti o doko­na­los­ti díla se bohu­žel začí­na­jí dosta­vo­vat již v dru­hé polo­vi­ně prv­ní řady, Prison Break byl totiž původ­ně plá­no­ván pou­ze jako mini­sé­rie o tři­nác­ti dílech, což začí­ná být tro­chu znát. Pokud by tvůr­ci seri­ál sku­teč­ně tři­nác­tým dílem ukon­či­li, trou­fám si tvr­dit, že by měli jis­té mís­to mezi kle­no­ty seri­á­lo­vé tvor­by, takhle však poma­lu při­chá­zí nasta­vo­va­ná kaše, kte­rá se vyzna­ču­je pře­kom­bi­no­va­nos­tí, jis­tou mono­tón­nos­tí a mnoh­dy i nelo­gic­kým jed­ná­ním hrdi­nů, jež je občas i v roz­po­ru s jejich činy z úvo­du seri­á­lu. Přesto má však prv­ní série vel­mi vyso­kou úro­veň a je roz­hod­ně jed­ním z nej­lep­ších seri­á­lů, kte­ré jsem dopo­sud vidě­la. Dějová lin­ka se sice postu­pem času poně­kud roz­měl­ňu­je, ale stá­le je to vel­mi dra­ma­tic­ká a atrak­tiv­ní podí­va­ná, ke kte­ré se nažha­ve­ný divák stá­le ješ­tě rád vra­cí.

Největším zkla­má­ním tak pro Vás může být samot­ný závěr prv­ní série, kte­rý nic neu­za­ví­rá, spí­še nao­pak. Po ohla­sech, kte­ré měla dru­há řada to navíc vypa­dá, že tady tvůr­ci mož­ná ve své mega­lo­man­ské zasle­pe­nos­ti po peně­zích sku­teč­ně šláp­li ved­le. Pokud je dal­ší řada sku­teč­ně tak špat­ná, jak se zača­lo v inter­ne­to­vých dis­ku­zích pro­slý­chat (sama jsem dru­hou řadu ješ­tě nevi­dě­la, tak­že tady nemo­hu slou­žit), je to nesmír­ná ško­da a degra­da­ce, kte­rou si Prison Break roz­hod­ně neza­slou­žil.
Verdikt: Pokud bych tedy měla své dojmy shr­nout, Prison Break (tedy 1.sérii) vám jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji, pro­to­že je to jeden z nej­lep­ších seri­á­lů vůbec. Hrozí tu však, že se Vám sta­ne to samé, co mně a sice, že bude­te Prison Breakem nad­še­ni, ale záro­veň nebu­de­te hlu­ší vůči spí­še zápor­něj­ším ohla­sům na jeho pokra­čo­vá­ní a tak se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy se nebu­de­te chtít do oné dru­hé série pouš­tět, abys­te si nezka­zi­li ten skvě­lý dojem, ale záro­veň tu bude ta zží­ra­vá tou­ha dozvě­dět se vše o dal­ším osu­du postav…
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.5 z 5 (hod­no­ce­no 10x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Útěk z věze­ní - Prison Break na NověWentworth Miller

Komentáře

Kenny

8.2.2008 21:21

1

První série už i tak byla zby­teč­ně nata­ho­va­ná cca. od 14. dílu. Druhá je hlav­ně o něčem jiném a spa­dá­vá to hod­ně do kri­mi. Třetí už je jenom nasta­vo­vá­ní, ale zdá se mi, že zatím posled­ní díly 3×10 a 3×11 po pau­ze tro­chu stou­pa­jí na kva­li­tě. Po všech shléd­nu­tých dílech 3,5/5

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40045 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54201 KB. | 26.01.2022 - 06:03:08