Kritiky.cz > Filmové recenze > Špatná výchova

Špatná výchova

200410271634 spatnavychova3

Zkoušel jsem si nepři­pus­tit, že v nej­no­věj­ším Almodóvarově fil­mu hra­jí sko­ro samí homose­xu­á­lo­vé nebo transves­ti­ti, a vyra­zil jsem do kina. A ono to kupo­di­vu doce­la fun­go­va­lo.

Musel jsem si to sice během fil­mu odů­vod­nit ješ­tě něko­li­krát, ale vypla­ti­lo se to. Jednou za rok jsem scho­pen film s podob­ným obsa­ze­ním zhléd­nout. Děj začí­ná v kan­ce­lá­ři reži­sé­ra Enriqueho, kte­rý prá­vě sbí­rá námě­ty pro svůj nový film, když ho v tom navští­ví jeho sta­rý kama­rád Ignacio, před­lo­ží mu svo­ji povíd­ku a řek­ne, že pokud se Enrique roz­hod­ne ji zfil­mo­vat, chtěl by si zahrát jed­nu z rolí.

Enrique se pus­tí do čte­ní, a dílo mu oprav­du při­jde až na něko­lik scén vhod­né k nato­če­ní. Hlavní dějo­vá linie se pak pro­lí­ná s dějem povíd­ky, kte­rou si Enrique pro­mí­tá v hla­vě. Jde o Enriqueovo a Ignaciovo dět­ské přá­tel­ství v kláš­te­ře, kde je dal­ší hlav­ní posta­vou homose­xu­ál­ní a pedo­fil­ní otec Manolo. Snad to takhle nefun­gu­je v kaž­dém kláš­te­ře...

Jenže všech­no ve fil­mu může být nako­nec tro­chu jinak. Enrique se roz­hod­ne navští­vit Ignaciovu mat­ku a dozví­dá se tam jed­nu poně­kud šoku­jí­cí sku­teč­nost…

U Almodóvara je podob­ně šoku­jí­cí téma zce­la běž­né. Režisér v něm nava­zu­je na svo­je star­ší sním­ky, pro­to­že co se týče Vše o mé mat­ce, to byl ješ­tě poměr­ně nor­mál­ní film, nemluvě o Mluv s ní, kde hus­to­ta výsky­tu neho­mose­xu­ál­ních a netransves­tit­ních postav byla podob­ná té sku­teč­né. A nebyl by to Almodóvar, kdy­by se nepo­ku­sil do fil­mu vlo­žit něko­lik scén s vel­mi názor­ným sexem, ten­to­krát homose­xu­ál­ním.

Film je nato­čen v sou­čas­nos­ti vel­mi moder­ní mozai­kou po sobě jdou­cí nena­va­zu­jí­cích scén (i když někte­ré fil­my jdou v tomhle mno­hem, mno­hem dál), kte­ré si musí divák posklá­dat do jed­no­ho dějo­vé­ho rám­ce: na počát­ku totiž není vysvět­le­no, co je sku­teč­nost a co je vzpo­mín­ka na minu­lost. A jak se uká­že časem, může se na plát­ně ode­hrá­vat něco úpl­ně jiné­ho, než si na začát­ku mys­lí­te.

Kromě této zají­ma­vě posklá­da­né mozai­ky (jsem zvě­dav, kdy vyjde tahle tech­ni­ka z módy) je na Špatné výcho­vě půso­bi­vá pře­de­vším její výtvar­ná strán­ka: inte­ri­é­ry jsou pěk­né na pohled kvů­li pou­ží­va­ným bar­vám a her­ci jsou pěk­ně oble­če­ní a nalí­če­ní.

Suma sumá­rum: z posled­ní­ho auto­ro­va fil­mu Mluv s ní jsem byl nad­šen. O Špatné výcho­vě nemůžu totéž ani zda­le­ka říci, ale taky o ní nemůžu říct, že by mě zkla­ma­la. Proto film nedo­po­ru­ču­ju pou­ze těm (a prav­dě­po­dob­ně půjde hlav­ně o muže), kte­rým se nedob­ře hodi­nu a půl dívá na posta­vy jiné sexu­ál­ní ori­en­ta­ce.

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: La mala edu­ca­ci­ón
Scénář a režie: Pedro Almodóvar
V hlav­ních rolích: Fele Martínez, Lluís Homar, Gael García Bernal, Javier Cámara, Raúl García Forneiro, Daniel Giménez Cacho, Nacho Pérez

Španělsko 2004, 105 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...