SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

spartan e1549780934134

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li.

Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“. 

VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX

Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi snad­no a jed­no­du­še dosta­ne­te do for­my, a to nejen pro závo­dy ze série Sparťan Race, ale i pro svůj běž­ný, kaž­do­den­ní život.

Kniha je uce­le­ným prů­vod­cem v oblas­ti a tipech na jed­not­li­vá cvi­če­ní, recep­ty a vel­kých množ­stvím inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů růz­ných závod­ní­ků, jež vás budou moti­vo­vat a vést na ces­tě za vytče­ným cílem a vyu­ží­vat tak své­ho maxi­mál­ní­ho poten­ci­á­lu, i to jak se vyzbro­jit vel­kou silou a dáv­kou neú­stup­né odhod­la­nos­ti.

Ano, mili­ó­ny lidí po celém svě­tě sto­jí kaž­dý týden na star­tu a jdou vstříc pře­káž­kám, bahnu, zimě a boles­ti. To, co spo­ju­je spar­ťan­ské bojov­ní­ky a dneš­ní závod­ní­ky, je odva­ha, schop­nost ať pomo­ci v závo­dě i mimo něj a přá­tel­ství. Sparťan doká­zal zved­nout ze židlí hro­ma­du lidí a stal se z něj spor­tov­ní feno­mén. Lidé pocho­pi­li, že pohyb při­ná­ší radost.

A co vy? Vrhnete se do toho také rov­ný­ma noha­ma a uká­že­te, že i vy na to máte? Pak neza­po­meň­te, že na své ces­tě za vytče­ným cílem vám bude tato kni­ha skvě­lým rád­cem a pomoc­ní­kem.

Přiblíží vám his­to­rii týka­jí­cí se sta­ro­vě­ké Sparty, Sparťanů a Sparťanských žen, jejich kode­xu a tou­ze po sku­teč­ném živo­tu, kde budou žít napl­no.

Seznámí vás s jed­not­li­vý­mi názvy závo­dů a jejich detail­něj­ším popi­sem. To, abys­te pře­dem vědě­li, co od nich může­te oče­ká­vat, jak mohou být dlou­hé a kolik pře­ká­žek vás může pří­pad­ně pře­kva­pit. Nezapomíná samo­zřej­mě i na obdo­bu dět­ských závo­dů, pro­to­že i děti jsou hra­vé, zví­da­vé a jdou tak rádi ve šlé­pě­jích svých rodi­čů.

U samot­ných závo­dů „Sparťana“ je skvě­lé, že hra­vou for­mou kom­bi­nu­je kla­sic­ký běh s širo­kým spek­trem pře­ká­žek, jež doko­na­le pově­ří celé vaše tělo. Někdy se může i stát, že se u někte­ré pře­káž­ky zasta­ví­te a bude­te muset popře­mýš­let o tom, jak ji zdo­lat, aniž bys­te na ní úpl­ně vyho­ře­li. Ano, tyto závo­dy pros­tě pro­vě­ří vaši cel­ko­vou kon­di­ci a schop­nost při­způ­so­bit se všem neob­vyk­lým pře­káž­kám.

A pokud nemá­te žád­ný důvod, proč závo­dit, urči­tě si najdě­te svůj osob­ní cíl, proč závo­dit. Ostatně, pokud se do toho vlo­ží­te, věř­te, že bude­te mít ze sebe dob­rý pocit, že jste zvlád­li nepře­ko­na­tel­né, a kdo ví, tře­ba potká­te i nové přá­te­lé a uži­je­te si při tom i spous­tu zába­vy a legra­ce....

„Nikdy nevíš, jak jsi sil­ný, dokud být sil­ný není jedi­ná mož­nost, kte­rou máš.“

SPARŤAN VE FORMĚ

Joe Se Sena a Joh Durant

Překlad: Hana Ježková

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 245

ISBN 978-80-265-0788-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […]
  • antibio2 1404. července 2017 Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu Antibiotika mají svou nezastupitelnou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devastují nejen původce infekcí, ale také naše trávení. Jsou tak trochu atomovou bombou pro střeva, žaludek a […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • Saláty ze Svatojánu7. srpna 2019 Saláty ze Svatojánu Také už vám dochází inspirace na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtělo stát a vařit před rozpálenou troubou, natož pak jíst těžká a hutná jídla? Není divu, že dáváme raději […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]