Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad.

Spalovac

Legendární čes­ko­slo­ven­ský film, kte­ré­mu jsem se dlou­ho vyhý­bal, snad ze stra­chu, jak moc se o něm mlu­ví, jak moc je to skvě­lý film, nemluvě o tom, že i na data­bá­zích je vel­mi dob­ře hod­no­cen, na IMDb dokon­ce pat­ří k 15 nej­lé­pe hod­no­ce­ným horo­ro­vým fil­mům, kte­ré byly v his­to­rii nato­če­ny. To vůbec není špat­ný výsle­dek. K tomu fil­mu jsem se nako­nec musel dostat a také na něj koneč­ně došlo.

  Šťastná to rodinka.

Ještě před tím, než jsem film viděl, jsem zjis­til, že Juraj Herz měl údaj­ně sní­mek natá­čet jako kome­dii. Pokud si tohle Herz sku­teč­ně mys­lel, tak nevím, co natá­čel, pro­to­že ony zde jsou scé­ny, kte­ré vyzní­va­jí absurd­ně, ale záro­veň jsou zde scé­ny, kte­ré jsou nato­lik děsi­vé, až z nich mra­zí. A je to dáno herec­ký­mi výko­ny a skvě­lou hud­bou, niko­li tolik samot­ným pří­bě­hem, kte­rý ale sám o sobě není špat­ný.

  No není nebeská?

Děj se zamě­řu­je na posta­vu Kopfrkingla, kte­ré­ho napros­to nedo­stiž­ně ztvár­nil Rudolf Hrušínský. Legendární herec uká­zal, že jeho herec­ký mini­ma­lis­mus je neu­vě­ři­tel­ně účin­ný. Pro tuhle roli byl napros­to stvo­ře­ný. Kopfrkingl pra­cu­je v kre­ma­to­riu v době, kdy se Němci před dru­hou svě­to­vou vál­kou dostá­va­jí k moci. Právě z Kopfrkinglova pohle­du sle­du­je­me celý film, kdy jeho posta­va téměř nezmlk­ne. Není to na ško­du, nao­pak, tím víc se pro­hlu­bu­je tem­no­ta, kte­rá si na vás sedá.

  Stačí se na něj jen podívat.

„Spalovač mrt­vol“ není horo­ro­vý ve smys­lu, že celou dobu sle­du­je­me něco děsi­vé­ho, ale tím, jak je to plí­ži­vé, ať už z hle­dis­ka niter­né­ho (změ­ny v Kopfrkinglově pohle­du na svět), ane­bo z hle­dis­ka vněj­ší­ho, kdy je spo­leč­nost nahlo­dá­vá­na tím, co je správ­né, kde je mís­to židů a to, jaká krev je ta pra­vá. Ano, ony ty pro­mlu­vy o krvi jsou vskut­ku absurd­ní, jen­že v sou­vis­los­ti s tím, že vychá­ze­jí ze sku­teč­ných his­to­ric­kých udá­los­tí, ten horor se sku­teč­ně dosta­vu­je, a to prá­vě jen z pro­mluv.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je ...
Bohemian Rhapsody Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film Bo...
Divočina - “Co když správná odpověď není ne, ale ano? Co když mě to, co mě přimělo udělat všechno, co mi ostatní zazlívali, zároveň přivedlo sem? Co když to nikdy neodčiním? Co když už je to odčiněné? -- Cheryl Strayedová Jean-Marc Vallée si nedokázal v roli Cheryl představit nikoho jiného než Reese Witherspoonovou....
Projekty České televize k srpnu 1968 – část druhá Rok 1968 je rokem společenských, politických a kulturních proměn. V cyklu nazvaném 1968 milim...
Dárek - Simon a Robin začínají být z Gordova chování a slov znepokojení. Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, kter...

  Člověk nemusí vidět všechno.

„Spalovač mrt­vol“ je nesku­teč­ný film, oprav­du. Ale tak o tom se neda­lo moc pochy­bo­vat. Historie ho již dosta­teč­ně pro­vě­ři­la. To, jak Juraj Herz pou­ží­vá kame­ru, jak zabí­rá růz­né detai­ly, jak sly­ší­me neu­stá­le Hrušínského hlas s mír­nou ozvě­nou, to jsou jen zákla­dy toho plí­ži­vé­ho děsu, kte­rý se vám vkrá­dá do srd­cí. Nesmírně pro­fe­si­o­nál­ně a kom­plex­ně zvlád­nu­té dílo, kte­ré sku­teč­ně nemá v čes­ké a slo­ven­ské his­to­rii obdo­by.

Hodnocení: 100 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Spalovač mrt­vol
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: